Przepisy z Zakresu Prawa Administracyjnego, 1949 z. 14 d

118  Download (0)

Full text

(1)

P R Z E P I S Y

Z Z A K R E S U P R A W A A D M I N I S T R A C Y J N E G O

W Y D A W N I C T W O M I N I S T E R S T W A A D M I N I S T R A C J I P U B L I C Z N E J

Z es zyt 14 d W a r s z a w a 1950 r .

P R A W O K A R N O - A D M IN IS T R A C Y J N E — CZĘŚĆ V

PRAWO KARNO -ADM INISTRACYJNE Z ZAKRESU: S tr.

A ) UBEZPIECZEŃ 1 PRACY.

1. Ustawa z dnia 2S marca 1933 r. o u bezpieczeniu społecznym. 7 2. Rozporządzenie M inistra Opieki Społecznej z dnia 28 grudnia 1933 r- o spo­

sobie dokonywania zgłoszeń w zakresie ubezpieczeń społecznych, uiszczaniu

składek i kontroli czynności pracoda wców. 12

3. Rozporządzenie M inistra Opieki Społecznej z dnia, 19 lipca, 1935 r. o sposobie dokonywania zgłoszeń i uiszczaniu składek za pracowników> podlegających tylko ubezpieczeniu od wypadków w zatrudnieniu i chorób zawodowych,

z wyjątkiem pracowników rolnych. IG

4. Rozporządzenie M inistra Opieki Społecznej z dnia 26 lipca 1938 r. w sprawie dokonywania zgłoszeń przez pracodawców rolnych, sposobu ryczałtowania i uiszczania składek za ubezpieczenie od wypadków w zatrudnieniu i chorób

zawodowych oraz o zasadach obliczania tych składek. 16

5. Rozporządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 24 listopada 1927 r.

o ubezpieczeniu pracowników umysłowych. 18

6. Dekret z dnia 28 października 1947 r. o ubezpieczeniu rodzinnym. 22 7. Ustawa z dnia 18 lipca 1924 r. o zabezpieczeniu na wypadek bezrobocia. 23 8. Ustawa z dnia 17 marca 1932 r. o zaopatrzeniu inwalidzkim. 24 9. Rozporządzenie M inistra Pracy i Opieki Społecznej z dnia 14 marca 1949 r.

w sprawie wy konia ustawy o zaopatrzeniu inwalidzkim . ' 26 10. Rozporządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 27 maja 1927 r. o przy­

musie ubezpieczenia od ognia i o Powszechnym Zakładzie Ubezpieczeń Wza­

jemnych. . 28

11. Rozporządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia, 24 października 1934 r.

o pośrednictwie ubezpieczeniowym. 30

12. Dekret z dnia 2 sierpnia 1945 r. o urzędach zatrudnienia. 31 13. Rozporządzenie M inistra Pracy i Opieki Społecznej z dnia 24 września 1945 r.

o pośrednictwie pracy i pośrednictwie przy zawieraniu umów o naukę zawodu 31 14- Ustawa z dnia 24 marca 1933 r. o nadzorze nad, zbiornikami pod ciśnieniem. 32 15. Rozporządzenie M inistra Przemysłu i Handlu z dnia 29 sierpnia 1934 r. o bu­

dowie i stanie technicznym wytwórnie acetylenowych. 32

16. Rozporządzenie M inistra Przemysłu i Handlu z dnia 20 września 1934 r.

o ustawianiu, używaniu i obsłudze wytwórnie acetylenoioych. 36 17. Rozporządzenie M inistra Przemysłu i Handlu z dnia 9 maja 1938 r. o budo­

wie i stanie technicznym przenośnych zbiorników do gazów sprężonych, skrop-

lonych i rozpuszczonych pod ciśnieniem. 40

18. Rozporządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 22 kwietnia 1927 r. o za­

kazie używania białego i żółtego fosforu przy wyrobie przedmiotów zapalnych. 45

(2)

2 P R Z E P IS Y 2 Z A K R E S U P R A W A A D M IN IS T R A C Y J N E G O N r 14d

B. ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO 1 BUDOW NICTW A:

19. Dekret z dnia 2 kioietnia 19)6 r. o planowym zagospodarowaniu przestrzen­

nym kraju.

20. Rozporządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 16 lutego 1928 r. o prawie budowlanym i zabudowie osiedli.

'21. Rozporządzenie M inistrów : Robót Publicznych, Spraw Wewnętrznych, Prze­

mysłu i Handlu oraz Pracy i Opieki Społecznej z dnia 7 maja 1929 r. w spra- wie przechowywania taśmy celuloidowej (film u ).

22. Rozporządzenie M inistra Robót Publicznych z dnia 2 lipca 1929 r. o sporzą­

dzaniu i zatwierdzaniu projektów (planów) robót budowlanych i o trybie postępowania przy wydawaniu pozwoleń na budowę i na użytkowanie bu­

dynków.

23. Rozporządzenie Ministrólo Spraw • Wewnętrznych i Opieki Społecznej z dnia 23 maja 1935 r. — Przepisy dotyczące przestrzegania warunków bezpieczeń- stioa i higieny przy robotach budo wlany chy

2 ) . Rozporządzenie M inistra Spraw Wewnętrznych z dnia 1) września 1935 r.

0 nadzorze policyjno-budowlanym nad wykonywanymi robotami budowlanymi.

25. Rozporządzenie M inistra Komunikacji z dnia 13 maja 1937 r. w sprawie prze- pisóio szczegółowych o budowie państwowych budynkóu; kolejowych i budyn­

ków kolei prywatnych użyteczności publicznej.

26. Rozporządzenie M inistra Spraw Wewnętrznych z dnia 16 marca 1938 r. o spo­

sobie odgradzania posiadłości i działek.

27. Rozporządzenie M inistra Odbudowy z dnia 3 września 19)6 r. o używaniu przy budowie wapna pokarbidowego.

28. Rozporządzenie M inistrów : Odbudowy oraz Pracy i Opieki Społecznej z dnia 21 marca 19)7 r. o warunkach bezpieczeństwa przy robotach rozbiórkowych:

29. Rozporządzenie M inistra Odbudowy z dnia 11 grudnia 19)7 r. o skomplikowa­

nych konstrukcjach stosowanych w budynkach.

30. Rozporządzenie M inistra Odbudowy z dnia 25 kwietnia 19)9 r. w sprawie uszczelniania łączeń ru r kanalizacyjnych lano-żeliwnych oraz stosowania ru r lano-żeliwnych typu lekkiego i ru r kamionkowych w instalacjach budynków.

31. Rozporządzenie M inistra Budownictwa z dnia 26 września 19)9 r. w spraivie odległości budynków od niektórych dróg państwowych.

32. Ustawa z dnia 3 lipca 19)7 r. o normach i standartach budowlanych.

33. Ustawa z dnia 13 marca 193) r. o oddaleniu budowli, składów, zadrzewienia 1 robót ziemnych od lin ii kolejowych oraz o pasach ochronnych przeciwpożaro­

wych i zasłonach odśnieżnych.

3 ) . Rozporządzenie M inistra Komunikacji z dnia 7 września 193) r. o urządzeniu i utrzymywaniu pasów ochronnych przeciwpożarowych i zasłon odśnieżnych.

35. Dekret z dnia 27 marca 19)7 r. o ulgowym nadaivaniu uprawnień budowla­

nych w wyjątkowych przypadkach. |

36. Ustaiva z dnia 15 lutego 1933 r. o kieroioaniu robotami budowlanymi i spo­

rządzaniu projektów (planów) tych robót na obszarze m. Gdyni.

37. Dekret z dnia 5 ivrzesnia 19)6 r. o rejestracji i przymusowym zatrudnieniu fachowych sił technicznych z dziedziny budownictwa na rzecz odbudoioy kraju.

38. Dekret z dnia 3 stycznia 1919 r. o zatwierdzaniu projektóio pomników ze stanowiska artystycznego.

C) OBRONY PAŃSTWA I SPRAW WOJSKOWYCH.

39. Ustawa z dnia ) lutego 1950 r. o powszechnym obowiązku wojskowym.

)0. Rozporządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej o świadczeniach wojennych.

)1. Rozporządzenie M inistrów : Spraw Wojskowych, Spraw Wewnętrznych, Opie­

ki Społecznej oraz Rolnictwa i Reform Rolnych z dnia 27 stycznia 1936 r.

w spraivie wykonania rozporządzenia, Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 2) października 193) r. o osobistych świadczeniach wojennych.

)2. Rozporządzenie Rady M inistrów z dnia 30 maja 1939 r. o obowiązku rejestra­

c ji i dostarczania danych do celów świadczeń osobistych.

)3. Rozporządzenie M inistrów Spraw Wojskowych i Spraw Wewnętrznych z dnia 21 lipca 1939 r. o rejestracji osób obowiązanych do świadczeń osobistych.

Str.

)6 ) 6

)6

)9

)9 )9

)9 )9 )9 50 50

50 50 51

51 51 51 51

52 52

52 55

55 55 55

(3)

N r 14d P R A W O K A R N O -A D M lN lS T R A G g j N f i — CZĘŚĆ V 3

44- Ustawa z dnia 30 marca 1939 r. o powszechnym obowiązku świadczeń rze- Str.

czoioych. 55

45. Rozporządzenie M inistrów : Spraw Wojskowych, Spraw Wewnętrznych, Spraw Zagranicznych, Skarbu, Wyznań Religijnych i Oświecenia Publiczne­

go, Rolnictwa i Reform Rolnych, Przemysłu i Handlu, Komunikacji, Opieki Społecznej oraz Poczt i Telegrafów z dnia 26 sierpnia 1939 r. w sprawie wy­

konania ustawy o powszechnym obowiązku świadczeń rzeczowych. 55 46. Rozporządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej o obowiązku odstępowania zwie­

rzaj pociągowych, wozów, pojazdów mechanicznych i rowerów dla celów

obrony Państwa. 55

47. Rozporządzenie M inistrów : Spraio Wojskowych, Spraw Wewnętrznych i Skarbu z dnia 31 sierpnia 1939 r. w sprawie wykonania rozporządzenia Prezydenta, Rzeczypospolitej z dnia 3 listopada 1927 r. o obowiązku odstępo­

wania zwierząt pociągowych, wozów, pojazdóiu mechanicznych i roioerów dla

celóia obrony Państwa. ' 55

48. Rozporządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 12 listopada 1927 r. o obo­

wiązku dostarczania środków przewozowych na rzecz wojska w czasie pokoju. 56 49. Rozporządzenie M inistra Spraw Wewnętrznych i M inistra Spraw Wojskowych

z dnia 19 października 1929 r. o obowiązku dostarczania, jako środków prze- wozoioych na rzecz wojska w czasie pokoju, wozów z zaprzęgiem zwierzęcym,

zwierząt z uprzężą pociągową oraz zwierząt wierzchowych i jucznych z rzędem. 56 50. Rozporządzenie M inistra Spraw Wojskowych i M inistra Spraw Wewnętrz­

nych z dnia 6 marca 1930 r. o obowiązku dostarczania samolotów jako środ-

ków przewozowych na rzecz wojska w czasie pokoju. 56

51. Rozporządzenie M inistrów : Spraw Wewnętrznych, Spraw Wojskowych, Ro­

bót Publicznych oraz Przemyślu i Handlu z dnia 24 lipca 1930 r. o obowiąz­

ku dostarczania środków przewozowych wodnych żeglugi śródlądowej na rzecz

wojska iv czasie pokoju. 56

52. Rozporządzenie M inistra Spraw Wewnętrznych i M inistra Spraio Wojsko­

wych z dnia 29 lipca 1930 r. o obowiązku dostarczania jako środków przewor

zowych na rzecz wojska w czasie pokoju samochodów, motocykli i roioerów. 56 53. Ustawa o zakwaterowaniu wojska 1 marynarki wojennej. 56 54. Ustawa z dnia 15 marca 1934 r. o obronie przeciwlotniczej i przeciwgazowej. 56 55. Rozporządzenie Rady M inistrów z dnia 29 stycznia 1937 r. o przygotowaniu

w czasie pokoju obrony przeciwlotniczej i przeciwgazowej Państwa. 56 56. Rozporządzenie Rady M inistrów z dnia 24 marca 1939 r. o przygotowaniu

w czasie pokoju obrony przeciwlotniczej i przeciwgazowej w dziedzinie budo­

wnictwa przemysłowego. 57

57. Rozporządzenie Rady M inistrów z dnia 29 kwietnia 1938 r. o przygotowaniu w czasie pokoju obrony przeciwlotniczej i przeciwgazowej w dziedzinach re­

gulacji i zabudowania osiedli oraz budownictwa publicznego i prywatnego. 57 58. Rozporządzenie Rady M inistrów z dnia 24 stycznia 1939 r. o obowiązkach

osób fizycznych i prawnych oraz władz i instytucji w dziedzinie przygotowa­

nia personelu obrony przeciwlotniczej i przeciwgazowej w czasie pokoju. 57 59. Ustawa z dnia 25 lutego 1948 r. o powszechnym obowiązku przysposobienia

zawodowego, wychowania fizycznego i przysposobienia wojskowego młodzie­

ży oraz o organizacji spraw kutlury fizycznej i sportu. 57 b ) OŚWIATY.

60. Dekret z dnia 7 lutego 1919 r. o obowiązku szkolnym. 57 Gl. Ustaioa z dnia 23 lutego 1939 r. o zespoleniu samorządu szkolnego z samo­

rządem terytorialnym. 57

52. Dekret z dnia 10 grudnia 1946 r. o obowiązku współpracy uj zakresie naucza­

nia w szkolnictwie zawodowym. 57

53. Dekret z dnia 17 kwietnia 1946 r. o bibliotekach i opiece nad zbiorami biblio­

tecznymi. 57

IN N Y C H D ZIE D ZIN , N IEO BJĘ TYC H ZE S ZY TA M I 14a, 14b, 14c ORAZ D Z IA Ł A M I A ) — D) ZESZYTU 14d.

54. Rozporządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 22 marca 1928 r. o postę­

powaniu administracyjnym. 57

(4)

4 P R Z E P IS Y Z Z A K R E S U P R A W A A D M IN IS T R A C Y J N E G O

r n ^ T T iT r ---s

65. Rozporządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 25 września 1935 r. — Prawo o postępowaniu wywłaszczeniowym.

66. Dekret z dnia '26 kwietnia 1959 r. o nabywaniu i przekazywaniu nierucho­

mości niezbędnych dla realizacji narodowych planów gospodarczych.

67. Ustawa z dnia 15 lipca 1925 r. o mierniczych przysięgłych.

68. Dekret Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 8 sierpnia 1939 r. o wykonywaniu pomiarów na niektórych obszarach Państwa.

69. Dekret z dnia 13 września 1956 r. o rozgraniczeniu nieruchomości.

70. Dekret ż dnia 25 turześnia 1957 r. o katastrze gruntowym i budynkowym.

71. Ustawa z dnia 28 marca 1933 r. o grobach i cmentarzach wojennych.

72. Ustawa z dnia 7 kwietnia 1959 r. o ochronie przyrody.

73. Rozporządzenie M inistra Wyznań Religijnych i Oświecenia Publicznego z dnia 16 października 1935 r. o uznaniu żółwia za gatunek chroniony.

75. Rozporządzenie M inistra Wyznań Religijnych i Oświecenia Publicznego z dnia 12 października 1938 r. o uznaniu żubra za gatunek chroniony.

75. Rozporządzenie M inistra Oświaty z dnia 29 sierpnia 1956 r. w sprawie wpro- wadzenia gatunkowej ochrony roślin.

76. Rozporządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 2$ marca 1928 r. o ochro­

nie zwierząt.

77. Ustaioa z dnia 1 lipca 1959 r. o zakładach leczniczych dla zwierząt.

78. Dekret z dnia 7 grudnia 1955 r. o wykonywaMu praktyki lekarsko-weteryna­

ryjne j.

79. Ustawa z dnia 7 kwietnia 1959 r. o planowym, rozmieszczeniu lekarzy wetery­

naryjnych.

F ) U ZU P E ŁN IE N IA 1 Z M IA N Y , DOTYCZĄCE PRZEPISÓW K A R N O -A D M IN I­

STRACYJNYCH, ZAMIESZCZONYCH:

1. W ZESZYCIE 15:

80. Kodeks postępowania karnego. (Po stępowanie iv sprawach karno-administra­

cyjnych).

81. Okólnik N r 17 Ministerstwa A dm inistracji Publicznej z dnia 15 lutego 1959 r.

L. AP. I. 216885/58 — Przeznaczenie kwot, uzyskanych ze sprzedaży przedmio­

tów uznanych za przepadłe.

82. Okólnik N r 23 Ministerstwa A dm inistracji Publicznej z dnia 1 marca 1959 r.

L. AP. 1. 2/1159 ;— Przeznaczenie g r żywień, icymierzanych prźez prezydentóu) miast, pełniących funkcje starostów grodzkich, lub w ich imieniu.

83. Okólnik N r 30 Ministerstwa A dm in istra cji Publicznej z dnia 25 marca 1959 r.

L. AP. I. 3/11159 — Wykazy ruchu spraw i czynności referatów karno-admi­

nistracyjnych powiatowych władz adm inistracji ogólnej.

85. Pismo okólne Ministerstwa A dm inistracji Publicznej z dnia 7 stycznia 1950 r.

L. AP. I. 305732 — Wykazy ruchu spraw i czynności referatów karno-admi­

nistracyjnych.

85. Okólnik N r 55 Ministerstwa A dm inistracji Publicznej z dnia 5 maja 1959 r.

L. AP. I. 1/3/59 — Wzywanie funkcjonariuszóio M ilic ji Obywatelskiej na rozprawy karno-administracyjne.

86. Okólnik N r 59 Ministerstiua A dm inistracji Publicznej z dnia 25 maja 1959 r.

L. AP. I. 0-5/59 — Osoby podlegające sądownictwu wojskowemu, karalność za wykroczenia.

87. Okólnik N r 56 Ministerstwa A dm inistracji Publicznej z dnia 5 czerwca 1959 r.

L. AP. I. 3/13/56 — Zaiąiana grzywny na areszt zastępczy w nakazach kar­

nych.

88. Okólnik N r 16 Ministerstwa A dm inistracji Publicznej z dnia 20 lutego 1950 r.

L. AP. 1-3-355/50 — Uśpraionienie działalności referatów karno-administra­

cyjnych.

W ZESZYCIE 15a:

89. Dekret z dnia 12 września 1957 r. o pomocy sąsiedzkiej w rolnictwie.

(5)

N r 14d P R A W O K A R N O - A D M IN IS T R A C Y J N E — CZĘŚĆ V 5

W ZESZYCIE U b : Str.

90. Ustawa z dnia 10 lutego 1949 r. o obrocie zwierzętami gospodarskimi i pro­

duktami uboju oraz o ich przetwórstwie. 82

91.. Rozporządzenie Przewodniczącego Państwowej Kom isji Planowania Gospodar­

czego z dnia 12 grudnia 1949 r. w sprawie zmiany listy rzemiosł. 85 92. Ustawa z dnia 2 czerwca 1947 r. o zezwoleniach na prowadzenie przedsię­

biorstw handloioych i budowlanych i na zawodowe wykonywanie poszczegól­

nych czynności handlowych. 86

93. Rozporządzenie M inistra Przemysłu i Handlu z dnia 9 marca 1949 r. o obowiąz­

ku uzyskania zezwolenia, właściwości loładz przemysłowych oraz o trybie i warunkach udzielania zezwoleń na prowadzenie przedsiębiorstw budowla­

nych. ' 87

9U. Rozporządzenie Rady M inistrów z dnia 3 marca 1950 r. ta sprawie obrotu

i gospodarotaania złomem artykułów ściernych. 88

95. Rozporządzenie Rady M inistrów z dnia 3 marca 1950 r. w sprawie obrotu

i gospodarowania złomem wyrobów ogniotrwałych. 89

96. Ustawa z dnia 1 marca 1949 r. o zakładach utylizacyjnych. 89 97. Ustaiaa z dnia 20 grudnia 1949 r. o prenumeracie i kolportażu czasopism

i wydawnictw. 90

98. Dekret z dnia 26 października 1949 r. o wykupie butli do gazów technicznych.

99. Rozporządzenie M inistra Przemysłu Ciężkiego z dnia 10 grudnia 1949 r. 90 w sprawie rejestracji butli do gazów technicznych i obowiązku udowadniania

ich własności. / 91

IV ZESZYCIE 14c:

100. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 20 lipca 1949 r. ta sprawie statystyki

uboju zwierząt. 91

101. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 2 sierpnia 1949 r. io sprawie statys­

ty k i budowlanej. 92

102. Rozporządzenie Rady M inistrów z dnia 2 sierpnia 1949 r. w spraiuie statys­

ty k i produkcji rolnej. 93

103. Ustawa z dnia 4 lutego 1950 r. o obronie przeciwpożarowej i je j organi­

zacji. 93

104. Rozporządzenie M inistra A dm inistracji Publicznej z dnia 31 stycznia 1950 r.

w sprawie numeracji nieruchomości. 94

105. Dekret z dnia 5 sierpnia 1949 r. o zmianie niektórych przepisów praiva o sto­

warzyszeniach. 95

106. Rozporządzenie M inistra Adm inistracji Publicznej z dnia 6 sierpnia 1949 r.

w sprawie 'wykonania dekretu z dnia 5 sierpnia 1949 r. o zmianie niektórych

przepisów o stowarzyszeniach. 95

107. Rozporządzenie M inistra Adm inistracji Publicznej z dnia 10 marca 1950 r.

w sprawie przystosowania stowarzyszeń do przepisów prawa o stowarzysze­

niach. 96

108. Dekret z dnia 26 kwietnia 1949 r. o ochronie godła i nazwy śioiatowej Orga­

nizacji Zdroiuia. 96

109. Ustawa z dnia 14 lipca 1936 r. o paszportach. 96

110. Rozporządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 15 września 1948 r.

o uznaniu półwyspu helskiego oraz obszarów Redłowo, Sobieszewo, Kępa

Oksywska, Westerplatte i ich okolic za rejony umocnione. 97 111. Rozporządzenie Rady Ministrólo z dnia 26 marca 1949 r. o wprowadzeniu

ograniczeń w rejonach umocnionych: Hel, Redłowo, Sobieszewo, Kępa

Oksywska i Westerplatte. 97

l l 2. Ustawa z dnia 7 marca 1950 r. o żegludze i spławie na śródlądowych drogach

wodnych, __ 98

113. Rozporządzenie M inistrów Komunikacji i Obrony Narodowej z dnia 14 czerw­

ca 1949 r. w sprawie zmiany rozporządzenia o lotnictwie szybowcowym ( szy

bownictwie). 101

(6)

6 P R Z E P IS Y Z Z A K R E S U P R A W A A D M IN IS T R A C Y J N E G O N r I4d

U ZU P E ŁN IE N IA W ZW IĄ ZK U Z PR ZE P IS A M I OGŁOSZONYMI W CZA- Str■

SIE DĘUKU:

1U . Rozporządzenie M inistra Handlu Wewnętrznego z dnia 5 stycznia 1950 roku

w sprawie wykonania niektórych przepisów prawa probierczego. 10%

115. Rozporządzenie M inistra Leśnictwa z dnia 27 marca 1950 roku w spraioie

ochrony niektórych zioierząt łowny ch. 1 ^

SKOROWIDZ DO ZESZYTÓW U , U a, U h, U c i U d : 101

O B J A Ś N I E N I A

Zeszyt niniejszy stanowi piątą i ostatnią część zbioru przepisów karno-administra­

cyjnych. Ze tczględu na zamierzone wydanie w niedługim czasie zeszytu poświęco­

nego praicu sanitarnemu, iv zeszycie niniejszym nie podano norm karno-admini­

stracyjnych z te j dziedziny prawa. Nie zamieszczono również przepisów karno-ad­

ministracyjnych w sprawie planowania przestrzennego, budownicttua, obrony Pań­

stwa i spraw wojskoicych oraz oświaty, a podano jedynie ich tytuły, gdyż przepisy te muzględniono w wydanych ostatnio ze-szytach N r 17, 18 i 19.

Normy nieaktualne, a nieuchylone ani też zmienione wyraźnym przepisem pra­

wa, podano dla odróżnienia od obowiązującego tekstu rozstrzelonym garmondem, iv przypadkach zaś, gdy tekst oboioiązujący wydrukowano tłustym drukiem — jas­

nym garmondem rozstrzelonym.

W związku z dekretem z dnia 26 kwietnia 19US r. o podwyższeniu grzywien, kar pieniężnych, kar porządkmoych i nawiązek (Dz. U. R. P. N r 2U, poz. 161) po treści poszczególnych przepisóio, zawierających nieaktualne obecnie górne granice grzy­

wien, wydrukowane jasnym garmondem,podano w nawiasie wysokość grzywny ( gó rną granicę), ustaloną w myśl przepisów tego dekretu.

Przepisy, zamieszczone w zeszycie, podano z mczględnieniem zmian, wprowadzo­

nych do dnia 10 kwietnia 1950 r.

W czasie d r u k u n in ie js z e g o zes z y tu z o s ta ia og łoszona w N r 14 D z ie n n ik a U s tffw pod poz. 130 u s ta w a z d n ia 20 m a rc a 1950 r. o te re n o w y c h o rg a n a c h je d n o lite j w ła d z y p a ń s tw o w e j: 1) po­

s ta n a w ia ją c a , że r a d y n a ro d o w e są te re n o w y m i o rg a n a m i je d n o lite j w ła d z y p a ń s tw o w e j w g m i­

nach, m ia s ta c h i d z ie ln ic a c h w ię k s z y c h m ia s t, w p o w ia ta c h i w o je w ó d z tw a c h , 2 ) znosząca u rz ę ­ d y w o je w ó d z k ie , s ta ro s tw a , z w ią z k i s am o rząd u tr y to r ia ln e g o , s ta n o w is k a w o je w o d ó w , s ta ro s tó w , p re z y d e n tó w m ia s t, b u r m is tr z ó w i w ó jtó w i t. d. W z w ią z k u z t y m u le g ły p o ś re d n io o d p o w ie d n im z m ia n o m , k tó r y c h n ie m o ż n a b y ło ju ż u w z g lę d n ić z p rz y c z y n te c h n ic z n y c h w d ru k u , p rz e p is y zam ieszczone w zeszycie. W szczególności w ła ś c iw o ś ć w ła d z a d m in is tr a c ji o g ó ln e j w s p ra w a c h w y m ie rz a n ia k a r za w y k ro c z e n ia p rz e s z ła n a p re z y d ia r a d n a ro d o w y c h o d p o w ie d n ie g o s to p n ia .

N ie u w z g lę d n io n o ró w n ie ż z ty c h s a m y c h p rz y c z y n z m ia n w y n ik a ją c y c h z o g ło szo n e j w cza­

sie d r u k u zes z y tu u s ta w y z d n ia 19 k w ie tn ia 1950 r . o z m ia n ie o r g a n iz a c ji n a c z e ln y c h w ła d z p a ń s tw o w y c h w z a k re s ie g o s p o d a rk i k o m u n a ln e j i a d m in is tr a c ji p u b lic z n e j (D z . U . R . P. N r 19, poz. 156), znoszącej u rz ą d M in is t r a A d m in is tr a c ji P u b lic z n e j.

(7)

N r 14d P R A W O K A R N O -A D M IN IS T R A C Y J N E CZĘŚĆ V ?

A PRAWO KARNO-ADMINISTRACYJNE Z ZAKRESU UBEZPIECZEŃ I PRACY.

1.

U S T A W A z dnia 28 marca 1933 r.

o ubezpieczaniu społecznym

(D z . U . R. P . z d n ia 11 lip c a 1933 r. N r 51, poz. 396).

Z m ia n y : R o zpo rządze nie P re z y d e n ta R z e c z y p o s p o li­

t e j z d n ia 24 p a ź d z ie rn ik a 1934' r . (D z. U . R. P . N r . 95, poz. 855), d e k re t P re z y d e n ta R z e c z y p o s p o lite j z d n ia 14 s ty c z n ia 1936 r. (D z . U . R. P . N r . 3, poz. 2 5 ), u s ta ­ w y z d n ia 11 s ty c z n ia 1938 r . (D z . U . R . P. N r 3, poz.

15), z d n ia 9 k w ie tn ia 1938 r. (D z . U . R. P. N r . 26, poz. 227), z d n ia 23 k w ie tn ia 1938 r . (D z . U . R . P.

N r . 29, poz. 258) i z d n ia 28 lip c a 1939 r . (D z . U . R. P.

N r 71, poz. 476), d e k re ty P. K . W . N . z d n ia 7 w rz e ś ­ n ia 1944 r . (D z . U . R. P. N r . 4, poz. 19 ), z d n ia 7 w rz e ś ­ n ia 1944 r . (D z . U . R. P. N r . 5, poz. 24) i z d n ia 23 p a ź d z ie rn ik a 1944 r. (D z. U . R . P . N r . 9, poz. 4 4 ), de­

k r e t y z d n ia 29 w rz e ś n ia 1945 r . (D z . U . R. P. N r . 43, poz. 240), z d n ia 8 s ty c z n ia 1946 r . (D z . U . R. P.

N r . 4, poz. 28 i N r . 6, poz. 5 7 ), z d n ia 13 g ru d n ia 1946 r. (D z . TI. R . P . N r . 2, poz. 4) i z d n ia 28 p a ź ­ d z ie rn ik a 1947 r . (D z . U . R. P . N r . 66, poz. 413) ora z u s ta w a z d n ia 28 k w ie tn ia 1948 r . (D z. U . R . P. N r . 27, poz. 183).

Art. 1- Ustawa niniejsza określa następujące rodzaje ubezpieczeń: -

1) na wypadek choroby i macierzyństwa (art.

95— 114),

2) na wypadek niezdolności do zarobkowania lub śmierci osoby ubezpieczonej (art. 134—

178):

a) wskutek wypadku w zatrudnieniu lub choroby zawodowej,

b) wskutek wszelkich przyczyn.

Art. 2- (1) Obowiązkowi ubezpieczenia pod­

legają z zastrzeżeniem art. 4, 5, 6, 6-b i 6-c wszystkie osoby bez różnicy pici i wieku, pozo­

stające w stosunku pracy najemnej lub w sto­

sunku służbowym.

• (2) Obowiązkowi ubezpieczenia z zastrzeże­

niem art. 4, 5, 6, 6-b i 6-c podlegają również:

a) uczniowie, terminatorzy, wolontariusze i praktykanci,

b) zatrudnieni przez pracodawcę jego kre­

wni i powinowaci z wyjątkiem małżonka, c) chałupnicy i osoby z nimi pracujące, d) więźniowie, jeżeli są zatrudnieni w myśl

r o z p o r z ą d z e n i a P r e z y ­ d e n t a R z e c z y p o s p o l i t e j z 7 m a r c a 1928 r. w s p r a ­ w i e o r g a n i z a c j i w i ę z i e n ­ n i c t w a (Dz. U. R. P. N r 29, poz.

272).

R ozp. P re z y d e n ta R z e c z y p o s p o lite j z d n ia 7 m a rc a 1928 r. w s p ra w ie o r g a n iz a c ji w ię z ie n n ic tw a z o s ta ło za stą p io n e u s ta w ą z d n ia 26 lip c a 1939 r. o o rg a n iz a ­ c ji w ię z ie n n ic tw a (D z . U . R . P- N r 68, poz. 457).

A rt. 4- (1) Obywatele polscy zatrudnieni za­

granicą w polskich przedstawicielstwach dy­

plomatycznych i etatowych konsulatach, jeżeli nie są obowiązkowa ubezpieczeni na podstawie ustawodawstwa, obowiązującego w miejscu za­

trudnienia, podlegają w myśl ustawy niniej­

szej obowiązkowi ubezpieczenia tylko w zakre­

sie art. 1, pkt. 2.

(2) Osoby te mogą być od tego ubezpiecze­

nia zwolnione na własne żądanie, jeżeli są do­

browolnie ubezpieczone w innych instytucjach (towarzystwach) ubezpieczeń na wypadek nie­

zdolności do zarobkowania lub śmierci osoby ubezpieczonej.

Art. 5 (1) Nie podlegają obowiązkowi ubez­

pieczenia : 1) uchylony, 2) uchylony,

3) osoby, pozostające w czynnej służbie w oj­

skowej,

4) duchowni, wyznań uznanych przez Pań­

stwo, oraz członkowie zakonów, zgromadzeń zakonnych i stowarzyszeń religijnych, należą­

cych do tych wyznań, jeżeli wykonywują czyn­

ności, bezpośrednio wynikające z ich powoła­

nia duchownego i nie na mocy specjalnego ty ­ tułu prawno-prywnego, tudzież osoby, spełnia­

jące prace lub posługi bez wynagrodzenia, wy­

łącznie z pobudek religijnych, humanitarnych lub ideowych,

5) cudzoziemcy, zatrudnieni w przedstawi­

cielstwach dyplomatycznych i konsulanych państw obcych oraz w międzynarodowych ko­

misjach,

6) osoby, zatrudnione w gospodarstwie do­

mowym, k tó rych . zatrudnienie w poszczegól­

nych gospodarstwach domowych jest z natury rzeczy krótkotrwale, jeżeli u tego samego pra­

codawcy nie trwra ono dłużej niż dwa tygo­

dnie,

7) zatrudnieni w rzemiośle zstępni, rodzeń­

stwo i wTstępni pracodawcy, jeżeli pozostają z nim we wspólnym gospodarstwie domowym.

A rt. 8. (1) Obowiązkowi ubezpieczenia, okre­

ślonego niniejszą ustawą, podlegają tylko w zakresie art. 1, pkt. 1 i pkt. 2, lit. a ) :

1) pracownicy umysłowi, objęci rozporządze­

niem Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 24 listopada 1927 r. o ubezpieczeniu pracowników umysłowych (Dz. U. R. P. Nr. 106, poz. 911) z późniejszymi zmianami i uzupełniami, albo zwolnieni w myśl tego rozporządzenia od obo­

wiązku ubezpieczenia,

2) osoby, które po przekroczeniu szcześćdzie- siątego roku życia, w chwili objęcia zatrudnie­

nia, uzasadniającego obowiązek ubezpieczenia, nie mają przebytych w ubezpieczeniu co naj­

mniej 50 tygodni składkowych w przeciągu ostatnich trzech lat, przy czym do okresu trzech lat nie wlicza się okresów wymienionych

(8)

8 P R Z E P IS Y Z Z A K R E S U P R A W A A D M IN IS T R A C Y J N E G O N r T4d

w art. 153 ust. 2, albo które nie przebyły przed osiągnięciem powyższego wieku w ubezpiecze­

niu co najmniej 200 tygodni składkowych, oso­

by niezdolne do zarobkowania w rozumieniu art. 154, ust. 1, oraz osoby, które otrzymują rentę inwalidzką,

3) terminatorzy odbywający naukę zawodo­

wą na podstawie umowy spisanej i zarejestro­

wanej w tnyśl wymagań prawa przemysłowego (rozporządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 7 czerwca 1927 r. o prawie przemysło­

wym _ Dz. U. R. P. Nr. 53, poz. 468),

4) osoby, których zasadniczym źródłem utrzy­

mania nie jest praca najemna, jeżeli zatrudnione są przez zarząd poczt i telegrafów przy róż­

nych robotach sezonowych na liniach telegra­

ficznych i telefonicznych, nie dłużej jak jeden miesiąc.

(2) Obowiązkowi ubezpieczenia, określonego niniejszą ustawą, podlegają tylko w zakresie art. i, pkt. 1 ): funkcjonariusze państwowi, nie wyłączając profesorów i pomocniczych sił nau­

kowych w państwowych szkołach akademic­

kich oraz nauczyciele, sędziowie w sądownic­

twie powszechnym i administracyjnym, pro­

kuratorzy, asesorowie i aplikanci sądowi, tu ­ dzież pracownicy przedsiębiorstw, zakładów i instytucji państwowych, których stosunek służbowy ma charakter publiczno-prawny.

(3) Obowiązkowi ubezpieczenia unormowa­

nego niniejszą ustawą, podlegają tylko w za­

kresie art. 1, pkt. 2, lit. a) : 1) uchylony,

2) krewni pracodawcy, z zastrzeżeniem prze­

pisów niniejszej ustawy, jeżeli są zatrudnieni przez tegoż pracodawcę, a nie pozostają w sto­

sunku pracy najemnej,

3) praktykanci i wolontariusze, będący ucz­

niami lub absolwentami szkół zawodowych i a- kademickich, zatrudnieni wyłącznie w celu praktycznego przysposobienia się do swego za­

wodu według przepisów ustawowych lub danej uczelni,

4) więźniowie,

5) osoby, dla których praca najemna nie stanowi .głównego źródła utrzymania, zatrud­

nione celem wykonania prac dorywczych, albo też zatrudnione okazyjnie lub przejściowo, jeżeli zatrudnienie to u tego samego praco­

dawcy nie trwa' dłużej niż tydzień.

A r t . 153 ( 2 ) . D o okre só w , w y m ie n io n y c h w p u n k c ie 2, n ie w lic z a się ud o w o d n io n e g o z a ­ ś w ia d c z e n ia u rz ę d u p o ś r e d n i c t w a p r a - c y czasu p o z o s ta w a n ia bez z a tru d n ie n ia z p o w o ­ du n ie m o ż n o ś c i z n a le z ie n ia o d p o w ie d n ie g o za ję cia , czasu p o b ie ra n ia z a s iłk u z u b e z p ie c z a ln i społecz­

ne j, czasu p o b ie ra n ia r e n ty w y p a d k o w e j w w y s o ­ k ości, n ie m n ie js z e j n iż 40% r e n ty p e łn e j ( a r t . 139, ust. (1 ) o ra z czasu o b o w ią z k o w e j s łu ż b y w o js k o ­ w e j.

A r t . 154. ( 1 ) . In w a lid ą w ro z u m ie n iu u s ta w y n in ie js z e j jest. te n , k to w s k u te k ch o ro b y, u ło m ­ no ś c i fiz y c z n e j albo u m y s ło w e j, bądź te ż w s k u te k u p a d k u s ił fiz y c z n y c h lu b u m y s ło w y c h s ta n ie się

n ie z d o ln y m do z a ro b ie n ia w ła s n ą p ra c ą je d n e j trz e c ie j tego, co z a ra b ia w d a n e j m ie js c o w o ś c i osoba w p e łn i s ił fiz y c z n y c h i u m y s ło w y c h o p o ­ d o b n ym w y k s z ta łc e n iu i u z d o ln ie n iu .

P. ro z p o rz ą d z e n ia M in is t r a P ra c y i O p ie k i S połecz­

n e j z d n ia : 1) 29 g r u d n ia 1933 r. w s p ra w ie zastoso­

w a n ia u s ta w y o u b ezp iecze niu sp o łe c z n y m do osób, z a ­ tru d n io n y c h w żegludze m o r s k ie j (D z. U . R . P . N r . 1, poz. 1) o ra z 2 ) z d n ia 27 lis to p a d a 1946 r. o w a r u n ­ k a c h i te rm in a c h z a s to s o w a n ia do p ra c o w n ik ó w r o l­

n y c h ub ezpieczenia n a w y p a d e k c h o ro b y i m a c ie rz y ń ­ s tw a o ra z o ra z o zasadach w s p ó łp ra c y sa m o rz ą d u te ­ r y to r ia ln e g o p r z y w y k o n y w a n iu te g o ub ezp iecze nia

(D z . U . R. P . z r. 1947 N r . 2, poz. 8 ).

Art. 6-b. (1) Na wniosek właściwych władz, instytucyj, osób prawnych prawa publicznego, zrzeszeń lub związków zawodowych Minister Pracy i Opieki Społecznej w porozumieniu z właściwymi ministrami może zwolnić od obo­

wiązku ubezpieczenia w zakresie art. 1, pkt. 1) poszczególne kategorie osób, objętych art. 6 ust (2), jeżeli na innej podstawie mają prawo i możliwość korzystania ze świadczeń na wy­

padek choroby i macierzyństwa, co najmniej w zakresie i na warunkach, określonych w n i­

niejszej ustawie.

(2) Obowiązkowi ubezpieczenia w zakresie art. 1, pkt. 2) lit. b) nie podlegają pracownicy związków samorządu terytorialnego oraz pra­

cownicy przedsiębiorstw i zakładów tych związ­

ków z tytułu wszelkich zatrudnień, jeżeli na mocy statutu, zatwierdzonego przez władzę nadzorczą tych związków:

1) przysługuje im prawo do świadczeń nie mniejszych i na warunkach nie gorszych od przewidzianych ustawą niniejszą w ubezpie­

czeniu w zakresie art. 1, pkt. 2, lit. b ) ;

2) uprawnienia przewidziane w pkt. 1) przy­

sługują wszystkim pracownikom, którzy za­

trudnieni są dłużej niż rok w tym samym związku samorządu terytorialnego, w jego przedsiębiorstwie lub zakładzie.

Art. fi-c. W przypadkach, gdy wymaga tego interes obrony Państwa, Minister Pracy i Opie­

ki Społecznej w porozumieniu z Ministrem S p r a w W o j s k o w y c h i na warun­

kach we wzajemnym porozumieniu ustalonych, może wyłączyć od obowiązku ubezpieczenia, określonego w art. 1, pkt. 1 i pkt. 2, lit. a)»

albo od obu powyższych rodzajów ubezpieczeń, pracowników poszczególnych zakładów wojsko­

wych i poszczególnych podległych Ministerstwu S p r a w W o j s k o w y c h skomercjalizo­

wanych przedsiębiorstw państwowych, jeżeli pracownicy ci będą mieli zapewnione świadcze­

nia nie mniejsze i na warunkach nie gorszych od przewidzianych w ustawie niniejszej.

K o m p e te n c je M in is t r a S p ra w W o js k o w y c h p r z e ją ł M in is te r O b ro n y N a ro d o w e j.

Art. 8. (1) Obowiązek ubezpieczenia rozpo­

czyna się z. dniem faktycznego rozpoczęcia pra­

cy przez pracownika, a ustaje z dniem rozwią­

zania stosunku pracy.

(9)

N r 14d P R A W O K A R N O - A D M IN IS T R A C Y J N E — CZĘŚĆ V 9

Z d .' 2 i 3 u s tę p u 1 uch ylo ne.

(2) Obowiązek ubezpieczenia chałupników, uczniów, terminatorów, wolontariuszów, krew­

nych i powinowatych pracodawców, z w yją t­

kiem małżonka, rozpoczyna się z dniem podję­

cia zatrudnienia, a kończy się z dniem ustania zatrudnienia.

Art. 9. Ubezpieczenie w instytucjach, nie przewidzianych w ustawie niniejszej, na wy­

padek choroby, macierzyństwa, niezdolności do zarobkowania, na starość i na wypadek śmierci nie zwalnia od obowiązku ubezpieczenia w myśl postanowień tej ustawy z zastrzeżeniami, wy­

nikającymi z art. 5, 6, 6-b i 6-c.

Art. 17. (1) Ubezpieczenia, określone ustawą niniejszą oraz rozporządzeniem Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 24 listopada 1927 r.

0 ubezpieczeniu pracowników umysłowych, wy­

konują:

1) Zakład Ubezpieczeń Społecznych, 2) Ubezpieczalnie Społeczne.

Art. 19. Właściwą pod względem terytorial­

nym jest ubezpieczalnia społeczna, w której okręgu (art. 22) znajduje się miejsce zatrud­

nienia ubezpieczonego (art. 20).

A rt. 19-a. (1) Pracodawcami w rozumieniu niniejszej ustawy są osoby fizyczne i prawne prawa prywatnego lub publicznego oraz wła­

dze, urzędy i instytucje, zatrudniające praco­

wników podlegających ubezpieczeniu według zasad niniejszej ustawy.

(2) Pracodawcami rolnymi są osoby, za­

trudniające pracowników rolnych.

Art. 20. (1) Miejscem zatrudnienia w znacze­

niu ustawy niniejszej jest stałe miejsce pracy ubezpieczonego (fabryka, warsztat, biuro, ma­

gazyn, gospodarstwo wiejskie, domowe, urząd 1 t. p ),

(2) Stałe miejsce pracy pozostaje miejscem zatrudnienia nawet wtedy, gdy pracownik w nim czasowo nie pracuje, lecz na zlecenie pracodawcy wykonywa krótkotrwałe roboty poza stałym miejscem pracy.

(3) Miejscem zatrudnienia pracownika, któ­

rego przedsiębiorstwo najmuje do robót w o- kręgach coraz to innych ubezpieczalni, jak np.

przedsiębiorstwo budowy dróg, kanałów, kolei, telegrąfów i t. p., jest siedziba lokalnego kiero­

wnictwa robót.

(4) Miejscem zatrudnienia pracowników, któ­

rzy nie mają stałego miejsca pracy (np. ma­

rynarzy), jest siedziba kierownictwa przedsię­

biorstwa lub jego oddziału, do którego praco­

wnik został przydzielony.

(5) Za miejsce zatrudnienia osób, należą­

cych do zespołów wędrownych, uważa się m iej­

scowość, w której znajduje się siedziba władzy, Udzielającej koncesji.

(6) W wypadkach spornych przy określaniu miejsca zatrudnienia ubezpieczalnie społeczne powinny kierować się względami na interesy zarówno ubezpieczonych (możność udzielania świadczeń na miejscu zachorowania), ja k i sa­

mej ubezpieczalni (łatwość ściągania składek od pracodawców, unikanie niedogodności, wy­

nikających z częstej zmiany przynależności do ubezpieczalni i t. p.).

Art. 21. (1) Każdego przyjętego pracownika powinien pracodawca zgłosić do ubezpieczenia we właściwej ubezpieczalni społecznej.

(2) Zgłoszenie powinno być dokonane p i­

semnie w ciągu siedmiu dni od daty przyjęcia pracownika, a jeżeli siedziba przedsiębiorstwa znajduje się w innej miejscowości, niż siedziba ubezpieczalni, w ciągu dziesięciu dni.

(3) Prawo dokonania zgłoszenia do ubezpie­

czenia przysługuje również samym pracowni­

kom.

(4) Szczegółowe przepisy, dotyczące sposobu dokonywania zgłoszeń i kontroli czynności pra­

codawców, ustalają rozporządzenia M inistra Pracy i Opieki Społecznej.

(5) Minister Pracy i Opieki Społecznej może w drodze rozporządzeń ustalać obowiązek pra­

codawców zgłaszania zmian wysokości i zarob­

ków ubezpieczonych pracowników i zmian w stanie zatrudnienia.

(6) Minister Pracy i Opieki Społecznej w po­

rozumieniu z Ministrem Rolnictwa i Reform Rolnych ustala w drodze rozporządzeń specjal­

ne warunki i sposób dokonywania zgłoszeń w odniesieniu do pracowników rolnych, dla któ­

rych składki zostaną zryczałtowane (art. 218, ust 2).

(7) Minister Pracy i Opieki Społecznej może w drodze rozporządzeń odrębnie unormować sposób dokonywania zgłoszeń oraz podstawę wymiaru i sposób obliczania lub ryczałtowania składki w odniesieniu do osób, podlegających ubezpieczeniu tylko w zakresie art. 1, pkt. 1) lub podlegających ubezpieczeniu tylko w zakre­

sie art. 1, pkt. 2) lit. a) i nie objętych przepi­

sem ust. (6) niniejszego artykułu.

P . ro z p o rz ą d z e n ia M in is t r a O pieki, S po łe czn e j: z d n ia 28 g r u d n ia 1933 r. o sposobie d o k o n y w a n ia zgłoszeń w z a k re s ie ubezpieczeń społecznych, u is z c z a n ia s k ła d e k i k o n t r o li c z y n n o ś c i p ra c o d a w c ó w (poz. 2 n in ie js z e g o z e s z y tu ), z d n ia 19 lip c a 1935 r. o sposobie d o k o n y w a ­ n ia zgłosze ń i u is z c z a n ia s k ła d e k za p ra c o w n ik ó w , p o d le g a ją c y c h t y lk o u b ezp iecze niu od w y p a d k ó w w za­

tr u d n ie n iu i c ho rób z a w o d o w y c h , z w y ją tk ie m p ra c o ­ w n ik ó w ro ln y c h (poz. 3 n in ie js z e g o z e s z y tu ) i z d n ia 26 lip c a 1938 r. w s p ra w ie d o k o n y w a n ia zgłoszeń p rze z p ra c o d a w c ó w ro ln y c h , sposobu ry c z a łto w a n ia i u is z c z a ­ n ia s k ła d e k za ubezpieczenie od w y p a d k ó w w z a tr u d ­ n ie n iu i c ho rób z a w o d o w y c h o ra z o z a ja d a c h o b lic z a ­ n ia ty c h s k ła d e k (po z. 4 n in ie js z e g o z e s z y tu ).

Art. 22. ust. (1). Okręgi i siedziby ubezpie­

czalni społecznych ustala Minister Pracy i 0- pieki Społecznej w drodze rozporządzeń. Okręg

(10)

10 P R Z E P IS Y Z Z A K R E S U P R A W A A D M IN IS T R A C Y J N E G O N r 14d

ubezpieczalni obejmuje jeden lub więcej po­

wiatów.

P. rozp . M in is tr a P ra c y i O p ie k i S połecznej z d n ia 29 k w ie tn ia 1947 r. w s p ra w ie u s ta la n ia o k rę g ó w i sie­

dzib u b e zp ie cza ln i spo łe cznych (D z. U . R. P. N r . 38, poz. 187).

Art. 123-b. Pracodawcy rolni obowiązani są dostarczyć środków lokomocji dla przewozu chorych pracowników rolnych i członków ich rodzin do lekarza, szpitala, zakładu lecznicze­

go i t. p., a w przypadkach niedostarczenia środków lokomocji zwrócić pracownikom rol­

nym poniesione z tego powodu koszty.

Art. 155. Tygodniami składkowymi są te ty­

godnie, za które zostały uiszczone składki ubez­

pieczeniowe oraz tygodnie, za które ubezpie- czalnie społeczne składki wymierzyły.

Art. 198. (1) O każdym wypadku w zatrud­

nieniu powinien pracodawca w ciągu pięciu dni od dnia wypadku, a w przypadkach przewi­

dzianych w art. 137, ustęp 2 i 3, w ciągu dni pięciu od dnia zawiadomienia o wypadku przez poszkodowanego lub jego otoczenie donieść ubezpieczalni społecznej miejsca zatrudnienia ubezpieczonego, przesyłając doniesienie w czte­

rech egzemplarzach; ubezpieczalnia zaś przesy­

ła niezwłocznie po jednym egzemplarzu donie­

sienia do powiatowej władzy administracji ogólnej lub urzędu górniczego i do obwodowe­

go inspektora pracy.

(2) Jeżeli wypadek zdarzył się na statku pol­

skim w czasie podróży, kapitan statku powinien uskutecznić doniesienie do najbliższej polskiej powiatowej władzy administracji ogólnej lub polskiej władzy konsularnej, która przeprowa­

dzi dochodzenia doraźne Po powrocie do por­

tu macierzystego kapitan statku powinien uskutecznić doniesienie do ubezpieczalni spo­

łecznej portu oraz władzy powiatowej admini­

stracji ogólnej i obwodowego inspektora pra­

cy właściwych dla miejscowości portu. Powia­

towa władza administracji ogólnej bądź wła­

dza konsularna, która przeprowadziła docho­

dzenie doraźne przesyła właściwej ubezpie­

czalni społecznej protokół dochodzenia.

A r t . 137. (1 ). Z a w y p a d k i w z a tru d n ie n iu n a le ż y u w a ża ć w y p a d k i p r z y p ra c y , tu d z ie ż w y p a d k i p r z y d o m o w y c h lu b in n y c h z a ję cia ch , do k tó r y c h ubez­

p ie c z o n y z o s ta ł u ż y ty p rze z pra co d a w cę lu b inną, osobę, k t ó r e j p o d le g a z p o w o d u swego z a tr u d ­ n ie n ia .

(2 ) T o sam o d o ty c z y w y p a d k ó w p r z y prz e c h o ­ w y w a n iu , czyszczeniu, n a p ra w ie i p rze no szeniu n a ­ rz ę d z i p ra c y , ch o c ia ż b y d o s ta rc z o n y c h przez, za­

tru d n io n e g o .

(3 ) Z a w y p a d k i w z a tru d n ie n iu u w a ża ć n a le ż y w re s z c ie w y p a d k i w dro dze do p ra c y i z p ra c y , a u osób z a tru d n io n y c h w p rz e d s ię b io rs tw a c h i z a ­ k ła d a c h s łu ż ą c y c h do p rz e w o ż e n ia osób lu b rzeczy, ró w n ie ż w y p a d k i poza g ra n ic a m i R z e c z y p o s p o li­

te j, je ż e li osoby te p rz e b y w a ją ta m w z w ią z k u z ru c h e m ś ro d k ó w p rz e w o z o w y c h .

Art. 199. Zakład Ubezpieczeń Społecznych ustali obowiązującą formę doniesienia wyma­

ganego w myśl art. 198.

Art. 217. Ubezpieczalnie społeczne oraz Za­

kład Ubezpieczeń Społecznych pobierają za oso­

by ubezpieczone składki na pokrycie bieżących świadczeń i tworzenie funduszów rezerwowych, na pokrycie zobowiązań ubezpieczeniowych oraz funduszów specjalnych (art. 238), mają­

cych na celu zabezpieczenie regularnego pokry­

wania bieżących i przyszłych świadczeń z tytu ­ łu ubezpieczenia unormowanego ustawą niniej­

szą i rozporządzeniem Prezydenta Rzeczypos­

politej z dnia 24 listopada 1927 r. o ubezpie­

czeniu pracowników umysłowych (Dz. U. R. P>

z 1927 r. Nr. 106, poz. 911) oraz na pokrycie wszelkich innych ustawowych względnie statu­

towych wydatków, związanych z przeprowa­

dzeniem tych ubezpieczeń przez ubezpieczalnie i Zakład Ubezpieczeń Społecznych oraz przewi­

dzianych w art. 266 wydatków władz nadzor­

czych.

Art. 218. (1) Terminy i sposób uiszczania oraz prostowania wysokości składek określają roz­

porządzenia M inistra Pracy i Opieki Spo­

łecznej.

1. P . rozp . po w o łan e pod a r t. 21.

2. P. d e k re t z d n ia 29 w rz e ś n ia 1945 r. o u iszcza n iu prze z p ra c o d a w c ó w c a ło ś c i s k ła d e k n a ubezpieczenia społeczne i n a F u n d u s z P ra c y (D z . U . R . P . N r 43, poz. 240).

3. P . usta w ę z d n ia 1 m a rc a 1949 r o z m ia n ie n ie k tó ­ r y c h p rz e p is ó w o ub ezp iecze niach sp o łe czn ych (Dz- U R. P. N r . 18, poz. 109) i rozp . R a d y M in is tr ó w z d n ia 1 k w ie tn ia 1950 r. w s p ra w ie w y s o k o ś c i s k ła d e k na ubezpieczenie społeczne. (D z . U . R. P. N r 14, poz. 132),

Art. 227. (1) W razie, gdy pracodawcy obo­

wiązani w myśl rozporządzeń przewidzianych w art. 218 do prowadzenia wykazów płac, ni®

prowadzą tych wykazów lub nie udostępniają ich przeglądania, ubezpieczalnia sprawdza za­

robki ewentualnie wymierza składki za praco­

wników u nich zatrudnionych na podstawie do­

chodzeń, przeprowadzonych przez własne or­

gana.

(2) Jeżeli stwierdzone zostanie bądź z włas­

nej inicjatyw y ubezpieczalni, bądź na żądanie ubezpieczonego, że zarobek ubezpieczonego jest wyższy od podanego w zgłoszeniu pracodawcy»

ubezpieczalnia wymierza i ściąga z zastrzeże­

niem przepisów art. 13 o najwyższej normie zarobku, niedopłaconą składkę odpowiadając$

różnicy zarobków, przy czym ponadto ubezpie­

czalnia może bądź ściągnąć od pracodawcy do­

datkową opłatę w wysokości nie przekraczaj §- cej kwoty niedopłaconej składki, bądź też wy­

stąpić z wnioskiem o ukaranie pracodawcy w myśl części V I I I ustawy niniejszej.

Art. 228. (1) Od pracodawców, którzy nie zgłoszą osób, podlegających obowiązkowi ubez­

pieczenia w terminie przewidzianym w a rt 21»

(11)

N r 14d P R A W O K A R N O -A D M IN IS T R A C Y J N E — CZĘŚĆ V 11 ust. 2, ubezpieczalnia ściąga składki za czas od

dnia powstania obowiązku ubezpieczenia.

(2) Jeżeli pracodawca przez czas dłuższy niż dwadzieścia sześć tygodni uchylał się od zgłoszenia i jeżeli przez to stało się niemożli­

we dokładne ustalenie ilości zatrudnionych przez niego w ubiegłym okresie pracowników i wysokości ich zarobków w ciągu tego okre­

su, ubezpieczalnia wymierza i ściąga skład­

kę ustaloną na podstawie posiadanych da­

nych za cały czas stwierdzonego zatrudnienia przez niego nie zgłoszonych osób, przy czym ponadto ubezpieczalnia może bądź ściągnąć od pracodawcy dodatkowo opłatę w wysokości nie przekraczającej kwoty ustalonej w myśl po­

wyższego, bądź też wystąpić z wnioskiem o u- karanie pracodawcy w myśl części V I I I ustawy niniejszej.

Art. 269. Pracodawca, który w przepisanym terminie nie dopełni obowiązku zgłoszenia, przewidzianego niniejszą ustawą, rozporządze­

niami, na jej podstawie wydanymi lub statuta­

mi instytucji ubezpieczeń społecznych, podlega karze grzywny do 500 złotych. (25.000 zł)-

Art 270. Pracodawca, który w zgłoszeniach, listach płac lub wykazach, przepisanych ustawą niniejszą, rozporządzeniami, na jej podstawie wydanymi lub statutami instytucji ubezpieczeń społecznych, podaje nieprawdziwe dane lub udziela nieprawdziwych wyjaśnień, lub w ogó­

le odmawia udzielania wyjaśnień wbrew obo­

wiązującym przepisom, podlega karze grzywny do 3.000 złotych. (150.000 zł.).

Art. 272. Pracodawca, który w terminie, ozna­

czonym w rozporządzeniu Ministra Pracy i O- pieki Społecznej fart. 218), nie wpłaci części składek, przypadających na zatrudnionych u niego pracowników, ponosi odpowiedzialność karną, przewidzianą w art. 58 prawa o wykro­

czeniach, niezależnie od obowiązku uiszczenia potrąconych kwot wraz z przewidzianymi w art.

229 odsetkami zwłoki.

Art, 273. Pracodawca, który pod groźbą roz­

wiązania Stosunku pracy, lub w inny sposób zmusza u siebie zatrudnionych pracowników do ukrywania swego stosunku pracy przed instytu­

cjami ubezpieczeń społecznych, albo do udzie­

lania im fałszywych danych co do należnego im zarobku lub przeciwdziała zwracaniu się tych pracowników do instytucji o należne im świadczenia, podlega karze aresztu do 3 mie­

sięcy lub grzywny do 3.000 złotych. (150.000 zł.).

Art. 274. Pracodawca, który bez uzasadnio­

nych powodów uniemożliwia lub utrudnia swym pracownikom przyjęcie lub wykonanie czynności członka organów ubezpieczalni, Za­

kładu Ubezpieczeń Społecznych, podlega karze grzywny do 500 zł. (25.000 zł.),

Art. 275. Pracodawca, który dopuszcza się znaczenia dokumentów, związanych z wykony­

waniem ubezpieczenia w myśl ustawy niniej­

szej, w celu wyróżnienia pracownika w sposób dlań korzystny lub niekorzystny, podlega karze grzywny do 500 złotych. (25.000 zł.).

Art. 276. Pracodawca rolny, który odmawia dostarczenia środków lokomocji dla przewozu chorych pracowników rolnych lub członków ich rodzin (art. 123b) podlega, niezależnie od obo­

wiązku zwrócenia pracownikom kosztów tej lokomocji, karze grzywny do 3000 złotych.

Art. 279. Pracownicy i otrzymujący świad­

czenia, którzy w zgłoszeniach łub wykazach, przepisanych ustawą niniejszą, rozporządzenia­

mi na jej podstawie wydanymi, albo statusami instytucji ubezpieczeń społecznych, podają świadomie nieprawdziwe dane lub wyjaśnienia celem uzyskania nieprzysługujących im praw do świadczeń, Podlegają karze grzywny do 100

złotych. , (5.000 zł.).

Art. 280. Kto w ciągu 3 Ińt został skazany trzy­

krotnie za przestępstwa przewidziane w art.

269-276, 278, 279 na karę pieniężną, a przed upły­

wem 5 lat od ostatniego skazania ponownie do­

puszcza się jednego z tych przestępstw, podlega karze aresztu do miesiąca; jeżeli tym przestęp­

stwem jest przestępstwo przewidzane w art.

273, podlega karze aresztu od 1 do 3 miesięcy- Art. 282. (1) Pracodawcą w rozumieniu art.

269-276 jest również kierownik zakładu prący, nie będący jego właścicielem-

(2) Oprócz pracodawcy ponoszą odpowiedzial­

ność za wykroczenia osoby, które dopuściły się czynów przewidzanych w artykułach, wymie­

nionych powyżej, będąc powołane do zawiady­

wania interesami pracodawcy.

(3) Grzywna podlega zamianie na areszt za­

stępczy Stosownie do art. 10 prawa o wykrocze­

niach,

(4) Niezależnie od tego, właściciel, który nie jest kierownikiem zakładu pracy, ponosi odpo- wiedzalność za grzywny, wymierzone kiero­

wnikowi lub osobom, przewidzianym w ust. 2, jeżeli grzywna nie została ściągnięta; odpowie­

dzialność tę ponoszą również osoby prawne, bę­

dące właścicielami zakładu. Gdy pracodawca nie jest zdolny do działań lub ma ograniczoną zdolność do działań prawnych, odpowiedzial­

ność tę ponosi jego prawny zastępca.

Art. 283. Jeżeli czyn karalny, przewidziany w ustawie niniejszej, zagrożony jest przez inne ustawy karne cięższą karą, wówczas karę wy­

mierzyć należy według tych ustaw.

Art. 284- (2) Do orzekania w sprawach o prze­

stępstwa określone w art. 269-276 i 279, powo­

łane są władze administracji ogólnej.

(12)

12 P R Z E P IS Y Z Z A K R E S U P R A W A A D M IN IS T R A C Y J N E G O N r 14d

Art. 285. Grzywny, orzeczone na zasadzie ustawy niniejszej przypadają na rzecz właści­

wej ubezpieczalni społecznej.

Art. 286- Przestępstwa, przewidziane w części V I I I ustawy niniejszej, przedawniają się po upływie trzech lat od ich popełnienia, z wyjąt­

kiem przestępstw, przewidzianych w art. 277, które przedawniają się po 6 miesiącach od dnia popełnienia.

2.

R O Z P O R Z Ą D Z E N I E M IN ISTRA O PIEK I SPOŁECZNEJ

z dnia 28 grudnia 1933 r.

0 sposobie dokonywania zgłoszeń w zakresie ubezpieczeń społecznych, uiszczlaniu składek

i kontroli czynności pracodawców.

(D z. U . R. P . z d n ia 31 g ru d n ia 1933 r. N r . 103, poz. 818).

Z m ia n y : ro z p . M in is t r a O p ie k i S połecznej z d n ia 31 s ty c z n ia Í9 3 8 r. (D z . U R . P . N r . 12, poz. 84).

Na podstawie art. 21 ust. 4 i 5, art. 218 ust. 1 1 art. 319 ust. 1 ustawy z dnia 28 marca 1933 r.

o ubezpieczeniu społecznym (Dz. U. R. P. N r 51, poz. 396) zarządzam co następuje:

§ 1. A rtykuły, przytoczone w rozporządzeniu niniejszym bez bliższego określenia, oznaczają artykuły ustawy z dnia 28 marca 1933 r o u- bezpieczeniu społecznym (Dz. U. R. P. N r 51,.

poz. 396), która w rozporządzeniu niniejszym oznaczona jest w skróceniu jako: „ustawa“ .

Rozporządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia. 24 listopada 1927 r. o ubezpieczeniu pracowników umysłowych (Dz. U. R. P. N r 106, poz. 911) w brzmieniu zmienionym ustawą z dnia 22 marca 1933 r. (Dz. U. R. P. N r 27, poz. 229), oznacza się w skróceniu jako „roz­

porządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej“ . Paragrafy, przytoczone w rozporządzeniu n i­

niejszym bez bliższego określenia, oznaczają paragrafy rozporządzenia niniejszego.

§ 2. Za robotników w rozumieniu rozporzą­

dzenia niniejszego uważa się osoby, podlega­

jące obowiązkowi ubezpieczenia na zasadach ustawy, lub zwolnione od obowiązku ubezpie­

czenia w myśl ustawy, jeżeli nie są objęte art. 3 lub 4 rozporządzenia Prezydenta Rzeczypospo­

litej.

Za pracowników umysłowych w rozumieniu rozporządzenia niniejszego uważa się osoby, podlegające obowiązkowi ubezpieczenia, bądź na zasadach rozporządzenia Prezydenta Rze­

czypospolitej, bądź na zasadach tegoż rozpo­

rządzenia i ustawy, bądź tylko na zasadach ustawy, jeżeli czynności ich, uzasadniające obo­

wiązek ubezpieczenia, objęte są art. 3 lub 4 rozporządzenia Prezydenta Rzeczypospolitej.

Za pracowników w rozumieniu rozporządze­

nia niniejszego uważa się robotników i praco­

wników umysłowych, objętych ustępem 1 i 2 te­

go paragrafu.

§ 3. Za pracodawcę w rozumieniu rozporzą­

dzenia niniejszego uważa się osoby fizyczne lub prawne prawa prywatnego lub publicznego, za­

trudniające pracowników.

Za pracodawcę uważa się również osoby, objęte art. 282 ust. 1.

§ 4. W stosunku do pracowników rolnych w rozumieniu ustawy rozporządzenie niniejsze ma zastosowanie wyłącznie do pracowników umysłowych i tylko w zakresie ubezpieczenia, określonego w art. 1 punkty 1— 4 rozporządze­

nia Prezydenta Rzeczypospolitej.

§ 5. Pracodawcy obowiązani są pod odpowie­

dzialnością, określona w art. 232 ustawy i art.

112 ust. 3 rozporządzenia Prezydenta Rzeczy­

pospolitej, oraz . innymi skutkami prawnymi, przewidzianymi w ustawie, uczynić zadość wszystkim obowiązkom, określonym w rozpo­

rządzeniu niniejszym, w sposób i w terminach, wskazanych w tym rozporządzeniu.

§ 6. Zgłoszeń, przewidzianych w rozporządze­

niu niniejszym, należy dokonywać na przepi­

sanych formularzach, wypełniając w sposób czytelny wszystkie rubryki formularzy.

Ubezpieczalnie społeczne powinny dostar­

czać formularzy po cenach, ustalonych przez Izbę Ubezpieczeń Społecznych.

§ 7. Wszystkie zgłoszenia powinny być podpi­

sane przez pracodawcę

Pracownik podpisuje w zakresie, wskazanym w formularzach, zgłoszenie o wstąpieniu do pracy (§§ 15 i 18 ust. 1) i zgłoszenie zwolnie­

nia od ubezpieczenia (§§ 17 i 18 ust. 2).

Pracodawca jest obowiązany przedstawić pracownikowi powyższe zgłoszenie po całkowi­

tym ich wypełnieniu przez siebie celem zapo­

znania pracownika z treścią zgłoszenia.

§ 8. Wątpliwość łub zastrzeżenie co do obo­

wiązku ubezpieczenia, jego zakresu albo słusz­

ności ustalenia wysokości zarobku (wynagro­

dzenia), podlegającego zaliczeniu do ubezpie­

czenia, nie zwalnia osoby, obowiązanej do do­

konania zgłoszenia, od wykonania ciążącego na niej obowiązku.

Pracodawcy i pracownikowi przysługuje pra­

wo wyrażenia swoich zastrzeżeń na formularzu lub w osobnym oświadczeniu.

§ 9. Za osoby niepiśmienne lub nie mogące z powodu stanu zdrowia umieścić swego podpi­

su podpisuje inna osoba, upoważnióna do tego przez osobę obowiązaną do podpisu, uwidocz­

niając podpis zastępczy własnym podpisem, wskazaniem osoby, obowiązanej do podpisania zgłoszenia, i powołaniem się na upoważnienie.

Figure

Updating...

References

Related subjects :