Dotyczy: postępowania w sprawie udzielenia zamówienia publicznego na przebudowę i rozbudowę hali widowiskowo-sportowej Urania w Olsztynie

Pełen tekst

(1)

a

FunduszeEuropejskie .ProgramRegiooilny .

iAULoZi iNA

„Przebudowa i rozbudowa hali widowiskowo-sportowej Urania w Olsztynie"

10-101 Olsztyn

is

UniaEuropejskiEuropejskaFundusz

RozwojuRegionalnego

Rzeczpospolita Polska

m***“2. Zdroweżycie,czystyzysk

Znaksprawy:ZP.271.1.38.2020.a Nrdokumentu: 57400.02.2021-W

Olsztyn, 18.02.2021 r.

Wykonawcyubiegającysię oudzieleniezamówienia

Dotyczy:postępowaniawsprawieudzieleniazamówieniapublicznegonaprzebudowęirozbudowęhali widowiskowo-sportowejUraniawOlsztynie”

Uprzejmieinformuję, żedoZamawiającegowpłynęłyzapytaniadotyczącewyjaśnieniatreści Specyfikacji IstotnychWarunkówZamówieniawpostępowaniuozamówieniepubliczne.Działającna podstawieart. 38ust.2ustawyzdnia29stycznia2004r.Prawozamówieńpublicznych(Dz. U.z2019r.

poz. 1843 ze zm.) informuję, że Zamawiający udzielił następujących odpowiedzi na zadane poniżej pytania:

Pytanie1.

W nawiązaniu do odpowiedzi na pytanie nr 3 opublikowane dziś (tj. 09.02.2021r.) na stronie postępowania,prosimyomodyfikację§ 8 ust.21 wzoruumowywnastępującysposób:„Przypłatności Zamawiający może potrącić Wykonawcy i zapłacić bezpośrednio podwykonawcom kwoty należne/wymagalne,aniezapłaconepodwykonawcomlub dalszympodwykonawcom”.

Odpowiedź

Zamawiający pozostawia brzmienie wzoru umowy w zakresie objętym wnioskiem bez zmian.

Zamawiający wyjaśnia, że celem przedmiotowego zapisu nie jest zapłata za roboty jeszcze niewykonane, awszczególnościzabezpieczenieZamawiającegoprzednaruszeniemzapisupar. 8ust.7 pkt 7, czy też dokonaniu potrącenia z wynagrodzeniem podwykonawcy roszczeń generalnego wykonawcy(np.karumownych,którenawetzasadnienaliczonepodlegająmiarkowaniu).Zamawiający wtakich przypadkachnarażonyjest naudziałw sporzepomiędzywykonawcą, apodwykonawcąoraz pokrycie roszczeń z odsetkami, bez możliwości roszczeń regresowych (np. z powodu upadłości wykonawcy).

Pytanie2.

Wnawiązaniudoodpowiedzinapytanienr3 udzielonejdnia09/02/2021 orazwodniesieniudozapisów

§ 8ust.21wzoruumowyzwracamysięzprośbąopotwierdzenie,żeZamawiającyniebędziedokonywał bezpośredniej zapłaty na rzecz podwykonawców i dalszych podwykonawców za elementy robót nieodebrane przez nadzór Zamawiającego. Prosimy także o wyjaśnienie w oparciu o jakie dane Zamawiający będzie wyliczał oraz w jaki sposób będzie weryfikował zasadność płatności niezafakturowanych i niewymagalnych należności na rzecz podwykonawców/dalszych podwykonawców.

Odpowiedź

Zamawiającywyjaśnia,żezapis par. 8 ust.21 niesłużyzapłaciezaelementyrobótnieodebraneprzez nadzórZamawiającego. Głównym celem przedmiotowego zapisujest zabezpieczenieZamawiającego przed sytuacją pozostawienia na okres rękojmi kwot zatrzymanych podwykonawcy, za które Zamawiający ponosiłby solidarną odpowiedzialność oraz dokonanie potrącenia czy pomniejszenia należności podwykonawcy. W takich przypadkach Zamawiający może zapłacić bezpośrednio wynagrodzenie podwykonawcy bez pomniejszenia o kwoty zatrzymane czy kwoty kar umownych, anastępniepomniejszywynagrodzenieWykonawcyozapłaconekwoty.

(2)

Pytanie3.

Wprojekciewidniejezapis:

„PlatformazarządzaniaSMSbędzieumożliwiaćwzajemnewspółdziałanieponiższychpodsystemów zapomocąinterfejsówprogramowych:

a.KontroliDostępu,

b.SygnalizacjiWłamaniaiNapadu, c.MonitoringuWizyjnegoCCTVIP, d.InterkomowegoSOS/INFO, e.RejestracjiCzasuPracy,

f.SygnalizacjiPożarowej (wizualizacjabezmożliwościsterowalnasystememSSP)”

Prosimyodoprecyzowaniejakijestzakreswspółdziałaniasystemów.

Odpowiedź

Platformazarządzającapowinnazarządzańiintegrowaćnastępującesystemy:

a. SSP-równieżsterowaniemodułamippoż,acozatymidzieplatformamusiposiadać certyfikatCNBOP

b. Sterowanieoddymianiem c. DetekcjeCOiLPG d. DSO

e. SystemkontrolidostępuwrazzRCP f. Systemsygnalizacjiwłamaniainapadu g. SystemCCTV

h. Systeminterkomowy i. Systemprzyzywowy

Zamawiającyoczekujenastępującychfunkcjiintegracjikażdegozsystemów:

1. Dlasystemu SSP

a. alarm/alarmskasowano/alarmtechniczny b. Potwierdzeniealarmu

c. Blokowanieczujek

d. Uszkodzenie/uszkodzenieniemaskowalne e. Test

f. Wyjściewł./wył.

g. Błądpołączenia h. Połączony/rozłączony

i. Stanzabrudzeniaczujekwyrażonyw% j. Stanwejśćiwyjśćmodułów

k. Wyświetlanieelementówpoliniachdozorowych l. AutomatycznepobieraniekonfiguracjicentraliSSP m. WystarowaniamodułówSSP

n. WizualizacjaczujnikówCO/LPGorazichstanu 2. DlasystemuSKD

a. Zaryglujdrzwi/odrygluj b. Odryglujdrzwichwilowo

c. Powrótdrzwidoterminarza/harmonogramu d. Wł./wył. czytnik

e. WUwył.Przekaźnik

f. Włączprzekaźnikchwilowo g. Wł./wył.Monitorowanie

h. Zarządzanie kartami (dodawanie, usuwanie, modyfikacja): numer karty, nazwa użytkownika,typkarty,grupadostępu,stankarty,ważność,PIN,kartaśledzona,wydłużony czasdostępudodrzwi,formatnumerukartyiPIN,zdjęcie

i. Informacjaoobecnychkartachwstrefie j. Alarm

k. Uszkodzenie

l. Drzwizaryglowane/odryglowane

m. Drzwiprzetrzymane/wstanienormalnym/otwartepozaryglowaniu n. Czytnikaktywny/nieaktywny

o. Dostępzezwolony/zabroniony

p. Kartędodano/usunięto/zmodyfikowano q. Monitorowaniewejściawł./wył.

(3)

r. Przekaźnikwł./wył.

s. Błądpołączenia

t. Serwer/kontrolerpołączony/rozłączony 3. DlasystemuSSWiN

a. Uzbrojenie/rozbrojeniepodsystemu

b. Uzbrojenie/rozbrojeniewszystkich podsystemów c. Blokowanie/odblokowanieczujki

d. PrzełączeniewyjściaużytkowegoPGM e. Wł./wył.wyjścieużytkowe

f. Ustawczas g. Szybkiewyjście h. Maskowanie

i. Błądsynchronizacjiczasu j. Nieudaneuzbrojenie/rozbrojenie k. Błąd

l. Alarm/alarmprzymusu m. Naruszenie

n. Uszkodzenie

o. Uzbrojenie/rozbrojenie p. Sabotaż

q. Test

r. Czujnikzablokowany/odblokowany s. Odliczanieczasunawejście/wyjście t. Niegotowy

u. Koniecalarmu

v. Koniecnaruszeniawalarmie w. Błądlogowania

x. Błądpołączenia y. Połączony/rozłączony 4. DlasystemuInterkomowego

a. Zadzwońdodowolnej stacjiinterkomowej b. Wybierznumer

c. Naciśnijprzycisk d. Wł./wył.Wyjście

e. Stan-Wtrakcierozmowy/zajęty

f. Wejścienadowolnej stacjiinterkomowej wł./wył.

g. Wyjścienadowolnej stacjiinterkomowej wł./wył.

h. Błądpołączenia/połączenieutracono i. Połączony/rozłączony

5. DlasystemuCCTV

a. Obrazzkamer„nażywo”

b. Odtwarzanie c. Zoomcyfrowy d. SterowaniePTZ e. Wł./wył.wyjście f. Przełączaniekamer

g. Wywołaj preset,pattern,autoscan,tour h. Nagrywanienapadowe

i. Detekcjaruchu j. Nagrywanie

k. Nagrywanienapadowe l. Wejściewłączone/wyłączone m. Wyjściewłączone/wyłączone n. Logowanie/wylogowanie o. Zmianakonfiguracji

p. Błądlogowania/błądpołączenia q. Połączenieutracono

r. Połączony/rozłączony 6. SystemPrzyzywowy

(4)

a. Sygnalizacjawezwania ztoalety b. sygnalizacjadzwonienia

c. SygnalizacjaObecnościwtoalecie d. Skasowaniewezwania

e. Awariaprzyciskupociągowego/podcentralki 7. DźwiękowySystemOstrzegawczy(DSO)

a. Nadzórurządzeńzasilania a. zaniknapięcia b. przeciążenie c. przegrzanie d. uszkodzenie b. Nadzorowaniebaterii

c. Przejścienazasilanierezerwowe

d. Nadzorowanie urządzeń kontroli i mikrofonów (brak szczegółów jakie rodzaje nadzorowania)

e. Nadzorowanieliniigłośnikowych(doziemienie,zwarcie,przerwa,błądimpedancjilinii) f. Nadzorowaniewzmacniaczy

g. Nadzorowaniekomunikacjipomiędzyurządzeniamiwewnątrzszafy h. Nadzorowaniepracymikrofonów

i. Przejściecentraliwtrybstandby j. Przejściecentraliwtrybalarmowy

k. Wystąpieniezaprogramowanegozdarzenia l. Nadzorowaniekartypamięcikomunikatów.

m. Załączeniewzmacniaczarezerwowego n. Pokazaćstanwejść

o. Aktywacjaidezaktywacjamatrycyaudio p. Akceptacjaikasowanieusterki

q. Kontrolastanówwyjść r. Kontrolagłośności Pytanie4.

JakieparametrymonitorównależyprzewidziećdlasystemuSMS Odpowiedź

Dla serwerów czy to CCTV czy SKD czy SMS należy przewidzieć konsolę KVM z klawiaturą imonitoremmin. 19”.Należyteżprzewidziećmonitorydlastacjioperatorskichoprzekątnejminimum 42”iprzystosowanydopracyciągłej 24h/7dni.

Pytanie5.

Wprojekcie wopisie systemu SMS widniejezapis „Dodatkowokażdą zfunkcjonalności oraz każdy zmodułów będzie można płynnierozbudowywać w przyszłości”. Prosimy o rozwinięcie oczekiwań zamawiającego.

Odpowiedź

Zamawiający oczekuje, iż platforma będzie w standardzie wyposażona we wszystkie moduły integracyjnetj.:

a. ModułSSP b. ModułDSO c. ModułCCTV d. ModułSKDiRCP e. ModułSSWiN f. Modułinterkomowy g. Modułprzyzywowy

Każdyztychmodułówmusi zostaćdostarczonywwersjipełnejtzn.bezlimitówpunktowych,takaby zamawiający mógł swobodnie rozbudowywać każdą z instalacji bez konieczności dokupowania dodatkowychpakietówpunktowychlubinnychrozszerzeńlicencyjnych.

Pytanie6.

W opisie teletechniki w rozdziale SYSTEM PARKINGOWY Zamawiający wymaga wyposażenia urządzeń systemu parkingowego w interkomy, natomiast w dalszej części dokumentacji definiuje wideointerkomy.

(5)

Proszę oudzielenieodpowiedzi czyurządzenia systemuparkingowego tj. 6terminali parkingowych, oraz2kasymajązostaćwyposażonewinterkomyzfunkcjąwideoczywyłącznieaudio?

Ponadto proszę o odpowiedź, czy Zamawiający wymaga przekierowanie połączeń na zewnątrz (tj.numery stacjonarne, numery telefonii komórkowej) czy wyłącznie w obrębie dostarczonych słuchawekinterkomowych?

Ponadtoproszęoodpowiedź,czydostawcasystemuparkingowegomawzakresie dostarczyćcentralę telefoniczną,czyteżmożliwebędziewłączenieinterkomówdocentraliistniejącej minimalizująctym samymkosztyinwestycji.

Odpowiedź:

Urządzenia mają być wyposażone w interkomy, które umożliwiają komunikacje minimum audio.

Wymagasię, aby poodbiorze rozmowy przezoperatora systemzarządzania automatycznie otworzył kartęurządzenia,zawierającegospisalarmówiostatnichzdarzeń,zktóregoużytkownikdzwoniwcelu usprawnieniaobsługi.

Systemparkingowymamiećmożliwośćpełnejobsługizurządzeńzdostępemdointemetutyputablet, smartfon,komputerstacjonarnyitp.i wzwiązkuztymoperatormamiećmożliwośćodbiorupołączeń naurządzeniach,naktórychzainstalowanajestaplikacjazarządzającasystememparkingowym,wtym np. telefonie. Zamawiający ma mieć możliwość przekierowania połączeń do centrów zarządzania zzainstalowaną aplikacją zarządzania systemem parkingowym, nie tylko w zakresie dostarczonych słuchawekinterkomowych.

Zamawiającymniewymagaabydostawcasystemuparkingowegodostarczyłcentralętelefoniczną.

Pytanie7.

WopisieteletechnikiwrozdzialeSYSTEMPARKINGOWYZamawiającywymagazmieniającegosię wzależnościodpołożeniapodświetleniaLEDramieniaszlabanu.Wdalszejczęścidokumentacjimowa jestosygnalizatorachświetlnychnaszlabanachrealizującychtęsamąfunkcję.

ProszęoodpowiedźczyZamawiającydopuszczazastosowaniewyłączniejednegozdwóchrozwiązań celemzmniejszeniakosztówinwestycji?

Odpowiedź:

Zamawiającywymagaconajmniejzmianypodświetleniaramieniaszlabanuzczerwonegonazielony.

Pytanie8.

Proszęodoprecyzowaniejakie czynnikikontrolidostępumajązostaćzastosowaneprzyurządzeniach systemu parkingowego. Zbliżeniowe czy dalekiego zasięgu. Są to dwie różne technologie odczytu identyfikatora. Jeżeli w kasie automatycznej mają być realizowane operacje z użyciem kart, np.

przedłużenie abonamentu wówczas wygodniejszym rozwiązaniem będzie zastosowanie czytników zbliżeniowych.

Odpowiedź:

Zamawiającywymagazastosowaniaczytnikówbliskiegoidalekiego zasięgu.Wkasieautomatycznej ma być możliwość przedłużenia abonamentu z wykorzystaniem co najmniej czytników bliskiego zasięgu.

Pytanie9.

CzyZamawiającywyrazizgodęnazastosowanieurządzeńwobudowachwykonanychzestaliodpornej na korozję, zabezpieczonej powłoką antykorozyjną zgodną z normą EN ISO 1461 (PN-EN ISO 1461:2011),malowanejproszkowo,odpornejnapromienięUVzzachowaniemgwarancjinaperforację urządzeń,minimalizującprzytymnakładkosztówinwestycyjnych.

Odpowiedź:

Zamawiającyniewyrażazgody.

Pytanie10.

Ponieważwielkośćprzekątnejwyświetlaczaniejestparametremwdużejmierzedecydującymojakości ikomforcieobsługiterminalaparkingowegonieuwzględniająctakichparametrówjakkątypatrzenia, rozdzielczość,jasnośćorazkontrastproszęoudzielenieodpowiedzinapytanieczyZamawiającywyrazi zgodę na zastosowanie wyświetlacza o przekątnej mniejszej np. 5,7” z zapewnieniem iż dostawca przewidział w proponowanym wyświetlaczu najwyższe parametry widoczności wyświetlanych szczegółów niezależnie od warunków oświetlenia, tak aby użytkowanie terminala było wygodne iprzyjaznedlaklientówipracownikówparkingu?

(6)

Ponadto należy zwrócić uwagę iż opisany w dokumentacji wyświetlacz o przekątnej min.10 cali wterminalach parkingowych nie jest powszechnie stosowanym standardem i zawęża możliwość wyborudostawcysystemuparkingowegodo 1konkretnejfirmy.

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody. Na rynku jest możliwość nabycia produktu od co najmniej 2 dostawców.

Pytanie11.

CzyZamawiającywyrazizgodęnazastosowanieszlabanównapędzanychsilnikiemnaprąd230V?przy zachowaniupozostałychparametrówwyszczególnionychwdokumentacji?

Odpowiedź:

Zamawiającywyraża zgodę na zastosowanie szlabanów napędzanych silnikiem naprąd 230V?przy zachowaniupozostałychparametrówwyszczególnionychwdokumentacji.

Pytanie12.

Ponieważwielkośćprzekątnejwyświetlaczaniejestparametremwdużejmierzedecydującymojakości i komforcieobsługiterminalaparkingowegonieuwzględniająctakichparametrówjakkątypatrzenia, rozdzielczość,jasnośćorazkontrastproszęoudzielenieodpowiedzinapytanieczyZamawiającywyrazi zgodę na zastosowanie wyświetlacza o przekątnej mniejszej, np. 12” z zapewnieniem iż dostawca przewidział w proponowanym wyświetlaczu najwyższe parametry widoczności wyświetlanych szczegółówniezależnieodwarunkówoświetlenia,takabyużytkowaniekasybyłowygodneiprzyjazne dlaklientówipracownikówparkingu?

Ponadto należy zwrócić uwagę iż opisany w dokumentacji wyświetlacz o przekątnej min 15 cali wkasachniejestpowszechniestosowanymstandardemizawężamożliwośćwyborudostawcysystemu parkingowegodo 1konkretnej firmy.

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody. Na rynku jest możliwość nabycia produktu od co najmniej 2 dostawców.

Pytanie 13.

Wopisie teletechniki wrozdziale SYSTEM PARKINGOWY Zamawiający wymagabyaplikacja do rozpoznawanianumerurejestracyjnegozainstalowanabyławkamerze.

Czy Zamawiający wyrazi zgodę by proces przetwarzania numeru rejestracyjnego odbywał się na serwerze systemu parkingowego. Daje to przede wszystkim zdecydowanie więcej możliwości zarządzanianumeramirejestracyjnymi,większądokładnośćidentyfikacjinumerurejestracyjnego,oraz możliwośćzastosowaniadowolnejkameryIPdostępnej wsprzedaży.

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyrażazgody. ProponowaneprzezWykonawcęrozwiązaniew zbytdużym stopniu obciążysiećkomunikacyjną.

Pytanie14.

Proszęowyjaśnienieczydostawcasystemuparkingowegowinien dostarczyć2 stanowiskaobsługido zarzadzania systemem parkingowym, lub ma dostarczyć wyłącznie licencję dla dwóch stanowisk iinstalowaćjenastanowiskachElektronicznegosystemuobsługiklienta(ESOK)?

Odpowiedź:

Wykonawcamadostarczyć2stanowiskaobsługidozarządzaniasystememparkingowym.

Pytanie 15.

W założeniach projektowych dość nieprecyzyjnie opisano wymóg poziomu SPLjaki należy spełnić wkontekście odbiorówsystemuorazwprzypadkusymulacjiakustycznych. Prosimyoprzedstawienie ujednoliconegowymogudlapoziomuSPLgenerowanego whaliprzezDSO.

Odpowiedź:

Opis wymaganego poziomu dźwięku który będzie podlegał odbiorom opisano wystarczająco precyzyjnie. Przyodbiorachnależałobędzie:

• WykonaćpomiaryrównoważnegopoziomudźwiękuzkorekcjąAL^eqdlasystemuDSO

• Wykonaćpomiaryrównomiernościrozkładu równoważnegopoziomudźwiękuzkorekcją AL^gqnapowierzchniachodsłuchowychorazcharakterystykiczęstotliwościowejdla systemunagłośnienia

(7)

• WykonaćpomiarywskaźnikatransmisjimowySTĘPAdlasystemuDSOorazsystemu nagłośnienia. PomiarSTIPAmusizostaćwykonanyprzezlaboratoriumposiadające akredytacjęwzakresiepomiarówSTIPA.

Pomiarytemająwykazaćuzyskaniewymaganychparametrówzałożonychwprojekcie.

Natomiast w zakresie wymaganych wyników symulacji również w założeniach opisano parametry precyzyjnie, ponadto w tabelkach „Parametry Symulacji" oraz „Zestawienie wyników symulacji komputerowych", atakże w„Rozkładach Przestrzennych i Statystycznych" w szczegółach wykazano standard wykonanych symulacji wraz z minimalnymi wartościami parametrów akustycznych osiąganymiiwymaganymiodsystemu.Corazemzespecyfikacjąminimalnychparametrówurządzenia głośnikowego wykorzystanegowhali,stanowiprecyzyjnyopiswymagań iminimalnychparametrów".

zup.i'KliZYDFXTAOLSZTYNA

BarbaraTvlihacka Dyrektor

WydziałuZamówień Publicznych

Obraz

Updating...

Cytaty

Updating...

Powiązane tematy :