• Nie Znaleziono Wyników

Dzienniczek VULCAN odpowiedzi na najczęściej pojawiające się zgłoszenia

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2022

Share "Dzienniczek VULCAN odpowiedzi na najczęściej pojawiające się zgłoszenia"

Copied!
6
0
0
Pokaż więcej ( Stron)

Pełen tekst

(1)

Dzienniczek VULCAN – odpowiedzi na najczęściej pojawiające się zgłoszenia

Komunikat: Błędny Token, Symbol lub Kod QR ... 1

Nie działa skanowanie kodu QR ... 2

Brak powiadomień w aplikacji mobilnej ... 2

Jak dodać konta pozostałych dzieci do aplikacji mobilnej? ... 3

Brak wiadomości w aplikacji mobilnej ... 3

Brak wiadomości jednego dziecka, a pozostałych dzieci są widoczne ... 3

Brak możliwości usprawiedliwienia nieobecności dziecka przez aplikację ... 4

Jak sprawdzić czy aplikacja została zarejestrowana w prawidłowej roli Rodzica lub Ucznia? ... 5

Jak usunąć konto w aplikacji mobilnej? ... 5

Jak wyczyścić dane aplikacji? ... 6

Jak wysłać zgłoszenie przez aplikację mobilną? ... 6

Jak sprawdzić czy są zaktualizowane usługi systemowe na urządzeniu? ... 6

Jak zmienić język w aplikacji mobilnej? ... 6

Komunikat: Błędny Token, Symbol lub Kod QR

Jeśli użytkownik ma pewność co do poprawności przepisanych danych komunikat może oznaczać, że:

1. użytkownik posiada starszą wersję oprogramowania systemowego.

Wymagania techniczne dla:

• Systemu iOS to wersja minimum 9.0

• Systemu Android to wersja minimum 5.0

2. użytkownik zamknął stronę z otwartym kodem dostępu i przez to kod stracił ważność. W takiej sytu- acji proszę ponownie otworzyć stronę i wygenerować kod dostępu.

Do ukończenia rejestracji aplikacji mobilnej strona powinna pozostać otwarta.

(2)

Dzienniczek VULCAN – odpowiedzi na najczęściej pojawiające się zgłoszenia 2/6

W przypadku, gdy powyższe rozwiązania okażą się nieskuteczne prosimy o przesłanie zgłoszenia poprzez aplikację mobilną zawierającą opis problemu oraz informację jakie kroki zostały wykonane, a które nie przyniosły efektu. Dzięki temu to Państwa zgłoszenia zostanie dołączony plik diagnostyczny niezbędny do analizy zgłoszenia.

Nie działa skanowanie kodu QR

W przypadku gdy nie działa skanowanie kodu QR proszę w pierwszej kolejności sprawdzić czy są zaktua- lizowane usługi systemowe na urządzeniu mobilnym

Jeśli usługi są zaktualizowane proszę zrestartować skaner kodów QR.

W tym celu proszę:

1) wejść w aplikację systemową Kamera 2) wybrać ustawienia

3) wybrać opcje “Zeruj ustawienia”

4) zaznaczyć opcję “Skanuj kody QR”.

W przypadku, gdy powyższe rozwiązania okażą się nieskuteczne prosimy o przesłanie zgłoszenia poprzez aplikację mobilną zawierającą opis problemu oraz informację jakie kroki zostały wykonane, a które nie przyniosły efektu. Dzięki temu to Państwa zgłoszenia zostanie dołączony plik diagnostyczny niezbędny do analizy zgłoszenia..

Brak powiadomień w aplikacji mobilnej

W przypadku braku powiadomień w aplikacji mobilnej w pierwszej kolejności prosimy sprawdzić czy powiadomienia są włączone.

W tym celu proszę kliknąć na przycisk "Więcej" znajdujący się prawym dolnym rogu ekranu. W menu, które się wyświetli proszę wybrać opcję "Ustawienia", a na kolejnej karcie proszę wybrać opcję "Wysyłaj powiadomienia push".

W przypadku, gdy powiadomienia były włączone, proszę je odznaczyć i ponownie zaznaczyć.

Jeśli powyższe kroki nie przyniosły skutku prosimy o sprawdzenie czy są zaktualizowane usługi systemo- we na urządzeniu mobilnym (link) . Jeśli usługi są zaktualizowane prosimy o wyczyszczenie danych apli- kacji. (link)

W przypadku, gdy powyższe rozwiązania okażą się nieskuteczne prosimy o przesłanie zgłoszenia poprzez aplikację mobilną zawierającą opis problemu oraz informację jakie kroki zostały wykonane, a które nie przyniosły efektu. Dzięki temu to Państwa zgłoszenia zostanie dołączony plik diagnostyczny niezbędny do analizy zgłoszenia.

(3)

Dzienniczek VULCAN – odpowiedzi na najczęściej pojawiające się zgłoszenia 3/6

Jak dodać konta pozostałych dzieci do aplikacji mobilnej?

Gdy adres dziennika elektronicznego dla każdego dziecka jest taki sam na przykład: uonet- plus.vulcan.net.pl/krakow, wystarczy, że aplikacja zostanie zarejestrowana przez konto rodzica, którego adres mailowy został wprowadzony do systemu Uonet+ przez pracownika szkoły. Warunkiem jest, aby był to ten sam adres mailowy. Wówczas automatycznie rodzic będzie mógł przeglądać dane wszystkich dzieci.

W przypadku, gdy dzieci uczęszczają do innych szkół i adresy dziennika elektronicznego Uonet+ różnią się między sobą, na przykład jedno dziecko korzysta z dziennika uonetplus.vulcan.net.pl/krakow a drugie z uonetplus.vulcan.net.pl/Gliwice to proszę zarejestrować aplikację logując się do Witryny Rodzic/Uczeń raz po przez jeden adres strony dziennika raz po przez drugi.

W aplikacji mobilnej proszę kliknąć na przycisk „Więcej” znajdujący się w prawym dolnym rogu ekranu, proszę wybrać opcję „Konta”, a następnie „Dodaj konto”. W ostatnim kroku wystarczy zeskanować kod QR ze strony internetowej dziennika Uonet+ i wprowadzić wymagane dane.

.

Brak wiadomości w aplikacji mobilnej

Jeśli użytkownik otrzymał powiadomienie na swój adres mailowy o nowej wiadomości i/lub wiadomość jest widoczna jedynie na Witrynie Rodzica/Ucznia, a nie jest widoczna w aplikacji mobilnej, to może oznaczać, że aplikacja została zarejestrowana przez konto z inną rolą (np. rodzica zamiast ucznia). Jeśli aplikacja została zarejestrowana w roli ucznia, a wiadomość kierowana jest do rodzica, to nie będzie ona widoczna. Analogicznie, jeśli wiadomość kierowana jest do ucznia, a aplikacja zarejestrowana jest przez konto rodzica, nie będzie ona widoczna.

Aby zweryfikować poprawność zarejestrowania aplikacji Dzienniczek VULCAN proszę o postępowanie zgodnie z poradą „Jak sprawdzić czy aplikacja została zarejestrowana w prawidłowej roli Rodzica lub Ucznia?” (link).

W przypadku, gdy powyższe rozwiązania okażą się nieskuteczne prosimy o przesłanie zgłoszenia poprzez aplikację mobilną zawierającą opis problemu oraz informację jakie kroki zostały wykonane, a które nie przyniosły efektu. Dzięki temu to Państwa zgłoszenia zostanie dołączony plik diagnostyczny niezbędny do analizy zgłoszenia.

Brak wiadomości jednego dziecka, a pozostałych dzieci są widoczne

Jeśli rodzic może przeglądać dane swoich wszystkich swoich dzieci w aplikacji mobilnej, ale nie widzi wiadomości dotyczących jednego z nich, może to być związane z tym, że został ustawiony filtr w wiado- mościach. Po zmianie filtru na „wszystkie” wiadomości powinny być widoczne.

(4)

Dzienniczek VULCAN – odpowiedzi na najczęściej pojawiające się zgłoszenia 4/6

Brak możliwości usprawiedliwienia nieobecności dziecka przez aplikację

Jeśli rodzic zgłasza, że nie może usprawiedliwiać nieobecności w aplikacji mobilnej może to oznaczać, że:

• szkoła wyłączyła możliwość usprawiedliwiania nieobecności poprzez funkcję "usprawiedliw"

• aplikacja została zarejestrowana przez konto ucznia a nie rodzica.

Aby zweryfikować poprawność zarejestrowania aplikacji Dzienniczek VULCAN proszę o postępowanie zgodnie z poradą „Jak sprawdzić czy aplikacja została zarejestrowana w prawidłowej roli Rodzica lub Ucznia?” (Jeśli dane są prawidłowe, oznacza to, że szkoła wyłączyła możliwość usprawiedliwiania nieo- becności poprzez funkcję „usprawiedliw”.

(5)

Dzienniczek VULCAN – odpowiedzi na najczęściej pojawiające się zgłoszenia 5/6

Jak sprawdzić czy aplikacja została zarejestrowana w prawidłowej roli Rodzica lub Ucznia?

W związku z powyższym w pierwszej kolejności proszę zweryfikować, czy aplikacja mobilna została zare- jestrowana przez prawidłowy adres mailowy, który jest wpisany na Witrynie Rodzica/Ucznia w odpo- wiednim miejscu. Dla roli rodzica adres mailowy powinien być wpisany w zakładce „Dane ucznia” > „Ro- dzina”, a dla roli ucznia w zakładce „Dane ucznia” > „Uczeń”.

Następnie proszę sprawdzić adres mailowy przez który została zarejestrowana aplikacja. W tym celu proszę kliknąć w prawym dolnym rogu na opcję „więcej” i następnie wybrać opcję „konta”. Adres mai- lowy będzie widoczny nad danymi ucznia.

Jeśli adres mailowy na Witrynie internetowej jest wprowadzony w roli ucznia zamiast rodzica lub od- wrotnie, proszę skontaktować się z pracownikiem szkoły: pracownikiem Sekretariatu lub Wychowawcą celem dokonania zmiany.

Jeśli to aplikacja mobilna została zarejestrowana przez błędny adres mailowy, proszę usunąć konto i zarejestrować ponownie, logując się na Witrynę Rodzica/Ucznia z prawidłowymi uprawnieniami.

Jak usunąć konto w aplikacji mobilnej?

Aby to usunąć konto proszę w widoku „Konta” kliknąć na adres mailowy, który użytkownik chce usunąć i wciąż przytrzymując przesunąć palcem z prawej strony na lewą. Podczas przesuwania pokaże się czer- wony pasek z ikoną kosza. Po przesunięciu paska do końca pojawi się monit, w którym użytkownik zo- stanie poproszony o potwierdzenie, czy chce usunąć konto. Po zatwierdzeniu operacji wszystkie konta zarejestrowane danym adresem mailowym zostaną usunięte.

(6)

Dzienniczek VULCAN – odpowiedzi na najczęściej pojawiające się zgłoszenia 6/6

Jak wyczyścić dane aplikacji?

Aby wyczyścić dane aplikacji:

• w przypadku telefonu z systemem Android proszę wejść w ustawienia telefonu, następnie wy- brać "Aplikacje". Na liście aplikacji proszę odnaleźć "Dzienniczek VULCAN i przejść do opcji "Pa- mięć". W ostatnim kroku proszę kliknąć na opcję "Wyczyść dane". To spowoduje, że aplikacja zo- stanie przywrócona do ustawień fabrycznych i ponownie trzeba będzie dodać konto poprzez za- rejestrowanie aplikacji.

• w przypadku IOS proszę odinstalować aplikacje i zainstalować ponownie. Jeśli dzienniczek był za- pisany w chmurze, tam również proszę go usunąć.

Jak wysłać zgłoszenie przez aplikację mobilną?

Aby wysłać zgłoszenie poprzez aplikację mobilną proszę kliknąć na opcję "Więcej" znajdującą się w pra- wym dolnym rogu ekranu. Następnie proszę wybrać opcję "Pomoc" > "Prześlij zgłoszenie". Pojawi się opcja wyboru programu pocztowego, po jego wybraniu zostanie utworzona wiadomość w której dodany będzie plik i będzie możliwe opisanie zgłaszanego błędu.

Jak sprawdzić czy są zaktualizowane usługi systemowe na urządzeniu?

Aby sprawdzić czy są zaktualizowane usługi systemowe na urządzeniu mobilnym proszę sprawdzić usta- wienia zgodnie z poniższą ścieżką:

• Google Play na androidach z infrastrukturą Google: Ustawienia -> Aplikacje -> Usługi Google Play  (Szczegóły aplikacji w sklepie).

• usługi HMS Core na androidach z infrastrukturą Huawei Ustawienia -> Aplikacje -> HMS Core ->

(Szczegóły aplikacji w sklepie).

Jak zmienić język w aplikacji mobilnej?

Aby zmienić język w aplikacji proszę przejść do ustawień i na górze ekranu w polu „język” wybrać odpo- wiednią opcję. Dostępne są następujące opcje:

• Wg. ustawień systemu (opcja domyślna

• Polski

• Angielski

• Ukraiński

• Rosyjski

Cytaty

Powiązane dokumenty

Poza tym możesz tutaj ustawić kalkulator bolusa (jeśli jest dostępny w twoim kraju) i włączyć lub wyłączyć widoczność szacowanej wartości HbA1c....

Skróty osób odpo- wiedzialnych nie są widoczne przy edycji dokumentu Przekazanie odpowiedzialności, ale program nie pozwoli na zapisanie osób z tym samym skrótem..

W przypadku użytkowników, którzy mają dostęp do modułu zarządzania treścią Platformy vEdukacja (tzn. mają utworzone własne strony, z których korzystają) podczas logowania

Adres URL aplikacji Finanse VULCAN jest to adres strony, którą można skopiować po zalogowaniu się do Platformy VULCAN i kliknięciu na przycisk przekierowujący na stronę

Celem praktyki jest efektywne wykorzystanie wiedzy zdobytej przez studenta w toku studiów oraz wieloaspektowe profesjonalne włączenie się studenta (praktykanta) w proces

Aby sprawnie zarejestrować urządzenie mobilne w systemie UONET+ przygotuj urządzenie oraz kom- puter z dostępem do Internetu.. Zaloguj się do systemu UONET+ i przejdź do

b) Oceń zachmurzenie nieba (ok. Narysuj odpowiedni symbol. c) Określ rodzaj opadu lub jego brak (w ciągu dnia). Narysuj

W wyświetlonym oknie, w polu Nazwa wybierz składnik świadczenie urlopowe, w polu Miesiąc ustaw mie- siąc roku i kliknij przycisk Dalej... Jak naliczyć świadczenie urlopowe dla

*Kobiety w ciąży powinny wykonywać pomiar 1 godzinę po posiłku... Data Na czczo

Ponieważ w miesiącu liczenia listy pracownikowi należy się ulga oraz koszty zwykłe, to przy liczeniu zaliczki na podatek obliczonej wg stanu na dzień 31.12.2021 program

W jego pro­ gramie — koncepcji historii powszechnej, w jego zarysach historii wieków śred­ nich, w jego studiach z geo- i kartografii, z nauk dających poznawać

 zorganizować proces produkcji roślinnej przestrzegając zasad Zwykłej Dobrej Praktyki Rolniczej dotyczącej ograniczania zanieczyszczania wód gruntowych i powierzchniowych

Odp: we wniosku i załącznikach do wniosku o udzielenie dotacji w ramach Konkursu dotacji Przygotowanie lub aktualizacja programów rewitalizacji należy wskazywać

* Ciśnienie tętnicze należy kontrolować codziennie rano; przy poszukiwaniu braku rytmu ciśnienia, tzw!. non-dippers, także w godzinach nocnych (prawidłowo powinno być niższe

Na każdej liście płac musi występować podpis osoby zatwierdzającej listę płac, od której będzie rozpoczynany proces elektronicznego podpisu listy płac, z

Porada dotyczy wprowadzenia stanu początkowego magazynu w sytuacji, kiedy użytkownik rozpoczyna pracę w programie Magazyn VULCAN i fizycznie na stanie magazynu znajdują się

 komunikaty bieżące (których daty obowiązywania obejmują datę logowania się przez użytkownika do systemu) – aby wyświetlić listę komunikatów

Uczestnicy zdobywają punkty za zaangażowanie się w konkretne aktywności, np.: zgłoszenie udziału w akcji, zgłoszenie odbioru pakietu z dodatkowymi pomocami, wysłanie informacji

Wyszczególnienie zajęć , uwagi, obserwacje, wnioski praktykanta/praktykantki dotyczące wykonywanej pracy5. Data i podpis Opiekuna Praktyk Data

Oceń emocje, które towarzyszyły Ci podczas spożywania posiłku, jak stres, smutek, żal, wstyd, poczucie winy.. Oceń poczucie głodu przed danym posiłkiem w skali 0-3 (0-brak

Przy naliczaniu nagrody jubileuszowej stosuje się takie same zasady, jak przy obliczaniu ekwiwalentu za urlop wypoczynkowy, czyli przy wyznaczaniu podstawy uwzględnia się

Po zebraniu danych płacowych dotyczących struktury zatrudnienia oraz kwot wypłaconego wynagrodzenia ze wszystkich jednostek, pracownik organu prowadzącego wyznacza w

Jeżeli ktoś widząc, że mamy zły dzień dopytuje się nas, czy wszystko w porządku, a wiedząc, że czujemy się źle, co chwilę pisze, żeby sprawdzić, czy może już jest