Z A R Z Ą D Z E N I E nr 317/11 Burmistrza Miasta Bielawa z dnia 21 grudnia 2011 roku

Pełen tekst

(1)

Z A R Z Ą D Z E N I E nr 317/11 Burmistrza Miasta Bielawa z dnia 21 grudnia 2011 roku

w sprawie zmian budżetu gminy na 2011 rok.

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r Nr 142, poz.1591 ze zmianami) oraz art. 211 ust.1, art. 257 pkt 1 i 3 art. 259 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2009 r.

Nr 157 poz. 1240 z póź. zm.) Zarządzam, co następuje:

§ 1

1. Zwiększyć plan wydatków w budżecie gminy na 2011 rok o kwotę 212.953 zł

DZIAŁ 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ 1.000 ZŁ

ROZDZIAŁ 60004 LOKALNY TRANSPORT ZBIOROWY 1.000 ZŁ

§ 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych

w ruchomej publicznej sieci telefonicznej 1.000 zł DZIAŁ 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA 100.000 ZŁ ROZDZIAŁ 70004 RÓŻNE JEDNOSTKI OBSŁUGI

GOSPODARKI MIESZKANIOWEJ 100.000 ZŁ

§ 4260 Zakup energii 100.000 zł DZIAŁ 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA 30.166 ZŁ

ROZDZIAŁ 75023 URZĘDY GMIN 30.166 ZŁ

§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 3.500 zł

§ 4270 Zakup usług remontowych 5.600 zł

§ 4308 Zakup usług pozostałych 15.973 zł

§ 4309 Zakup usług pozostałych 2.819 zł

§ 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych

w ruchomej publicznej sieci telefonicznej 2.000 zł

§ 4418 Podróże służbowe krajowe 233 zł

(2)

§ 4419 Podróże służbowe krajowe 41 zł

DZIAŁ 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE 78.887 ZŁ

ROZDZIAŁ 80101 SZKOŁY PODSTAWOWE 29.937 ZŁ

§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 12.937 zł

§ 4260 Zakup energii 17.000 zł

ROZDZIAŁ 80104 PRZEDSZKOLA 42.400 ZŁ

§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 2.500 zł

§ 4260 Zakup energii 5.000 zł

§ 4270 Zakup usług remontowych 34.800 zł

§ 4280 Zakup usług zdrowotnych 100 zł

ROZDZIAŁ 80110 GIMNAZJA 350 ZŁ

§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 350 zł

ROZDZIAŁ 80114 ZESPOŁY OBSŁUGI EKONOMICZNO

-ADMINISTRACYJNEJ SZKÓŁ 300 ZŁ

§ 4410 Podróże służbowe krajowe 300 zł

ROZDZIAŁ 80146 DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI 5.900 ZŁ

§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 5.900 zł

DZIAŁ 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA 900 ZŁ

ROZDZIAŁ 85401 ŚWIETLICE SZKOLNE 900 ZŁ

§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 500 zł

§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 400 zł

DZIAŁ 900 GOSPODARKA KOMUNALNA

I OCHRONA ŚRODOWISKA 2.000 ZŁ ROZDZIAŁ 90015 OŚWIETLENIE ULIC, PLACÓW I DRÓG 2.000 ZŁ

§ 4270 Zakup usług remontowych 2.000 zł

(3)

2. Zmniejszyć plan wydatków w budżecie gminy na 2011 rok o kwotę 212.953 zł

DZIAŁ 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ 1.000 ZŁ

ROZDZIAŁ 60004 LOKALNY TRANSPORT ZBIOROWY 1.000 ZŁ

§ 4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego 1.000 zł DZIAŁ 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA 30.166 ZŁ

ROZDZIAŁ 75023 URZĘDY GMIN 30.166 ZŁ

§ 4118 Składki na ubezpieczenia społeczne 393 zł

§ 4119 Składki na ubezpieczenia społeczne 70 zł

§ 4140 Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych 5.100 zł

§ 4350 Zakup usług dostępu do sieci Internet 6.000 zł

§ 4428 Podróże służbowe zagraniczne 15.813 zł

§ 4429 Podróże służbowe zagraniczne 2.790 zł

DZIAŁ 758 RÓŻNE ROZLICZENIA 100.000 ZŁ ROZDZIAŁ 75818 REZERWY OGÓLNE I CELOWE 100.000 ZŁ

§ 4810 Rezerwy 100.000 zł DZIAŁ 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE 78.887 ZŁ

ROZDZIAŁ 80101 SZKOŁY PODSTAWOWE 46.937 ZŁ

§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 2.800 zł

§ 4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek 13.000 zł

§ 4270 Zakup usług remontowych 27.000 zł

§ 4280 Zakup usług zdrowotnych 1.057 zł

§ 4300 Zakup usług pozostałych 2.000 zł

§ 4350 Zakup usług dostępu do sieci Internet 900 zł

§ 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami

korpusu służby cywilnej 180 zł

ROZDZIAŁ 80104 PRZEDSZKOLA 7.600 ZŁ

§ 4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek 5.000 zł

(4)

§ 4300 Zakup usług pozostałych 2.600 zł ROZDZIAŁ 80110 GIMNAZJA 350 ZŁ

§ 4410 Podróże służbowe krajowe 150 zł

§ 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 200 zł ROZDZIAŁ 80114 ZESPOŁY OBSŁUGI EKONOMICZNO

-ADMINISTRACYJNEJ SZKÓŁ 300 ZŁ

§ 4300 Zakup usług pozostałych 300 zł

ROZDZIAŁ 80146 DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI 5.900 ZŁ

§ 4300 Zakup usług pozostałych 3.800 zł

§ 4410 Podróże służbowe krajowe 1.600 zł

§ 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami

korpusu służby cywilnej 500 zł

ROZDZIAŁ 80195 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ 17.800 ZŁ

§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 17.800 zł

DZIAŁ 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA 900 ZŁ

ROZDZIAŁ 85401 ŚWIETLICE SZKOLNE 900 ZŁ

§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 500 zł

§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 400 zł DZIAŁ 900 GOSPODARKA KOMUNALNA

I OCHRONA ŚRODOWISKA 2.000 ZŁ

ROZDZIAŁ 90095 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ 2.000 ZŁ

§ 4300 Zakup usług pozostałych 2.000 zł

§ 3 Budżet po dokonanych zmianach wynosi:

d o c h o d y 89.803.997 zł w y d a t k i 103.003.293 zł

§ 4 Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

(5)

U Z A S A D N I E N I E

Dokonuje się przeniesienia planu wydatków na plus / minus w kwocie 212.953 zł w sposób następujący:

1. 600-Transport zbiorowy

w rozdziale 60004 zmniejsza się plan wydatków w paragrafie 4610 o kwotę 1.000 zł

z jednoczesnym zwiększeniem planu wydatków w tym samym dziale i rozdziale w paragrafie 4360 o kwotę 1.000 zł z przeznaczeniem na pokrycie opłaty za służbowy telefon komórkowy.

2. 750-Administracja Publiczna

w rozdziale 75023 zmniejsza się plan wydatków w paragrafach: 4140 o kwotę 5.100 zł w związku z dodatkową osobą niepełnosprawną w urzędzie oraz w paragrafie 4350 o kwotę 6.000 zł

w związku z nowym łączem a zwiększa się plan wydatków w tym samym dziale, rozdziale w paragrafach: 4170 o kwotę 3.500 zł w związku z dodatkową umową zlecenie na doradztwo dla gminy, 4270 o kwotę 5.600 zł na naprawę przeciekającego dachu na budynku Urzędu Miasta pl. Wolności 1, dodatkowe naprawy sprzętu w Urzędzie, 4360 o kwotę 2.000 zł w związku z większą ilością rozmów telefonii komórkowej.

W zawiązku z realizacją projektu pn. „LEEAN-local energy efficiency advice and netowork”

zmniejsza się plan wydatków w paragrafach:

4118 o kwotę 393 zł 4119 o kwotę 70 zł 4428 o kwotę 15.813 zł 4429 o kwotę 2.790 zł

a zwiększa się plan wydatków w paragrafach:

4308 o kwotę 15.973 zł 4309 o kwotę 2.819 zł 4418 o kwotę 233 zł 4419 o kwotę 41 zł

zmiany związane są z koniecznością zarezerwowania biletów lotniczych i kolejowych na spotkanie, które odbędzie się w styczniu 2012 roku oraz wynikające ze zmiany harmonogramu rzeczowo- finansowego.

3. 758- Różne rozliczenia

Rozwiązuje się rezerwę celową zapisaną w dziale 758, w rozdziale 75818, w paragrafie 4810 w wysokości 100.000 zł z przeznaczeniem na obsługę zasobu mieszkaniowego.

W zawiązku z powyższym zwiększa się plan wydatków w dziale 700, w rozdziale 70004,

w paragrafie 4260 o kwotę 100.000 zł. W budżecie gminy na rok 2011 zapisane są rezerwy celowe:

„na wydatki związane z realizacją zadań dofinansowanych ze środków bezzwrotnej pomocy zagranicznej w wysokości 50.000 zł” oraz

„na udział własny Gminy w realizacji, z organizacjami pozarządowymi, wspólnych zadań dofinansowanych z różnych źródeł w wysokości 50.000 zł.

Burmistrz Miasta pismem nr FN.3037.23.2011 z dnia 23.11.2011 r. wnioskował do Komisji Budżetu i Finansów o zmianę przeznaczenia wyżej wymienionych rezerw celowych. Pismem BRM.0004.97.2011 z dnia 07.12.2011 r. Komisja Budżetu i Finansów zaopiniowała pozytywnie przedłożony wniosek i dokonała zmiany wyżej wymienionych rezerw celowych na rezerwę celową z przeznaczeniem na „utrzymanie zasobu mieszkaniowego gminy”. Mając na uwadze powyższe dokonano rozwiązania zmienionej rezerwy celowej.

(6)

4. 801- Oświata i wychowanie

Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 10 prosi o przeniesienie z § 4170-bezosobowy fundusz płac kwoty 2.800 zł, z § 4240-zakup pomocy dydaktycznych kwoty 13.000 zł, z § 4270-zakup usług remontowych kwoty 10.000 zł, z § 4280-zakup usług zdrowotnych kwoty 1.057 zł, z § 4300-zakup usług pozostałych kwoty 2.000 zł oraz z § 4350-zakup usług sieci Internet kwoty 900zł na § 4260- zakup energii w wysokości 17.000 zł i na § 4210- zakup materiałów i wyposażenia w wysokości 12.937 zł. Przesunięcia spowodowane są potrzebą pokrycia kosztów związanych z większym zużyciem energii cieplnej oraz elektrycznej , także materiałów, które zamierza się kupić na potrzeby funkcjonowania szkoły (środki czystości, materiały biurowe - tonery do kserokopiarek,

wyposażenie apteczki szkolnej).

Dyrektor prosi również o przeniesienie ze Świetlicy Szkoły Podstawowej nr 10 z § 4010-

wynagrodzenia osobowe pracowników kwoty 500 zł na ten sam paragraf 4010 do Świetlicy przy Szkole Podstawowej nr 4 oraz z § 4410- składki na ubezpieczenia społeczne kwoty 400 zł również na § 4410 na rzecz Świetlicy przy Szkole Podstawowej nr 4.

Dyrektor Gimnazjum nr 2 prosi o przeniesienie w rozdziale 80110 z § 4410-podróże służbowe krajowe kwoty 150 zł i z § 4700-szkolenia pracownicze kwoty 200 zł na § 4170-wynagrodzenia bezosobowe łącznie 350 zł. Środki są potrzebne na pokrycie umowy zlecenia, za szkolenie rodziców w zakresie profilaktyki uzależnień.

Dyrektor Gimnazjum nr 2 prosi o zmianę planu w rozdziale 80146 poprzez zmniejszenie planu w :

§ 4300-pozostałe usługi kwoty 3.800 zł, z § 4410-delegacje służbowe krajowe kwoty 1.600 zł i z §-4700 szkolenia pracownicze kwoty 500 zł na § 4210- zakup materiałów i wyposażenia na łączną kwotę 5.900 zł. Środki będą przeznaczone na zakup sprzętu audiowizualnego do

przeprowadzania szkoleniowych rad pedagogicznych.

Dyrektor Przedszkola Publicznego nr 3 prosi o przeniesienie z § 4240- zakup pomocy naukowych kwoty 5.000 zł na § 4260-zakup energii kwoty 5.000 zł, z przeznaczeniem na pokrycie kosztów zużycia energii cieplnej. Również prosi o przeniesienie z § 4300-zakup usług pozostałych kwoty 2.500 zł na § 4170- wynagrodzenia bezosobowe w związku z umową zlecenie dla pracownika zatrudnionego na zastępstwo osoby przebywającej na długotrwałym zwolnieniu chorobowym oraz dodatkowymi pracami porządkowymi po remoncie budynku. Dyrektor prosi o zwiększenie planu wydatków w § 4270 o kwotę 17.000 zł na dokończenie remontu dachu. Środki powyższe przenosi się z planu finansowego Szkoły Podstawowej nr 4 z § 4270 w związku z wolnymi środkami.

Dyrektor Przedszkola Publicznego nr 7 prosi o przeniesienie z § 4300-zakup usług pozostałych kwoty 100 zł na § 4280 w związku z koniecznością przeprowadzenia badania okresowego zatrudnionej nauczycielki.

Dyrektor MZPO prosi o przeniesienie z § 4300- zakup usług pozostałych na § 4410- podróże służbowe krajowe kwoty 300 zł, przeniesienie wynika ze zwiększonych kosztów podróży służbowych w grudniu br. Również Dyrektor prosi o przeniesienie środków z rozdziału 80195- pozostała działalność z § 4010-wynagrodzenia osobowe kwoty 17.800 zł na § 4270-usługi remontowe do Przedszkola Publicznego nr 7. Przeniesienie wynika z konieczności ukończenia remontu dachu.

5. 900-Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Przenosi się plan z rozdziału 90095, paragrafu 4300 w związku z wolnymi środkami z jednoczesnym zwiększeniem planu w paragrafie 4270 z przeznaczeniem na remont słupa oświetleniowego zlokalizowanego przy Al. Jana Pawła II.

Obraz

Updating...

Cytaty

Updating...

Powiązane tematy :