• Nie Znaleziono Wyników

WZÓR UMOWY Uwaga: Zamawiający prosi o niedołączanie wzoru umowy do oferty. UMOWA NR ZDP/ /2018

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2022

Share "WZÓR UMOWY Uwaga: Zamawiający prosi o niedołączanie wzoru umowy do oferty. UMOWA NR ZDP/ /2018"

Copied!
7
0
0

Pełen tekst

(1)

-1-

Załącznik nr 3 WZÓR UMOWY

Uwaga: Zamawiający prosi o niedołączanie wzoru umowy do oferty.

UMOWA NR ZDP/…/2018

zawarta w dniu … … 2018 roku w Inowrocławiu pomiędzy:

Powiatem Inowrocławskim z siedzibą w Inowrocławiu przy ulicy Roosevelta 36-38, NIP 556-26-87-660, w imieniu którego działa Zarząd Dróg Powiatowych w Inowrocławiu, z siedzibą przy ulicy Poznańskiej 384c w Inowrocławiu, reprezentowany przez:

Andrzeja Mikołajczaka – Dyrektora Zarządu Dróg Powiatowych w Inowrocławiu, działającego na podstawie pełnomocnictwa udzielonego Uchwałą nr 753/2014 Zarządu Powiatu Inowrocławskiego z 15 października 2014 roku,

przy kontrasygnacie Marleny Kochańskiej – Zastępcy Dyrektora ds. ekonomicznych, Głównej Księgowej Zarządu Dróg Powiatowych w Inowrocławiu

zwanym dalej w treści umowy „Zamawiającym”, a

(w przypadku przedsiębiorcy wpisanego do KRS)

… , z siedzibą w … przy ulicy … , wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy … Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: … , wysokość kapitału zakładowego ………..…………, w przypadku spółki akcyjnej wysokość kapitału zakładowego … i kapitału wpłaconego … , NIP …, REGON …

reprezentowanym przez:

1. …

zwanym dalej w treści umowy „Wykonawcą”,

(w przypadku przedsiębiorcy wpisanego do ewidencji działalności gospodarczej)

(imię i nazwisko) … , przedsiębiorcą prowadzącym działalność gospodarczą pod nazwą … z siedzibą w … przy ulicy … , wpisanym do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej nadzorowanej przez Ministerstwo Przedsiębiorczości i Technologii, NIP … REGON …

zwanym dalej w treści umowy „Wykonawcą”, łącznie zwanymi „Stronami”, a odrębnie „Stroną”

W wyniku wyboru najkorzystniejszej oferty w związku z wystąpieniem okoliczności o których mowa w art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 r.

poz. 1579. z późń. zm.), znak sprawy Z30/61/2018 została zawarta umowa, o następującej treści

§ 1

Przedmiot umowy

1. Zamawiający zleca, a Wykonawca zobowiązuje się do wykonania zadania pod nazwą:

„Naprawa, konserwacja i utrzymanie w sprawności technicznej sygnalizacji świetlnych znajdujących się w ciągu ulic powiatowych na terenie miasta Inowrocławia oraz znaków aktywnych w 2019 roku”.

2. Lokalizację miejsc sygnalizacji świetlnej oraz znaków aktywnych, które wchodzą w przedmiot umowy podano w pkt. 4 i 5.

(2)

-2-

3. Zamawiający zastrzega sobie prawo do dodania nowych lokalizacji w pkt. 4 i 5, lub usunięcia któreś z wymienionych lokalizacji.

4. Do przedmiotu umowy należą sygnalizację świetlne znajdujące się na:

 skrzyżowaniu ulic: Niepodległości – Roosevelta – Świętokrzyska;

 skrzyżowaniu ulic: Roosevelta – Kopernika – Narutowicza;

 ulicy Niepodległości (przy Urzędzie Skarbowym);

 skrzyżowaniu ulic: Wojska Polskiego – wjazd do galerii Solnej;

 skrzyżowaniu ulic: Poznańska – Mątewska – Maćkowskiego;

 skrzyżowaniu ulic: Poznańska – Polna;

 skrzyżowaniu ulic: Poznańska – Nowa – Wspólna;

 skrzyżowaniu ulic: Poznańska – Miechowicka;

 skrzyżowaniu ulic: Staszica – Świętokrzyska;

 skrzyżowaniu ulic: Staszica – Solankowa;

 skrzyżowaniu ulic: Staszica – Narutowicza.

5. Przedmiot umowy obejmuje znaki aktywne, które znajdują się:

 na skrzyżowaniu Alei Niepodległości z ulicą Wojska Polskiego w Inowrocławiu,

 na skrzyżowaniu ulicy 3-Maja z ulicą gen. S. Taczaka (obwodnica Janikowa) w Janikowie,

 w ciągu drogi nr 2508C w miejscowości Pakość (skrzyżowanie z drogą wojewódzką 251),

 w ciągu drogi nr 2593C w miejscowości Krusza Duchowna (nad przejściem dla pieszych),

 w ciągu ulicy M. Skłodowskiej – Curie w Inowrocławiu (przejście dla pieszych),

 w ciągu ulicy Św. Ducha w Inowrocławiu (przy Netto).

§ 2 Zakres umowy 1. Przedmiot umowy obejmuje:

a) konserwację, b) naprawę

sygnalizacji świetlnych oraz znaków aktywnych.

2. W ramach konserwacji należy wykonać poniższe czynności:

a) czyszczenie i konserwację masztów, soczewek, odbłyśników, komór, sygnalizatorów i sterowników;

b) czyszczenie i konserwację szaf sterowniczych i sterowników;

c) malowanie masztów, szaf sterowniczych i zasilających;

d) prowadzenie korekt czasowych faz i cykli sygnalizacji;

e) wykonanie pomiarów bieżących i okresowych w instalacjach elektrycznych niskiego napięcia (zgodnie z Prawem Budowlanym), nie rzadziej niż raz w roku, z czego Wykonawca sporządzi protokół i dołączy go do faktury;

f) dokonywanie wpisu do dziennika eksploatacji sygnalizacji zgodnie z załącznikiem do Dz.

U. z 2003 r. Nr 220, poz. 2181 – Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegółowych warunków technicznych dla znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i warunków ich umieszczania na drogach.

3. W ramach napraw wchodzi:

a) wymiana zużytych (przepalonych) pojedynczych żarówek, zapłonników, bezpieczników topikowych, wyłącznika wzbudzającego, sterownika, akumulatorów przy znakach aktywnych oraz uszkodzonych soczewek sygnałowych;

b) usuwanie drobnych usterek;

c) usuwanie doraźnej awarii zasilania na odcinku od sterownika do sygnalizatorów na zasilanie rezerwowe;

d) naprawa skutków dewastacji (zniszczeń, uszkodzeń, kradzieży), zdarzeń drogowych lub działania warunków atmosferycznych oraz przywrócenie do stanu pierwotnego instalacji i urządzeń sterowania ruchem, znaków aktywnych;

e) dokonywanie wpisu do dziennika eksploatacji sygnalizacji zgodnie z załącznikiem do Dz.

U. z 2003 r. nr 220, poz. 2181– Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca

(3)

-3-

2003 r. w sprawie szczegółowych warunków technicznych dla znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i warunków ich umieszczania na drogach.

§ 3

Sposób realizacji umowy

1. Usługa naprawy i konserwacji będzie realizowana na każdorazowe zlecenie określające lokalizację miejsca wykonania usługi.

2. Wykonawca zobowiązuje się do usuwania awarii sygnalizacji przez całą dobę.

3. Zamawiający zgłasza awarię telefonicznie, e-mail lub fax-em.

4. Wykonawca przystąpi do wykonania naprawy najpóźniej w ciągu 24 godzin po otrzymaniu zlecenia od Zamawiającego.

5. Termin wykonania konserwacji zostanie każdorazowo określony przez Zamawiającego w zleceniu.

6. W przypadku powstania awarii sygnalizacji, która może przyczynić się do możliwości powstania kolizji drogowej Wykonawca zobowiązany jest do niezwłocznego powiadomienia odpowiedniej dla miejsca usytuowania sygnalizacji jednostki Policji i przedstawiciela Zamawiającego oraz podjęcia niezwłocznie działań zmierzających do usunięcia uszkodzenia lub uruchomienia sygnalizacji w cyklu awaryjnym.

7. W przypadkach, gdy podczas wykonywania konserwacji lub naprawy, wystąpi konieczność dodatkowych wymian lub napraw, Wykonawca może ją wykonać tylko za zgodą Zamawiającego.

8. Materiały eksploatacyjne związane z naprawą sygnalizacji świetlnej (np. żarówki, bezpieczniki) dostarczać będzie Wykonawca na własny koszt. Zamawiający dodatkowo zapłaci za użyte materiały do naprawy wg aktualnych cen zakupu po wcześniejszym uzgodnieniu przez Wykonawcę z Zamawiającym. Zastosowane materiały do napraw winny posiadać certyfikat bezpieczeństwa oraz świadectwo dopuszczenia do stosowania.

9. Wykonawca powiadomi telefonicznie osobę wskazaną w § 13 pkt 1 o rozpoczęciu i zakończeniu wykonania usługi.

10. Wykonawca będzie prowadził zapisy w dzienniku eksploatacji sygnalizacji zgodnie ze Szczegółowymi warunkami technicznymi dla znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i warunki umieszczania na drogach (załącznik do Dz. U. z 2003 r. nr 220, poz. 2181 – Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegółowych warunków technicznych dla znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i warunków ich umieszczania na drogach).

§ 4 Termin

1. Wymaga się zrealizowania zamówienia w terminie od 01 stycznia 2019 roku do 31 grudnia 2019 roku lub do wcześniejszego wykorzystania środków o których mowa w §5 pkt 1.

2. Termin wykonywania poszczególnych usług będzie każdorazowo uzgadniany przez strony umowy.

§ 5 Wynagrodzenie

1. Całkowita wartość umowy zgodnie z ofertą nie może przekroczyć wartości ...…….. zł netto + podatek VAT 23% w kwocie ………… co daje razem ... zł brutto.

2. Ceny jednostkowe za wykonanie poszczególnych robót zgodnie z kosztorysem ofertowym wynoszą:

a) za naprawę sygnalizacji świetlnej przy użyciu sprzętu Wykonawcy tj. podnośnika wynoszą: ……… zł netto;

b) za konserwację sygnalizacji świetlnej przy użyciu sprzętu Wykonawcy tj. podnośnika wynoszą: ……… zł netto;

(4)

-4-

c) za naprawę sygnalizacji świetlnej bez użycia sprzętu wynosi: ……… zł netto;

d) za konserwację sygnalizacji świetlnej bez użycia sprzętu wynosi: ……… zł netto;

e) za naprawę znaków aktywnych wynosi ……… zł netto.

3. Dodatkowo Zamawiający zapłaci za materiały eksploatacyjne związane z naprawą sygnalizacji świetlnej, wg aktualnych cen zakupu po wcześniejszym uzgodnieniu przez Wykonawcę z Zamawiającym.

4. Zamawiający zastrzega, iż wartość umowna wymieniona w pkt 1 może zostać w całości niewykorzystana. W takim przypadku Wykonawcy nie przysługują roszczenia finansowe wobec Zamawiającego.

§ 6

Rozliczenie Wykonawcy

1. Wynagrodzenie Wykonawcy, o którym mowa § 5 pkt. 1 rozliczane będzie na podstawie faktur VAT wystawianych przez Wykonawcę po każdej miesiącu, potwierdzonych przez Zamawiającego. Każdorazowo do faktury należy dołączyć zestawienie o którym mowa w pkt 2.

2. Zestawienie o którym mowa w pkt 1 zawiera:

a) wykaz usług,

b) ilości roboczogodzin, c) krótki opis awarii,

d) zestawienie zastosowanych materiałów wraz z rachunkami lub fakturami.

3. Wykonawca jest uprawniony do wystawienia faktury po potwierdzeniu przez Zamawiającego poprawnego (bez wadliwego) wykonania usługi oraz po uznaniu ilości godzin przeznaczonych na wykonanie usługi.

4. Wartość umowy określona w §5 pkt. 1 jest wartością maksymalną, a faktyczna wysokość ostatecznego wynagrodzenia Wykonawcy wynikać będzie ze zliczenia wartości faktur wystawionych po wykonaniu zlecenia naprawy lub konserwacji.

5. Fakturę należy wystawić na: Powiat Inowrocławski z siedzibą w Inowrocławiu, ul.

Roosevelta 36-38, NIP 556-26-87-660 z dopiskiem „dotyczy Zarządu Dróg Powiatowych w Inowrocławiu, ul. Poznańska 384c, 88-100 Inowrocław”.

6. Fakturę należy dostarczyć do Zarządu Dróg Powiatowych w Inowrocławiu.

7. Zamawiający ma obowiązek zapłaty faktury w terminie do 30 dni licząc od daty jej doręczenia i przyjęcia przez Zamawiającego. Zaplata nastąpi na konto Wykonawcy wskazane w fakturze. Za datę zapłaty uważać się będzie datę polecenia przelewu pieniędzy na rachunek Wykonawcy.

§ 7

1. Wykonawca zobowiązuje się w czasie trwania umowy do prowadzenia dziennika eksploatacji sygnalizacji zgodnie z Szczegółowymi warunkami technicznymi dla znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i warunki umieszczania na drogach (załącznik do Dz. U. nr 220, poz. 2181). Wszystkie czynności związane z konserwacją i utrzymaniem sygnalizacji świetlnych winny być udokumentowane w dzienniku eksploatacji sygnalizacji świetlnej przez Wykonawcę.

2. Sprawdzenie czynności związanych z wykonaniem konserwacji i utrzymaniem wykonuje pracownik Zamawiającego i dokonuje zapisu o poprawności działania sygnalizacji.

3. Wraz z zakończeniem umowy dzienniki eksploatacji sygnalizacji zostaną przekazane Zamawiającemu.

§ 8 Kary umowne

1. Wykonawca zobowiązany jest do zapłacenia kary umownej w wysokości 20% wartości całkowitej umowy brutto określonej w § 5 pkt. 1 umowy z tytułu odstąpienia od umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy

(5)

-5-

2. Zamawiający dokona z faktury VAT wystawionej przez Wykonawcę za wykonanie danego zlecenia potrącenia w wysokości 100,00 zł brutto za każdą godzinę opóźnienia w rozpoczęciu naprawy sygnalizacji ponad czas wskazany w § 3 pkt. 4 niniejszej umowy.

3. Zamawiający dokona z faktury VAT wystawionej przez Wykonawcę za wykonanie danego zlecenia potrącenia w wysokości 200,00 zł brutto za każdy dzień opóźnienia w wykonaniu konserwacji sygnalizacji ponad termin wskazany w § 3 pkt. 5 niniejszej umowy 4. Kary powyższe i potrącenia mogą być stosowane kumulatywnie.

5. Jeżeli wysokość zastrzeżonych kar umownych nie pokrywa poniesionej szkody, strony mogą dochodzić odszkodowania uzupełniającego za zasadach ogólnych.

6. Jeżeli Wykonawca w wyznaczonym terminie nie usunie awarii, Zamawiający może w zastępstwie za Wykonawcę usunąć awarię. Koszty usunięcia awarii pokrywa Wykonawca.

§ 9

Rozwiązanie umowy

1. Zamawiającemu przysługuje prawo do odstąpienia od umowy w szczególności gdy:

a) zostanie ogłoszona upadłość lub rozwiązanie firmy Wykonawcy, b) zostanie wydany nakaz zajęcia majątku Wykonawcy,

c) wykonawca nie rozpoczął usługi lub ją przerwał bez uzasadnionych przyczyn i nie kontynuuje jej wobec wezwania Zamawiającego złożonego na piśmie.

d) zwłoka w wykonaniu usługi przekracza 3 dni od daty ustalonej w zleceniu, e) wykonawca nie wykonuje zleceń z przyczyn leżących po jego stronie.

2. Odstąpienie od umowy powinno nastąpić w formie pisemnej pod rygorem nieważności i powinno zawierać uzasadnienie.

§ 10

1. Wykonawca zobowiązuje się do zawarcia na własny koszt odpowiednich umów ubezpieczenia z tytułu szkód, które mogą zaistnieć w związku z zdarzeniami losowymi, a w szczególności od odpowiedzialności cywilnej na czas realizacji usług objętych umową.

2. Ubezpieczeniu podlegają w szczególności: odpowiedzialność cywilna za szkody oraz następstwa nieszczęśliwych wypadków dotyczące pracowników i osób trzecich, a powstałe w związku wykonanymi usługami, w tym także ruchem pojazdów mechanicznych.

§ 11 Podwykonawcy

1. Wykonawca wykona zamówienia bez udziału podwykonawców / z udziałem podwykonawców.

2. Wykonawca powierzy podwykonawcom wykonanie:

1) ………..

2) ………

3. Wykonawca jest odpowiedzialny za działania lub zaniechania podwykonawcy jak za własne działania lub zaniechania.

4. Wykonawca jest odpowiedzialny za bezpieczeństwo wszelkich działań na terenie usług w tym działań podwykonawcy i ponosi za nie odpowiedzialność odszkodowawczą w stosunku do Zamawiającego oraz wszelkich podmiotów trzecich.

5. Jeśli w trakcie realizacji usługi Wykonawca poweźmie zamiar zatrudnienia innych podwykonawców niż wskazanych w ofercie zobowiązany jest uzyskać zgodę Zamawiającego.

6. W przypadku wskazanym w pkt 5 Wykonawca zobowiązany jest podjąć czynności określone w art. 647¹ KC w szczególności dostarczyć Zamawiającemu umowę z podwykonawcą nie później niż 14 dni przed jej zawarciem.

7. Wykonawca może w każdym momencie zrezygnować z podwykonawstwa.

8. Wynagrodzenie dla podwykonawcy za usługi protokolarnie odebrane, będzie rozliczane przez Zamawiającego na podstawie faktury VAT wystawionej przez Wykonawcę ze wskazaniem nazwy podwykonawcy któremu należna jest zapłata. Dodatkowo Wykonawca załączy kserokopię umowy o przelew wierzytelności /cesji/ pomiędzy cedentem a cesjonariuszem.

(6)

-6-

§ 12 Zmiany w umowie

1. Wszelkie zmiany i uzupełnienia treści umowy wymagają dla swej ważności formy pisemnej w postaci aneksu podpisanego przez obie strony dotyczących w przypadku wystąpienia co najmniej jednej z okoliczności wymienionych poniżej, z uwzględnieniem podawanych warunków ich wprowadzenia:

a) Zmiana podwykonawcy - na pisemny wniosek Wykonawcy, dopuszcza się zmianę podwykonawcy, wprowadzenie nowego podwykonawcy lub rezygnację z udziału podwykonawcy przy realizacji przedmiotu zamówienia. Zmiana może nastąpić wyłącznie po przedstawieniu przez Wykonawcę oświadczenia podwykonawcy o jego rezygnacji z udziału w realizacji przedmiotu zamówienia oraz o braku roszczeń wobec Wykonawcy z tytułu realizacji robót. Jeżeli zmiana dotyczy podmiotu trzeciego, na zasobach którego Wykonawca opierał się wykazując spełnianie warunków udziału w postępowaniu, Zamawiający dopuści zmianę pod warunkiem, że nowy podwykonawca wykaże spełnianie warunków w zakresie nie mniejszym niż wskazane na etapie postępowania o udzielenie zamówienia przez dotychczasowego podwykonawcę lub wykonawca samodzielnie spełni je w stopniu nie mniejszym niż wymagany w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia

b) zmiana osób odpowiedzialnych za kontakty i nadzór nad przedmiotem umowy, których nie można było przewidzieć w chwili sporządzenia niniejszej specyfikacji i w chwili zawarcia umowy, a których zmiana ma bezpośredni wpływ na wykonanie umowy np.

gdyby wskutek wydarzeń losowych osoby wskazane w umowie nie mogły pełnić swoich czynności w okresie obowiązywania umowy;

W przypadku osób sprawujących nadzór nad realizacją umowy ze strony Wykonawcy zmiana którejkolwiek z osób musi być uzasadniona przez Wykonawcę na piśmie i zaakceptowana pisemnie przez Zamawiającego. Zamawiający zaakceptuje zmianę wyłącznie wtedy, gdy kwalifikacje i doświadczenie wskazanych osób będą takie same lub wyższe od kwalifikacji i doświadczenia osób wskazanych w ofercie Wykonawcy, a dokonana zmiana nie spowoduje wydłużenia terminu wykonania przedmiotu umowy.

c) zmiany prowadzące do likwidacji oczywistych omyłek pisarskich i rachunkowych w treści umowy.

d) zmiany powszechnie obowiązujących przepisów prawa w zakresie mającym wpływ na termin realizacji zamówienia.

e) zmiana o której mowa w §1 pkt 3.

2. Zmiany wynagrodzenia w przypadku:

a) zmiany obowiązującej stawki podatku od towarów i usług (VAT);

b) zmiany powszechnie obowiązujących przepisów prawa w zakresie mającym wpływ na wysokość wynagrodzenia.

3. Zmiany uzasadnione okolicznościami, o których mowa wart. 357k.c. - Jeżeli z powodu nadzwyczajnej zmiany stosunków spełnienie świadczenia byłoby połączone z nadmiernymi trudnościami albo groziłoby jednej ze stron rażąco stratą, czego strony nie przewidziały przy zawarciu umowy, sąd może po rozważeniu interesów stron, zgodnie z zasadami współżycia społecznego, oznaczać sposób wykonania zobowiązania, wysokość świadczenia lub nawet orzec o rozwiązaniu umowy.

4. Wszystkie powyższe postanowienia stanowią katalog zmian, na które zamawiający może wyrazić zgodę. Nie stanowią jednocześnie zobowiązania do wyrażenia takiej zgody.

§ 13

Osoby do kontaktu

1. Do bieżącej współpracy w sprawach związanych z wykonywaniem Umowy upoważnieni są:

1) ze strony Zamawiającego ……… tel. .……… e-mail .………

2) ze strony Wykonawcy: ……… tel. .……… e-mail …………

2. Zmiana osób wskazanych w ust. 1 następuje poprzez pisemne powiadomienie drugiej Strony, nie później niż 3 dni przed dokonaniem zmiany.

(7)

-7-

3. Dyżur całodobowy pełniony przez Wykonawcę będzie pod telefonem nr ...

§ 14

Wykonawca podczas wykonywania usług zobowiązany jest do przestrzegania przepisów bhp i p.poż.

oraz przepisów ruchu drogowego wynikających z Ustawy Prawo Ruchu Drogowego (tekst jednolity Dz. U. 2012.1137 z późn. zm.).

§ 15

Wykonawca nie może dokonać przeniesienia swoich wierzytelności wobec Zamawiającego na osoby lub podmioty trzecie bez uprzedniej zgody Zamawiającego. Jakakolwiek cesja dokonana bez takiej zgody nie będzie ważna i stanowić będzie istotne naruszenie postanowień umowy uprawniające Zamawiającego do odstąpienia od umowy z przyczyn leżących po stronie wykonawcy.

§16

Ochrona danych osobowych

1. Wykonawca oraz inne osoby, które występują po stronie Wykonawcy przy realizacji przedmiotu niniejszej umowy są zobowiązane do przestrzegania przepisów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej; RODO) oraz przepisów wewnętrznych Zamawiającego dotyczących ochrony danych osobowych.

2. Wykonawca oraz inne osoby, które występują po stronie Wykonawcy przy przedmiocie niniejszej umowy są zobowiązane stosować środki techniczne i organizacyjne Zamawiającego zapewniające ochronę przetwarzanych przez Zamawiającego danych osobowych.

3. Wykonawca oraz inne osoby, które występują po stronie Wykonawcy zobowiązane są do zachowania w tajemnicy danych osobowych, które mogłyby powziąć w trakcie realizacji niniejszej umowy.

4. W przypadku naruszenia przepisów RODO lub niniejszej umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, w następstwie czego Zamawiający, jako administrator danych osobowych, zostanie zobowiązany do zapłaty jakichkolwiek należności, Wykonawca zobowiązuje się pokryć Zobowiązującemu poniesione z tego tytułu wszelkie koszty.

§ 17

1. Wszelkie zmiany umowy wymagają aneksu na piśmie pod rygorem nieważności.

2. W sprawach nieuregulowanych umową zastosowanie ma Kodeks Cywilny.

3. Spory, jakie mogą wyniknąć na tle stosowania umowy, zostaną rozstrzygnięte przez Sąd właściwy dla siedziby Zamawiającego.

§ 18

Integralną część niniejszej Umowy stanowią następujące załączniki:

1) ogłoszenie o zamówieniu;

2) wypełniony formularz oferty;

§ 19

1. Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednej dla każdej ze stron umowy.

2. Umowa zawiera … ponumerowanych i parafowanych stron.

ZAMAWIAJĄCY WYKONAWCA

Cytaty

Powiązane dokumenty

2. Zamawiający upoważnia do kontaktów z Wykonawcą przy realizacji niniejszej Umowy: ………..., telefon: ………... Funkcję Inspektora nadzoru pełnić będzie:

1) przesuniecie terminu wykonania przedmiotu zamówienia.. Przesunięcie terminu wykonania przedmiotu zamówienia możliwe jest gdy w okresie realizacji przedmiotu umowy

Wykonawca zobowiązuje się do zakupu biletów zgodnie z rzeczywistymi potrzebami Zamawiającego na podstawie zamówienia przekazanego Wykonawcy na piśmie, faksem, pocztą

Niezależnie od kary umownej, Zamawiający zastrzega sobie prawo dochodzenia odszkodowania uzupełniającego, (jeżeli wysokość poniesionej szkody, przekracza wysokość

Za wykonanie przedmiotu umowy w zakresie wskazanym w §1 Wykonawca otrzyma wynagrodzenie w kwocie brutto: ………… zł (słownie: ……. 1, płatne będzie w pełnym

... Zamawiający zastrzega sobie prawo potrącenia kar umownych z należnego Wykonawcy wynagrodzenia. Zamawiający może na zasadach ogólnych dochodzić odszkodowania przewyższającego

W przypadku wystąpienia okoliczności, które uniemożliwiają wykonywanie Umowy i za które Strony nie ponoszą odpowiedzialności Umowa może być rozwiązana na mocy

W przypadku wystąpienia okoliczności, które uniemożliwiają wykonywanie Umowy i za które Strony nie ponoszą odpowiedzialności Umowa może być rozwiązana na mocy

Wykonawca od momentu przejęcia zgłoszenia dla każdej sygnalizacji zaprowadzi dziennik eksploatacji sygnalizacji, który wypełni i będzie prowadził zgodnie z

w terminie do 30 dni od podpisania Protokołu Gotowości przedmiotu umowy – załącznik nr 3 (dokument podpisany przez Zamawiającego i Wykonawcę, potwierdzający

Protokół Odbioru zostanie sporządzony wg wzoru stanowiącego załącznik nr 2 do umowy, w 2-óch jednobrzmiących egzemplarzach (jeden egzemplarz dla Wykonawcy i jeden

Instytut zobowiązuje się zapłacić za dostawę i montaż Instalacji oraz przeniesienie majątkowych i zależnych praw autorskich na polach eksploatacji określonych w

3. Na przetwarzanie danych osobowych poza siedzibą Przetwarzającego, np. w lokalach prywatnych lub w kontekście pracy na odległość, wymagana jest uprzednia pisemna

b) w przypadku nie zachowania terminu wyznaczonego przez Zamawiającego, Zamawiający ma prawo powierzyć usunięcie wady osobie trzeciej na wyłączny koszt i ryzyko

Wykonawca gwarantuje, że każda osoba realizująca Umowę zobowiązana jest do bezterminowego zapewnienia poufności danych osobowych przetwarzanych w

1) za niedotrzymanie terminu danej dostawy, w wysokości 5 % wartości netto tej dostawy, za każdy dzień opóźnienia w dostawie przedmiotu zamówienia. Łączna wysokość

W przypadku skorzystania przez Zamawiającego z prawa opcji (liczba dodatkowych koszy nie może przekroczyć w odniesieniu do koszy na odpady zmieszane 10 sztuk, w

ceny umownej w przypadku odstąpienia od umowy z przyczyn, za które ponosi odpowiedzialność. Zamawiający zapłaci Wykonawcy kary umowne za zwłokę w przeprowadzeniu

Ceny jednostkowe zostały określone w ofercie Wykonawcy stanowiącej załącznik do Umowy. Wynagrodzenie powyższe określone jest na podstawie oferty Wykonawcy płatne będzie

końcowego. Faktura końcowa VAT będzie płatna w terminie do 30 dni od daty jej otrzymania przez Zamawiającego. Za termin zapłaty uznaje się dzień obciążenia konta

1) Zamawiający zastrzega sobie prawo do zatwierdzenia wszystkich podwykonawców lub dalszych podwykonawców. Zatwierdzenie realizowane jest przez parafowanie umowy

b) uzależniających zwrot kwot zabezpieczenia przez Wykonawcę Podwykonawcy, od zwrotu Zabezpieczenia należytego wykonania umowy Wykonawcy przez Zamawiającego. Zawarcie Umowy

W terminie 12 tygodni od daty zawarcia niniejszej umowy Wykonawca przedstawi do akceptacji Zamawiającego całościowy interfejs sprzedaży i informacji (układ graficzny,