Klasa I LP ZAGADNIENIA TEMATYKA ZAJĘĆ REALIZACJA. Zajęcia integracyjne/wyjazd integracyjny, ankieta dla rodziców i uczniów kl. I

Pełen tekst

(1)

Pr P ro og gr ra a m m pr p ro of f i i l l a a kt k t y y ki k i XX X XI I LO L O i i m m . . B B . . Pr P ru u sa s a w w Ł Ł o o d d zi z i n n a a r r o o k k s s z z k k o o l l n n y y 2 2 0 0 1 1 4 4 / / 2 2 0 0 1 1 5 5

Klasa I

LP ZAGADNIENIA TEMATYKA ZAJĘĆ REALIZACJA

1 Integracja wewnątrzklasowa i ze środowiskiem szkolnym

Zajęcia integracyjne/wyjazd integracyjny, ankieta dla rodziców i uczniów kl. I

Zaproszeni specjaliści, wychowawcy klas, pedagog szkolny

Wdrażanie do działań na rzecz szkoły poprzez włączanie

w działalność w sekcjach SU SU, opiekun SU, opiekunowie sekcji Dzień Samorządności Uczniowskiej SU, opiekun SU, wychowawcy klas

Drzwi otwarte w XXI LO SU, opiekun SU, wychowawcy klas

2 Planowanie kształcenia i kariery zawodowej

Udział w organizowanych przez uczelnie wyższe wykładach, warsztatach i konkursach przybliżających specyfikę nauki

na wybranych kierunkach studiów.

Wychowawcy klas, nauczyciele wybranych przedmiotów, absolwenci

Jak uczyć się efektywnie? Pedagog szkolny

3

Zagrożenia cywilizacyjne

Profilaktyka HIV/AIDS:

XXIII edycja Szkolnego Konkursu Wiedzy o AIDS

Pedagog szkolny, nauczyciel biologii, zaproszeni specjaliści – projekt szkolny

Odpowiedzialność karna nieletnich Funkcjonariusze IV KP lub SM Sekty - psychomanipulacja w sektach Zaproszeni specjaliści - prelekcja Profilaktyka uzależnień: AntiTobacco (profilaktyka nikotynowa) Zaproszeni specjaliści, nauczyciele WF

(2)

4 Promocja zdrowego stylu życia

Dzień Szkoły Promującej Zdrowie w Tygodniu Kultury Szkoły - profilaktyka zdrowotna, prelekcje, pomiary podstawowych

parametrów ciała.

Zaproszeni specjaliści,

pedagog szkolny, nauczyciele, pielęgniarka szkolna - projekt szkolny

Opieka i profilaktyka zdrowotna :

 program szczepień,

 ochrona przed rakiem szyjki macicy,

 zabezpieczenie przeciw infekcjom (rola szczepień ochronnych)

st. pielęgniarka med. szkolnej W. Owczarek

Edukacja zdrowotna Nauczyciele WF

(3)

Klasa II

LP ZAGADNIENIA DZIAŁANIA REALIZACJA

1 Planowanie kształcenia i kariery zawodowej

Perspektywy edukacyjne i zawodowe Doradca zawodowy mgr U. Olejniczak Spotkania informacyjne

z przedstawicielami wyższych uczelni

Wychowawcy klas, nauczyciele wybranych przedmiotów

2 Promocja zdrowego stylu życia i profilaktyka uzależnień

Aktywność ruchowa podczas wypoczynku (wycieczki szkolne, zielona szkoła, rajdy piesze i rowerowe itp.)

Wychowawcy klas, opiekunowie kół zainteresowań, nauczyciele WF Dzień Szkoły Promującej Zdrowie w Tygodniu Kultury Szkoły -

profilaktyka zdrowotna, prelekcje, pomiary podstawowych parametrów ciała.

Zaproszeni specjaliści,

pedagog szkolny, nauczyciele, pielęgniarka szkolna – projekt szkolny

Edukacja zdrowotna Nauczyciele WF

Opieka i profilaktyka zdrowotna :

 program szczepień,

 ochrona przed rakiem szyjki macicy,

 zabezpieczenie przeciw infekcjom (rola szczepień ochronnych)

st. pielęgniarka med. szkolnej W. Owczarek

3

Dbałość o prawidłowy rozwój psychospołeczny i osobowościowy uczniów

Promowanie postaw prospołecznych - wolontariat Pedagog szkolny, wychowawcy klas, nauczyciele religii

Samoakceptacja i samoocena Pedagog szkolny, zaproszeni specjaliści

4 Zagrożenia cywilizacyjne

Sekty - psychomanipulacja w sektach Zaproszeni specjaliści - prelekcja Profilaktyka uzależnień: alkohol/substancje psychoaktywne Zaproszeni specjaliści, nauczyciele WF

Profilaktyka agresji i przemocy w szkołach: Skuteczne

rozwiązywanie sytuacji knfliktowych Zaproszeni specjaliści

(4)

K K la l as sa a I II II I

LP ZAGADNIENIA DZIAŁANIA REALIZACJA

1 Planowanie kształcenia i kariery zawodowej

Procedury egzaminu maturalnego Wychowawcy klas, nauczyciele przedmiotów Salon Maturzystów ”Perspektywy” Wychowawcy klas, nauczyciele przedmiotów

Absolwent na rynku pracy Lekcja podstaw przedsiębiorczości:

mgr U. Olejniczak

Autoprezentacja Zaproszeni specjaliści

2 Zagrożenia cywilizacyjne i profilaktyka

Stres przed maturą Zaproszeni specjaliści

Dzień Szkoły Promującej Zdrowie w Tygodniu Kultury Szkoły - profilaktyka zdrowotna, prelekcje, pomiary podstawowych

parametrów ciała.

Zaproszeni specjaliści,

pedagog szkolny, nauczyciele, pielęgniarka szkolna – projekt szkolny

Profilaktyka uzależnień - FASon Zaproszeni specjaliści Profilaktyka agresji i przemocy w szkołach: warsztaty

antydyskryminacyjne Zaproszeni specjaliści

Za Z a j j ę ę ci c i a a i i nd n dy yw wi i du d ua al l ne n e d dl la a z za ai in nt te er r es e so ow wa an ny yc ch h u uc c z z ni n i ó ó w w

LP ZAGADNIENIA DZIAŁANIA REALIZACJA

1 Planowanie kształcenia i kariery

zawodowej Indywidualne doradztwo zawodowe Doradca zawodowy ŁCDNiKP, MCIZ

(5)

O O F F E E R R T T A A D D L L A A R R O O D D Z Z I I C Ó W W

LP ZAGADNIENIA DZIAŁANIA REALIZACJA

1 Pomoc psychologiczno- pedagogiczna

Punkt konsultacyjny i doradczy dla rodziców, których dzieci mają skłonność do opuszczania zajęć szkolnych oraz są słabo zmotywowane do nauki i udziału w różnych przejawach życia szkolnego; udzielanie informacji nt. programów stypendialnych

o charakterze socjalnym i motywacyjnym

Pedagog wraz z wychowawcami klas Dyżur psychologa z Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej

podczas zebrań i konsultacji dla rodziców - poradnictwo Psycholog z PPPdM Wspieranie młodzieży

w trudnych sytuacjach problemowych, działania mediacyjne.

Rodzice – dom, pedagog szkolny, wychowawcy klas

Zagrożenia cywilizacyjne i profilaktyka – prelekcje/wykłady dla

rodziców, (1 x w semestrze) Zaproszeni specjaliści

2 Doskonalenie umiejętności wychowawczych

Szkoła dla Rodziców

Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna dla Młodzieży – cykl 12 zajęć warsztatowych

w II sem.

Być rodzicem nastolatka i przetrwać

Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna dla Młodzieży – cykl zajęć warsztatowych

1 x w miesiącu w I Sem.

Sp S po ot tk ka an ni ia a i in nd dy yw w id i du ua al ln ne e p pe ed da ag go og ga a s sz zk ko ol ln ne eg go o z z r r od o dz zi ic ca am mi i w wt to or re ek k g go od dz z. . 1 14 4

0000

1 16 6

0000

, , w w d dn ni iu u k ko on ns su ul lt ta ac c ji j i b ąd ź z z eb e br ra ń d dl la a ro r od dz zi ic c ów ó w 1 17 7

0000

- - 1 19 9

0000

. .

Program został opracowany przez pedagoga szkolnego panią mgr Małgorzatę Galus we współpracy z Zespołem Wychowawczym, oraz z pielęgniarką szkolną, panią Wandą Owczarek.

Obraz

Updating...

Cytaty

Updating...

Powiązane tematy :