Lokalna Grupa Działania Górna Prosna ogłasza. II edycję konkursu AKTYWNA WIEŚ

Pełen tekst

(1)

Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007 - 2013

Lokalna Grupa Działania „Górna Prosna ogłasza II edycję konkursu

„AKTYWNA WIEŚ”

Celem konkursu jest

• aktywizacja mieszkańców wsi z obszaru LGD „Górna Prosna” do podejmowania inicjatyw na rzecz rozwoju własnych miejscowości, pobudzenie aktywności i integracja społeczna mieszkańców.

• wyłonienie i nagrodzenie najciekawszych, najlepiej zrealizowanych i prawidłowo rozliczonych projektów składanych w ramach działania „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” objętego PROW 2007-2013 - „małe projekty” - składanych za pośrednictwem LGD „Górna Prosna”.

W konkursie mogą brać udział:

• stowarzyszenia działające na rzecz rozwoju obszarów wiejskich, grupy odnowy wsi, sołectwa itp.

• beneficjenci „małych projektów” , z wyłączeniem gmin i podległych im jednostek organizacyjnych, którzy w okresie 2009 – 2012 zrealizowali i prawidłowo rozliczyli projekty.

Zgłoszenia na konkurs należy nadsyłać jako przesyłkę pocztową lub kurierską ( na koszt nadsyłającego) lub dostarczyć osobiście do siedziby Organizatora :

Biuro Lokalnej Grupy Działania „Górna Prosna” Sternalice 81, 46-333 Sternalice.

Termin składania zgłoszeń do konkursu upływa 31 października 2013 r. /do godz. 14.30/.

Szczegółowe zasady udziału w konkursie określa regulamin konkursu wraz z załącznikami który dostępny jest na www.gornaprosna.pl

Adres organizatora:

Lokalna Grupa Działania „Górna Prosna”

Sternalice 81 46-333 Sternalice

tel. 34 343-57-54, 663-901-616 www.gornaprosna.pl

(2)

Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007 - 2013

załącznik nr 1 do Regulaminu II edycji Konkursu

„Aktywna wieś”

F O R M U L A R Z Z G Ł O S Z E N I O W Y do II edycji konkursu „Aktywna wieś”

w kategorii:

I. „Aktywny lider – aktywna wieś”

II. „Małe projekty” –najciekawszy, najlepiej zrealizowany i prawidłowo rozliczony projekt NAZWA PODMIOTU :

ADRES DO KORESPONDENCJI:

TELEFON KONTAKTOWY:

IMIĘ I NAZWISKO OSOBY ZGŁASZAJĄCEJ / PEŁNIONA FUNKCJA /

OŚWIADCZENIA

1. Podane w formularzu dane osobowe będą przetwarzane przez Organizatora konkursu, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 o ochronie danych osobowych ( Dz. U. 2002 Nr 101, poz. 926 ze zm.), w celu organizacji i przeprowadzenia Konkursu oraz przekazania nagrody laureatom Konkursu. Każda osoba ma prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania. Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do uczestnictwa w Konkursie.

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celu i na zasadach określonych powyżej.

2. Zapoznałem (-łam) się z treścią Regulaminu Konkursu ,,AKTYWNA WIEŚ”.

3. Organizator konkursu ma prawo do publicznego wstawienia opisu działań, materiałów fotograficznych obrazujących zgłoszone obiekty i wydarzenia nieodpłatnie, poprzez umieszczenie ich lub wystawienie w miejscach publicznych, bez ograniczeń terytorialnych, w szczególności w Internecie, na drukach papierowych (prasa, ulotki, foldery itd.), w prasie i telewizji oraz poprzez zapis cyfrowy i magnetyczny (płyty CD).

...

...

Data i podpisy członków organizacji ( zgodnie z KRS)

(3)

Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007 - 2013

załącznik nr 2 do Regulaminu II edycji Konkursu

„Aktywna wieś”

OPIS DZIAŁAŃ – SPRAWOZDANIE KOŃCOWE kategoria: „Aktywny lider – aktywna wieś”

Aktywność i partnerskie działanie wsi. Wymień organizacje pozarządowe oraz grupy nieformalne działające we wsi, opisz krótko ich działalność i aktywność. Opisz współdziałanie organizacji i grup nieformalnych oraz zaangażowanie mieszkańców przy realizacji działań / projektów realizowanych na obszarze wsi. Opisz w jaki sposób informowana jest społeczność lokalna o podejmowanych działaniach oraz czy i jak promowane są działania.. Opisz ewentualne partnerstwo z innymi podmiotami na obszarze LGD „Górna Prosna”, w tym z usługodawcami i producentami. Opisz czy w ramach realizowanych działań / projektów zwiększyła się aktywność mieszkańców zaangażowanych w ich realizację, lub deklarujących swoje zaangażowanie w nowe działania. Opisz planowany dalszy rozwój miejscowości/organizacji/sołectwa. (max 1 strona).

Realizacja działań / projektów podejmowanych na rzecz rozwoju miejscowości i społeczności lokalnej. Podaj ilość i zakres realizowanych działań / projektów z udziałem środków zewnętrznych (np. PO KL, Działaj lokalnie, FIO, FWW, fundusz sołecki, gminna odnowa wsi). Podaj ilość i zakres realizowanych działań / projektów z udziałem środków własnych, samodzielnie wypracowanych lub pozyskanych od sponsorów. Opisz krótko czego dotyczyły(wg. pkt.3 Kryteriów oceny).

Wpływ zrealizowanych projektów na poprawę wizerunku miejscowości i jakość życia mieszkańców.. Opisz jaki wpływ miały zrealizowane projekty na poprawę wizerunku miejscowości i jakości życia mieszkańców ( wg pkt.2 Kryteriów oceny). Odnieś się również do działalności wpływającej na zachowanie tożsamości wsi, kultywowanie tradycji, obyczajów itp. Opisz czy zwiększyła się aktywność mieszkańców w związku z realizowanymi projektami. Podaj przykłady współpracy z innymi podmiotami , w tym usługodawcami i producentami z terenu LGD przy realizacji projektów..

Aktywność i uczestnictwo w działaniach LGD „Górna Prosna” w ramach zadania „Funkcjonowanie, nabywanie umiejętności i aktywizacja”. Opisz w jakich działaniach i przedsięwzięciach organizowanych przez LGD „Górna Prosna”

uczestniczyła organizacja ( wyjazdy studyjno-szkoleniowe, wymiana doświadczeń, szkolenia, spotkania informacyjno-konsultacyjne, konsultacje w biurze LGD itp.) ). (max 1 strona).

Uwaga: Do opisu działań należy dołączyć dokumentację fotograficzną w postaci max. 5 minutowej prezentacji ( pokaz slajdów w formacie PPT) na nośniku CD. Tekst zaznaczony kursywą stanowi jedynie podpowiedź prawidłowego wypełnienia opisu działań i może być uzupełniony o własne wątki i spostrzeżenia.

(4)

Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007 - 2013

załącznik nr 3 do Regulaminu II edycji Konkursu

„Aktywna wieś”

OPIS DZIAŁAŃ – SPRAWOZDANIE KOŃCOWE

kategoria: „Małe projekty” – najciekawszy, najlepiej zrealizowany i prawidłowo rozliczony projekt.

Realizacja projektów . Podaj ilość i zakres realizowanych projektów z udziałem środków zewnętrznych ,”małe projekty”

zrealizowanych w ramach wdrażanie Lokalnej Strategii Rozwoju LGD „Górna Prosna”. Podaj ilość i zakres działań finansowanych ze środków własnych, samodzielnie wypracowanych lub pozyskanych od sponsorów przy realizacji „małych projektów” Podaj tytuły zrealizowanych projektów i opisz krótko czego dotyczyły. Scharakteryzuj współdziałanie lokalnych stowarzyszeń i grup mieszkańców w realizowanych projektach, sposób informowania społeczności oraz zaangażowanie mieszkańców w realizację projektów itp. (max 1 strona).

Wpływ zrealizowanych projektów na poprawę wizerunku miejscowości i jakość życia mieszkańców.. Opisz jaki wpływ miały zrealizowane projekty na poprawę wizerunku miejscowości i jakości życia mieszkańców ( wg pkt.2 Kryteriów oceny). Odnieś się również do działalności wpływającej na zachowanie tożsamości wsi, kultywowanie tradycji, obyczajów itp. Opisz czy zwiększyła się aktywność mieszkańców w związku z realizowanymi projektami. Podaj przykłady współpracy z innymi podmiotami , w tym usługodawcami i producentami z terenu LGD przy realizacji projektów..

Aktywność i uczestnictwo w działaniach LGD „Górna Prosna” w ramach zadania „Funkcjonowanie, nabywanie umiejętności i aktywizacja”. Opisz w jakich działaniach i przedsięwzięciach organizowanych przez LGD „Górna Prosna”

uczestniczyła organizacja ( wyjazdy studyjno-szkoleniowe, wymiana doświadczeń, szkolenia, spotkania informacyjno-konsultacyjne, konsultacje w biurze LGD itp.) (max 1 strona).

Inne. Opisz innowacyjność pomysłów, realizowanych działań, stopień wykorzystania pozyskanych środków zewnętrznych oraz sposób planowania dalszego rozwoju miejscowości / organizacji / sołectwa. Promocja działań podejmowanych przez uczestnika. (max 1 strona).

Uwaga: Do opisu działań należy dołączyć dokumentację fotograficzną w postaci max. 5 minutowej prezentacji ( pokaz slajdów w formacie PPT) na nośniku CD. Tekst zaznaczony kursywą stanowi jedynie podpowiedź prawidłowego wypełnienia opisu działań i może być uzupełniony o własne wątki i spostrzeżenia.

(5)

Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007 - 2013

załącznik nr.4 do Regulaminu II edycji Konkursu

„Aktywna wieś”

„Aktywny lider – aktywna wieś”

Lp.

Kategoria oceny pkt

1. Aktywność i partnerskie działanie wsi Max 10

1.1. Aktywnie działające i współpracujące na rzecz wspólnych celów organizacje pozarządowe lub grupy nieformalne

1-3

1.2 Współdziałanie lokalnych stowarzyszeń i grup mieszkańców w realizację działań / projektów, zaangażowanie mieszkańców

informowanie społeczności lokalnej, promocja (str. internetowa, prasa lokalna, plakaty, ulotki, banery , dokumentacja zdjęciowa itp.)

1-3

1.3. Współpraca z innymi podmiotami na obszarze LGD „Górna Prosna”, w tym z usługodawcami i producentami z terenu LGD

1-2

1.4 Planowany dalszy rozwój miejscowości / organizacji / sołectwa 1-2

2 Realizacja działań / projektów podejmowanych na rzecz rozwoju miejscowości i

społeczności lokalnej Max 4

2.1 Ilość i zakres zrealizowanych działań / projektów z udziałem środków zewnętrznych

(np. PO KL, Działaj lokalnie, FIO, FWW, fundusz sołecki, gminna odnowa wsi)

1-2

2.2 Ilość i zakres zrealizowanych działań ze środków własnych, samodzielnie wypracowanych lub pozyskanych od sponsorów

1-2

3 Wpływ zrealizowanych działań / projektów na poprawę wizerunku miejscowości i jakość życia mieszkańców

Max 12

3.1 Zadbane tereny i obiekty publiczne (estetyka budynków, otoczenia budynków) 1-3 3.2 Urządzenie „centrum wsi” z funkcją plenerowych spotkań integracyjnych dla

mieszkańców, elementy kwitnące w przestrzeni wiejskiej, tereny zielone, mała architektura

1-3

(6)

Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007 - 2013

3.3 Imprezy publiczne o charakterze integracyjnym lub promocyjnym : - skierowane do mieszkańców

- o zasięgu lokalnym

- o zasięgu regionalnym i szerszym

1-3

3.4 Warsztaty, szkolenia, kursy itp. przeprowadzone w ramach realizowanych działań / projektów

1-3

4 Aktywność i uczestnictwo w działaniach LGD „Górna Prosna” Max 4 4.1. Uczestnictwo w szkoleniach i spotkaniach informacyjno-konsultacyjnych

- aktywizujących

- dot. pozyskiwania środków w ramach PROW - konsultacje indywidualne w biurze LGD.

1-2

4.2 Uczestnictwo w wyjazdach organizowanych przez LGD - studyjnych,

- wymiana doświadczeń

- targi, jarmarki i inne wydarzenia promocyjne

1-2

(7)

Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007 - 2013

załącznik nr.5 do Regulaminu II edycji Konkursu

„Aktywna wieś”

„Małe projekty” – najciekawszy, najlepiej zrealizowany i prawidłowo rozliczony projekt

Lp.

Kategoria oceny pkt

1 Realizacja projektów Max 7

1.1. Ilość i zakres zrealizowanych projektów z udziałem środków zewnętrznych -„Małe projekty” w ramach Lokalnej Strategii Rozwoju LGD „Górna Prosna”

1-3 1.2. Ilość i zakres działań finansowych ze środków własnych, samodzielnie

wypracowanych lub pozyskanych od sponsorów przy realizacji „małych projektów”

1-2

1.3. Współdziałanie lokalnych stowarzyszeń i grup mieszkańców w realizowanych projektach, informowanie społeczności lokalnej, zaangażowanie mieszkańców

1-2

2 Wpływ zrealizowanych projektów na poprawę wizerunku miejscowości i jakość życia mieszkańców

Max 19

2.1 Zadbane tereny i obiekty publiczne (estetyka budynków, otoczenia budynków) 1-3 2.2 Urządzenie „centrum wsi” z funkcją plenerowych spotkań integracyjnych dla

mieszkańców

1-3

2.3. Elementy kwitnące w przestrzeni wiejskiej, tereny zielone, mała architektura 1-3 2.4 Imprezy publiczne o charakterze integracyjnym lub promocyjnym

zorganizowane przez uczestnika konkursu:

- skierowane do mieszkańców - o zasięgu lokalnym

- o zasięgu regionalnym i szerszym

1-3

2.5 Warsztaty, szkolenia, kursy itp. przeprowadzone w ramach realizowanych projektów

1-3

2.5. Wzrost aktywności działających i współpracujących na rzecz wspólnych celów organizacje pozarządowych lub grup nieformalnych

1-2

2.6. Współpraca z innymi podmiotami na obszarze LGD „Górna Prosna”, w tym z usługodawcami i producentami z terenu LGD przy realizacji projektów

1-2

3 Aktywność i uczestnictwo w działaniach LGD „Górna Prosna” Max 5

(8)

Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007 - 2013

3.1. Uczestnictwo w szkoleniach i spotkaniach informacyjno-konsultacyjnych - aktywizujących

- dot. pozyskiwania środków w ramach PROW - konsultacje indywidualne w biurze LGD.

1-3

3.2 Uczestnictwo w wyjazdach organizowanych przez LGD - studyjnych,

- wymiana doświadczeń

- targi, jarmarki i inne wydarzenia promocyjne

1-2

4 Inne Max 4

4.1. Innowacyjność pomysłów, realizowanych działań, stopień wykorzystania pozyskanych środków zewnętrznych

1-2

4.2 Promocja

- działań podejmowanych przez uczestnika ( str. internetowa, prasa lokalna, plakaty, ulotki, banery itp.)

- dokumentacja zdjęciowa

1-2

(9)

Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007 - 2013

Lokalna Grupa Działania „Górna Prosna”

Sternalice 81, 46-333 Sternalice ogłasza II edycję konkursu pt.

„Aktywna wieś”

Konkurs zostaje ogłoszony w dwóch kategoriach:

I. „Aktywny lider – aktywna wieś”

II. „Małe projekty” – najciekawszy, najlepiej zrealizowany i prawidłowo rozliczony projekt

Regulamin konkursu

I. Cel konkursu Celem konkursu jest

• aktywizacja mieszkańców wsi z obszaru LGD „Górna Prosna” do podejmowania inicjatyw na rzecz rozwoju własnych miejscowości, pobudzenie aktywności i integracja społeczna mieszkańców.

• wyłonienie i nagrodzenie najciekawszych, najlepiej zrealizowanych i prawidłowo rozliczonych projektów składanych w ramach działania „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” objętego PROW 2007-2013 - „małe projekty” - składanych za pośrednictwem LGD „Górna Prosna”.

II. Organizacja konkursu

1. Konkurs organizowany jest przez Zarząd Lokalnej Grupy Działania „Górna Prosna ”, zwany dalej „Organizatorem” .

2. Ogłoszenie o konkursie jako zaproszenie wraz z regulaminem i załącznikami zostanie przesłane do 6 gmin wchodzących w skład LGD „Górna Prosna” oraz zamieszczone na stronie internetowej www.gornaprosna.pl

III. Warunki uczestnictwa w konkursie 1. W konkursie mogą brać udział:

• stowarzyszenia działające na rzecz rozwoju obszarów wiejskich, grupy odnowy wsi, sołectwa itp.

• beneficjenci „małych projektów” , z wyłączeniem gmin i podległych im jednostek organizacyjnych, którzy w okresie 2009 – 2012 zrealizowali i prawidłowo rozliczyli projekty.

2. Zgłoszenia do konkursu można dokonać tylko w jednej z kategorii poprzez złożenie w siedzibie Organizatora pisemnego zgłoszenia zgodnie ze wzorem określonym w załączniku nr 1 do regulaminu.

(10)

Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007 - 2013

3. Uczestnik przystępując do konkursu ma obowiązek sporządzenia pisemnego opisu działań - sprawozdania wykonanych i realizowanych w ramach kryteriów opisanych w załączniku nr 2 ( dla kategorii I) i załączniku nr 3 ( dla kategorii II) do regulaminu za okres od stycznia 2010 do marca 2013r

4. Do sporządzonego opisu działań (sprawozdania) należy dołączyć dokumentację w postaci

max 5 minutowej prezentacji ( pokaz slajdów w formacie PPT ) na nośniku CD.

5. Uczestnik ponosi koszty związane z przygotowaniem i dostarczeniem zgłoszenia.

IV. Komisja konkursowa i kryteria oceny 1. Komisję konkursową ( 5 osób) powołuje Zarząd LGD „Górna Prosna”.

2. Komisja na pierwszym posiedzeniu wybiera ze swojego grona Przewodniczącego komisji konkursowej.

3. Kategorie oceny oraz ilość możliwych do uzyskania punktów zamieszczone są w załączniku nr 4 ( dla kategorii I) i załączniku nr 5 ( dla kategorii II) do regulaminu.

4. Komisja dokonuje oceny zgłoszonych do konkursu projektów na podstawie złożonego sprawozdania oraz według kryterium punktacji określonym w załączniku nr 4 i nr 5 do regulaminu.

5. Każdy członek komisji podpisuje deklarację bezstronności.

6. Maksymalna ilość punktów przyznanych jednemu uczestnikowi wynosi:

- dla kat I 30 pkt.

- dla kat. II 35 pkt.

7. Decyzje Komisji Konkursowej wymagają uzasadnienia i podpisu wszystkich jej członków /co najmniej 3 członków komisji, w tym Przewodniczącego/.

8. Laureaci zostaną powiadomieni o wynikach konkursu drogą e-mailową lub listowną.

Wyniki konkursu zostaną opublikowane, na stronie internetowej LGD „Górna Prosna”

www.gronaprosna.pl.

V. Nagrody i wyróżnienia

1. Komisja konkursowa wyłoni laureatów oraz przyzna w każdej z kategorii po 3 równorzędne nagrody główne oraz 3 wyróżnienia .

2. Rodzaj i wysokość nagród:

Nagrody i wyróżnienia przyznawane będą w formie rzeczowej odpowiadającej wartości : nagrody główne – do 1.500,00 zł brutto każda

wyróżnienia – do 300 zł brutto każde

3. Charakter nagród zależny będzie od woli laureatów, przy czym nagrody muszą dotyczyć następującego zakresu: sprzęt AGD, RTV, sprzęt elektroniczny i komputerowy, krzesła, stoliki, pozostałe umeblowanie, zaciemnienia, klimatyzacja, ogrzewanie, sprzęt biurowy, wyposażenie i doposażenie kuchni, nagłośnienie, sprzęt sportowy i rekreacyjny, sprzęt gastronomiczny ( np. grill, termosy itp.)

4.Laureaci konkursu zostaną powiadomieni o szczegółowych zasadach zakupu nagród rzeczowych oraz terminach złożenia faktur/ rachunków w biurze LGD „Górna Prosna”.

5. Po dokonaniu zakupu i przedstawieniu faktur/rachunków w biurze LGD „Górna Prosna”, laureat własnoręcznym podpisem potwierdza odbiór nagrody na liście

(11)

Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007 - 2013

( Załącznik nr 15 e) „Rozliczenie w zakresie upominków i nagród”

VI. Termin i miejsce składania prac konkursowych

1. Zgłoszenia na konkurs należy nadsyłać jako przesyłkę pocztowa lub kurierską ( na koszt nadsyłającego) lub dostarczyć osobiście do siedziby Organizatora :

Biuro Lokalnej Grupy Działania „Górna Prosna” Sternalice 81, 46-333 Sternalice.

2. Termin składania zgłoszeń do konkursu upływa 31 października 2013 r. /do godz. 14.30/.

3. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za zaginięcie lub uszkodzenie zgłoszenia i załączonych materiałów/dokumentacji podczas transportu lub przekazu pocztowego.

VII. Postanowienia końcowe

1. Decyzje Komisji Konkursowej są ostateczne i wiążące dla uczestników

2. Prawo interpretacji regulaminu konkursu, bądź rozstrzygania kwestii nie ujętych w regulaminie, przysługuje Organizatorowi konkursu.

3. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne szkody spowodowane opublikowaniem nieprawdziwych danych bądź innych nieprawdziwych informacji opartych na zgłoszeniach Uczestników.

4. Organizator zastrzega sobie prawo do przetwarzania i udostępniania informacji, które są przedmiotem konkursu, w celu jego realizacji i promocji.

5. Podpisanie zgłoszenia jest jednoznaczne z zaakceptowaniem regulaminu konkursu.

6. Zgłoszenie złożone na nieprawidłowym formularzu, bez wymaganych załączników, nie podpisane przez osoby uprawnione do reprezentowania zgłaszającego lub ich pełnomocników nie będzie brało udziału w konkursie.

7. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie mają przepisy Kodeksu Cywilnego.

Obraz

Updating...

Cytaty

Updating...

Powiązane tematy :