Przepisy z Zakresu Prawa Administracyjnego, 1948 z. 14 b

92  Download (0)

Full text

(1)

PRZEPI SY

Z ZAKRESU PRAWA ADMINISTRACYJNEGO

WYDAWNICTWO MINISTERSTWA ADMINISTBAC1I PUBLICZNE!

14 b " ___________________W a rs z a u ja 1948 r.

PRAWO KARNO-ADMINISTRACYIHE - - CZĘŚĆ III

... • T j r e ś e z e s z y t u :

PRAWO KA R N O -AD M IN ISTR AC YJN E Z ZAKRESU AD M IN ISTR AC JI GOSPO­

DARCZEJ W D ZIE D ZIN IE : A. APROW IZACJI:

1- Dekret z dnia 27 czerwca 1946 r, o reglamentowanym zaopatrywaniu ludności w przed- mioty powszedniego u ż y t k u ... ■ * ' ‘ .* ’ 2- Rozporządzenie M inistra Aprowizacji i Handlu z dnia 4 listopada 1946 r. w sprawie za­

kazu używania tłuszczów jadalnych na cele techniczne . ' '. ' 3■ Rozporządzenie Ministra Aprowizacji i Handlu z dnia 5 marca 1947 r. w sprawie ogra­

niczenia spożycia pieczywa i tłuszczów zwierzęcych . • ■ • • " ' 4- Rozporządzenie Ministrów Aprowizacji oraz Przemysłu i Handlu z dnia oO Lipca L W r.

w sprawie ograniczenia obrotu wyrobami cukierniczymi . * ' ' '

d- Rozporządzenie Ministrów Aprowizacji oraz Przemysłu i Handlu z dnia 30 lipca li) 4 i r . w sprawie ograniczenia obrotu mięsem, jego przetworami oraz tłuszczami zwerzgcym J' Rozporządzenie Ministrów Aprowizacji oraz Przemysłu i Handlu z dnia 14 listopada

1947 r. w sprawie unormowania obrotu mięsem, wędlinami i innymi wyrobami węcUi-

• • • • • * * * * * * * * * - • *

7- Rozporządzenie Ministrów Aprowizacji oraz Przemysłu i Handlu z dnia 28! « erpma x R>47 r. w sprawie unormowania obrotu zbożem i głównymi p r o d u k ta m ip r z e m ia łu . 8■ Rozporządzenie Ministrów Aprowizacji oraz Przemysłu i Handlu z dnia 22 g

9- Rozporządzenie Ministrów Aprowizacji oraz Przemysłu i Handlu z dnia 22 grudnia

■m l!)47 r ■ o opłatach przemiałowych w naturze . . • • • * ‘ ‘ ' \

■ Rozporządzenie Ministrów Aprowizacji oraz Przemysłu i Handlu z dnia 22 grudn 1947 r . w sprawie normalizacji wypieku pieczywa w obrocie reglamentowanym i wol-

’ Rozporządzenie Ministrów Przemysłu i Handlu oraz Aprowizacp z dnia iO hgca 9 w sprawie zwalczania szkodników ziarna i przetworów zbożowych w zakładach prze- lo r obu i miejscach gromadzenia zboża i jego przetworów ;

Rozporządzenie Ministra Aprowizacji z dnia 25 marca 1948 r. w sprawie

O p o z y c ji na rzecz akcji zaopatrywania ludności magazynów i składów oraz urządzeń te c h n ic z n y c h... ...

B A D A N IA ZW IER ZĄT RZEŹNYCH I MIĘSA ORAZ UBOJU ZW IERZĄT:

,3‘ Rozporządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 22 marca 1928 r. o badaniu zwie- lA' R°zPorządzenie M inistra Rolnictwa i Reform Rolnych z dnia 7 czerwca 1947 r. w spia

u,te urzędowego badania co do włośni dzików i ś w i ń...

str.

10 I I

12

12

13

14 17

(2)

2 P R Z E P IS Y Z Z A K R E S U P R A W A A D M IN IS T R A C Y J N E G O N r 14 b str- 15. Rozporządzenie M inistra Rolnictwa z dnia 31 grudnia 1928 r. o obwodach urzędowego

badania i postępowaniu w związku z badaniem zwierząt rzeźnych i mięsa . . . . l i 16. Rozporządzenie Ministra Rolnictwa z dnia 29 stycznia 1929 r. o urzędowym badaniu

zwierząt rzeźnych i mięsa w k r a ju... ... l l 17. Rozporządzenie M inistra Rolnictwa z dnia 5 lutego 1931 r. w sprawie badania mięsa

wprowadzanego (przywożonego) z z a g r a n i c y... ... . . „ . 2l 18. Ustawa z dnia 29 marca 1933 r. o rzeźniach z prawem wyłączności . . . . . . 24

C. OBROTU ZW IERZĘTAM I I DROBIEM.

19. Rozporządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 27 października 1933 r. w sprawie uregulowania obrotu zwierzętami gospodarskimi i drobiem oraz obrotu hurtowego

mięsem ... ... ... ... 24 20. Rozporządzenie M inistra Przemysłu i Handlu z dnia 26 sierpnia 1936 r. o ważeniu

bydła rogatego, trzody chlewnej i owiec sprzedawanych na targowiskach . . . . 21. Rozporządzenie M inistra Przemysłu i Handlu z dnia 13 kwietnia 1939 r. o sposobie

powoływania komisantów koncesjonowanych, warunkach jakim powinni odpowiadać

oraz ich prawach i o b o w ią z k a c h... 2l 22. Rozporządzenie M inistra Przemysłu i Handlu z dnia 4 sierpnia 1936 r. w sprawie tar­

gowisk ... 29

23. Rozporządzenie M inistra Przemysłu i Handlu z dnia 26 lutego 1936 r. o notowaniach

cen i rejestracji umów sprzedaży zwierząt gospodarskich ... $1 D. PROW ADZENIA PRZEMYSŁU:

24. Rozporządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 7 czerwca 1927 r. o prawie prze­

mysłowym ... 32 25. Rozporządzenie Ministra Przemysłu i Handlu z dnia 7 grudnia 1927 r. zawierające

przepisy wykonawcze do rozporządzenia Prezydenta Rzeczypospolitej o prawie prze­

mysłowym , ...• 4v 26. Rozporządzenie Ministra Przemyśli, i Handlu z dnia 27 listopada 1937'r. w sprawie

określenia istotnych cech przemysłu ludowego, domowego i pracy chałupniczej jak o za­

trudnień zarobkowych, wyłączonych spod przepisów prawa przemysłowego . . . 4t>

27. Rozporządzenie Ministra Przemysłu i Handlu z dnia 20 października 1938 r. wskazu­

jące osoby prawne zobowiązane do przedstawiania danych określonych w art. 7 ust. 3

oraz władze powołane dó żądania danych określonych w art. 44 prawa przemysłowego 4*

28. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 24 lipca 1935 r. w sprawie koncesjonowania

przemysłu wyrobu samochodów oraz podwozi samochodowych . . . . . . 4$

29. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 9 listopada 1937 r. w sprawie koncesjonowa­

nia przemysłów wyrobu i sprzedaży czteroetylku ołowiu oraz środków napędowych

zawierających czteroetylek ołowiu . . , ... i$ 30. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 18 października 1938 r. o koncesjonowaniu

przemysłu wyrobu gum jezdnych . ... 4$

31. Rozporządzenie Ministrów: Przemysłu i Handlu, Pracy i Opieki Społecznej oraz Spraw Wewnętrznych z dnia 13 kwietnia 1928 r. o przechowywaniu i magazynowaniu olejów

mineralnych przez zakłady przemysłowe ... 4$

32. Rozporządzenie M inistrów: Przemysłu i Handlu, Opieki Społecznej oraz Spraw We­

wnętrznych z dnia 15 lipca 1935 r. o przechowywaniu karbidu przez zakłady przemy­

słowe ... ... " $■

33. Rozporządzenie Ministra Przemysłu i Handlu z dnia 28 listopada 1927 r. w'sprawie

wykonywania czynności komiwojażerów i samodzielnych ajentów handlowych . 49 34. Rozporządzenie M inistra Przemysłu i Handlu z dnia 4 czerwca 1930 r. w sprawie pro­

wadzenia przemysłu kominiarskiego . ... ' ¡$

35. Rozporządzenie Ministra Przemysłu i Handlu z dnia 15 września 1938 r. w'sprawie

prowadzenia przemysłu gospodniego . ... ¡1 36. Rozporządzenie M inistra Przemysłu i Handlu z dnia 28 czerwca 1939 r. o prowadzeniu

przemysłu ra k a rs k ie g o... ¡1 37. Rozporządzenie Ministrów Przemysłu i Handlu oraz Opieki Społecznej z dnia 9 czerw­

ca 1938 r. o określeniu rodzajów rzemiosła, w których dopuszczony jest wyjątek od za­

kazu pobierania opłat za naukę rz e m io s ła... " $ 38. Ustawa z dnia 3 stycznia 1946 r. o przejęciu na własność Państwa podstawowych ga­

łęzi gospodarki n a ro d o w e j... y ęfi

(3)

P R A W O K A R N O -A D M IN IS T R A C Y J N E — CZĘSC I I I 3 N r 14 b

39 ■ Ustawa z dnia 3 stycznia 1946 r. o zakładaniu nowych przedsiębiorstw i popieraniu pry- watnej inicjatyw y w przemyśle i h a n d l u ...

40■ Dekret z dnia 11 kwietnia 1947 r. o uporządkowaniu rejestrów uprawnieni przemysło­

wych ... - ...

41■ Ustawa z dnia 2 czerwca 1947 r. o zezwoleniach na prowadzenie przedsiębiorstw han­

dlowych i zawodowe wykonywanie czynno ści h a n d lo w y c h...

43- Rozporządzenie Ministra Przemysłu i H andlu z dnia 11 marca 1948 r. w sprawie obo­

wiązku uzyskania zezwolenia na zawodowe wykonywanie czynności handlowych ^ . 43■ Rozporządzenie Ministra Przemysłu i Handlu z dnia 22 sierpnia 1947 r. o właściwości władz przemysłowych oraz o trybie i warun kach udzielania zezwoleń na prowadzenie przedsiębiorstw handlowych i zawodowe wykonywanie czynności handlowych

44■ Dekret z dnia 28 października 1947 r. w sprawie obowiązku zawiadamiania o prowadze­

niu przemysłu i wykonywaniu niektórych zajęć z a r o b k o w y c h...

Ustawa elektryczna z dnia 21 marca 1922 ...•

• Rozporządzenie Ministra Przemysłu i Handlu z dnia 28 kwietnia 1923 r. w przedmio­

cie koncesjonowania przemysłu zbierania i łapania kału ropnego i ropy naftowej 4‘ ■ Dekret Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 14 stycznia 1936 r. o przedsiębiorstwach

zbierania i udzielania informacji o stosunkach gospodarczych...

48■ Rozporządzenie M inistra Przemysłu i Handlu z dnia 25 lipca 1936 r. w sprawie przed- siębiorstw zbierania i udzielania informacji o stosunkach gospodarczych . . . . Dekret z dnia 30 listopada 1945 o koncesjonowaniu przedsiębiorstw przemysłu gastro-

ttomicąnego. . . . ' ...

Rozporządzenie Ministra Aprowizacji i Handlu z dnia 23 lutego 1946 r. w sprawie wy­

konania dekretu z dnia 30 listopada 1945 r. o koncesjonowaniu przedsiębiorstw prze- 51 gastronomicznego ... • • • •

Rozporządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 22 marca 1928 r. o kwalifikacjach zawodowych osób trudniących się samodzielnie kuciem koni. ...

• Rozporządzenie Ministra Rolnictwa z dnia 1 października 1928 r. w sprawie wykona- aia rozporządzenia Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 22 marca 1928 r. o kw alifika- 53 ojach zawodowych osób trudniących się samodzielnie kuciem koni...

54 n Stawa 2 dnia 12 marca 1932 r. o sprzedaży nawozów s z t u c z n y c h . ...

°zporządzenie Ministra Rolnictwa i Reform Rolnych z dnia 5 września 1932 r.

0 sprzedaży nawozów sztucznych...

55.

56.

57.

5«.

59.

60.

67

62.

63.

64.

E- WYSTAW I TARGÓW GOSPODARCZYCH ORAZ A U K C JI:

Ustawa z dnia 28 czerwca 1939 r. o wystani ach i targach gospodarczych oraz aukcjach.

F■ OBROTU O D P A D K A M I U Ż Y T K O W Y M I ORAZ M A T E R IA Ł A M I Z ROZBIÓR­

K I BUDYNKÓW :

Dekret z dnia 23 stycznia 1947 r. o obrocie i gospodarowaniu odpadkami użytkowymi.

R°zPorządzenie Rady Ministrów z dnia 24 lipca 1948 r. w sprawie obrotu i gospodaro- wcinia odpadkami u ż y t k o w y m i . ..._

ozporządzenie Ministra Przemysłu i Handlu z dnia 9 sierpnia 1948 r. w sprawie obro- w 1 gospodarowania odpadkami użytkowymi. ...

«ozporządzenie Rady Ministrów z dnia 30 stycznia 1947 r. w sprawie obrotu i gospo- arowania ubocznymi produktami poubojowymi. ...

ozPorządzenie M inistra Aprowizacji i H andlu z dnia 5 lutego 1947 r. w sprawie go-

®Po arowania i organizacji skupu ubocznyc h produktów poubojowych...

R°zPorządzenie Rady Ministrów z dnia 20 ■marca 1948 r. w sprawie obrotu i gospo- aroWania żelastwem, druzgiem żeliwnym, żelastwem użytkowym oraz złomem me-

1 1 stopów nieżelaznych. ...

^ ^Porządzenie M inistra Przemysłu i Handlu z dnia 14 kwietnia 1948 r. o obrocie i go- P°darowaniu żelastwem, druzgiem żeliwnym oraz złomem metali i stopów nieżelaz- nych.

0 zP°r ządzenie Ministrów Odbudowy oraz Przemysłu i Handlu z dnia 3 maja 1948 r.

obrocie i gospodarowaniu żelastwem użytkowym, pochodzącym z rozbiórki budyn- w niszczonych wskutek wojny. ...

G ret 2 dnia 28 lipca 1948 r. o obrocie i gospodarowaniu materiałami pochodzącymi

" rozbiórki budynków...

str 53

53 53 54

55 56 57 57 57 58 58

59 61

61 62 64

68

70 70 71 72 72

73

73

74 74

(4)

4 P R Z E P IS Y Z Z A K R E S U P R A W A A D M IN IS T R A C Y J N E G O N r 14 b

G. GOSPODARKI PAPIEREM:

65. Dekret z dnia 26 kwietnia 1948 r. o gospodarce papierem do druku...

H. MLECZARSTWA:

66. Dekret z dnia 28 października 1947 r. o mleczarstwie. ...

i. WYWOZU KU RZYCH JAJ ZAGRANICĘ:-

67. Rozporządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 6 marca 1928 r. o uregulowaniu w y­

wozu kurzych jaj za granicę...

68. Rozporządzenie M inistra FJrzemysłu i Handlu z dnia 16 czerwca 1931 r. w sprawie ure­

gulowania wywozu kurzych jaj za granice. ... ...

J. PRAW A PROBIERCZEGO:

69. Dekret z dnia 11 kwietnia 1947 r. o prawie probierczym. ...

K. PUBLICZNEJ GOSPODARKI L O K A L A M I:

70. Dekret z dnia 21 grudnia 1945 r. o publicznej gospodarce lokalami i kontroli najmu L. REJESTRACJI I U M A R ZA N IA DOKUMENTÓW NA O K A Z IC IE L A :

71. Dekret z dnia 3 lutego 1947 r. o rejestracji i umarzaniu niektórych dokumentów na okaziciela emitowanych przed dniem 1 września 1939 r. . • ...

M UZU PE ŁN IEN IA I Z M IA N Y DOTYCZĄCE PRZEPISÓW KARNO - A D M IN I­

STRACYJNYCH ZAM IESZCZO NYCH : ,

I. w zeszycie 14:

72. Dekret z dnia 26 kwietnia 1948 r. o podwyższeniu grzywien, kar pieniężnych, kar po­

rządkowych i nawiązek. ... * ...

73. Dekret z dnia 3 kwietnia 1948 r. o przeznaczeniu grzywien orzekanych przez organa związków samorządu terytorialnego... ... ■ • •

74. Okólnik N r 38 M inistra Administracji Publicznej z dnia 14 maja 1948 r. L. IV. AP.

4224/48 o częściowej zmianie instrukcji w sprawie orzecznictwa karno - administra­

cyjnego władz administracji ogólnej i samorządu terytorialnego. ...

75. Okólnik N r 34 Ministrów Administracji Publicznej i Ziem Odzyskanych z dnia 28 kwie­

tnia 1948 r., LOB. 4946/48 w sprawie przeznaczenia grzywien, orzekanych przez orga­

na związków samorządu te rytorialneg o...

U. W ZESZYCIE 14-a:

76. Rozporządzenie M inistra Leśnictwa z dnia 12 maja 1948 r. o ochronie niektórych zwie- 77. D e k r e tT d n t 26 kwietnia 1948 r. o ochronie lasów nie stanowiących własności Pań­

stwa. ... • ' ' ...

str.

75

75

77 79

81 83

85

85

8f>

86

88

88 89

OBJAŚNIENIA:

Zeszyt niniejszy stanowi trzecią część zbioru przepisów karno - administracyjnych, dotyczą­

cą administracji gospodarczej.

Normy nieaktualne, a nie uchylone ani też zmienione wyraźnym przepisem prawa podano dla odróżnienia od obowiązującego tekstu roz­

strzelonym garmondem, w przypadkach zaś gdy tekst obowiązujący wydrukowano tłustym dru­

kiem — jasnym garmondem nierozstrzelonym.

W związku z dekretem z dnia 26 kwietnia 1948 roku o podwyższeniu grzywien, kar pieniężnych, kar porządkowych i nawiązek (Dz. U. R. P. Nr

24, poz. 161) po treści poszczególnych przepisów zawierających nieaktualne obecnie wysokość1 grzywien, wydrukowane jasnym garmondeP1’

podano w nawiasie wysokość grzywny (góra1!

granicę), ustaloną zgodnie z przepisami tego de' krętu.

Przepisy, zamieszczone w zeszycie, podano 1 uwzględnieniem zmian, wprowadzonych do da‘a 25 września 1948 r.

Skrót Z. O. I. K. S. N. oznacza — Zbiór Orze*

czeń Sądu Najwyższego, Orzeczenia Izby II (Kar nej), skrót Z. W. — Zbiór Wyroków Najwyższe' go Trybunału Administracyjnego.

(5)

P R A W O K A R N O -A D M IN IS T R A C Y J N E — CZĘŚĆ I I I 5 N r U b

1.

D E K R E T

z dnia 27 czerwca 1946 r.

0 reglamentowanym zaopatrywaniu ludności w przedmioty powszedniego użytku.

^ z- u. R. P. z dnia 14 sierpnia 1946 r. Nr. 35, poz.

¿11) .

Zmiany: dekret z dnia 26 kwietnia 1948 r. — Dz. U.

K P- Nr. 24, poz. 161.

Art. l. i. Reglamentowane zaopatrywanie ludności w przedmioty powszedniego użytku odbywa się z zasobów, znajdujących się w dy­

spozycji Państwa.

2- Ustalanie przedmiotów objętych regla­

mentowanym zaopatrzeniem należy do właści­

wości Ministra Ap r o w i z a c j i i H a n d l u w Porozumieniu z właściwymi ministrami.

p - art. i, art. 2 pkt. 1, art. 3 i 4 dekretu z dnia 21 arca 1947 r. a zmianach organizacji i zakresie dzia- p a naczelnych władz administracyjnych. (Dz. U. R

^ N r- 31, poz. 130).

1 ,A r t Celem zapewnienia zaopatrywania udności w podstawowe przedmioty powszed- wle§° użytku Minister A p r o w i z a c j i i a n d 1 u w drodze rozporządzeń wydawa- ych w porozumieniu z właściwymi ministrami może normować obrót, przerób, gromadzenie

spożycie tych przedmiotów.

li,. P. M inistra Aprowizacji i Handlu z dnia 4 c_. PaPa 1946 r. w sprawie zakazu używania tłusz- Ho 7 Jadalnych na cele techniczne (poz. 2 niniejsze- r,i„_eszytu), z dnia 5 marca 1947 r. w sprawie ogra- spożycia pieczywa i tłuszczów zwierzęcych ukzenia

zacji w

(P07 o * '*—’’ “ yiwń/ v,a i . -- t d niniejszego zeszytu), rozp. M inistrów: Aprowi-

„ ora? Przemysłu i Handlu: z dnia 30 lipca 1947 r.

mi /L awie ograniczenia obrotu wyrobami cukierniczy- W nmiejszego zeszytu), z dnia 30 lipca 1947 r.

ram[ 3Wle ograniczenia obrotu mięsem, jego przetwo- zesźvt°\aZ Huszczami zwierzęcymi (poz. 5 niniejszego moykm- z dnia 14 listopada 1947 r. w sprawie unor- mi A j? , obrotu miesem, wędlinami i innym i wyrobu«- 28 sier^“ b arskim i (poz. 6 niniejszego zeszytu), z dnia żem. i ^ i a ! r - w sprawie unormowania obrotu zbo- sze5o Równym i produktami przemiału (poz. 7 niniej- zbóż ,zeszytu), z dnia 22 grudnia 1947 r. o przemiale 1947 r ° Z' ® niniejszego zeszytu), z dnia 22 grudnia niejszep0 b a ta c h przemiałowych w naturze (poz. 9 ni­

e m a li? Z?.szytu\ ’ z dnia 22 grudnia 1947 r. w sprawie Wanym -aCj' w yPieku pieczywa w obrocie reglamento- i z dnia norynk°w ym (Poz 10 niniejszego zeszytu) ków 7ja ” upca 1948 r. w sprawie zwalczania szkodni- Przerobi]103 \ Przetworów zbożowych w zakładach tworów ( ' miei scach gromadzenia zboża i jego prze-

ipoz. l i niniejszego zeszytu).

d 1 u^ustal' ^ n*s*er A p r o w i z a c j i i H a n -

^ Sjmpy ludności uprawnione do korzysta- 2) n a 7 popatrzenia reglamentowanego,

Wzri?y Przydziałowe, zróżniczkowane ze S4ódu na wiek, wymagania wykonywa­

nego zawodu i stan zdrowia uprawnio­

nych,

3) ceny za przedmioty przydzielane ludno­

ści,

4) rodzaje dokumentów zaopatrzenia oraz sposób ich rozprowadzenia,

5) sposób realizowania dokumentów zaopa­

trzenia,

6) sprawozdawczość i kontrolę rozdziału przedmiotów objętych reglamentowanym zaopatrzeniem i zasady ustalenia rema­

nentów.

2. Zarządzenia w sprawach wymienionych_w ust. 1 pkt 1—3 wydawane będą w porozumie­

niu z Prezesem Centralnego Urzędu Planowa­

nia.Art. 4. Dokumenty zaopatrzenia są imienne i nie mogą być odstępowane pod tytułem dar- mym lub odpłatnym.

Art. 5. 1. Do wykonania zadań przewidzia­

nych w art. 1 Minister A p r o w i z a c j i i H a n d l u może w porozumieniu z właściwymi ministrami powoływać do współpracy za wyna­

grodzeniem organizacje spółdzielcze, przedsię­

biorstwa państwowe i prywatne oraz nakazać stawianie do dyspozycji na rzecz akcji zaopa­

trywania ludności magazynów, składów, środ­

ków przewozowych oraz urządzeń ^ technicz­

nych, a także ustalać kwalifikacje, którym w in­

ny odpowiadać osoby, zatrudnione na kierów niczych stanowiskach przedsiębiorstw, przera­

biających podstawowe przedmioty powszednie­

go użytku do celów reglamentowanego zaopa­

trywania ludności.

2. Do współpracy w zakresie rozdziału do­

kumentów zaopatrzenia mogą być powołane o- soby, którym w myśl art. 4 i 9 rozporządzenia Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 16 marca 1928 r. o ewidencji i kontroli ruchu ludności (Dz. U. R. P. Nr. 32, poz. 309) poruczono pro­

wadzenie ksiąg, rejestrów lub list meldunko­

wych.

P rozp. Min. Aprowizacji z dnia 25 marca 1948 r. w sprawie postawienia do dyspozycji na rzecz akcji za­

opatrywania ludności magazynów i składów oraz urzą­

dzeń technicznych (poz. 12 niniejszego zeszytu).

Art. 6. 1. Organizacje, przedsiębiorstwa i osoby, o których mowa w art. 5, podlegają nadzorowi i kontroli Ministra A p r o w i z a­

c j i i H a n d 1 u w zakresie, w jakim do współ­

pracy zostały powołane.

2. Zakres i tryb powoływania do współpracy w akcji reglamentowanego zaopatrywania lud­

ności oraz zasady wynagrodzenia organizacji i przedsiębiorstw, które w myśl art. 5 powołano do współpracy, ustali rozporządzenie Ministra A p r o w i z a c j i i H a n d l u , wydane w po­

rozumieniu z właściwymi ministrami po wysłu­

chaniu opinii Z w i ą z k u G o s p o d a r c z e ­ go S p ó ł d z i e l n i R. P. ,- S p o le r n “ , Izb Przemysłowo-Handlowych oraz zrzeszeń gospo­

darczych.

(6)

P R Z E P IS Y Z Z A K R E S U P R A W A A D M IN IS T R A C Y J N E G O N r 14 b Związek Gospodarczy Spółdzielni R. P. „Społem

został rozwiązany na podstawie art. 36 ustawy z dnia 21 maia 1946 r. (Dz. U. R. P. Nr. 30, poz. 199) uchwa­

łą Naczelnej Rady Spółdzielczej z dniem 30 czerwca 1948 r. (Monitor Spółdzielczy Nr. 2/1948). _ _ _

Art. 8. 1. Kto narusza przepisy niniejszego dekretu oraz rozporządzeń i zarządzeń wyda­

wanych na jego podstawie, podlega karze aresz­

tu do trzech miesięcy i grzywny do 150.000 zł., albo jednej z tych kar, jeżeli czyny te nie ule­

gają surowszemu ukaraniu na podstawie innych przepisów prawnych.

2. Ponadto można orzec przepadek przed­

miotów, zajdujących się w obrocie z narusze­

niem przepisów niniejszego dekretu albo roz­

porządzeń i zarządzeń wydanych na jego pod­

stawie.

3. Do orzekania o wykroczeniach przewi­

dzianych w niniejszym artykule właściwe są władze administracji ogólnej I instancji.

Art. 9. Przedmioty ulegające przepadkowi przekazuje się na cele reglamentowanego zao­

patrzenia ludności, a w szczególności dla szpi­

tali, sierocińców i innych instytucyj dobro­

czynnych.

2

ROZPORZĄDZENIE

MINISTRA APROWIZACJI I HANDLU z dnia 4 listopada 1946 r.

wydane w porozumieniu z Ministrem Przemy siu w sprawie zakazu używania tłuszczów ja­

dalnych na cele techniczne.

(Dz. U.R.P. z dnia 20 grudnia 1946 r. Nr. 70, poz. 386).

Na podstawie art. 2 dekretu z dnia 27 czerw­

ca 1946 r. o reglamentowanym zaopatrywaniu ludności w przedmioty powszedniego użytku (Dz. U. R. P. Nr. 35, poz. 217) zarządza się co

następuje: , .

§ 1. Zakazuje się na terenie całego Państwa używania tłuszczów jadalnych do celów tech­

nicznych. . . . . .

8 2. Za tłuszcz jadalny w rozumieniu niniej­

szego rozporządzenia uważa się^ n?st^ ^ ce tłuszcze: masło, słoninę, sadło świńskie, smalę , margarynę oraz wszelkie oleje roślinne z w y­

jątkiem oleju lnianego.

§ 3. Tłuszcze jadalne, uznane orzeczeniem Państwowego Zakładu Higieny za zepsute i nie nadające się do spożycia w jakiejkolwiek for­

mie, mogą być używane do celów technicz­

nych.

3

ROZPORZĄDZENIE

MINISTRA APROWIZACJI I HANDLU z dnia 5 marca 1947 r.

w sprawie ograniczenia spożycia pieczywa i tłuszczów zwierzęcych.

(Dz U. R. P. z dnia 27 marca 1947 r. Nr. 29, poz. 125).

Na podstawie art. 2 dekretu z dnia 27 czerw­

ca 1946 r. o reglamentowanym zaopatrywaniu

ludności w przedmioty powszedniego użytku (Dz. U. R. P. Nr. 35, poz. 217) zarządzam, co następuje:

§ 1. W przedsiębiorstwach przemysłu ga stronomicznego i gospodniego wolno podawać do jednego posiłku na jedną osobę nie więcej

50 gramów pieczywa (1 kawałek chleba lub

bułkę) ,

i 10 gramów tłuszczów zwierzęcych, proc*

tłuszczu zawartego w posiłku. _ I

§ 2. Do śniadań i kolacji, jeżeli nie zawiej rają one innych dań poza napojami (kawa, her­

bata, mlekoj kakao itp.) wolno podawać jed­

nej osobie nie więcej, niż 100 gramów pieczy­

wa (2 kawałki chleba bądź 2 bułki) oraz 20 gra­

mów tłuszczu zwierzęcego.

§ 3. Przedsiębiorstwami przemysłu gastro­

nomicznego w rozumieniu niniejszego rozpo­

rządzenia są przedsiębiorstwa, wymienione ^ art 2 dekretu z dnia 30 listopada 1945 r. o kon­

cesjonowaniu przedsiębiorstw przemysłu g*' stronomicznego (Dz. U. R. P. Nr. 57, poz. 3-' 1 Przedsiębiorstwami przemysłu gospodniego v rozumieniu niniejszego rozporządzenia &

przedsiębiorstwa wymienione w § 1 rozporzą­

dzenia Ministra Przemysłu i Handlu z dnia V września 1938 r. w sprawie prowadzenia prze­

mysłu gospodniego (Dz. U. R. P. Nr. 80, po2' 54§^4. W inni naruszenia przepisów niniejszej rozporządzenia (sprzedawca, nabywca, koP sument) podlegają karze z art. 8 dekretu dnia 27 czerwca 1946 r. o reglamentowany1^

zaopatrywaniu ludności w przedmioty po''2' szedniego użytku (Dz. U. R. P. Nr. 35, • po2' 217).

4.

ROZPORZĄDZENIE MINISTRÓW: APROWIZACJI ORAZ PRZEMYSŁU I HANDLU

z dnia 30 lipca 1947 r.

w sprawie ograniczenia obrotu wyrobami cukierniczymi.

(Dz. U.R.P. z dnia 28 sierpnia 1947 r. Nr. 56, poz. 305) Na podstawie art. 2 dekretu z dnia 27 cze1^

wca 1946 r. o reglamentowanym z a o p a try ^ niu ludności w przedmioty powszedniego użF ku (Dz. U. R. P. Nr. 35, poz. 217) zarządza

co następuje: _ J

§ 1. We wtorki, środy, czwartki i pi4 , każdego tygodnia wzbronione jest dokony^, nie wszelkich obrotów wyrobami cukiernic2^

mi (ciastami, tortami, ciastkami, pączkami i K workami) w przedsiębiorstwach przemysł0^

gastronomicznego i gospodniego, stołówkac

(7)

N r 14 b PRA W O K A R N O -A D M IN IS T R A C Y J N E — CZĘŚĆ I I I

sklepach żywnościowych, straganach oraz wszelkich przedsiębiorstwach handlowych .

§ 2. Zakaz powyższy nie dotyczy obrotu pier­

nikami oraz ciastami (bułkami) wypieczonymi z mąki pszennej nie niżej 80% bez domieszki tłuszczów, cukru i mleka.

§ 3. Przedsiębiorstwami przemysłu gastro­

nomicznego w rozumieniu niniejszego rozpo­

rządzenia są przedsiębiorstwa, wymienione w art. 2 dekretu z dnia 30 listopada 1945 r. o kon-' Cesjonowaniu przedsiębiorstw przemysłu ga­

stronomicznego (Dz. U. R. P. Nr. 57, poz. 322).

Przedsiębiorstwami przemysłu gosnodniego w rozumieniu niniejszego rozporządzenia są Przedsiębiorstwa wymienione w § 1 rozporzą- zonia Ministra Przemysłu i Handlu z dnia 15 września 1938 r. w sprawie prowadzenia prze- JgJłu gospodniego (Dz, U. R. P. Nr. 80, poz

§ 4. Wojewódzkie władze administracji ogól- o.] mogą wyznaczyć inne dni tygodnia zamiast i . rżanych w § i niniejszego rozporządzenia, '! ZC l szczególne względy gospodarcze będą za

™ przemawiać.

ROZPORZĄDZENIE

m in is t r ó w APROWIZACJI ORAZ PRZEMYSŁU I HANDLU

z dnia 30 lipca 1947 r.

^sprawie ograniczenia obrotu mięsem, jego P zetworami oraz tłuszczami zwierzęcymi.

(Dz Trp n

" K'p - 2 dnia 23 sierpnia 1947 r. Nr. 56, poz. 306).

caNl 94PR°dStawie art- 2 dekretu z dnia 27 czerw­

iu ^ o ś • r ’ ° reSlamentowanym zaopatrywaniu (Dz u C1x>W Przcdmioty powszedniego użytku następuje P' ^ r ' 35, poz' narządza się co godni' m środy- czwartki i piątki każdego ty- nywaa ^ bezmięsne) wzbronione jest doko- DrzętwlG. wsze^kich obrotów mięsem i jego Wami °rarrd (Potrawami, wędlinami i konser- 1 °trzvmm i^Sn^ m^ oraz Huszczami zwierzęcymi, ( s ł o n i J T ^ mi z uboju zwierząt rzeźnych W pr7RU i°-i®m> sadłem, boczkiem i smalcem)

^iczneu sl^ ^ orstwach przemysłów: gastrono pach żv° * - £osP0<łm ego, stołówkach, skle- oraz ^ Wnaśęiowych i rzeźniczych, straganach Wych szelkich przedsiębiorstwach handlo-

§ 2 7 ]

r°b a iń f V 3Z Powy zszY nl e dotyczy obrotu pod­

wozami • Zanką, 1 kośćmi oraz mięsem, tłu - cŻyzny 1 potrawami z drobiu, królików i dzi- sPrzedaw dn^ac^ nl e objętych zakazem wolno

ac w celach konsumpcyjnych potra­

wy z mięsa i jego przetworów (§ 1) o wadze maksymalnej 100 gr, przy czym jednej osobie można podawać tylko jedno danie z mięsa u i z jego przetworów.

§ 4. Wszystkie potrawy z mięsa lub jego przetworów, sprzedawane w przedsiębior­

stwach przemysłów: gastronomicznego, lub go­

spodniego powinny być uwidocznione wr jadło­

spisie. .

Jadłospis należy umieścić w widocznym

miejscu. . , .

Jadłospis nie może obejmować więcej mz 4 dania z mięsa lub jego przetworów.

§ 5. Zakaz obrotu, przewidziany w § 1, nie dotyczy uboju zwierząt rzeźnych, a także prze­

wozu mięsa i jego przetworów, jeżeli mne przepisy prawne nie zawierają ograniczeń w tym względzie.

' Przechowywanie mięsa i jego_ P o tw o ró w w dni bezmięsne odbywać się może jedy pomieszczeniach niedostępnych dla odbiorcow

8 6 Przetwórnie i warsztaty przerobu mię sa mogą być czynne w dni bezmięsne, jeżeli w t?ch dniach nie są dostępne dla odbiorcow. ^

8 7. Wojewódzkie władze administracji ogól­

nej mogą wyznaczyć inne_ dni tygodnia, _ jako bezmięsne zamiast wymienionych w § 1 mniej szego rozporządzenia, jeżeli szczególne wzglę­

dy gospodarcze będą za tym przemawiać.

§ 8. Minister Aprowizacji może w okresie letnim zezwolić na dokonywanie obrotów m ię­

sem wieprzowym i jego przetworami w ni bezmięsne wymienione w § 1 niniejszego rozpo­

rządzenia.

6.

ROZPORZĄDZENIE MINISTRÓW:

APROWIZACJI ORAZ PRZEMYSŁU I HANDLU

z dnia 14 listopada 1947 r.

w s p ra w ie u n o rm o w a n ia o b ro tu m ięsem , w ę­

d lin a m i i in n y m i W yro b a m i w ę d lin ia rs k im i.

(Dz. U.RP. z dnia 3 grudnia 1947 r. Nr. 72, poz. 455).

Na podstawę art. 2 dekretu z dnia 27 czerw­

ca 1946 r. o reglamentowanym zaopatrywaniu ludności w przedmioty powszedniego użytku (Dz. U. R. P. Nr. 35, poz. 217) zarządza się, co następuje:

§ 1. Zezwala się na wytwarzanie oraz dopu­

szcza się do obrotu następujące rodzaje wędlin i wyrobów wędliniarskich o oznaczonej zawai tości składników odżywczych:

(8)

8 P R Z E P IS Y Z Z A K R E S U P R A W A A D M IN IS T R A C Y J N E G O N r 14b

kiełbasę popularną o zawartości

zwyczajną ii

,, krakowską ii

cytrynową ii

,, białą surową i>

serdelową ii

,, serdelki ii

metka 11

mortadela

,, i parówki 11

krakowską suchą 11

kiszkę pasztetową wątroba

pasztet 11

kiszkę podgardlaną 11

kiszkę wątrobianą li

kiszkę kaszaną

salceson włoski

salceson krwisty 11

boczek wędzony wygląd i jakość słoninę wędzoną ■11

szynki 11

polędwicę „ u

baleron

wieprzowiny tłuszczu wołowiny

chudej

70% 5% 25%

65% 25% 10%

90% 5% 5%

90% 5% 5%

90% 10%

55% 30% 15%

70% 25% 5%

90% 5% 5%

90% 5% 5%

90% 5% 5%

40% 30% ---

40% 25% 15%

wołowe kołduny, wątroba, głowizna, nogi, sza

kasza, 20% tłuszczu twardego z karków nie- topionych, wątroba

kasza, krew, podroby

krew, głowizna, skórki, nóżki, ozorki,

n a a serce

zwyczajna — handlowa bez domieszek

§ 2. Wzbronione jest wytwarzanie i dokony wanie obrotu:

kiełbasą serbską

„ moskiewską

„ tyrolską.

,, litewską

„ królewską

„ węgierską ,, jałowcową

„ krajaną suchą

„ krajaną surową

„ wiejską suchą kiełbaskami dwudziestki

,, dziesiątki

„ piątki

oraz innym i wędlinami i wyrobami rozporządzenia.

roladą ozorową

„ z prosięcia

„ francuską

„ ryjkową

» figową salami włoskim

„ węgierskim

„ niemieckim polędwicą łososiową słoniną węgierską boczkiem faszerowany schabem pieczonym wędliniarskimi, niewymienionymi

m

w § 1 niniejszego

§ 3. Wyrób wędlin oraz innych wyrobów wędliniarskich, przeznaczonych do obrotu, mo­

że odbywać się wyłącznie w wytwórniach wę­

dliniarskich lub wytwórniach przetworów mięsnych.

§ 4. Wyrób wędlin oraz obrót wędlinami i wyrobami wędliniarskimi odpowiadać powin­

ny warunkom, określonym w rozporządzeniu Ministra Opieki Społecznej z dnia 10 grudnia 1936 r., wydanym w porozumieniu z Ministrem Rolnictwa i Reform Rolnych i Ministrem Prze­

mysłu i Handlu o dozorze nad mięsem i prze­

tworami mięsnymi (Dz. U. R. P. Nr 92, poz.

643), jeżeli przepisy niniejszego rozporządzenia nie stanowią inaczej.

§ 5. Mięso, pochodzące z uboju zwierząt rzeźnych, przeznaczone do obrotu, dziczyzna

w kawałkach i bite ptactwo oskubane mogą by^

sprzedawane w następujących miejscach sprże' dąży: ,

1) halach mięsnych (hurt),

2) sklepach rzeźniczych (jatkach),

3) » (jatkach) z mięsem końskim, 4) tanich jatkach.

§ 6. Obrót wędlinami i wyrobami wędl*' marskimi, przeznaczonymi do spożycia, m i' sem zwierząt rzeźnych, dziczyzną w kawałka^

oraz bitym ptactwem oskubanym — w handle okrężnym, na targowiskach, rynkach, strąg3' nach i kioskach ulicznych jest wzbroniony' z wyjątkiem przypadków, przewidziany^

w § 40 ust. 2 powołanego w § 4 rozporządzeni'

§ 7. Wędliny oraz inne wyroby wędliniaf' skie przeznaczone do obrotu muszą być za<?'

(9)

N r 14 b P R A W O K A R N O -A D M IN IS T R A C Y J N E — CZĘŚĆ ITI 9

patrzone przez wytwórców we własne plomby firmowe.

§ 8. Przepis § 7 nie odnosi się do wędlin i innych wyrobów wędliniarskich sprzedawa­

nych we własnych sklepach wytwórcy, znaj­

dujących się w tej samej miejscowości, co w y­

twórnia. Sklepy własne wytwórcy sprzedające wyłącznie wytwory własnej produkcji winny zaopatrzyć się w wywieszkę umieszczoną w ok­

nie wystawowym sklepu, stwierdzającą sprze­

daż artykułów wytwarzanych we własnym Przedsiębiorstwie. Wywieszka winna posiadać Pieczęcie cechu rzeźniczo-wędliniarskiego i właściwej powiatowej władzy administracji ogólnej.

. § !). Na żądanie władz administracyjnych 1 właściwych organów kontrolnych dozoru nad artykułami żywnościowymi i przedmiotami uz.ytku sprzedawcy w inni wykazać się dowoda- i111 zakupu i pochodzenia mięsa, wędlin oraz lnnych wyrobów wędliniarskich.

7.

ROZPORZĄDZENIE m i n i s t r ó w a p r o w i­

z a c j i ORAZ PRZEMYSŁU I HANDLU z dnia 28 sierpnia 1947 r.

Wydane w porozumieniu z Ministrami: Rolnic- Wa i Reform Rolnych, Administracji Publicz- CJ> Ziem Odzyskanych i Skarbu w sprawie formowania obrotu zbożem i głównymi pro­

duktami przemiału.

(Dz- U.R.p. z dnia 2g września 1947 r . Nr. 61, poz. 348).

cze^a P i ła w ie art. 1, 2, 5 i 6 dekretu z dn. 27 Wan^C£j 1946 r. o reglamentowanym zaopatry- Użr IV ludn°ści w przedmioty powszedniego (Dz- U - R- p - Nr 35> poz. 217) oraz na c a j “ *wie art. 2 pkt 1 dekretu z dnia 27 mar- dziai 4 ' r ‘ 0 zmł anack organizacji i zakresie (¿7 tt13 naczełnych władz administracyjnych nas'tępu'R’ P N r 31’ P° Z‘ zarządza się, co i P r°wadzehie hurtowego handlu zbożem ga produktami przemiału zbóż wyma- w tr ^ vcdenl a właściwych władz, wydanego rządzeń'6 Przew*dzi anym w niniejszym rozpo-

R 2 i

kurto" 1 ^ sta^a siQ 3 rodzaje zezwoleń na m ia łn ^ kandel zbożem i produktami prze-

2 ' Zewolenia „ A “ , „B “ i „C “ .

łego DeZ-Wolenie. „ A “ uprawnia na obszarze ca- Y Państwa d i:

okopywania czynności zakupów i zby- . la ,na rachunek własny i komisowy zbo- s f k- Produktów jego przemiału z przed- ębiorstwami posiadającymi zezwolenia

’’t > >3“ i „C “ lub innymi uprawniony- wymienionymi w §§ 10 i 12;

2) oddawania zboża do przemiału.

3. Zezwolenie „B “ uprawnia do dokonywania bezpośrednio lub za pośrednictwem oddziałów lub ajentur o stałych siedzibach następujących czynności:

1) na terenie powiatu, w którym znajduje się siedziba przedsiębiorstwa lub oddziału

— skupu zboża bezpośrednio od produ­

centów rolnych i wymiany z nim i pro­

duktów przemiału na zboże;

2) na terenie oznaczonego w zezwoleniu województwa:

a) zakupu zboża i produktów przemiału od przedsiębiorstw posiadających zezwole­

nia „B “ , „C“ lub młynów nie posiadają­

cych zezwoleń ,.C“ (ust. 7);

b) zbywania zboża i produktów przemiału przedsiębiorstwom posiadającym zezwo­

lenie „B “ oraz innym uprawnionym, w y­

mienionym w §§ 10 i 12;

c) oddawania zboża do przemiału;

3) na terenie całego kraju zakupu i zbywa­

nia zboża i produktów przemiału przed­

siębiorstwom posiadającym zezwolenia A “ .

4. Zezwolenie „C“ uprawnia do: . 1) skupu i zakupu zboża dla jego przemiału

we własnym przedsiębiorstwie od produ­

centów rolnych na terenie powiatu,^ na którym znajduje się siedziba przedsiębior­

stwa, oraz od przedsiębiorstw, posiadają­

cych zęzewolenie „A “ ; . 2) zbywania produktów przemiału przedsię­

biorstwom posiadającym zezwolenie ,,A"

i „B “ oraz innym uprawnionym do naby­

cia (§§ 10 i 12).

5. Minister Przemysłu i Handlu może zezwo­

lić młynom handlowym na zbywanie zboża przedsiębiorstwom posiadającym zezwolenia

„ A “ i „B “ na zakup zboża od przedsiębiorstw posiadających zezwolenia ,,B“ .

6. Minister Przemysłu i Handlu może zezwo­

lić w przypadkach uzasadnionych położeniem przedsiębiorstwa i warunkami komunikacyjny­

mi przedsiębiorstwu posiadającemu zezwole­

nie , C“ na skup zboża od producentów rolnych z powiatów sąsiadujących z powiatem, w któ­

rym znajduje się siedziba przedsiębiorstwa.

7. M łyny nie posiadające zezwolenia „C “ (młyny gospodarcze) mają prawo zbywania zboża i produktów przemiału pochodzących z opłat przemiałowych przedsiębiorstwom posia­

dającym zezwolenia ,,B“ .

8. Przez m łyny handlowe rozumie się przed­

siębiorstwa młynarskie posiadające zezwolenia

„C “ , zaś przez m łyny gospodarcze rozumie się przedsiębiorstwa młynarskie nie posiadające tego zezwolenia.

§ 6. 1. Zezwoleń „ A “ i „C “ udziela Minister Przemysłu i Handlu, zezwoleń „B “ udziela właściwy wojewoda, a w miastach Warszawie

i Łodzi prezydenci tych miast.

(10)

10 P R Z E P IS Y Z Z A K R E S U P R A W A A D M IN IS T R A C Y J N E G O

2. Zezwolenia wydawane są na czas określo­

ny co najmniej na okres lat 2, jeśli chodzi o ze­

zwolenia „ A “ i „B “ , a na okres 1 roku, jeżeli chodzi o zezwolenia

§ 7. 1. Przedsiębiorstwa posiadające zezwole­

nia „ A “ winny uzyskać zezwolenie właściwej władzy, w trybie przewidzianym w niniejszym rozporządzeniu, na otworzenie oddziału lub ajentury.

2. O zamierzonym otwarciu oddziału lub ajentury przedsiębiorstwa posiadające zezwole­

nia ,,B“ winny donieść władzy określonej w § 6, właściwej do wydawania zezwoleń, i uzyskać potwierdzenie odbioru podania.

3. Brak odmowy lub zastrzeżeń ze strony władzy na otwarcie oddziału lub ajentury przed­

siębiorstwa posiadającego zezwolenie „B “ w ter­

minie 1 miesiąca jest równoznaczne z wyraże­

niem zgody na otwarcie oddziału lub ajentury przez przedsiębiorstwo.

§ 8. Przedsiębiorstwa posiadające zezwolenia

„ A “ , ,,B“ lub „C “ mogą być zobowiązane za­

rządzeniem Ministra Przemysłu i Handlu oraz Ministra Aprowizacji do:

1) dokonywania na zlecenie i rachunek Pań­

stwa skupu i zakupu zboża i produktów przemiału lub przemiału zboża;

2) utrzymywania na koszt Państwa rezerw zboża i produktów przemiału;

3) odstępowania na rzecz Państwa części lub całości posiadanych przez nich zapasów zboża i produktów przemiału po cenach rynkowych.

§ 9. 1. Minister Przemysłu i Handlu może zarządzeniem zobowiązać wszystkie przedsię­

biorstwa posiadające zezwolenia „ A “ , „B “ i „C ‘‘

do:

1) oczyszczania zboża i wykonywania prze­

miału według ustalonych standartów;

2) znakowania opakowań zboża i produktów przemiału;

3) składania okresowych sprawozdań o wy­

sokości obrotów i stanie zapasów;

4) ujawniania właściwej władzy warunków dokonywanych transakcji zakupu, prze­

miału i sprzedaży;

5) należenia do Giełd Zbożowo-Towarowych.

2) Stadarty zbóż i produktów przemiału usta­

li Minister Przemysłu i Handlu w porozumie­

niu z zainteresowanymi ministrami.

§ 10. Nie wymaga zezwoleń przewidzianych w § 2:

1) zakup produktów przemiału od przedsię­

biorstw posiadających zezwolenia „ A “ ,

„B “ i „C “ przez przedsiębiorstwa mające zezwolenia na prowadzenie handlu deta­

licznego artykułami spożywczymi;

2) zakup zboża lub produktów przemiału od przedsiębiorstw posiadających zezwolenia

„ A “ , ,,B“ lub „C “ przez przedsiębiorstwa oraz instytucje, mające na celu zaopatrze­

nie pracowników lub podopiecznych.

N r 14 b

§ 12. 1. Przedsiębiorstwa przetwarzające zbo­

ża (browary, palarnie kawy itp.) mają prawo nabywania zboża wyłącznie od przedsiębiorstw posiadających zezwolenia „ A “ i „B “ , a od pro­

ducentów rolnych tylko na podstawie umów plantacyjnych.

2. Przedsiębiorstwa przetwarzające produkty przemiału( piekarnie, cukiernie, makaroniarnie itp.) mają prawo nabywania produktów prze­

miału wyłącznie od przedsiębiorstw posiadają­

cych zezwolenia „ A “ , „B “ lub „C“ .

§ 13. Minister Rolnictwa i Reform Rolnych w porozumieniu z Ministrem Przemysłu i Han­

dlu ustali zarządzeniem szczególne przepisy, od­

noszące się do hurtowego obrotu zbożem siew­

nym.

§ 16. Uzyskane zezwolenie na zasadzie ni­

niejszego rozporządzenia nie uchyla obowiązku uzyskania zezwoleń przewidzianych w ustaw i z dnia 2 czerwca 1947 r. o zezwoleniach na pro­

wadzenie przedsiębiorstw handlowych i zawo­

dowe wykonywanie czynności handlowych (Dz. U. R. P. Nr. 43, poz. 220) i w rozporzą­

dzeniach wydanych na podstawie tej ustawy.

8.

ROZPORZĄDZENIE MINISTRÓW APROWIZACJI ORAZ PRZEMYSŁU I HANDLU

z dnia 22 grudnia 1947 r.

wydane w porozumieniu z Ministrami: Adm1' nistracji Publicznej, Ziem Odzyskanych, Rol­

nictwa i Reform Rolnych oraz Skarbu o prz®' miale zbóż.

(Dz. U R.P. z dnia 6 lutego 1948 r. Nr. 5, poz. 33).

Na podstawie art. 2 dekretu z dnia 27 czerw­

ca 1946 r. o reglamentowanym zaopatrywani11 ludności w przedmioty powszedniego użytku (Dz. U. R. P. Nr. 35 poz. 217) zarządza się c°

następuje:

§ 1. Ustala się następującą najniższą dopu­

szczalną wysokość procentową przemiału:

a) dla żyta 80%

b) dla pszenicy 70%,

c) dla jęczmienia na mąkę 70%, d) dla jęczmienia na kaszę 65%.

Obrót produktami przemiału procentoW0 niższego jest zakazany z wyjątkam i przewidzi3' nym i w § 2.

§ 2. Minister Aprowizacji może:

a) zezwolić na przemiał procentowo niżs2J aniżeli wskazany w § 1 w określony^

młynach i dla ściśle określonych ceióv' (wyżywienie dzieci i chorych, potrzeby religijne itp.),

b) zezwolić na przemiał procentowo niżs^

jęczmienia na mąkę przeznaczoną jak0 domieszka do mąk chlebowych,

(11)

P R A W O K A R N O -A D M IN IS T R A C Y J N E — CZĘSC I I I 11 N r 14 b

c) określić uprawnionych do sprzedaży i przerobu mąki, pochodzącej i niższych procentowo przemiałów.

§ 3. Rozkurz wraz z ostatecznym doczy­

szczeniem zboża na maszynach czyszczących nie może być wyższy niż 3% przemielonego zboża.

§ 4. Odciąganie w trakcie procesu przemia­

łowego uzyskiwanych przetworów niższego w y- ftiiału (mąki) jest zakazane Całość mąki otrzy- Hanej z przemiału winna być jednolicie prze­

mieszana. Odciąganie kaszki mannej do 5% jest dozwolone. Produkcja w młynach kaszy man- nei powinna być zgłaszana władzom przemy- słowym I instancji.

§ 5. Na 100 kg. przemielonego zboża przy zanieczyszczeniu nie przekraczającym 3% w y-

ajność przemiału ma wynosić:

a) 80 kg. mąki (o zawartości popiołu w prze­

liczeniu na suchą substancję nie wyżej niż 1,4%) i 17 kg. otrąb — przy przemiale

żyta na mąkę 80 %;

b) 70 kg. mąki (o zawartości popiołu w prze­

liczeniu na suchą substancję nie wyżej niż 0,85 %) i 27 kg otrąb — przy przemiale c)

pszenicy na mąkę 70% ;

70 kg mąki (o zawartości popiołu w prze­

liczeniu na suchą substancję nie wyżej niż 1,5%) i 27 kg. otrąb — przy przemia­

le jęczmieia na mąkę 70% oraz przy prze- nńnle jęczmienia na kaszę 65 kg kaszy i 32 kg. otrąb i produktów ubocznych.

ni .rzy Przemiałach przewidzianych w § 2 ni- 1 ^ ° rozporządzenia następuje odpowiednie stosunkowo rozliczenie.

m it ** Minister Przemysłu i Handlu w porozu- rzadniu z Ministrem Aprowizacji w drodze zu- z otrZ6nia ustali sposób rozliczania się młynów z n zyn^an^ ck Przemiału zbóż i uzyskanych prze^ .mia^u głównych i ubocznych produktów Wvw, / . P°ó względem ilościowym i jakościo-

(standarty).

szarn" ZabyaPia si<? w młynach handlowych, ka- P r z o r u 1 1 }nnych zakładach przemysłowych

8° bu zbóż chlebowych na paszę.

Ąpro ' . dobrania się bez zezwolenia Ministra żyto Przy Przemiale pszenicy dodawać nach •ł?czrnień, jak również mieszać w m ły-

^ ^kę pszenną z mąką żytnią i jęczmienną.

zboża" ^ abrania się uzyskane z doczyszczenia lać i wasty, poślad i inne odpadki pł'zemie- tów nr, ącz?^ do głównych i ubocznych produk- de, któ7emia^U‘ Wszystkie ziarna łamane i chu- staja n re w trakcie wstępnego czyszczenia zo- moga”uZ^z maszyny czyszczące wydzielone, n;e do nr .m*eszane ze zbożem przeznaczonym trakcie7Gm^a^U' Winny bvć one oddzielne w Wym .czYszczenia i zwrócone w stanie suro- nie. ecenlodawcy lub przemielone oddziel-

§ 10. Przemiał zboża na cele zaopatrzenia re­

glamentowanego w młynach i kaszarniach w i­

nien być wykonany w pierwszej kolejności.

§ 11. Opakowanie głównych produktów prze­

miału na cele handlowe winno być zaopatrzo­

ne w młynach i kaszarniach w etykiety z po­

daniem nazwy i adresu młyna, rodzaju pro­

duktu przemiału oraz procentu przemiału i da­

ty jego wykonania.

§ 12. W młynach i kaszarniach winny być prowadzone specjalne księgi przemiału, w któ­

rych powinny być wypisywane:

a) nazwiska i adresy osób, przedsiębiorstw lub instytucyj, które oddały zboże do przemiału,

b) ilości i rodzaje zbóż przyjmowanych do przemiału i procent ich zanieczyszczenia, c) wydajność procentowa przemiału,

d) ilość i jakość wydanych produktów głów­

nych, ubocznych oraz odpadków,

e) opłaty przemiałowe w naturze lub w go­

tówce.

9

ROZPORZĄDZENIE

MINISTRÓW APROWIZACJI ORAZ PRZEMYSŁU I HANDLU

z dnia 22 grudnia 1947 r.

wydane w porozumieniu z Ministrami: Rolni­

ctwa i Reform Rolnych, Administracji Publi­

cznej, Ziem Odzyskanych i Skarby o opłatach przemiałowych w naturze.

(Dz. U.R.P. z dnia 6 lutego 1948 r. Nr. 5, poz. 35).

Na podstawie art. 2 dekretu z dnia 27 czerw­

ca 1946 r. o reglamentowanym zaopatrywaniu ludności w przedmioty powszednie to użytku (Dz. U. R. P. Nr. 35,poz. 217) zarządza się, co następuje:

§ 1. Opłaty za przemiał zboża na zlecenie rolników winny być pobierane wyłącznie w naturze.

§ 2. Opłaty w naturze nie mogą przekraczać bez względu na wysokość procentową przemia­

łu:

10% (dziesięć procent) przemielanego żyta i jęczmienia.

8% (osiem procent) przemielanej pszenicy.

§ 3. Pobrane z tytu łu opłat przemiałowych zboże winno być odstąpione Funduszowi Apro- wizacyjnemu po cenach wolnorynkowych z dnia odbioru. Za cenę wolnorynkową uważa się ceny notowane na gie’dzie zbożowo-towarowej, właściwej ze względu na położenie młyna.

(12)

12 P R Z E P IS Y Z Z A K R E S U P R A W A A D M IN IS T R A C Y J N E G O N r 14 b 10.

ROZPORZĄDZENIE MINISTRÓW APROWIZACJI ORAZ PRZEMYSŁU I HANDLU

z dnia 22 grudnia 1947 r.

wydane w porozumieniu z Ministrami: Zdro­

wia, Administracji Publicznej i Z em Odzyska­

nych w sprawie normal'zacji wypieku pieczy­

wa w obrocie reglamentowanym i wolnoryn­

kowym.

(Dz U. R. P. z dnia 6 lutego 1948 r. N r 5, poz. 34).

Na podstawie art. 2 dekretu z dnia 27 czerw­

ca 1946 r. o reglamentowanym zaopatrywaniu ludności w przedmioty powszedniego użytku (Dz. U. R. P. Nr. 35, poz. 217) zarządza się, co następuje:

§ 1. Zabrania się wypieku pieczywa w obro­

cie reglamentowanym i wolnorynkowym z mą­

k i żytniej o przemiale niższym niż 80% i z mą­

ki pszennej o przemiale niższym niż 70“''«, z w y­

jątkiem przypadków, przewidzianych w § 2 roz­

porządzenia Ministra Aprowizacji oraz Prze­

mysłu i Handlu z dnia 22 grudnia 1947 r., w y­

danego w porozumieniu z Ministrami: Adm ini­

stracji Publicznej, Ziem Odzyskanych, Rolnic­

twa i Reform Rolnych oraz Skarbu o przemiale zbóż (Dz. U. R. P. z 1948 r. Nr. 5, poz. 33).

§ 2. Zezwala ,się na wypiek w obrocie wol­

norynkowym chieba żytniego z mąki o przemia­

le 97%, 90% i 80% oraz chieba pszennego z mąki o przemiale 97%, 80% i 70% różnych kształtów, wypiekanego na trzonie lub w fo r­

mach.

§ 3. Ustala się przypiek chieba żytniego w obrocie reglamentowanym i wolnorynkowym:

a) wypiekanego na trzonie:

z mąki o przemiale 97%

w bochenkach 2 kilogramowych — 43%

1 „ — 41%

z mąki o przemiale 90%

w bochenkach 2 kilogramowych — 40 %

„ 1 „ — 38%

z mąki o przemiale 80%

w bochenkach 2 kilogramowych — 38%

„ 1 — 36%

b) wypiekanego w formach:

z- mąki o przemiale 97%

w bochenkach 2 kilogramowych — 46%

„ 1 „ — 44%

z mąki o przemiale 90%

w bochenkach 2 kilogramowych — 43%

„ 1 ~ „ — 41%

mąki o przemiale 80%

w bochenkach 2 kilogramowych — 41%

1 „ — 38%

§ 4. Ustala się przypiek chieba pszennego w obrocie reglamentowanym i wolnorynkowym:

a) wypiekanego na trzonie:

z mąki o przemiale 97 %

w bochenkach 2 kilogramowych — 37$

„ 1 „ — 350

- z mąki o przemiale 80%

w bochenkach 2 kilogramowych — 34$

1 „ - 32$

z mąki o przemiale 70%

w bochenkach 2 kilogramowych — 32$

1 „ - 30$

b) wypiekanego w formach:

z mąki o przemiale 97%

w bochenkach 2 kilogramowych — 40$

1 „ - 3 8 $

z mąki o przemiale 80%

w bochenkach 2 kilogramowych — 37$

1 .„ - 34$

z mąki o przemiale 70%

w bochenkach 2 kilogramowych — 35$

1 - 32$

§ 5. Normy przypieku ustalone w §§ 3 i ’ obowiązują przy użyciu mąki o zawartości wil' goci nie wyższej niż 15%.

§ 6. Normy przypieku przy użyciu domieszek innej mąki lub dodatków ustalają Ministrowi6’

Aprowizacji, Przemysłu i Handlu oraz Zdr«' wia.

§ 7. Zezwala się na wypiek w obrocie wolno' rynkowym:

a) pieczywa pszennego z mąki o przemiał 80% i 70% o wadze 50 g, 100 g. 200 i' 300 g i 400 g o różnym wyglądzie zew'(

nętrznym, formacie i nazwie, jak równi62 produkowanego według specjalnych re'

ceptur. . Ą

b) chieba z mąki żytniej o przemiale .91 f*’

90% i 80% i z maki pszennej o przemi3' le 97%, 80% i 70%, wypiekanego wedh^

specjalnych receptur.

Specjalne receptury winny uzyskać zatw ić' dzenie Ministrów: Aprowizacji, Przemysł i Handlu oraz Zdrowia.

11.

ROZPORZĄDZENIE

MINISTRÓW PRZEMYSŁU I HANDLU ORAZ APROWIZACJI

z dnia 10 lipca 1948 r.

wydane w porozumieniu z Ministrami: Roić' ctwa i Reform Rolnych, Zdrowia, Obrony N3' rodowej, Administracji Publicznej i Ziem O3' zyskanych w sprawie zwalczania szkodnik6'*

ziarna i przetworów zbożowych w zakładaj przerobu i miejscach gromadzenia zboża i jc»

przetworów.

(Dz. U.R.P. z dnia 6 sierpnia 1948 r. Nr. 37, poz. 2$

Na podstawie art. 2 dekretu z d iia 27 czerw­

ca 1946 r. o reglamentowanym zaopatrywać

(13)

P R A W O K A R N O -A D M IN IS T R A C Y J N E — CZĘSC I I I 13 Nr 14 b

b) c) d)

ludności w przedmioty powszedniego użytku 'Oz. U. R. p. N r 35, poz. 217) zarządza sią co następuje:

§ 1. Młyny, kaszarnie i inne zakłady prze- r°bu zboża oraz miejsca gromadzenia zboża 1 Jego przetworów winny być zabezpieczone Przed szkodnikami, a w szczególności przed:

a) chrząszczami jak: wołek zbożowy (Calan- dra granaria), żywiak (Sitodrepa panicea), Pustosz - kradnik (Ptinus fur), spichrzel (Orizaephilus surinamensis), mącznik - młynarek (Tenebrio molitor);

roztoczami jak: rozkruszek mączny (Ty- roglyphus farinae);

motylami jak: m klik mączny (Ephestia Kuehniełla), mól ziarniak (Tinea granella);

gryzoniami jak: myszy, szczury.

zakład -Celem zabezpieczenia przed szkodnikami l adpw i miejsc wymienionych w paragrafie Je zarówno wewnątrz jak i zewnątrz Przez-n^ Wa^ W czystości — w szczególności

a) codzienne dokładne zamiatanie podłóg 1 Scbodów, omiatanie ścian i sufitów,

trzepanie worków na zewnątrz pomie­

szczenia,

czyszczenie maszyn i urządzeń oraz komór z pozostałego ziarna i pyłu,

zalepianie szpar i dziur w podłogach, ścia­

nach i sufitach oraz oczyszczanie prze- s rzeni podłogowej w razie gromadzenia

„ S1<* tam odpadków zbożowo-mącznych.

dane nac^ ziarna, mąki i otrąb winny być skła- g g W oddzielnych pomieszczeniach.

i miei ^ erownicy zakładów przerobu zboża

°bowiaC ®i'omadzenia zboża i jego przetworów dzać pZani są we Masnym zakresie przeprowa- kładów^era^n-ą dezynsekcję wymienionych za- kresie 0<ł Przynajmniej raz w roku w o- danie } , ? 1 maja do 30 września, a na żą- razie onW asc*wpj władzy w każdym czasie w niki. panowania danego obiektu przez szkod-

, § 4 ków _

t miejgę p. * --- • • —--- wmni nip^r°madzenia zboża i jego przetworów nja, zawiaH^ł0^Znie Przystąpić do ich wytępie- się szkodn'U-mia'iąC .równocześnie o pojawieniu tron obrot °'u właściwy miejscowo organ kon- karnianvnv 2 .żem i wytworami młyńsko-pie- wych ora 71 oT°'iew°dzkich władz przemysło-

b) c)

^ razie stwierdzenia istnienia szkodni- kierownicy zakładów przerobu zboża

Mem ¡^ !j^ .^ ,acjb Ochrony Roślin

§ 5 . miarow zakażenia.

z poda- a) Zabrania się:

Pr7p?Wa^-Zanaa d° obrotu zboża i jego nad ^vorow zakażonych szkodnikami po- nistr °£m<*’ ^tórą określi zarządzenie M i- roznm-rzemysłu j Handlu wydane w po- form 2 Ministrami Rolnictwa i Re-

m Rolnych oraz Zdrowia,

b) ładowania zboża i jego przetworów do wa­

gonów, samochodów, barek i innych środków transportowych opanowanych przez szkodniki.

§ 7. Organy kontroli obrotu zbożem i wytwo­

rami młyńsko-piekamianymi wojewódzkich władz przemysłowych mają prawo wstępu do młynów, kaszarń, magazynów oraz innych po­

mieszczeń i miejsc, w których znajduje się zbo­

że i jego przetwory, badania zboża i jego prze­

tworów oraz pobierania próbek w ilości nie­

zbędnej do ustalenia stopnia zakażenia.

Wstęp na teren zakładów wojskowych wy­

maga każdorazowo zezwolenia właściwego do­

wódcy okręgu wojskowego.

12.

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA APROWIZACJI

z dnia 25 marca 1948 r.

wydane w porozumieniu z Ministrami: Przemy­

słu i Handlu, Ziem Odzyskanych, Administracji Publicznej oraz Rolnictwa i Reform Rolnych w sprawie postawienia do dyspozycji na rzecz

akcji zaopatrywania ludności magazynów i składów oraz urządzeń technicznych.

(Dz. U.R.P. z dnia 10 kwietnia 1948 r. Nr. 18, poz. 132).

Na podstawie art. 5 ust. 1 dekretu z dnia 27 czerwca 1946 r. o reglamentowanym zaopatry­

waniu ludności w przedmioty powszedniego użytku (Dz. U. R. P. N r 35, poz. 217) zarządza się, co następuje:

§ 1. Powiatowe spółdzielnie rolniczo-handlo­

we i inne wchodzące w skład Z w i ą z k u G o ­ s p o d a r c z e g o S p ó ł d z i e l n i R. P.

„ S p o ł e m “ oraz spółdzielnie Związku Samo­

pomocy Chłopskiej, a także przedsiębiorstwa należące do związków samorządu terytorialne­

go obowiązane są na żądanie Pełnomocnika do spraw składowania zboża i przetworów zbożo­

wych przy Biurze Funduszu Aprowizacyjnego stawiać do jego dyspozycji w posiadanych skła­

dach i magazynach określoną przez niego po­

wierzchnię składowania (magazynowania) wraz z wszystkimi wskazanymi przez niego urządze­

niami technicznymi.

§ 2. Wymienione w § 1 powierzchnie składo­

wania (magazynowania) oraz urządzenia tech­

niczne winny być postawione do dyspozycji Pełnomocnika do spraw składowania zboża i przetworów zbożowych przy Biurze Funduszu Aprowizacyjnego w stanie zdatnym do użytku na okres i w terminach przez niego ustalonych.

Figure

Updating...

References

Related subjects :