Album prawników polskich. Album ekonomistów i statystyków polskich. Album socjologów polskich

12  Download (0)

Full text

(1)

ALBUM PRAWNIKÓW POLSKICH

50. JULIAN MAKOWSKI

Ur. dn. 6 II 1875 r. w Warszawie. Studia prawnicze i polityczne w Antwerpii, Paryżu, Krakowie i Warszawie. Doktór praw Un. Poznańskiego. Od 1907 pro fesor prawa międzynarodowego publicznego i prawa państwowego w Szkole Gł. Handlowej w Warszawie, od 1915 wykładowca prawa narodów w Szkole Nauk Politycznych w Warszawie, od 1919—1936 naczelnik Wydz. Traktatowego M. S. Z., w-prezes oddziału polskiego International Law Association, od 1937 rektor Szkoły Gl. Handlowej. Ogłosił: Rozwój i Przyszłość Prawa Międzynaro­ dowego (1916); Istota i zadania Państwa Współczesnego (1917); Ustrój Kon­ stytucyjny St Zj. Am. (1918); O Konsulach i Konsulatach (1918); Związki Państw (1918); Współczesne formy Sądownictwa Międzynarodowego (1926); Le Paote Kellogg (1929); Kwestia litewska (1929); Prawno-państwowe poło­ żenie W. M. Gdańska (1923); Teoria i technika zawierania umów międzynaro­ dowych (1931); Prawo Międzynarodowe (1931); O normach poza-konstytucyj-nych (1932); Artykuł 19 Paktu Ligi Narodów (1933); Zagadnienie państwo­ wości W. M. Gdańska (1934); Współczesne formy bezpieczeństwa zbiorowego

(2)

Album prawników polskich

1. Ś. p. Ksawery Fierich (zesz. 3 z 1925 r.).

2. Ś. p. Oswald Balzer (zesz. 4 z 1925 r.).

3. Ś. p. Adolf Suligowski (zesz. 1 z 1926 r.).

4. Ś. p. Ernest Till (zesz. 2 z 1926 r.).

5. Ś. p. Edmund Krzymuski (zesz. 3 z 1926 r.).

6. Ś. p. Henryk Konic (zesz. 4 z 1926 r.).

7. Ś. p. Alfons Parczewski (zesz. 1 z 1927 r.).

8. Władysław Abraham (zesz. 2 z 1927 r.).

9. Fryderyk Zoll (zesz. 3 z 1927 r.).

10. Michał Bobrzyński (zesz. 4 z 1927 r.).

11. Ignacy Koschembahr-Łyskowski (zesz. 1 z 1928 r.).

12. Ś. p. Stanisław Starzyński (zesz. 2 z 1928 r.).

13. Ś. p. Władysław Leopold Jaworski (zesz. 3 z 1928 r.).

14. Ś. p. Leon Petrażycki (zesz. 4 z 1928 r.).

15. Leon Piniński (zesz. 1 z 1929 r.).

16. Michał Rostworowski (zesz. 2 z 1929 r.).

17. Zygmunt Cybichowski (zesz. 3 z 1929 r.).

18. Jakub Glass (zesz. 4 z 1929 r.).

19. Antoni Peretiatkowicz (zesz. 1 z 1930 r.)

20. Eugenjusz Waśkowski (zesz. 2 z 1930 r.).

21. Ś. p. Stanisław Posner (zesz. 3 z 1930 r.).

22. Ś. p. Konrad Dynowski (zesz. 4 z 1930 r.).

23. Stanislaw Estreicher (zesz. 1 z 1931 r.).

24. Ś. p. Aleksander Doliński (zesz. 2 z 1931 r.).

25. Marceli Chlamtacz (zesz. 3 z 1931 r.).

26. Stanisław Kutrzeba (zesz. 4 z 1931 r.).

27. Stanisław Bukowiecki (zesz. 1 z 1932 r.).

28. Juljusz Makarewicz (zesz. 2 z 1932 r.).

29. Ś. p. Józef Brzeziński (zesz. 3 z 1932 r.).

30. Jan Jakób Litauer (zesz. 4 z 1932 r.).

31. Wacław Makowski (zesz. 1 z 1933 r.).

32. Ludwik Cichowicz (zesz. 2 z 1933 r.).

33. Maurycy Allerhand (zesz. 3 z 1933 r.).

34. Kazimierz Wł. Kumaniecki (zesz. 4 z 1933 r.).

35. Emil St. Rappaport (zesz. 1 z 1934 r.).

36. Aleksander Jackowski (zesz. 2 z 1934 r.).

37. Franciszek Bossowski (zesz. 3 z 1934 r.).

38. Zbigniew Pazdro (zesz. 4 z 1934 r.).

39. Stefko Kamil (zesz. 1 z 1935 r.).

40. Karol Lulostański (zesz. 2 z 1935 r.).

41. Stanisław Gołąb (zesz. 4 z 1935 r.).

42. Bohdan Wasiutyński (zesz. 1 z 1936 r.).

43. X. Bronisław Żongołłowicz (zesz. 2 z 1936 r.).

44. Przemysław Dąbkowski (zesz. 3 z 1936 r.).

45. Stefan Ehrenkreutz (zesz. 4 z 1936 r.).

46. Roman Longchamps de Berier (zesz. 1 z 1937 r.).

47. Janusz Jamontt (zesz. 2 z 1937 r.).

48. Aleksander Mogilnicki (zesz. 3 z 1937 r.).

49. Ś. p. Abdon Kłodziński (zesz. 4 z 1937 r.).

(3)

ALBUM EKONOMISTÓW

I STATYSTYKÓW POLSKICH

46. ŚP. JAN TELESFOR KOSTANECKI

Ur. dn. 7 II 1902 r. w Krakowie. Studia prawnicze i ekonomiczne w Krakowie i Londynie, w 1926 doktor praw U. J., a w 1927 „Doctor of Philosophy in Banking and Currency" wydziału ekonomicznego Uniwersytetu Londyńskiego. W 1926 współpracownik polskiej delegacji przy komisji prof. Kemmerera w Warszawie. Przez 2 lata pracuje w sekcji ekonomicznej Ligi Narodów, rok przy poselstwie R. P. w Wiedniu. W 1937 hahilitowany na wydziale prawa U J. W roku akademickim 1937/38 wykłada „Nowoczesne teorie monetarno-kredytowe". Zmarł 11 XI 1937 w katastrofie samolotowej pod Warszawą, wra­ cając z wykładów w Krakowie. Ogłosił: Polityka dyskontowa Banku Angiel­ skiego 1914—1930 (1930); Mała Ententa Gospodarcza (1933); Blok sterlingowy

(1933); Polityka handlowa Anglii (1934); Rekonwalescent Europy Środkowej (1936); Naddunajski problem gospodarczy (1936); Elemér Hantos Die Neuord­ nung d. Denauraumes (Zeitschrift f. Nationalökonomie 1936); Creation of de­ posits by the hanking system (1938); Polityka otwartego rynku (fragmenty rękopisu znaleziono w samolocie po katastrofie) (Ekonomista I, 1938), oraz

(4)

Album ekonomistów i statystyków polskich

1. Stanisław Głąbiński (zesz. 1 z 1926 r.). 2. Antoni Kostanecki (zesz. 2 z 1926 r.).

3. Ś. p. Zofja Daszyńska-Golińska (zesz. 3 z 1926 r.). 4. Adam Krzyżanowski (zesz. 1 z 1927 r.).

5. Jerzy Michalski (zesz. 1 z 1927 r.). 6. Leopold Caro (zesz. 2 z 1927 r.). 7. Stanisław Grabski (zesz. 3 z 1927 r.). 8. Władysław Grabski (zesz. 4 z 1927 r.). 9. X. Antoni Szymański (zesz. 1 z 1928 r.). 10. Tadeusz Brzeski (zesz. 2 z 1928 r.). 1 1 . Edward Taylor (zesz. 3 z 1928 r.).

12. Władysław Marjan Zawadzki (zesz. 4 z 1928 r.). 13. Ś. p. Jan Dmochowski (zesz. 1 z 1929 r.). 14. Roman Rybarski (zesz. 1 z 1929 r.). 15. Ś. p. J a n Lewiński (zesz. 3 z 1929 r.). 16. Stefan L. Zaleski (zesz. 4 z 1929 r.). 17. Franciszek Bujak (zesz. 2 z 1930 r.).

18. Ś. p. Bolesław Markowski (zesz. 3 z 1930 r.). 19. Feliks Młynarski (zesz. 4 z 1930 r.).

20. Adam Heydel zesz. 1 z 1931 r.). 2 1 . J a n Rutkowski (zesz. 2 z 1931 r.).

22. Stanisław Wojciechowski (zesz. 3 z 1931 r.). 23. Ś. p. Józef Buzek (zesz. 4 z 1931 r.).

24. Kazimierz Kasperski (zesz. I z 1932 r.). 25. Ś. p. A r t u r Benis (zesz. 2 z 1932 r.). 26. Roger Battaglia (zesz. 3 z 1932 r.). 27. Marcin Nadobnik (zesz. 4 z 1932 r.). 28. X. Aleksander Wóycicki (zesz. 1 z 1933 r.). 29. Tomasz Lulek (zesz. 2 z 1933 r.).

30. Zdzisław Ludkiewicz (zesz. 3 z 1933 r.) 3 1 . Edward Lipiński (zesz. 4 z 1933 r.).

32. Ś. p. Leon Waściszakowaki-Waściszewski (zesz. 1 z 1934 r.). 33. Ignacy Weinfeld (zesz. 2 z 1934 r.).

34. Ś. p. Jerzy Kurnatowski (zesz. 3 z 1934 r.). 35. Ludwik Górski (zesz. 4 z 1934 r.).

36. Mieczysław Witold Gutkowski (zesz. I z 1935 r.). 37. Edward Szturm de Sztrem (zesz. 2, 1935 r.). 38. Hipolit Gliwic (zesz. 4 z 1935 r.).

39. Jan Piekałkiewicz (zesz. 1 z 1936 r.). 40. F e r d y n a n d Zweig (zesz. 3 z 1936 r.). 4 1 . Śp. Cezary Łagiewski (zesz. 4 z 1936 r.). 42. Oskar Lange (zesz. 1 z 1937 r.).

43. Ś. p. Aleksander Szczepański (zesz. 2 z 1937 r.). 44. Józef Gieysztor (zesz. 3 z 1937 r.).

(5)

ALBUM SOCJOLOGÓW POLSKICH

10. CZESŁAW ZNAMIEROWSKI

Urodzony 8 V 1888 w Warszawie, dr prawa i filozofii, profesor Uniwersytetu Poznańskiego, członek zwyczajny Warszawskiego Towarzystwa Naukowego oraz Międzynarodowego Instytutu Socjologii i Filozofii Prawa. Ogłosił między innymi: Iluzjonistyczna teoria religii i Metafizyka społeczności (1914); Psychologiczna teoria prawa (1922); Podstawowe pojęcia teorii prawa (1924); Realizm w teorii prawa (1925); Elita i demokracja (1928); Socjologia i psychologia społeczna (1926); Prolegomena do nauki o państwie (1930); Kilka uwag o prawie zabudo­ wy (1933); Wiadomości elementarne o państwie (1934); Konstytucja stycznio­ wa (1935); O naprawie studiów prawniczych (1938); poza tym szereg przekła­

(6)

Album socjologów polskich

1. Ludwik Krzywicki (zesz. 1 z 1926 r.). 2. Florjan Znaniecki (zesz. 1 z 1928 r.). 3. Śp. Stefan Czarnowski (zesz. 1 z 1929 r.). 4. J a n Stanisław Bystroń (zesz. 1 z 1931 r.). 5. Bronisław Malinowski (zesz. 1 z 1932 r.). 6. Ludwik Kulczycki (zesz. 1 z 1933 r.).

7. Śp. Bolesław Limanowski (zesz. 1 z 1935 r.). 8. Śp. Konstanty Srokowski (zesz. 1 z 1936 r.). 9. Józef Chałasiński (zesz. 1 z 1937 r.).

(7)

ŚP. STANISŁAW NOWAKOWSKI

PROFESOR UNIWERSYTETU POZNAŃSKIEGO

Ur. 1888 w Sosnówce na Podolu, zmarł 10 marca 1938 r. w Po­ znaniu. W latach 1925—1927 śp. Zmarły był r e d a k t o r e m a do 1931 współredaktorem działu ekonomicznego naszego wydawnictwa; do końca zaś życia serdecznym i życzliwym przyjacielem.

(8)
(9)

POLSKICH

51. RAFAŁ TAUBENSCHLAG

Ur. 1881 w Przemyślu. Dr praw Un. Jagiell. Pracował w sądownictwie 1904— 1919, docent od 1913 i prof. prawa rzymskiego Un. Jagiell. od 1919; członek Akademii Umiej, w Krakowie, Bolonii i Turynie. Ogłosił: Vorinundschaftsrecht-liche Studien (1913); Strafrecht im Rechte der Papyri (1916); Das röm. Pri­ vatrecht zur Zeit Diokletian's (1922); Die Geschichte der Rezeption des röm. Privatrechts in Ägypten (1929); Die Geschichte der Rezeption des griechischen Privatrechts in Ägypten (1938); The ancient-Greek-city laws in Ptolemaic Egypt (1937); Droit contractuel égyptien d'après les papyrus grecs (1937); Pro­ ces polski XIII i XIV w. do Statutów Kazimierza Wielkiego (1927); Formularz czynności prawno-prywatnych w Polsce XII i XIII w. (1930); Prawo karne polskiego średniowiecza (1934); Il diritto romano nei documenti polacchi me-dievali (1935); Gli influssi romano-bizantini sui secondo Statuto Lituano (1937)

etc.

(10)

Album prawników polskich

1. Ś. p. Ksawery Fierich (zesz. 3 z 1925 r.).

2. Ś. p. Oswald Balzer (zesz. 4 z 1925 r.).

3. Ś. p. Adolf Suligowski (zesz. 1 z 1926 r.).

4. Ś. p. Ernest Till (zesz. 2 z 1926 r.).

5. Ś. p. Edmund Krzymuski (zesz. 3 z 1926 r.).

6. Ś. p. Henryk Konic (zesz. 4 z 1926 r.).

7. Ś. p. Alfons Parczewski (zesz. 1 z 1927 r.).

8. Władysław Abraham (zesz. 2 z 1927 r.).

9. Fryderyk Zoll (zesz. 3 z 1927 r.).

10. Michał Bobrzyński (zesz. 4 z 1927 r.).

11. Ignacy Koschembahr-Łyskowski (zesz. 1 z 1928 r.).

12. Ś. p. Stanisław Starzyński (zesz. 2 z 1928 r.).

13. Ś. p. Władysław Leopold Jaworski (zesz. 3 z 1928 r.).

14. Ś. p. Leon Petrażycki (zesz. 4 z 1928 r.).

15. Śp. Leon Piniński (zesz. 1 z 1929 r.).

16. Michal Rostworowski (zesz. 2 z 1929 r.).

17. Zygmunt Cybichowski (zesz. 3 z 1929 r.).

18. Jakub Glass (zesz. 4 z 1929 r.).

19. Antoni Peretiatkowicz (zesz. 1 z 1930 r.)

20. Eugenjusz Waśkowski (zesz. 2 z 1930 r.).

21. Ś. p. Stanisław Posner (zesz. 3 z 1930 r.).

22. Ś. p. Konrad Dynowski (zesz. 4 z 1930 r.).

23. Stanisław Estreicher (zesz. 1 z 1931 r.).

24. Ś. p. Aleksander Doliński (zesz. 2 z 1931 r.).

25. Marceli Chlamtacz (zesz. 3 z 1931 r.).

26. Stanisław Kutrzeba (zesz. 4 z 1931 r.).

27. Stanisław Bukowiecki (zesz. 1 z 1932 r.).

28. Juljusz Makarewicz (zesz. 2 z 1932 r.).

29. Ś. p. Józef Brzeziński (zesz. 3 z 1932 r.).

30. Jan Jakób Litauer (zesz. 4 z 1932 r.).

31. Wacław Makowski (zesz. 1 z 1933 r.).

32. Ludwik Cichowicz (zesz. 2 z 1933 r.).

33. Maurycy Allerhand (zesz. 3 z 1933 r.).

34. Kazimierz Wł. Kumaniecki (zesz. 4 z 1933 r.).

35. Emil St. Rappaport (zesz. 1 z 1934 r.).

36. Aleksander Jackowski (zesz. 2 z 1934 r.).

37. Franciszek Bossowski (zesz. 3 z 1934 r.).

38. Zbigniew Pazdro (zesz. 4 z 1934 r.).

39. Stefko Kamil (zesz. 1 z 1935 r.).

40. Karol Lutostański (zesz. 2 z 1935 r.).

41. Stanisław Gołąb (zesz. 4 z 1935 r.).

42. Bohdan Wasiutyński (zesz. 1 z 1936 r.).

43. X. Bronisław Żongołłowicz (zesz. 2 z 1936 r.).

44. Przemysław Dąbkowski (zesz. 3 z 1936 r.).

45. Stefan Ehrenkreutz (zesz. 4 z 1936 r.).

46. Roman Longchamps de Berier (zesz. 1 z 1937 r.).

47. Janusz Jamontt (zesz. 2 z 1937 r.).

48. Aleksander Mogilnicki (zesz. 3 z 1937 r.).

49. Śp. Abdon Kłodziński (zesz. 4 z 1937 r.).

50 Julian Makowski (zesz. 1 z 1938 r.).

(11)

ALBUM EKONOMISTÓW

I STATYSTYKÓW POLSKICH

47. TADEUSZ GRODYŃSKI

Ur. w r. 1888 w Krakowie. Studia w Krakowie i Paryżu. Dr praw Uniw. Jagiell. Od r. 1927 do 1931 Podsekretarz Stanu w Min. Skarbu, od 8 III do 13 IV 1929 Kierownik Min. Skarbu. Od r. 1935 ponownie Podsekretarz Stanu w Min. Skar­ bu. Habilitowany w r. 1932 z nauki skarbowości i ustawodawstwa skarbowego na Uniw. Jagiell., w r. 1936 profesor zwyczajny prawa budżetowego na Uniw. J. Piłsudskiego. Ogłosił: Pokojowe załatwienie sporów międzynarodowych na obu konferencjach haskich (1909); Ustawodawstwo emigracyjne na tle porów­ nawczym (1912); Pomoc prawna w obrocie międzynarodowym, na tle konfe-rencyj haskich i austriackiego procesu cywilnego (1913); Międzynarodowe pra wo prywatne na ile stosunków między dzielnicami Polski (1914); Preliminarz budżetowy na r. 1923; Polskie prawo budżetowe (1925); Budżet Państwa Pol­ skiego (1928); Zasady gospodarstwa budżetowego w Polsce na tle porównaw­ czym (1932); Dziwactwa podatkowe (1934); Budżety Francji i Niemiec w do­ bie kryzysu (1935); Budżet w nowej konstytucji polskiej (1935); Budżet w Trze

(12)

Album ekonomistów i statystyków polskich

1. Stanisław Głąbiński (zesz. 1 z 1926 r.). 2. Antoni Kostanecki (zesz. 2 z 1926 r.).

3. Ś. p. Zofja Daszyńska-Golińska (zesz. 3 z 1926 r.). 4. Adam Krzyżanowski (zesz. 1 z 1927 r.).

5. Jerzy Michalski (zesz. 1 z 1927 r.). 6. Leopold Caro (zesz. 2 z 1927 r.). 7. Stanisław Grabski (zesz. 3 z 1927 r.). 8. Śp. Władysław Grabski (zesz. 4 z 1927 r.). 9. X. Antoni Szymański (zesz. 1 z 1928 r.). 10. Tadeusz Brzeski (zesz. 2 z 1928 r.). 11. E d w a r d Taylor (zesz. 3 z 1928 r.).

12. Władysław Marjan Zawadzki (zesz. 4 z 1928 r.). 13. Ś. p. Jan Dmochowski (zesz. 1 z 1929 r.). 14. Roman Rybarski (zesz. 1 z 1929 r.). 15. Ś. p. J a n Lewiński (zesz. 3 z 1929 r.). 16. Stefan L. Zaleski (zesz. 4 z 1929 r.). 17. Franciszek Bujak (zesz. 2 z 1930 r.).

18. Ś. p. Bolesław Markowski (zesz. 3 z 1930 r.). 19. Feliks Młynarski (zesz. 4 z 1930 r.).

20. Adam Heydel zesz. 1 z 1931 r.). 21. Jan Rutkowski (zesz. 2 z 1931 r.).

22. Stanisław Wojciechowski (zesz. 3 z 1931 r.). 23. Ś. p. Józef Buzek (zesz. 4 z 1931 r.).

24. Kazimierz Kasperski (zesz. 1 z 1932 r.). 25. Ś. p. A r t u r Benis (zesz. 2 z 1932 r.). 26. Roger Battaglia (zesz. 3 z 1932 r.). 27. Marcin Nadobnik (zesz. 4 z 1932 r.). 28. X. Aleksander Wóycicki (zesz. 1 z 1933 r.). 29. Tomasz Lulek (zesz. 2 z 1933 r.).

30. Zdzisław Ludkiewicz (zesz. 3 z 1933 r.). 3 1 . E d w a r d Lipiński (zesz. 4 z 1933 r.).

32. S. p. Leon Waściszakowski-Waściszewski (zesz. 1 z 1934 r.). 33. Ignacy Weinfeld (zesz. 2 z 1934 r.).

34. Ś. p. Jerzy Kurnatowski (zesz. 3 z 1934 r.). 35. Ludwik Górski (zesz. 4 z 1934 r.).

36. Mieczysław Witold Gutkowski (zesz. I z 1935 r.). 37. E d w a r d Szturm de Sztrem (zesz. 2, 1935 r.). 38. Hipolit Gliwic (zesz. 4 z 1935 r.).

39. J a n Piekałkiewicz (zesz. 1 z 1936 r.). 40. F e r d y n a n d Zweig (zesz. 3 z 1936 r.). 4 1 . Śp. Cezary Łagiewski (zesz. 4 z 1936 r.). 42. Oskar Lange (zesz. 1 z 1931 r.).

43. Ś. p. Aleksander Szczepański (zesz. 2 z 1931 r.). 44. Józef Gieysztor (zesz. 3 z 1931 r).

45. Leon Wł. Biegeleisen (zesz. 4 z 1931 r.). 46. Śp. Jan Tel. Kostanecki (zesz. 1 z 1938 r.).

Figure

Updating...

References

Related subjects :