Opinia Rady Pedagogicznej do oceny pracy Dyrektora Przedszkola nr 25 w Kielcach...

Pełen tekst

(1)

Opinia Rady Pedagogicznej

do oceny pracy Dyrektora Przedszkola nr 25 w Kielcach

Rada Pedagogiczna PS nr 25 w Kielcach Kielce, 04.02.2022r.

……….……… ………….…………..…….

(nazwa organu opiniującego) (miejscowość, data)

Ul. Wojewódzka 12b ……….………..

(nazwa organu oceniającego)

Odpowiadając na wniosek z dnia 20 stycznia 2022r. (KO.I.5535.9.1.2022.PZ), w sprawie wyrażenia opinii o pracy Pani Jolanty Perlak - Patyńskiej – Dyrektora Przedszkola Samorządowego nr 25 w Kielcach, informuję, że stosownie do przepisów art. 6a ust. 7 ustawy z 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela, Rada Pedagogiczna Przedszkola Samorządowego nr 25 w Kielcach uchwałą nr 1/2022 z dnia 07.02.2022r. podjęła decyzję o wyrażeniu pozytywnej opinii o pracy ocenianego Dyrektora.

Uzasadnienie

Pani Dyrektor, mgr Jolanta Perlak-Patyńska, jest nauczycielem dyplomowanym.

Funkcję dyrektora Przedszkola Samorządowego nr 25 w Kielcach pełni od 14 kwietnia 2008r.

Doskonale organizuje pracę zgodnie z przepisami oświatowymi oraz regulaminami wewnętrznymi. Przestrzega prawa i konsekwentnie egzekwuje przestrzegania go przez nauczycieli, pracowników obsługi i administracji.

(2)

Pani Dyrektor stara się rzetelnie realizować zadania związane z powierzonym stanowiskiem, troszcząc się o różne aspekty funkcjonowania powierzonej jej placówki wychowania przedszkolnego. Co roku opracowuje arkusz organizacji pracy przedszkola przestrzegając ustalonych terminów i trybu ich opiniowania. Analizuje zalecenia aktualnej polityki oświatowej państwa oraz bieżące potrzeby wychowanków przedszkola.

Do roku 2021, co rocznie w przedszkolu prowadzona była ewaluacja wewnętrzna w kierunku wypracowania metod, działań wspierających wszechstronny rozwój oraz dokonania oceny jakości usług świadczonych przez przedszkole na rzecz najmłodszych obywateli naszej społeczności. Uwagi, wnioski oraz zalecenia sukcesywnie wdrażane były do realizacji w kolejnym roku szkolnym, zaś raport ewaluacji wewnętrznej upubliczniany był dla rodziców w celu zapoznania z zawartymi w nim wnioskami. Wyniki badań prowadzonych w corocznych obserwacjach pedagogicznych podopiecznych, jak również z przeprowadzonych analiz ankiet koniecznych do przeprowadzenia ewaluacji w określonych obszarach badań sugerują zasadność kontynuowania wypracowanych metod i sposobów postępowania w celu ustawicznego dążenia do poprawy jakości pracy przedszkola w obszarze wychowania oraz zapewnienia poczucia bezpieczeństwa wśród wychowanków.

Pani Dyrektor współpracuje z organami prowadzącymi, przestrzega ich kompetencji, stwarza warunki do działalności na rzecz przedszkola. Jako przewodnicząca Rady pedagogicznej prawidłowo planuje, organizuje i dokumentuje jej pracę, realizuje zadania zgodnie z podjętymi uchwałami. Ponadto, w zaistniałych sytuacjach problemowych Pani Dyrektor zasięga opinii Rady pedagogicznej celem wypracowania jak najlepszych rozwiązań służących dobrostanowi całej placówki przedszkolnej (m.in.: dot. opracowania bieżących wytycznych i procedur obowiązujących w przedszkolu w związku z pandemią Covid-19 czy też w celu zasięgnięcia opinii o zasadności utrzymania monitoringu zewnętrznego na terenie przedszkola).

Jest Dyrektorem, którego priorytetem jest zapewnienie dzieciom wszechstronnego rozwoju, indywidualnego podejścia do każdego dziecka oraz zapewnienie przedszkolakom poczucia bezpieczeństwa.

Dzięki systematycznej pracy Pani Dyrektor przedszkole zapewnia wychowankom zalecane warunki i sposoby do realizacji podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz dostęp do nowoczesnych środków dydaktycznych. W każdej sali znajduje się komputer stacjonarny ze stałym łączem internetowym. Przedszkole, jako pierwsze w Kielcach, od 2019 roku prowadzi dostępny dla Rodziców e-dziennik; ponadto pracownicy placówki posiadają dostęp do tzw. poczty służbowej dzięki czemu, zwłaszcza w dobie pandemii, kontakt z rodzicami wychowanków jest systematyczny. Podnosi to jakość pracy przedszkola a ponad to pośrednio przedkłada się na wzrost zaufania opiekunów do kadry pedagogicznej (bieżące rozwiązywanie problemów wychowawczych, zbieranie wniosków rodziców) oraz zapewnia poczucie bezpieczeństwa. W przedszkolu nauczyciele mają możliwość skorzystania z drukarki, kopiarki, sprzętu multimedialnego oraz nagłośnienia. W ubiegłym roku szkolnym przedszkole wzbogaciło się o nowoczesny rzutnik. Dzięki temu, zwarzywszy na ograniczenia wynikające z trwającej pandemii Covid-19, w pracy ze starszą grupą przedszkolaków możliwa była organizacja zajęć dydaktycznych w postaci wideokonferencji.

Budynek i teren wokół przedszkola są zadbane. W opinii rady pedagogicznej jest to jeden z najładniejszych ogrodów przedszkolnych w naszym mieście. Dzięki współpracy z LOP na terenie ogrodu PS 25 w Kielcach założona została „farma tlenowa” – nasadzenie drzew tlenowych w przyszłości przysłuży się poprawie jakości powietrza w najbliższym otoczeniu przedszkola.

(3)

Pani Dyrektor dokłada wszelkiej staranności, aby zapewnić dzieciom i pracownikom bezpieczne i higieniczne warunki pracy, nauki i pobytu. Dokonuje niezbędnych przeglądów i remontów obiektów i pomieszczeń przedszkolnych. Wspólnie z nauczycielami i pracownikami przygotowała i organizuje pracę przedszkola w czasie podwyższonego rygoru sanitarnego, zgodnie z obowiązującymi wytycznymi MZ oraz GIS. Przedszkole udostępnia w holu wejściowym środki do dezynfekcji dla osób wchodzących jak również dostęp do maseczek ochronnych.

Sale dydaktyczne co rocznie są doposażane w niezbędne pomoce dydaktyczne, zabawki, gry edukacyjne, instrumenty muzyczne, nowości wydawnicze. Wychowankowie mają możliwość pozostawiania odzieży wierzchniej w komfortowo wyposażonej szatni, każde dziecko ma przypisaną, izolowaną od innych użytkowników, szafeczkę wraz z półką na czapkę oraz buty. Również w salach przeznaczonych na pobyt dzieci, każdy w wychowanków ma zapewnioną imienną szafeczkę w której może przechowywać swoje bieżące prace oraz wytwory własnej działalności. W każdej sali znajduje się wykładzina, dzięki czemu wychowankowie mogą w komfortowych warunkach bawić się na podłodze.

Stoliki oraz krzesełka są nowe oraz dostosowane do wzrostu dzieci. Aktualnie przedszkole może pochwalić się wyposażeniem w dwa pianina oraz keyboard dzięki czemu nasi podopieczni mają zapewniony kontakt z muzyką „na żywo”, zaś zajęcia rytmiczne są przez to bardziej atrakcyjne i wartościowsze.

Pani Dyrektor szczególnie dba o prawidłową dietę dzieci, co ważne są one przygotowywane na miejscu z pełnowartościowych produktów – przedszkole nie musi korzystać z usług cateringowych. W menu pojawiają się kolorowe i urozmaicone posiłki, które ciężko odnaleźć w tradycyjnej domowej kuchni rodziców wychowanków (np. zupa z ciecierzycy, zupa – krem z białych warzyw, makaron ze szpinakiem, ryba przygotowywana na parze).

Staraniami Pani Dyrektor przedszkole posiada własny monitoring znacząco wpływający na zwiększenie poczucia bezpieczeństwa, zarówno na terenie przedszkola, jak również w najbliższym jego otoczeniu.

W planowaniu działalności placówki zawsze bierze pod uwagę opinię nauczycieli i rodziców. Pani dyrektor motywuje nas – nauczycieli do doskonalenia zawodowego i podejmuje działania mające na celu zapewnienie warunków do pracy indywidualnej i zespołowej. Kształtuje twórczą atmosferę pracy oraz inspiruje rozwój zawodowy kadry pedagogicznej. Dokonuje rzetelnej diagnozy potrzeb nauczycieli i placówki, organizuje szkolenia z udziałem specjalistów. Wspomaga i inspiruje nauczycieli w podejmowaniu nowatorstwa pedagogicznego poprzez wdrażanie wielu rozwiązań innowacyjnych i nowatorskich, które wykraczają poza zalecane warunki i sposoby realizacji podstawy programowej, min. wprowadziła innowacje pedagogiczną „Przedszkole z oddziałami muzycznymi”. Zachęca nauczycieli pisania i realizacji programów własnych - „Z pasją i radością na ścieżkach edukacji ekologicznej”, „Mali czytelnicy”.

Pani Dyrektor Jolanta Perlak – Patyńska dba o całokształt pracy przedszkola w zakresie realizacji zadań dydaktycznych i opiekuńczo – wychowawczych. Tylko w ciągu ostatnich dwóch lat w przedszkolu realizowane były następujące innowacje oraz programy innowacyjne z czego wiele z nich opracowali i przygotowali nauczyciele pracujący w placówce:

(4)

 innowacyjny program własny „Przedszkole z oddziałami muzycznymi” autorstwa Jolanty Perlak-Patyńskiej;

 program własny „Z pasja i radością na ścieżkach edukacji ekologicznej” autorstwa Barbary Kowalczyk;

 innowacja pedagogiczna „Przedszkolak na ścieżce zmysłów” autorstwa Barbary Kowalczyk i Karoliny Olszewskiej;

 innowacyjny program własny „Kociołek artystyczny” - autorstwa Kamili Tombarkiewicz, Karoliny Olszewskiej i Mileny Bartkowskiej;

 innowacyjny program własny „Mali czytelnicy” – autorstwa Barbary Trybus;

 innowacja przyrodnicza „Eksperymentalna szklarnia małych przyrodników”

- autorstwa pani Barbary Kowalczyk,

 innowacja pedagogiczno-edukacyjna "W królestwie owadów" - autorstwa Barbary Kowalczyk;

 innowacja pedagogiczna „Przedszkolak na ścieżce zmysłów” – autorstwa Barbary Kowalczyk;

 innowacja pedagogiczno-wychowawcza „Przedszkolny system wzmocnień pozytywnych i eliminacji negatywnych” – autorstwa Barbary Trybus;

 innowacyjny program wychowania przedszkolnego „Wiem i rozumiem. Dbam o przyrodę” - autorstwa Elżbiety Bukowiecka-Górny, Małgorzaty Pawlak Ewa Seno, wydawnictw Oficyna Lex;

 innowacyjny program wychowania przedszkolnego „Wiem, czuję, rozumiem.

Wychowanie do wartości” - autorstwa Elżbiety Bukowiecka-Górny, Małgorzaty Pawlak Ewa Seno, wydawnictw Oficyna Lex;

 innowacyjny program edukacji żywieniowej PS nr 25 w Kielcach „Kulinarne przysmaki, czyli co lubią przedszkolaki” – praca zbiorowa grona pedagogicznego PS 25 w Kielcach;

 innowacja pedagogiczna „Trening Umiejętności Emocjonalnych i Społecznych dla dzieci w wieku 4-6 lat – autorstwa Anny Iwan, Barbary Kowalczyk, Karoliny Olszewskiej;

 innowacja pedagogiczna „Trening umiejętności społecznych i emocjonalnych dzieci w młodszym wieku przedszkolnym”.

W przedszkolu prowadzone są diagnozy gotowości szkolnej dzieci realizujących roczne przygotowanie przedszkolne, w młodszych grupach nauczyciele prowadzą obserwacje pedagogiczne dzieci; analizowane są wyniki prowadzonych diagnoz i obserwacji, zaś zalecenia niezwłocznie wdrażane do realizacji. Rodzice są systematycznie zapoznawani z ich wynikami, mogą również liczyć na merytoryczne wsparcie w przypadku zauważonych trudności wychowawczych czy dydaktycznych). Ponadto Pani Dyrektor prowadzi badanie losów absolwentów, monitoruje osiągnięcia swoich wychowanków zaś wnioski i sugestie nauczycieli edukacji wczesnoszkolnej są rokrocznie wdrażane do realizacji celem uzyskania jak najlepszych efektów kształcenia. Pani Dyrektor dba o prawidłową organizację kształcenia specjalnego oraz realizację zajęć specjalistycznych wynikających z zaleceń zawartych w orzeczeniach i opiniach MZPPP w Kielcach oraz potrzeb określonych w indywidualnych programach edukacyjno – terapeutycznych. Ponadto wychowankowie przejawiający trudności mają możliwość uczestniczenia, w ramach organizowanej przez przedszkole pomocy psychologiczno – pedagogicznej, w zajęciach dodatkowych zgodnie z zaleceniami zawartymi w opiniach poradni psychologiczno – pedagogicznej oraz wnioskami nauczycieli i rodziców.

Wychowankowie w przedszkolu mogą liczyć na pomoc w formie zajęć rewalidacyjnych, zajęć korekcyjno – kompensacyjnych, dydaktyczno – wyrównawczych, logopedycznych,

(5)

terapii SI, zajęć z psychologiem, neurologopedą oraz konsultacji z pedagogiem. Nauczyciele dostosowują wymagania edukacyjne do potrzeb psychofizycznych wychowanków.

Nauczyciele i specjaliści udzielają wsparcia rodzicom w formie porad i konsultacji, udostępniania materiałów merytorycznych oraz podczas spotkań indywidualnych.

Wychowankowie rozwijają swoje zainteresowania między innymi w ramach koła plastycznego, tanecznego, szachowego, czytelniczego. Przedszkole dba także o naturalną potrzebę ruchu swoim podopiecznym poprzez coroczną współpracę z „Przedszkoliadą – Drużyna Kangura”. W ubiegłym roku szkolnym przedszkolaki rozwijały swoje umiejętności kulinarne w ramach warsztatów kulinarnych.

Pani Dyrektor na bieżąco śledzi najnowsze wyniki badań naukowych. Z uwagi na alarmujące informacje płynące z badań nad skutkami narodowej izolacji w roku 2020, Pani Dyrektor wdrożyła w bieżącym roku szkolnym innowacyjne programy wspierające kompetencje społeczno-emocjonalne dzieci (w ramach zajęć Treningu umiejętności społecznych prowadzonych w każdej grupie wiekowej).

Pani Dyrektor wykazuje się inicjatywą na rzecz pracy nie tylko naszych podopiecznych. Jest pomysłodawczynią wpisanego już w kalendarz imprez kulturalnych miasta Kielce konkursu piosenki patriotycznej „Polska – moja ojczyzna”, w którym udział mogą wziąć wychowankowie nie tylko przedszkoli lecz również klas pierwszych szkół podstawowych. W przedszkolu, od trzech lat, z sukcesami działa chór „Małe Nutki”

w ramach ogólnopolskiego projektu „Akademia Chóralna – Śpiewająca Polska”.

Pani Dyrektor w roku 2020 była koordynatorem I Świętokrzyskiej Olimpiady Sportowej Przedszkolaków. Od roku 2020 PS nr 25 w Kielcach jest jednym z sześciu placówek oświatowych biorących udział w projekcie „Kielce – Winnica”, w którym współpraca przedszkoli i szkół realizowana jest w ramach szerokiego partnerstwa placówek edukacyjnych z Kielc i Winnicy w ramach umowy partnerskiej obu miast.

W PS nr 25 w Kielcach nauczyciele organizują różnorodne konkursy rozwijające zainteresowania swoich podopiecznych, są to m. in. konkursy plastyczno-techniczne, recytatorskie, przyrodnicze, sportowe, kulinarne; realizowane zarówno w tradycyjnej formie jak również z wykorzystaniem przekazu wideo. Spośród wydarzeń otwartych na uczestników innych placówek wychowania przedszkolnego jak również szkół podstawowych można wymienić: konkurs piosenki patriotycznej „Polska – moja ojczyzna”, konkurs poezji śpiewanej „Muzyką w wiersz”, konkurs plastyczny „100 prac na 100 – lecie Świętokrzyskiego Centrum Pediatrii im. W. Buszkowskiego w Kielcach”.

Nauczyciele przygotowują wychowanków do udziału w różnorodnych konkursach, w których zdobywają oni liczne nagrody. Wśród najważniejszych osiągnięć można wymienić:

 I miejsce w międzynarodowym konkursie plastycznym „Laurka dla bohatera”

organizowanym przez IPN – delegatura w Kielcach,

 I miejsce w Przeglądzie chórów regionu małopolskiego organizowanym przez

„Akademię chóralną – śpiewającą Polskę”,

 II miejsce w konkursie plastycznym „Jesienny krajobraz” organizowanym przez Szkołę Podstawową nr 4 w Kielcach,

 Wyróżnienia dla trojga wychowanków w konkursie „Jestem zdrowy, bezpieczny, ekologiczny” organizowanym przez Straż Miejską w Kielcach.

(6)

Pani Dyrektor opracowuje na każdy rok szkolny plan nadzoru pedagogicznego.

Przeprowadza ewaluację wewnętrzną, kontroluje przestrzeganie przez nauczycieli przepisów prawa, obserwuje zajęcia dydaktyczne, wychowawcze i opiekuńcze zgodnie z opracowanym planem, monitoruje w różnych obszarach pracę przedszkola. Ustala z nauczycielami zasady realizowania nauczania w okresie czasowego zawieszenia zajęć stacjonarnych w przedszkolu, aktualizuje przedszkolne procedury i regulaminy związane z wprowadzeniem metod i technik kształcenia na odległość (placówka w czasie zawieszenia pracy przedszkola decyzją MEN oraz MZ w związku z pandemią Covid-19, jako nieliczna spośród kieleckich przedszkoli, prowadziła zajęcia dydaktyczno-wychowawcze on-line z wykorzystaniem platformy edukacyjnej Teams), a także zajęć realizowanych stacjonarnie na terenie przedszkola w zaostrzonym rygorze sanitarnym. Wspiera nauczycieli w codziennej pracy poprzez wspólne planowanie działań, rozwiązywanie problemów dydaktyczno – wychowawczych, umożliwianie wymiany doświadczeń, organizuje szkolenia rady pedagogicznej. Nauczyciele chętnie doskonalą swoje umiejętności szczególny nacisk kładąc na działania mające na celu udzielenia pierwszej pomocy oraz zapewnienia bezpieczeństwa podopiecznym – rokrocznie w przedszkolu prowadzone są ćwiczenia z zakresu bezpiecznej ewakuacji z przedszkola, bezpieczeństwa pożarowego, nauczyciele biorą także udział w warsztatach szkoleniowych z ratownikiem medycznym.

Pani Dyrektor, Jolanta Perlak – Patyńska, stwarza nauczycielom możliwości pogłębiania wiedzy i doskonalenia umiejętności w zakresie dydaktyki i wychowania przedszkolnego w ramach wewnątrzszkolnego doskonalenia nauczycieli. Motywuje do zdobywania nowych kwalifikacji w ramach studiów podyplomowych, zgodnie z potrzebami przedszkola, do uczestnictwa kursach, szkoleniach i warsztatach. Nauczyciele, w celu podnoszenia jakości działalności szkoły, systematycznie doskonalą swój warsztat pracy, biorąc udział w różnych formach zewnętrznego i wewnętrznego doskonalenia zawodowego.

Jako dyrektor, Pani Jolanta Perlak-Patyńska monitoruje uzyskiwanie przez nauczycieli kolejnych stopni awansu zawodowego, obejmuje opieką nauczycieli podejmujących pracę w zawodzie. Ponadto nauczyciele mają możliwość uzyskania pomocy ze strony Pani Dyrektor podczas realizacji działań zaplanowanych w planie rozwoju zawodowego oraz przygotowania dokumentacji związanej z realizowaną procedurą awansu zawodowego. Dwa razy w roku szkolnym dyrektor przedstawia radzie pedagogicznej ogólne wnioski wynikające ze sprawowanego nadzoru pedagogicznego oraz informacje o działalności przedszkola.

Rada pedagogiczna co roku, podejmuje uchwały w sprawie sposobów wykorzystania wyników nadzoru pedagogicznego.

Jako Dyrektor przedszkola nagradza nauczycieli za osiągnięcia w pracy dydaktyczno – wychowawczej i opiekuńczej. Występowała również z wnioskiem o przyznanie takich nagród nauczycielom do Świętokrzyskiego Kuratora Oświaty. W roku 2021 Pani Dyrektor Jolanta Perlak – Patyńska wraz z nauczycielem Barbarą Trybus otrzymały Listy gratulacyjne od Świętokrzyskiego Kuratora Oświaty za zaangażowanie oraz pracę na rzecz kieleckich przedszkolaków. W bieżącym roku szkolnym szczególnym osiągnięciem było nagrodzenie nauczyciela Barbary Kowalczyk nagrodą Prezydenta Miasta Kielce.

Jednocześnie pani Dyrektor ustawicznie dąży do własnego rozwoju poprzez udział w licznych formach doskonalenia zawodowego, podnosząc poziom wiedzy i umiejętności z zakresu organizowania działalności dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej w placówce, jak również w obszarze nadzoru pedagogicznego i zarządzania. Zdobytą wiedzą dzieli się z nauczycielami oraz wykorzystuje w bieżącej pracy.

(7)

Pani Jolanta Perlak-Patyńska, oprócz pracy na stanowisku dyrektora PS 25 w Kielcach, jest również aktywna jako czynny nauczyciel. Obecnie zadania dydaktyczne realizuje w najmłodszej grupie przedszkolaków. Również, jako pedagog, współpracuje z nauczycielami podczas sporządzania wielospecjalistycznej oceny poziomu funkcjonowania wychowanków posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, dostosowywania wymagań edukacyjnych, opracowania i modyfikacji indywidualnych programów edukacyjno-terapeutycznych, uczestniczy w spotkaniach z rodzicami.

Podczas zajęć z dziećmi stosuje różne metody aktywizujące i formy pracy z dziećmi, zachęca i motywuje podopiecznych do aktywnego udziału w tych zajęciach. Podejmuje też działania zapobiegające niepowodzeniom edukacyjnym przedszkolaków. Współpracuje w tym celu z poradnią psychologiczno – pedagogiczną, nauczycielami, rodzicami.

Pani Dyrektor szczególną wagę przywiązuje do wszechstronnego rozwoju dzieci zapewniając im możliwość udziału w różnorodnych wydarzeniach, imprezach, spotkaniach oraz akcjach. W przedszkolu zostały zapewnione warunki do ich realizacji m. in. poprzez organizację: spotkań z ciekawymi ludźmi, współpracę z instytucjami, organizację akcji na rzecz innych, wycieczek czy uroczystości przedszkolnych i środowiskowych, kształcących postawy patriotyzmu, empatii, szacunku, tolerancji oraz szeroko rozumianej kultury.

W przedszkolu organizowane są obchody Dnia Ziemi, akcja Sprzątanie Świata, zbiórka karmy dla zwierząt ze schroniska, zbiórka nakrętek dla chorego dziecka, zbiórka zużytych baterii. Przedszkole brało cykliczny udział w imprezie sportowej Rowerowy Maj - największej w Polsce kampanii promującej aktywne podróże do szkół i przedszkoli oraz w VII Ogólnopolskim Maratonie Przedszkolaków. Przedszkole szczególnie dba o przywiązanie do tradycji organizując rokrocznie: uroczyste obchody Dnia Edukacji Narodowej, Święta Narodowego „11 listopada” (przedszkole corocznie bierze udział w ogólnopolskiej akcji Szkoła do Hymnu), Jasełka (z uwagi na obowiązujące w ubiegłym roku szkolnym rygorystyczne wytyczne GIS oraz brak możliwości zaproszenia na wydarzenie rodziców wychowanków PS 25 w Kielcach, nauczyciele zorganizowali jasełka w formie zdalnej), Wigilię w oddziałach, Poranek Wielkanocny; wychowankowie uczestniczyli w zajęciach oraz warsztatach okolicznościowych, m. in.: „Na św. Marcina najlepsza gęsina”,

„Dzień Wszystkich Świętych”, „Powiedział mi Bartek, że dziś tłusty czwartek”.

W kalendarzu cyklicznych imprez i wydarzeń o zasięgu ogólnoprzedszkolnym znajdziemy:

zabawę tematyczną „Andrzejki”, „Mikołajki” oraz „Bal karnawałowy”, obchody „Dnia Pluszowego misia”, „Ogólnopolskiego Dnia Przedszkolaka”, „Światowego Dnia Muzyki”,

„Dnia Babci i Dziadka”, „Walentynki”, „Dnia chłopaka” i „Dnia Kobiet”, „Dnia Rodziny – Mamy i Taty”, „Dzień Dziecka”.

Dbając na co dzień o dobry wizerunek przedszkola, pani Dyrektor prowadzi aktywną współpracę ze środowiskiem lokalnym. Współpracuje: z Kuratorium Oświaty w Kielcach, organem prowadzącym, Świętokrzyskim Urzędem Marszałkowskim, Głównym Komisariatem Policji w Kielcach, Strażą pożarną w Woli Kopcowej, Strażą Miejską w Kielcach, Zespołem Świętokrzyskich i Nadnidziańskich Parków Krajobrazowych w Kielcach, Ligą Ochrony Przyrody – filia w Kielcach, Młodzieżowym Domem Kultury w Kielcach, Domem Kultury Zameczek w Kielcach, Filharmonią Świętokrzyską, Teatrem Lalki i Aktora „Kubuś” w Kielcach, Domem Kultury Białogon w Kielcach, Zespołem Szkół Muzycznych im. L. Różyckiego w Kielcach, Miejska Biblioteką Publiczną – filia nr 5 w Kielcach, Szkołą Podstawową nr 19 im. I. Sendlerowej w Kielcach, Szkołą Podstawową nr 12 im. Bohaterów Westerplatte w Kielcach, Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Kielcach, Radiem eM Kielce, Radiem FaMa Kielce, TVP 3 Kielce, Schroniskiem dla zwierząt w Dyminach, Kieleckim Teatrem Tańca, „Mała Fermata”, Wojewódzkim Domem Kultury

(8)

im. J. Piłsudskiego w Kielcach, przedszkolami z terenu miasta Kielce, Centrum Misji Zagranicznych w Kielcach, Teatrem Skrzat w Krakowie, ROT Świętokrzyskie, Instytutem Pamięci Narodowej – Delegatura w Kielcach, Panią Emilią Tesz - współczesną pisarką wierszy dla dzieci a także nawiązuje bieżącą współpracę z kieleckimi bibliotekami, muzeami, a także innymi podmiotami działającymi w środowisku lokalnym zgodnie z potrzebami placówki. Dyrektor przedszkola jest w stałym kontakcie z instytucjami i podmiotami środowiska lokalnego doskonalącymi kompetencje pedagogiczne, min. in. współpracuje ze SODMiN w Kielcach, oraz CDN w Kielcach.

Przedstawiciele instytucji również chętnie współpracują z naszym przedszkolem na zaproszenie Pani Dyrektor, biorą udział w zajęciach dla przedszkolaków lub podczas realizacji programów edukacyjnych. Dzięki tej współpracy przedszkole cieszy się bardzo dużą popularnością wśród dzieci i rodziców.

Dużą wagę Pani Dyrektor przykłada do aktywnej współpracy z rodzicami podopiecznych, kładąc nacisk na współpracę z Radą Rodziców w obszarze działań wychowawczych i organizacyjnych. Rodzice chętnie włączają się w życie przedszkola poprzez między innymi organizację i udział w licznych imprezach zarówno ogólnoprzedszkolnych (np. pomoc w organizacji imprezy „Wietrzne inspiracje”, „Kiermasz bożonarodzeniowy”) czy oddziałowych (np. „Dnia chłopaka”, „Pasowania na przedszkolaka”); wspierają przedszkole również w codziennej pracy, między innymi organizując tematyczne przedstawienia (np. „Minionkowe Mikołajki”), zajęcia z elementami programowania (np. „Zajęcia z klockami Lego – Edukids”). W okresie przedpandemicznym rodzice uczestniczyli w akcji głośnego czytania dzieciom organizowanym w przedszkolu pod hasłem „Poczytaj mi…” w ramach realizowanego w oddziale V-muzycznym programu czytelniczego „Mali czytelnicy”.

Pani dyrektor Jolanta Perlak - Patyńska zabiega także o pozyskiwanie dochodów własnych przedszkola oraz ze źródeł zewnętrznych, w tym między innymi poprzez przystępowanie do licznych programów rządowych. Mocno także angażuje zarówno personel przedszkola, jak również opiekunów wychowanków przedszkola do różnego rodzaju wydarzeń czy akcji na rzecz pozyskania dodatkowych funduszy na ściśle określone cele, np. Kiermasz bożonarodzeniowy, wielkanocny, Piknik rodzinny. Należy podkreślić, iż przedszkole wspierają także z własnej inicjatywy także rodzice dostarczając: książeczki do oddziałowych biblioteczek, zakupując kwiaty na potrzeby zagospodarowania oddziałowych gazonów, w ubiegłym roku zapewnili środki na zakup materiału oraz uszycie strojów dla działającego w przedszkolu chóru dziecięcego „Małe Nutki”, z własnej inicjatywy zakupili projektor multimedialny, w obecnym roku szkolnym zakupili stroje aniołków dla najmłodszej grupy przedszkolnej, w oddziale III-muzycznym zaproponowali oraz dokonali zakupu karimat, rodzice wychowanków wszystkich oddziałów wsparli także swoją pracą oraz finansami innowację pedagogiczną „Przedszkolak na ścieżce zmysłów”.

Mimo różnych trudności Pani Dyrektor dba o przyjazną i życzliwą atmosferę w miejscu pracy. Przedszkole jest miejscem różnego rodzaju wydarzeń lokalnych, w tym na przykład akcji wspierającej rozwój dziecięcego centrum psychiatrii im. L. Buszkowskiego w Kielcach (współpraca z lokalnym działaczem społecznym – Panem Robertem Biernackiem), wizyta Pana Adriana Kromki – przedstawiciela Ambasady Słowackiej w ramach akcji „Kartka dla medyka”, spotkania z piłkarzami Korony Kielce czy też wirtualnym spotkaniu on-line z Panią Dorotą Koczwańską – Kalitą – naczelnik IPN w Kielcach (uświetnienie obchodów odzyskania przez Polskę Niepodległości) oraz Panem

(9)

Łukaszem Pastuszka – przedstawicielem NBP w Kielcach (w ramach zajęć edukacyjnych poszerzających wiedzę nt. pracy bankiera).

Współpraca Rady Pedagogicznej PS 25 w Kielcach z Panią Dyrektor – Jolantą Perlak – Patyńską układa się pomyślnie.

Obraz

Updating...

Cytaty

Updating...

Powiązane tematy :