ZAPYTANIE)OFERTOWE)) nr:)skopia)estetic)clinic)sp.)z)o.o.)1/2.3.2/2017) ) )!

Pełen tekst

(1)

!

!

ZAPYTANIE)OFERTOWE))

nr:)Skopia)Estetic)Clinic)Sp.)z)o.o.)1/2.3.2/2017)

)

)

!

!

W! związku! z! przygotowywaniem! dokumentacji! aplikacyjnej! do! konkursu! w! ramach! Programu!

Operacyjnego!Inteligentny!Rozwój!–!działanie!2.3!Proinnowacyjne!usługi!dla!przedsiębiorstw,!poddziałanie!

2.3.2!Bony!na!innowacje!dla!MŚP!J!zwracamy!się!z!prośbą!o!przedstawienie!zbiorczej!oferty!cenowej!na!

usługę! badawczą! związaną! z! opracowaniem! nowego! produktu! na! który! składają! się:! biblioteki! do!

tworzenia!mapy!3D!oraz!!Biblioteki,!analizującej!zmianę!kształtu,!wielkości!oraz!pojawianie!się!nowych!

znamion!na!ciele!pacjenta.!

)

1.! Nazwa)i)adres)zamawiającego:)

!

Skopia!Estetic!Clinic!Sp.!z!o.o.!

ul.!Josepha!Conrada!79!

31J357!Kraków!

eJmail:!mariola@skopiaJec.pl!

www.skopiaJec.pl!

NIP!6772373939!

!

!

2.! Osoby)uprawnione)do)porozumiewania)się)z)Wykonawcami:)

Osobą!uprawnioną!do!porozumiewania!się!z!Oferentami!jest!Pani!Mariola!Janczy!!

eJmail:!mariola@skopiaJec.pl!

!

3.! Tryb)udzielania)zamówienia:)

Zamówienie!udzielane!zgodnie!z!zasadą!konkurencyjności!

!

4.! Data)ogłoszenia)zapytania)ofertowego:) 15.12.2017.!

!

5.! Termin)składania)ofert:)

Termin!składania!ofert!upływa:!22.12.2017!–!do!końca!dnia.!

Oferty!złożone!po!wskazanym!terminie!nie!będą!rozpatrywane.!

!

6.! Miejsce)składania)ofert:)

(2)

Oferty!należy!dostarczyć!w!formie!pisemnej!osobiście!lub!za!pomocą!poczty!lub!kuriera!do!

siedziby!Zamawiającego!na!adres:!

Skopia!Estetic!Clinic!Sp.!z!o.o.!

ul.!Josepha!Conrada!79!

31J357!Kraków!

Z!dopiskiem!„Oferta(w(odpowiedzi(na(zapytanie(ofertowe(nr1/2.3.2/2017(z(dnia(01.12.2017(r.”!

!

Dopuszcza!się!możliwość!wysłania!oferty!pocztą!elektroniczną!na!adres!eJmail:!mariola@skopiaJec.pl!!

!

7.! Termin)związania)ofertą:)

Termin!związania!ofertą!winien!wynosić!180!dni!od!daty!jej!złożenia.!

!

8.! Warunki)udziału)w)postępowaniu)/kryteria)dopuszczające:)

Do!udziału!w!niniejszym!postępowaniu!dopuszczone!będą!podmioty!spełniające!poniższe!kryteria,!

oceniane! na! podstawie! oświadczeń! będących! załącznikiem! do! formularza! ofertowego.!

Niespełnienie! jakiegokolwiek! z! niżej! wymienionych! kryteriów,! skutkować! będzie! odrzuceniem!

oferty:!

a).!Wykonawcą!usługi,!mogą!być!jednostki!naukowe!w!rozumieniu!art.!2!pkt!9!ustawy!z!dnia!30!kwietnia!

2010!r.!o!zasadach!finansowania!nauki!posiadające!siedzibę!na!terytorium!Rzeczypospolitej!Polskiej:!

1)! !podstawowe!jednostki!organizacyjne!uczelni!w!rozumieniu!statutów!tych!uczelni;!

2)! !jednostki!naukowe!Polskiej!Akademii!Nauk!w!rozumieniu!ustawy!z!dnia!30!kwietnia!2010!r.!o!

Polskiej!Akademii!Nauk!(Dz.!U.!z!2016!r.,!poz.!572,!z!późn.!zm.);!

3)! !instytuty!badawcze!w!rozumieniu!ustawy!z!dnia!30!kwietnia!2010!r.!o!instytutach!badawczych!

(Dz.!U.!z!2016!r.!poz.!371,!z!późn.!zm.);!

4)! !międzynarodowe!instytuty!naukowe!utworzone!na!podstawie!odrębnych!przepisów,!działające!

na!terytorium!Rzeczypospolitej!Polskiej;!

5)! !Polska!Akademia!Umiejętności;!

6)! !inne! jednostki! organizacyjne! niewymienione! w! pkt! 1J5,! będące! organizacjami! prowadzącymi!

badania!i!upowszechniającymi!wiedzę!w!rozumieniu!art.!2!pkt!83!rozporządzenia!Komisji!(UE)!nr!

651/2014;!!

posiadające! przyznaną! kategorię! naukową! A+,! A! albo! B,! o! której! mowa! w! art.! 42! ust.! 3! ustawy!

o!zasadach!finansowania!nauki.1!!

lub!

7)! spółki!celowe!uczelni,!o!których!mowa!w!art.!86a!ust.!1!ustawy!z!dnia!27!lipca!2005!r.!Prawo!o!

szkolnictwie! wyższym! (Dz.! U! z! 2016! r.,! poz.! 1842,! z! późn.! zm.)! lub! spółki! celowe! jednostki!

naukowej;!

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

1!Lista jednostek naukowych posiadających przyznaną kategorię naukową ogłaszana jest przez ministra właściwego do spraw nauki na podstawie art. 4b ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o zasadach finansowania nauki w formie komunikatu o kategoriach przyznanych jednostkom naukowym.

!

(3)

8)! centra!transferu!technologii!uczelni,!o!których!mowa!w!art.!86!ust.1!ustawy!Prawo!o!szkolnictwie!

wyższym;!

9)! przedsiębiorcy!posiadający!status!centrum!badawczoJrozwojowego,!o!którym!mowa!w!art.!17!

ust.!1!ustawy!z!dnia!30!!maja!2008!r.!o!niektórych!formach!wspierania!działalności!innowacyjnej!

(Dz.U.!z!2015,!poz.!1710,!z!późn.!zm.);!

10)!akredytowane! laboratoria! (posiadające! akredytację! Polskiego! Centrum! Akredytacji)! lub!

notyfikowane!laboratoria!przez!podmioty,!o!których!mowa!w!art.!21!ust.!1!ustawy!z!dnia!30!

sierpnia!2002!r.!o!systemie!oceny!zgodności!(Dz.U.!z!2016!r.,!poz.!655,!z!późn.!zm).!

b.! Z! udziału! w! postępowaniu! wykluczone! są! podmioty! powiązane! osobowo! i! kapitałowo!!

z! Zamawiającym.! Przez! powiązanie! kapitałowe! lub! osobowe! rozumie! się! wzajemne!

powiązanie!między!Zamawiającym!lub!osobami!upoważnionymi!do!zaciągania!zobowiązań!!

w!imieniu!Zamawiającego!lub!osobami!wykonującymi!w!imieniu!Zamawiającego!czynności!

związane! z! przygotowaniem! i! przeprowadzeniem! procedury! wyboru! wykonawcy!!

a!wykonawcą,!polegające!w!szczególności!na:!

•! Uczestniczeniu!w!spółce!jako!wspólnik!spółki!cywilnej!lub!spółki!osobowej,!

•! Posiadaniu!co!najmniej!10%!udziałów!lub!akcji,!

•! Pełnieniu! funkcji! członka! organu! nadzorczego! lub! zarządzającego,! prokurenta,!

pełnomocnika,!

•! Pozostawaniu!w!związku!małżeńskim,!w!stosunku!pokrewieństwa!lub!powinowactwa!

w!linii!prostej,!pokrewieństwa!drugiego!stopnia!lub!powinowactwa!drugiego!stopnia!

w!linii!bocznej!lub!w!stosunku!przysposobienia,!opieki!lub!kurateli.!

c.! Oferent! powinien! posiadać! odpowiednie! zasoby! osobowe! zdolne! do! wykonania! przedmiotu!

Zamówienia! oraz! posiadać! odpowiednią! wiedzę! i! doświadczenie! w! zakresie! objętym!

przedmiotem!Zamówienia.!

!

11)!Oferent! powinien! zagwarantować! sposób! realizacji! usługi! badawczej! w! korzystny! z! punktu!

widzenia!ochrony!środowiska!poprzez!zapewnienie!minimalizacji!zużycia!materiałów,!surowców,!

energii!itp.!Niezbędnych!do!realizacji!ww.!usługi.

!

9.! Termin)realizacji)przedmiotu)oferty:)

Termin!realizacji!zamówienia:!8!–!12!miesięcy!

!

10.!Warunki)płatności)

Preferowane! warunki! płatności! –! 30! dni! po! otrzymaniu! i! zatwierdzeniu! sprawozdania!

z!przeprowadzonych!badań.!

!

!

11.!Opis)przedmiotu)zapytania)ofertowego:)

!

Przedmiotem!zamówienia!jest!usługa!opracowana!w!wyniku!prac!badawczych!nowego!produktu!w!postaci!

bibliotek!–!o!poniższej!specyfikacji:!

!

(4)

Biblioteka*do*tworzenia*mapy*3D*

•! Biblioteka!będzie!tworzyć!uproszczony!model!ludzkiego!ciała,!dopasowany!(skalowany)!do!serii!zdjęć,!

z!nałożonymi!danymi!obrazowymi!pacjenta!(teksturowanie).!Będzie!to!model!powierzchniowy!z!

siatką!trójkątnych!ścianek.!Podanie!do!biblioteki!numeru!takiej!ścianki!umożliwi!uzyskanie!informacji!

o!zdjęciu,!które!zostało!wykorzystane!do!jej!teksturowania.!

•! Biblioteka! umożliwi! utworzenie! –choćby! przybliżonego! Jmodelu! 3D! ciała! pacjenta! na! podstawie! 24!

zdjęć,!przy!czym!zdjęcia!można!podzielić!na!trzy!zestawy,!przedstawiające!górny,!środkowy!oraz!dolny!

obszar! ciała! pacjenta! (po! osiem! zdjęć! w! zestawie,! zdjęcia! pokazują! ciało! pacjenta! sukcesywnie!

obracane! o! około! 45! stopni! wokół! własnej! osi).! Jest! to! minimalny! zestaw! zdjęć,! który! powinien!

umożliwić!stworzenie!choćby!przybliżonego!modelu!3D.!

•! Biblioteka! umożliwi! utworzenie! modelu! 3D! ciała! pacjenta! na! podstawie! większej! ilości! zdjęć! (w!

szczególności! musi! istnieć! możliwość! wykorzystania! biblioteki! w! planowanym! urządzeniu!

wykonującym!zdjęcia!aparatem,!który!porusza!się!ruchem!spiralnym!wokół!ciała!pacjenta).!

•! Poprawne!wytworzenie!wizualizacji!3D!będzie!wymagać!od!pacjenta!ustalonej!postawy!podczas!

wykonywania!zdjęć.!Taka!postawa!(na!baczność,!ręce!w!górze,!na!Egipcjanina!itp.)!zostanie!

uzgodniona!w!trakcie!prac.!

•! Każde!zdjęcie!będzie!zaopatrzone!w!informację!o!współrzędnych!kamery!(wysokość!nad!podłogą)!i!

jej!orientację!względem!pacjenta.!

•! Wykonawca! zaproponuje! i! uzgodni! ze! Zleceniodawcą! interfejs! programistyczny! biblioteki.! Interfejs!

umożliwi!m.in.!przekazywanie!obrazów!do!biblioteki!oraz!wynikowego!modelu!do!programu,!a!także!

przesyłania!dodatkowych!informacji!(np.!współrzędne!kamery,!identyfikatory!obrazów,!współrzędne!

wskazania,!informacje!o!błędach!i!ostrzeżenia).!!

•! Biblioteka! będzie! posiadać! dwie! funkcje:! jedna! z! funkcji! będzie! zwracać! będzie! model! 3D! np.! w!

formacie! STL,! natomiast! druga! z! nich! będzie! zwracać! obraz! (bitmapę)! utworzoną! na! podstawie!

przekazanych!do!funkcji!informacji!o!żądanej!pozycji!modelu!względem!obserwatora.!

•! Biblioteka!umożliwi!wyszukanie!zdjęcia,!które!pokazuje!wybrany!fragment!ciała!pacjenta!na!podstawie!

przekazania! do! biblioteki! numeru! trójkąta! na! modelu! trójwymiarowym! (np.! STL)! zwracanym! przez!

bibliotekę!lub!pozycji!piksela!na!bitmapie!zwracanej!przez!bibliotekę.!

•! Biblioteka! dynamiczna! będzie! napisana! w! C++! (lub! języku! C#),! z! wykorzystaniem! innych! (obcych)!

narzędzi!i!bibliotek,!w!tym!bibliotek!typu!openJsource!(z!zastrzeżeniem!punktu!poniżej).!

•! Biblioteka!zostanie!dostarczona!wraz!kodami!źródłowymi!oraz!z!pełnymi!prawami!do!zastosowania!jej!

w!produktach!komercyjnych.!Zastosowanie!biblioteki!nie!może!wiązać!się!z!żadnymi!ograniczeniami!

dla! Zleceniodawcy,! np.! z! wymogiem! udostępniania! kodów! źródłowych! komercyjnego! produktu,!

powstałego!z!użyciem!tej!biblioteki.!

!

(5)

Biblioteka,*analizująca*zmianę*kształtu,*wielkości*oraz*pojawianie*się*nowych*

znamion*na*ciele*pacjenta*

•! Dane!wejściowe!dla!biblioteki:!dwa!zestawy!kolorowych!obrazów!ciała!pacjenta!zawierające!zdjęcia!

wykonane! aparatem! fotograficznym,! zapisane! w! formacie! RAW! lub! JPG.! Zestawy! zdjęć! byłyby!

wykonywane!w!odstępie!kilku!miesięcy,!przy!maksymalnym!zachowaniu!tej!samej!postawy!pacjenta!

oraz!warunków!oświetlenia.!Docelowy!sposób!wykonywania!zdjęć!zakłada!ręce!podniesione!do!góry,!

trzymające!się!drążka,!platforma!najlepiej!ruchoma.!Biblioteka!działać!będzie!również!na!zdjęciach!z!

obecnie!stosowanego!systemu.!

•! Biblioteka!umożliwi!korekcję!nierównomierności!tła,!normalizację!kolorów,!redukcję!artefaktów!(np.!

owłosienie),!przy!czym!redukcja!ma!być!prowadzona!na!potrzeby!analiz!wymienionych!poniżej.!

•! Biblioteka! wykrywać! będzie! znamiona! na! skórze! i! wyznaczać! wybrane! parametry! geometryczne!

obszaru!znamienia.!

•! Biblioteka!przeprowadzać!będzie!analizę!na!podstawie!dwóch!kompletów!zdjęć!pacjenta.!Przy!czym!

drugi!komplet!zdjęć!będzie!wykonywany!po!upływie!znacznego!czasu!od!wykonania!zdjęć!z!kompletu!

pierwszego!(docelowo!będzie!to!czas!co!najmniej!kilku!miesięcy).!

•! Biblioteka! dopasuje! obszary! znamion! wykrytych! dla! pierwszego! zestawu! zdjęć! z! znamionami!

wykrytymi! na! innym! zestawie! zdjęć! wykonanych! po! pewnym! czasie! (uwzględniając! niewielkie!

deformacje!sylwetki!pacjenta!oraz!modyfikacje!położenia!jego!sylwetki!podczas!wykonywania!zdjęć).!

•! Wykonywane!będzie!„matchowanie”!tych!samych!znamion!na!obu!kompletach!zdjęć.!Zwracane!będą!

współrzędne! znamiona! na! obydwu! zdjęciach! oraz! przybliżoną! wielkość! znamiona! (potrzebną! do!

oznaczenia!znamiona!na!ekranie).!

•! Wykrywane!będą!znamiona!nowe!(niewystępujące!podczas!pierwszej!akwizycji)!oraz!te,!które!zniknęły!

po! czasie! pierwszej! akwizycji.! Zwracane! będą! współrzędne! znamiona! na! zdjęciu! oraz! przybliżona!

wielkość!znamiona!(potrzebna!do!oznaczenia!znamiona!na!ekranie).!

•! Przeprowadzana! będzie! ilościowa! analiza! zmian! wybranych! parametrów! geometrycznych!

dopasowanych! par! znamion.! Porównywane! będą! cechy! (pole! powierzchni,! kształt,! kolor)!

„zmatchowanych”!znamion!i!wskazywane!te!znamiona,!których!cechy!uległy!zmianom.!

•! Niwelowany!będzie!wpływ!„zewnętrznych”!czynników,!które!utrudniają!wykonanie!analiz.!(Chodzi!na!

przykład! o! inne! ułożenie! włosów! na! ciele! pacjenta,! inną! opaleniznę! czy! też! o! inne! ułożenie! ciała!

pacjenta!na!zdjęciach!z!I!i!II!zestawu).!

•! W! celu! zachowania! jak! największej! elastyczności! (szczególnie! pod! kątem! integracji! z! innymi! lub!

nowymi! rozwiązaniami)! biblioteka!powinna!udostępniać!osobne!funkcje,!wykonujące! poszczególne!

etapy!analizy.!W!szczególności!powinny!istnieć!osobne!funkcje!umożliwiające:!

a)! „Matchowanie”!zmian!na!zdjęciach,!

b)! Porównywanie,! czy! w! przypadku! danego! znamiona! doszło! do! zmiany! cech! (ta! funkcja! na!

wejściu!pobierze!„zmatchowaną”!parę!znamion!a!zwróci!parametry!o!mówiące!o!wielkości!

zmian! każdej! z! badanych! cech.! Zwracane! parametry! mogą! być! wyrażone! w! postaci! ilorazu!

wartości! danej! cechy! wyznaczonej! na! podstawie! pierwszego! zdjęcia! z! pary! do! wartości! tej!

(6)

c)! Wstępne!przygotowanie!zdjęć!(np.!normalizacja!kolorów!w!celu!usunięcia!wpływu!

opalenizny,!wykrywanie!włosów,!przekształcanie!zdjęć!w!celu!usunięcia!efektu!związanego!z!

innym!ułożeniem!ciała!itd.)!

•! Biblioteka!dynamiczna!będzie!napisana!w!C++!(lub!języku!C#).!

•! Biblioteka!zostanie!dostarczona!wraz!kodami!źródłowymi!oraz!z!pełnymi!prawami!do!zastosowania!jej!

w!produktach!komercyjnych.!Zastosowanie!biblioteki!nie!może!wiązać!się!z!żadnymi!ograniczeniami!

dla! Zleceniodawcy,! np.! z! wymogiem! udostępniania! kodów! źródłowych! komercyjnego! produktu,!

powstałego!z!użyciem!tej!biblioteki.!

!

KOD!CPV!zamówienia:!

73110000J6!Usługi!badawcze!

!

12.!Kryteria)oceny)ofert)

1.! Wybór!najkorzystniejszej!oferty!nastąpi!w!oparciu!o!następujące!kryteria:!

Cena!całkowita!netto!–!100!pkt.!(100%).!

!

13.!Zawarcie)umowy:)

Umowa!warunkowa!z!wybranym!oferentem!zostanie!zawarta!w!terminie!ważności!oferty!–!tj.!do!

180! dni! od! daty! złożenia! oferty.! Warunkiem! wcielającym! umowę! w! życie! będzie! uzyskanie!

dofinansowania!w!ramach!działania!2.3.2!PO!IR!

!

14.!Szczególne)uprawnienia)zamawiającego:) 1.! Zamawiający!zastrzega!sobie!możliwość:!

a)! odwołania!postępowania!w!ramach!zapytania!ofertowego!w!każdym!czasie!do!momentu!

złożenia!ofert,!

b)! zakończenia!postępowania!bez!dokonania!wyboru!Wykonawcy,!

c)! unieważnienia! postępowania,! zarówno! przed,! jak! i! po! dokonaniu! wyboru!

najkorzystniejszej!oferty,!bez!podania!przyczyny,!

2.! W! przypadkach,! o! których! mowa! powyżej,! Wykonawcy! nie! przysługują! w! stosunku! do!

Zamawiającego!żadne!roszczenia!odszkodowawcze.!

!

15.!Dodatkowe)postanowienia:)

Niniejsze!zapytanie!ofertowe!zostało!umieszczone!na!stronie!IP!http://www.parp.gov.pl/zamowienia- 1420.–poprzez!!SLparp2014!oraz!na!stronie!internetowej!Zamawiającego:!www.skopiaJec.pl!

1.! W! ramach! zamówienia! nie! ma! możliwości! składania! ofert! wariantowych! oraz! ofert!

częściowych.!

2.! Zamawiający!po!dokonaniu!oceny!nadesłanych!ofert!dokona!oceny!najkorzystniejszej!oferty,!

co!zostanie!udokumentowane!stosownym!protokołem.!

3.! Informacja!o!wyniku!postępowania!zostanie!wysłana!do!każdego!Oferenta,!który!złożył!ofertę!

oraz! umieszczona! na! stronie! internetowej! Zamawiającego! oraz! na! stronie!

www.parp.gov.pl/zamowieniaJ1420!

(7)

4.! Zamawiający! zastrzega! sobie! możliwość! zmiany! zakresu! umowy! zawartej! z! podmiotem!

wybranym!w!wyniku!przeprowadzonego!postępowania!o!udzielenie!zamówienia!publicznego!

wyłącznie!w!formie!pisemnego!aneksu!z!następujących!powodów:!

a.! Uzasadnionych!zmian!w!zakresie!i!sposobie!wykonania!przedmiotu!zamówienia,!

b.! Obiektywnych!przyczyn!niezależnych!od!Zamawiającego!lub!Oferenta,!

c.! Okoliczności!siły!wyższej,!

d.! Zmian! regulacji! prawnych! w! stosunku! do! rozwiązań! obowiązujących! w! dniu!

podpisania!umowy,!

e.! Otrzymania! decyzji! jednostki! finansującej! projekt! zawierającej! zmiany! zakresu!

zadań,! kosztorysów,! terminów! realizacji! czy! też! ustalającej! dodatkowe!

postanowienia,!do!których!zamawiający!zostanie!zobowiązany.!

5.! W! ramach! składania! wniosku! o! dofinansowanie! oferty! mogą! zostać! przedstawione! w! celu!

weryfikacji!do!właściwej!instytucji!publicznej.!

6.! Wybrany!oferent!przedstawi!na!potrzeby!wniosku!o!dofinansowanie!co!najmniej!następujące!

dane:! Zasoby! kadrowe,! doświadczenie! w! zakresie! przedmiotu! zapytania,! najważniejsze!

publikacje!związane!z!przedmiotem!zapytania.!

!

16.!Opis)sposobu)przygotowania)oferty:)

1.! Oferta!powinna!być!złożona!na!druku!„Formularz!oferty”!(załącznik!nr!1)!wraz!z!wymaganymi!

załącznikami.!

2.! Oferta!powinna!zawierać:!

•! Pełne!dane!identyfikujące!Oferenta!(nazwa,!adres,!nr!NIP,!nr!KRS/EDG),!

•! Informacje! dotyczące! typu! podmiotu! (uczelnia! publiczna,! państwowy! instytut!

badawczy,! instytut! PAN! lub! inna! jednostka! naukowa! będąca! organizacją! badawczą!

prowadzącą!badania!i!upowszechniającą!wiedzę),!

•! Datę!przygotowania!i!termin!ważności!oferty,!

•! Zakres!i!szczegółowy!opis!oferowanych!usług/i!badawczej/ych!w!ramach!oferty,!J!lub!

informcję,!iż!zakres!oferty!odpowiada!w!pełni!treści!zapytania!ofertowego!

•! Cenę!całkowitą!netto!i!brutto,!

•! Warunki!i!termin!płatności,!

•! Datę/okres!realizacji!przedmiotu!oferty,!

•! Dane!osoby!do!kontaktu!(imię!i!nazwisko,!numer!telefonu,!adres!eJmail),!

•! Podpis!osoby!upoważnionej!do!wystawienia!oferty,!

•! Podpisane! Oświadczenia! stanowiące! załącznik! do! niniejszego! zapytania! ofertowego!

(Załączniki!2J3),!

3.! Brak!jakiegokolwiek!z!wyżej!wymienionych!elementów!może!skutkować!odrzuceniem!oferty.!!

4.! Wszystkie!koszty!związane!ze!sporządzeniem!i!złożeniem!oferty!ponosi!Wykonawca.!

5.! Oferty!muszą!obejmować!całość!przedmiotu!zamówienia!zgodnie!ze!szczegółowym!opisem!

przedmiotu! Zamówienia,! nie! dopuszcza! się! składania! ofert! częściowych! lub! ofert!

wariantowych.!

!

17.!Zamówienia)uzupełniające)i)dodatkowe)

Zleceniodawca!zastrzega!możliwość!udzielenia!wybranemu!w!wyniku!przeprowadzonej!procedury!

wyboru! wykonawcy! zamówienia! uzupełniającego! lub! dodatkowego.! Przedmiot! zamówienia!

(8)

)

Załącznik)nr)1.)Wzór)oferty) )

FORMULARZ)OFERTY)

!

W!odpowiedzi!na!Zapytanie!Ofertowe!nr!1/2.3.2/2017!z!dnia!15.12.2017.!Skopia!EC!J!składamy!

poniższą!ofertę.!

)

Dane!Oferenta!

Nazwa!Oferenta! !

Adres! !

NIP! !

Rodzaj!podmiotu,!kategoria!jednostki!

! !

Osoba!kontaktowa! !

Imię!i!nazwisko! !

eJmail! !

Telefon! !

Data!oferty! !

Termin!ważności!oferty!(co!najmniej!

180!dni)! !

Określenie!przedmiotu!oferty!(zakres!i!szczegółowy!opis!oferowanych!usług)!

!

!!

!

!

Cena!netto! !

Cena!brutto! !

Termin!realizacji! !

Podpisy!

Imię!i!nazwisko! !

Funkcja! !

Data!i!podpis!(pieczęcie)!

!

!

!

!

!

!

!

!

)

) )

(9)

Załącznik)nr)2.)Oświadczenie)o)braku)powiązań)

!

Wykonawca:! ! ! ! ! ! ! ! ! Miejsce,!data!

!

! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ……….!

!

………!

!

!

NIP:!! ! ……….!

!

REGON:!! ……….!

!

Oświadczenie!o!braku!powiązań!osobowych!i!kapitałowych!

!

W!odpowiedzi!na!zapytanie!ofertowe!nr!1/2.3.2/2017!z!dnia!15.12.2017.!Skopia!EC.!

!

Oświadczam(y),! że! nie! jestem(eśmy)! powiązani! z! Zamawiającym! osobowo! lub! kapitałowo.! Przez!

powiązania!kapitałowe!lub!osobowe!rozumie!się!wzajemne!powiązania!między!zamawiającym!lub!osobami!

upoważnionymi!do!zaciągania!zobowiązań!w!imieniu!zamawiającego!lub!osobami!wykonującymi!w!imieniu!

zamawiającego! czynności! związane! z! przygotowaniem! i! przeprowadzeniem! procedury! wyboru!

wykonawcy,!a!wykonawcą,!polegającej!w!szczególności!na:!

!

1.! Uczestniczeniu!w!spółce,!jako!wspólnik!spółki!cywilnej!lub!spółki!osobowej,!

2.! Posiadaniu!co!najmniej!10%!udziałów!lub!akcji,!

3.! Pełnieniu!funkcji!członka!organu!nadzorczego!lub!zarządzającego,!prokurenta,!pełnomocnika,!

4.! Pozostawaniu! w! związku! małżeńskim,! w! stosunku! pokrewieństwa! lub! powinowactwa! w! linii!

prostej,!pokrewieństwa!drugiego!stopnia!lub!powinowactwa!drugiego!stopnia!w!linii!bocznej!lub!

w!stosunku!przysposobienia,!opieki!lub!kurateli.!

!

!

Imię!i!nazwisko!osoby!(osób)!upoważnionej!do!

złożenia!oferty!

!

!

Stanowisko!służbowe!

!

!

!

Miejsce,!data!i!podpis!(podpisy)!

!

!

!

!

! !

(10)

Załącznik)nr)3.)Oświadczenie)Oferenta)

!

Wykonawca:! ! !

!

!

!

………!

!

!

NIP:!! ! ……….!

!

REGON:!! ……….!

!

Oświadczamy!się,!że!zapoznaliśmy!się!z:!

!! przedmiotem!zamówienia,!

!! informacją!zawartą!w!zapytaniu!ofertowym!nr!1/2.3.2/2017!z!dnia!15.12.2017.!Skopia!EC!r.,!

którą!w!pełni!akceptujemy!i!uznajemy!się!za!związanych!zawartymi!w!niej!postanowieniami!i!

zasadami!postępowania,!!

a!tym!samym:!

!! uzyskaliśmy!konieczne!informacje!potrzebne!do!właściwego!sporządzenia!oferty!i!wykonania!

zamówienia,!

!! zapoznaliśmy!się!z!całym!przedmiotem!zamówienia!w!takim!zakresie,!że!zapewnia!to!prawidłowe!

sporządzenie!oferty!jak!realizację!zamówienia!i!nie!wnosimy!zastrzeżeń.!!

!! oświadczamy,!że!przedmiot!oferty!jest!zgodny!z!przedmiotem!zamówienia.!

!

Oświadczamy,! że! zobowiązujemy! się,! w! przypadku! wyboru! naszej! oferty,! do! zawarcia! umowy! na!

przedstawionych!warunkach!w!miejscu!i!terminie!wyznaczonym!przez!Zamawiającego.!!

!

Imię!i!nazwisko!osoby!(osób)!upoważnionej!do!

złożenia!oferty!

!

!

Stanowisko!służbowe!

!

!

!

Miejsce,!data!i!podpis!(podpisy)!

!

!

!

!

Obraz

Updating...

Cytaty

Updating...

Powiązane tematy :