UMOWA NR najmu pomieszczenia na czas oznaczony

Pełen tekst

(1)

załącznik nr 3 do regulaminu konkursu ofert na najem lokali użytkowych

UMOWA NR

najmu pomieszczenia na czas oznaczony

zawarta ..., w Warszawie między:

Dzielnicowym Ośrodkiem Sportu i Rekreacji Dzielnicy Praga-Północ m.st. Warszawy z siedzibą w Warszawie, przy ul. Kawęczyńskiej 44,

03-770 Warszawa;

NIP: 113-19-48-906 REGON: 012663694 reprezentowanym przez:

Pana Zbigniewa Korcza - Dyrektora

działającego na podstawie pełnomocnictwa Prezydenta m.st. Warszawy z dnia 18 października 2012 roku, numer: GP-IX.0052.4391.2012

zwanym w treści umowy WYNAJMUJĄCYM a

...

...

prowadzącą działalność na podstawie

...

NIP: ..., REGON: ...

zwanym w treści umowy NAJEMCĄ,

o następującej treści:

Przedmiot umowy

§ 1

1. Wynajmujący oddaje Najemcy w najem pomieszczenie w obiekcie rekreacyjno- sportowym przy ul. ... w Warszawie o powierzchni ogólnej ... znajdujący się na ... obiektu.

2. Wynajmujący oświadcza, że jest zarządcą w/w obiektu i jest uprawniony do zawarcia niniejszej umowy najmu.

3. Plan powierzchni pomieszczenia stanowi załącznik nr 1 do niniejszej umowy.

§ 2

1. Wynajmujący oświadcza, że pomieszczenie nie jest obciążone prawami osób trzecich.

2. Wynajmujący oddaje Najemcy a Najemca przyjmuje pomieszczenie w najem na zasadach określonych niniejszą umową.

3. Pomieszczenie zostanie wydane Najemcy na podstawie protokołu zdawczo- odbiorczego stanowiącego załącznik nr 2 do umowy. Powyższy protokół zawiera opis stanu technicznego pomieszczenia, w tym rodzaj i stan techniczny instalacji i urządzeń znajdujących się w pomieszczeniu. Stan pomieszczenia opisany w protokole będzie stanowił podstawę przy rozliczeniach stron po zakończeniu

(2)

umowy najmu i po wydaniu pomieszczenia przez Najemcę. Stan pomieszczenia opisany w protokole jest Najemcy znany oraz przez Najemcę akceptowany.

§ 3

1. Pomieszczenie będące przedmiotem niniejszej umowy będzie wykorzystywane na prowadzenie działalności ...

2. Zmiana branży każdorazowo wymaga uprzedniej zgody Wynajmującego, wyrażonej w formie pisemnej pod rygorem nieważności.

3. Najemca zobowiązuje się rozpocząć działalność, o której mowa w ust. 1, w terminie od dnia ... i prowadzić ją w godzinach pracy obiektu tj. przez ... dni w tygodniu w godzinach od ... do ...

4. Przedłużenie terminu rozpoczęcia działalności z winy Najemcy, przekraczające jeden miesiąc bez uzyskania pisemnej zgody Wynajmującego, stanowi podstawę do rozwiązania umowy najmu bez zachowania terminu wypowiedzenia.

Obowiązki stron

§ 4

1. Najemca bez zgody Wynajmującego wyrażonej na piśmie nie może dokonywać istotnych zmian ani ulepszeń w pomieszczeniu.

2. Przeprowadzenie w pomieszczeniu będącym przedmiotem niniejszej umowy prac remontowych albo adaptacyjnych, które podwyższają trwale wartość pomieszczenia wymaga podpisania z Wynajmującym porozumienia remontowego.

3. Najemca zobowiązuje się do:

1) używania wynajętego pomieszczenia z należytą starannością, zgodnie z jego przeznaczeniem a także do prowadzenia w nim działalności określonej w § 3 ust. 1 niniejszej umowy, zgodnie z przepisami prawa, z przepisami sanitarno- epidemiologicznymi, oraz w ramach posiadanych zezwoleń (sprzedaż napojów alkoholowych i piwa jest zabroniona) w sposób nieuciążliwy dla użytkowników obiektu,

2) dbałości o estetykę, wystrój wewnętrzny i zewnętrzny pomieszczenia, utrzymania w pomieszczeniu porządku i czystości oraz jego okresowego odnawiania,

3) nie dokonywania bez pisemnej zgody Wynajmującego zmian naruszających w sposób trwały substancję pomieszczenia lub budynku, w którym pomieszczenie się znajduje, w szczególności wymiany, drzwi, przebudowy otworów, trwałej przebudowy układu wnętrza,

4) nie oddawania wynajętego pomieszczenia w podnajem lub do bezpłatnego używania w całości lub w części bez pisemnej zgody Wynajmującego,

5) pisemnego powiadomienia Wynajmującego o każdej zmianie formy prawnej prowadzonej działalności gospodarczej lub o innej czynności, której skutkiem będzie zmiana najemcy w terminie 7 dni od jej dokonania,

6) przestrzegania regulaminu porządku obowiązującego w DOSiR,

7) nie wnoszenia prawa najmu przedmiotowego pomieszczenia jako aportu do spółki, albo innego jego obciążenia,

8) uzyskania wymaganych prawem zezwoleń.

4. Najemca po uprzednim powiadomieniu przez Wynajmującego, ma obowiązek udostępnić lokal do dokonania jego wizji, w szczególności w celu kontroli właściwej eksploatacji pomieszczenia i wykorzystania pomieszczenia zgodnie z zawartą umową.

(3)

§ 5

1. Najemca zobowiązany jest do wykonywania na własny koszt i we własnym zakresie następujących bieżących napraw:

1) konserwacji i napraw podłóg, posadzek, wykładzin podłogowych, ściennych, okładzin ceramicznych i szklanych,

2) napraw okien i drzwi, zamków, zamknięć oraz wbudowanych mebli, 3) wymiany osprzętu elektrycznego,

4) konserwacji lub naprawy zlewozmywaków, umywalek z syfonami, baterii i zaworów czerpalnych oraz innych urządzeń sanitarnych, w które wyposażone jest pomieszczenie,

5) drobnych napraw instalacji i urządzeń technicznych zapewniających korzystanie z ogrzewania pomieszczenia, dopływu i odpływu wody oraz drobnych napraw połączonych ze zwykłym używaniem instalacji i urządzeń sanitarnych,

6) uzupełniania oszklenia drzwi i okien oraz oświetlenia w pomieszczeniu,

7) usuwania niedrożności przewodów odpływowych oraz urządzeń sanitarnych do pionów zbiorczych,

8) odnawiania pomieszczenia w okresach gwarantujących utrzymanie pomieszczenia w należytej czystości, w tym malowania całego pomieszczenia, naprawy tynków, malowania drzwi i okien.

2. Najemca ponosi odpowiedzialność za przestrzeganie przepisów przeciwpożarowych, oraz za ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej za ewentualne szkody powstałe w związku z prowadzoną działalnością.

§ 6

1. Wynajmujący zobowiązuje się do dołożenia wszelkiej staranności w celu zapewnienia sprawnego działania urządzeń technicznych w budynku, umożliwiających Najemcy korzystanie z energii elektrycznej, ogrzewania pomieszczenia, ciepłej i zimnej wody, dźwigu osobowego. Ponadto odpowiedzialny jest za dostawę wody i odprowadzanie ścieków oraz wywóz nieczystości.

2. Wynajmujący nie ponosi odpowiedzialności za szkody powstałe w wyniku awarii instalacji wodno- kanalizacyjnej, c.o. i elektrycznej spowodowanej działaniami Najemcy, osoby trzeciej lub siły wyższej.

3. W przypadku konieczności dokonania w pomieszczeniu lub budynku napraw obciążających Wynajmującego, Najemca obowiązany jest, po powiadomieniu go przez Wynajmującego na co najmniej 7 dni przed planowanym rozpoczęciem prac, umożliwić swobodny dostęp do pomieszczenia.

§ 7

1. Wynajmujący nie ponosi odpowiedzialności za utratę lub uszkodzenie rzeczy znajdujących się w pomieszczeniu, zaistniałych w wyniku zdarzeń przez niego niezawinionych.

2. Jeżeli w czasie trwania najmu zajdzie potrzeba wykonania napraw obciążających Wynajmującego, Najemca obowiązany jest:

1) niezwłocznie powiadomić Wynajmującego na piśmie,

2) udostępnić Wynajmującemu swobodny dostęp do pomieszczenia w zakresie umożliwiającym dokonanie napraw lub remontu najpóźniej w terminie 7 dni po zawiadomieniu, a w przypadku awarii niezwłocznie.

(4)

3. W przypadku niedopełnienia przez Najemcę obowiązków wynikających z ust. 1, Wynajmujący może żądać naprawienia szkody powstałej wskutek działania lub zaniechania Najemcy, jak również wejść do pomieszczenia bez zgody Najemcy celem zapobieżenia lub usunięcia awarii.

4. W przypadku zaniechania lub zwłoki w dokonaniu napraw obciążających Wynajmującego, uniemożliwiających korzystanie z pomieszczenia, Najemca może wykonać je w własnym zakresie po uprzednim pisemnym wezwaniu Wynajmującego do ich wykonania w terminie nie krótszym niż 7 dni pod rygorem dokonania naprawy na koszt Wynajmującego. W takim przypadku Najemca jest uprawniony do żądania rozliczenia w czynszu niezbędnych kosztów faktycznie poniesionej naprawy, nie wyższych jednak od kosztów obliczonych na podstawie cen materiałów i robót według średnich cen SEKOCENBUD. Rozliczanie nakładów następuje na podstawie kosztorysu powykonawczego zatwierdzonego przez Wynajmującego określającego zakres i wartość robót.

5. Za czas wyłączenia pomieszczenia z używania z winy Wynajmującego, Najemcy przysługuje obniżenie opłat czynszowych, na zasadach odrębnie ustalonych przez strony, za wyjątkiem nie dopełnienia przez Najemcę obowiązków, o których mowa w ust. 1

Czynsz

§ 8

1. Faktury będą wystawiane do 5-go dnia każdego miesiąca. Najemca płacić będzie Wynajmującemu począwszy od ... miesięczny czynsz najmu w wysokości:

... zł (słownie:... zł).

plus należny podatek od towarów i usług.

2. Niezależnie od czynszu Najemca zobowiązuje się do zapłaty na rzecz Wynajmującego płatnych jednocześnie z czynszem zryczałtowanych opłat za świadczenia tj. energię elektryczną, cieplną oraz wodę i odprowadzanie ścieków określone w załączniku nr 3 do niniejszej umowy. W przypadku zmiany stawek opłat za przedmiotowe świadczenia, wynikającej z przyczyn niezależnych od Wynajmującego, Najemca zobowiązuje się do zapłaty należności wyliczonej na podstawie nowych stawek po każdorazowym pisemnym powiadomieniu go przez Wynajmującego. Zmiana ich wysokości nie jest zmianą warunków umowy.

albo

Niezależnie od czynszu Najemca zobowiązuje się do zapłaty na rzecz Wynajmującego, płatnych jednocześnie z czynszem, opłat za dostarczane media i usługi komunalne, tj. energię elektryczną, cieplną oraz wodę i odprowadzanie ścieków, na podstawie odczytów podliczników dokonywanych raz w miesiącu. Opłaty za media i usługi komunalne płatne będą z dołu i kalkulowane wg stawek brutto zgodnie z zawartymi umowami z dostarczycielami i usługodawcami. W dniu zawarcia umowy obowiązują stawki określone w załączniku nr 4.

W przypadku zmiany stawek opłat za media i usługi komunalne, Najemca zobowiązuje się do zapłaty należności wyliczonej na podstawie nowych stawek po każdorazowym pisemnym powiadomieniu go przez Wynajmującego. Zmiana wysokości stawek nie jest zmianą warunków umowy.

3. Czynsz najmu i świadczenia komunalne są płatne z góry, do dnia 10 każdego miesiąca za dany miesiąc, bez dodatkowego wezwania do zapłaty, przelewem na rachunek:

w Banku Handlowym w Warszawie S.A. 09 1030 1508 0000 0005 5036 5006.

(5)

4. Najemca upoważnia Wynajmującego do wystawiania faktur z tytułu niniejszej umowy bez podpisu odbiorcy.

5. Opóźnienie w zapłacie czynszu najmu lub opłat za świadczenia przekraczające dwa pełne okresy płatności stanowi podstawę do wypowiedzenia umowy najmu bez zachowania terminów wypowiedzenia, po uprzednim udzieleniu Najemcy na piśmie dodatkowego jednomiesięcznego terminu do zapłaty zaległości.

6. W przypadku nie uiszczenia czynszu i opłat w terminie określonym w ust. 3 Wynajmującemu przysługuje prawo żądania odsetek ustawowych za zwłokę.

§ 9

Wynajmujący może corocznie dokonywać waloryzacji czynszu, nie więcej niż 50%

wskaźnika wzrostu cen i usług, ogłaszanego przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego za rok ubiegły. Wysokość waloryzacji określa Prezydent m.st. Warszawy w drodze zarządzenia, w terminie do końca października, z mocą obowiązującą od 1 stycznia następnego roku.

Czas trwania umowy

§ 10

1. Umowę niniejszą strony zawierają na czas oznaczony od ... r.

do ... r.

2. Kolejna umowa na czas oznaczony może zostać zawarta pod warunkiem, że co najmniej na 6 miesięcy przed upływem terminu, na który została zawarta, Najemca wystąpi z propozycją przedłużenia umowy.

Dostęp do informacji publicznej

§ 11

Jeśli najemcą będzie spółka (sp. z o.o., S.A., s.j., sp.k., sp. k-a., sp.p.), stowarzyszenie (np. klub sportowy), fundacja, spółdzielnia, etc.:

1. Wykonawca oświadcza, że znany jest mu fakt, iż treść niniejszej umowy, a w szczególności dotyczące go dane identyfikujące, przedmiot umowy i wysokość wynagrodzenia, stanowią informację publiczną w rozumieniu art. 1 ust. 1 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. z 2001 r. Nr 112, poz. 1198, z późn. zm.), która podlega udostępnianiu w trybie przedmiotowej ustawy (ew. z zastrzeżeniem ust. 2).

+ dodatkowo, jeśli najemca chce zastrzec informacje stanowiące tajemnicę jego przedsiębiorstwa to musi wskazać, gdzie te tajemnice są zawarte i jakiego rodzaju są to tajemnice:

2. Ze względu na tajemnicę przedsiębiorcy, udostępnieniu, o którym mowa w ust.

1 nie będą podlegały informacje zawarte w § …/ załączniku nr …. do niniejszej umowy, stanowiące informacje techniczne, technologiczne, organizacyjne przedsiębiorstwa lub inne posiadające wartość gospodarczą.

Jeśli najemcą będzie spółka cywilna (s.c.) osoba fizyczna (np. Jan Nowak, albo Jan Nowak prowadzący działalność gospodarczą):

(6)

1. Wykonawca oświadcza, że znany jest mu fakt, iż treść niniejszej umowy, a w szczególności przedmiot umowy i wysokość wynagrodzenia, stanowią informację publiczną w rozumieniu art. 1 ust. 1 ustawy z dnia 6 września 2001 r.

o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. z 2001 r. Nr 112, poz. 1198, z późn.

zm.), która podlega udostępnieniu w trybie przedmiotowej ustawy, z zastrzeżeniem ust. 2 (i ew. ust. 3).

2. Wykonawca wyraża zgodę na udostępnianie w trybie ustawy, o której mowa w ust. 1, zawartych w niniejszej umowie dotyczących go danych osobowych w zakresie obejmującym imię i nazwisko/ lub imiona i nazwiska wspólników, a w przypadku prowadzenia działalności gospodarczej – również w zakresie firmy.

+ ewentualnie

3. Ze względu na tajemnicę przedsiębiorcy, udostępnieniu, o którym mowa w ust. 1 nie będą podlegały informacje zawarte w § …/ załączniku nr …. do niniejszej umowy, stanowiące informacje techniczne, technologiczne, organizacyjne przedsiębiorstwa lub inne posiadające wartość gospodarczą.

Doręczenia

§ 12.

1. Adresy do zawiadomień:

a) Wynajmującego: Dzielnicowy Ośrodek Sportu i Rekreacji Dzielnicy Praga-Północ m.st. Warszawy, 03-770 Warszawa, ul. Kawęczyńska 44;

b) Najemcy:

lub inny, o którym Strona powiadomiła drugą Stronę z wyprzedzeniem co najmniej 5 dni roboczych.

2. Osobą do kontaktu ze strony Wynajmującego jest:

a. tel. komórkowy - b. tel. stacjonarny -

c. e-mail -

a ze strony Najemcy jest:

a. tel. komórkowy - b. tel. stacjonarny -

c. e-mail -

2. Strony są zobowiązane do wzajemnego powiadamiania się na piśmie o każdej zmianie adresu. Zaniechanie powyższego obowiązku powoduje, że pismo wysłane na adres określony w ust. 1 uznaje się za doręczone.

3. Pismo przesłane drugiej stronie w sposób określony w ust. 2 awizowane dwukrotnie, uznaje się za doręczone.

Kaucja

§ 13

(7)

1. W dniu ... Najemca wniósł kaucję gwarancyjną w wysokości...

co stanowi równowartość ... czynszu i świadczeń.

Kaucję należy wnieść na konto depozytowe DOSiR w Citi Handlowy 62 1030 1508 0000 0005 5036 5022.

2. Kaucja została wniesiona w pieniądzu.

3. Niniejsza umowa wchodzi w życie pod warunkiem wniesienia kaucji zgodnie z ust. 1 i 2, najpóźniej w dniu jej zawarcia.

4. Kaucja przeznaczona jest na zabezpieczenie roszczeń Wynajmującego z tytułu wyrządzonych przez Najemcę szkód w pomieszczeniu, pogorszenia stanu pomieszczenia, zaległości z tytułu czynszu i świadczeń, odszkodowania z tytułu bezumownego korzystania z pomieszczenia i innych roszczeń wynikających z niedotrzymania przez Najemcę zobowiązań umownych.

5. Wynajmujący może dokonać potrącenia z kaucji bezspornych należności, o których mowa w ust. 4, a Najemca wyraża na to zgodę.

6. W przypadku zaliczenia przez Wynajmującego części lub całości kaucji na należności wymienione w ust. 4 Najemca zobowiązuje się uzupełnić kaucję do wysokości określonej w ust. 1.

7. W czasie trwania najmu, Najemca nie może żądać pokrycia swoich zobowiązań z wpłaconej kaucji.

8. Kaucja podlega oprocentowaniu w wysokości jak wkłady płatne na każde żądanie, na rachunku bankowym należącym do Wynajmującego.

9. W przypadku, gdy Wynajmujący nie ma w stosunku do Najemcy żadnych roszczeń w dacie zwrotu lokalu, kaucja podlega zwrotowi w terminie 14 dni od daty zwrotu pomieszczenia.

Prawo zastawu na rzeczach

§ 14

1. Dla zabezpieczenia czynszu oraz świadczeń dodatkowych, z którymi Najemca zalega nie dłużej niż rok, przysługuje Wynajmującemu ustawowe prawo zastawu na rzeczach ruchomych Najemcy wniesionych do pomieszczenia.

2. W razie nie uiszczenia należności w terminie, Wynajmujący ma prawo sprzedać rzeczy będące przedmiotem zastawu po upływie trzech miesięcy od dnia objęcia ich w posiadanie i zaliczenia uzyskanych z tego tytułu kwot na poczet zadłużenia Najemcy. Ewentualna nadwyżka będzie podlegać zwrotowi.

3. Objęcie rzeczy będących przedmiotem zastawu w posiadanie będzie dokonane w obecności Najemcy i z czynności tej zostanie sporządzony protokół ustalający wartość poszczególnych rzeczy. Objęcie w posiadanie ruchomości może nastąpić także pod nieobecność Najemcy, który nie stawił się mimo prawidłowego zawiadomienia go o przedmiotowej czynności.

Rozwiązanie umowy

§ 15

1. Wynajmujący może rozwiązać umowę jednostronnym oświadczeniem woli ze skutkiem natychmiastowym, bez okresu wypowiedzenia, jeżeli:

1) Najemca rażąco narusza warunki umowy, w szczególności:

a) jest w zwłoce za co najmniej 30 dni płatności czynszu i świadczeń komunalnych, a Wynajmujący udzielił Najemcy na piśmie dodatkowego jednomiesięcznego terminu do zapłaty zaległości,

(8)

b) dopuszcza się samowoli budowlanej,

c) oddał wynajęte pomieszczenie w podnajem lub do bezpłatnego używania w całości lub w części bez zgody Wynajmującego,

d) używa pomieszczenia niezgodnie z jego przeznaczeniem oraz przepisami prawa, a także prowadzi w nim inną działalność niż określona w § 3 umowy, w tym dopuszcza się do powstania szkód lub zniszczeń w budynku przeznaczonych do wspólnego korzystania,

e) wniesienia praw najmu pomieszczenia w aporcie do spółki kapitałowej lub w formie wkładu do spółki cywilnej bez zgody Wynajmującego,

f) zaprzestania prowadzenia w lokalu działalności bez zgody Wynajmującego,

2) Najemca złożył fałszywe oświadczenia lub inne dokumenty poświadczające nieprawdę bądź nie podał istotnych okoliczności mających wpływ na zawarcie umowy najmu,

3) Najemca będąc osobą fizyczną bądź członkiem organów podmiotu prawnego został skazany prawomocnym wyrokiem w związku z prowadzoną działalnością gospodarczą, albo został postawiony w stan likwidacji, jak również zostało zajęte jego mienie w trybie postępowania egzekucyjnego, 4) organ nadzoru budowlanego wyda prawomocną decyzję nakazującą

opróżnienie budynku lub pomieszczenia,

5) zaniedbuje pomieszczenie do tego stopnia, że jest ono narażone na zniszczenie,

6) pomimo upomnienia ze strony Wynajmującego przez swoje niewłaściwe zachowanie czyni korzystanie z innych pomieszczeń w budynku uciążliwym.

2. Rozwiązanie umowy z przyczyn określonych w ust. 1 pkt 1) lit. b - f może nastąpić po udzieleniu co najmniej 14-dniowego terminu na usunięcie naruszenia warunków umowy.

3. Wynajmujący może ponadto wypowiedzieć umowę z jednomiesięcznym terminem wypowiedzenia w przypadku, gdy Najemca:

1) zaniedbał obowiązku powiadomienia Wynajmującego, o którym mowa w § 4 ust.3 pkt 5,

2) zaniedbał obowiązku powiadomienia Wynajmującego, o którym mowa w § 7 ust. 2 i nie dokonał niezbędnych napraw, wynikających z nagłej i nieprzewidzianej potrzeby, wymienionych w § 5 ust. 1,

3) korzysta z pomieszczenia, nie przestrzegając związanych z tym przepisów prawa,

4) nie rozpoczął działalności lub nie prowadzi jej w godzinach i terminach określonych w § 3 ust. 3,

5) nie dochował obowiązków określonych w § 4 ust. 3 pkt 2-3,

6) wykracza w sposób rażący lub uporczywy przeciwko obowiązującemu porządkowi,

7) nie uzupełnił kaucji, o której mowa w § 12, w terminie oznaczonym.

4. Wypowiedzenie umowy jest, pod rygorem nieważności, dokonywane w formie pisemnej i doręczone stronie za pisemnym potwierdzeniem odbioru lub listem poleconym za zwrotnym potwierdzeniem odbioru.

Obowiązki stron po rozwiązaniu umowy najmu

§ 16

1. Po rozwiązaniu umowy najmu Najemca zobowiązuje się do zwrotu na rzecz Wynajmującego opróżnionego z rzeczy pomieszczenia w stanie niepogorszonym, jednakże nie ponosi on odpowiedzialności za zużycie pomieszczenia będące następstwem jego prawidłowego używania. Podstawę

(9)

do ustalenia stanu technicznego lokalu stanowić będzie porównanie protokołu zdawczo-odbiorczego, o którym mowa w § 2 ust. 3 i protokołu przejęcia pomieszczenia przez Wynajmującego w dniu jego przekazania.

2. Jeżeli Najemca zmienił lub ulepszył pomieszczenie bez wymaganej zgody, Wynajmujący w braku odmiennej umowy, może według swego wyboru albo zatrzymać ulepszenia za zapłatą sumy odpowiadającej ich wartości w chwili zwrotu pomieszczenia, albo żądać przywrócenia stanu poprzedniego. Podstawą obliczenia wartości nakładów będzie zakres zmian i wartość nakładów oparta na zatwierdzonym przez Wynajmującego kosztorysie, bazującym na średnich stawkach określonych w Wydawnictwie ,,SEKOCENBUD” dla danego okresu.

3. Wynajmujący nie jest również zobowiązany do zwrotu Najemcy poniesionych przez niego nakładów, a mających na celu przystosowanie pomieszczenia do jego indywidualnych potrzeb. To samo dotyczy nakładów poniesionych przez Najemcę na remont lub wymianę elementów, które z uwagi na stopień ich zużycia nie były zakwalifikowane do wymiany zgodnie z protokołem, o którym mowa w § 2 ust. 3 jak też porozumieniem remontowym.

4. Jeżeli po opuszczeniu pomieszczenia przez Najemcę w pomieszczeniu pozostaną rzeczy przez niego wniesione, a Najemca nie odbierze ich w terminie ustalonym przez strony, a w braku takiego uzgodnienia, w terminie 14 dni od dnia zawiadomienia go przez Wynajmującego, pozostawione w pomieszczeniu rzeczy traktowane będą jako porzucone przez Najemcę. Najemca upoważnia Wynajmującego do rozporządzania każdą z tych rzeczy.

5. Do dnia przekazania pomieszczenia protokołem Wynajmującemu, Najemca jest obowiązany uiszczać czynsz lub odszkodowanie w wysokości płaconego czynszu brutto wraz z opłatami, o których mowa w § 8 ust. 1 i 2 w terminie do dnia 10 każdego miesiąca.

6. W przypadku wszczęcia postępowania o zwrot nieruchomości z wniosku byłych właścicieli lub ewentualnego zwrotu tej nieruchomości na rzecz byłego właściciela lub jego następców prawnych, Najemca od momentu powzięcia tej wiadomości, na własne ryzyko ponosi nakłady na remont, modernizację i ulepszenie pomieszczenia, a które nie zostały z Wynajmującym uzgodnione, z tego tytułu zrzeka się wszelkich roszczeń wobec najmującego i następców prawnych.

Postanowienia końcowe

§ 17

Wszelkie zmiany warunków niniejszej umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.

§ 18

1. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową zastosowanie mają właściwe przepisy Kodeksu Cywilnego.

2. Spory mogące wyniknąć ze stosowania niniejszej umowy będą rozstrzygane przez sąd właściwy dla siedziby Wynajmującego.

§ 19

Umowa niniejsza sporządzona została w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, z których dwa otrzymuje Wynajmujący i jeden Najemca.

Najemca Wynajmujący (DOSiR)

(10)

Obraz

Updating...

Cytaty

Updating...

Powiązane tematy :