znak postępowania: OR /08

Pełen tekst

(1)

tel. (012) 616 17 89, tel./fax. (012) 616 12 17, 616 12 36 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

(zwana dalej „specyfikacją”) 1. Informacje o zamawiającym

Gmina Miejska Kraków, zwana w dalszej części „zamawiającym” z siedzibą w Krakowie, Plac Wszystkich Świętych 3-4, Regon 350508747, NIP 676-10-13-717.

2. Tryb udzielenia zamówienia

Zamówienie publiczne udzielane jest zgodnie z ustawą z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2007 r. Nr 223, poz. 1655), zwaną dalej

„ustawą”, w trybie przetargu nieograniczonego.

3. Opis przedmiotu zamówienia - „Wykonanie operatów szacunkowych wraz z dokumentacją fotograficzną dla nieruchomości (13 części) – 4 edycja”.

3.1. Przedmiotem zamówienia jest „Wykonanie operatów szacunkowych wraz z dokumentacją fotograficzną dla nieruchomości stanowiących własność Gminy Miejskiej Kraków, Skarbu Państwa, osób fizycznych lub prawnych oraz będących w posiadaniu jednostek bez osobowości prawnej (13 części) – 4 edycja”.

3.2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera wzór umowy (wraz z załącznikami) stanowiący załącznik nr 1 do specyfikacji.

3.3. Oznaczenie przedmiotu zamówienia wg Wspólnego Słownika Zamówień (CPV):

74.23.19.00-6.

3.4. Operaty szacunkowe winny być wykonane zgodnie z ustawą z dnia 21.08.1997 r.

o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity z 2004r. Dz. U. Nr 261, poz. 2603 z póź. zm.) i rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 21 września 2004r w sprawie wyceny nieruchomości i sporządzania operatu szacunkowego (Dz. U. z 2004 r. Nr 207 poz. 2109 z późn. zm.) oraz standardami zawodowymi rzeczoznawców majątkowych wydanymi przez Polską Federację Stowarzyszeń Rzeczoznawców Majątkowych.

3.5. Wykonawca użyje do wykonania operatów szacunkowych materiałów własnych, oraz pokryje koszty związane z wykorzystaniem i zakupem materiałów geodezyjnych wymaganych do sporządzenia operatów szacunkowych (np. mapa ewidencyjna, wypis z rejestru gruntów) oraz badaniem ksiąg wieczystych.

3.6. Wykonawca zobowiązany jest, w ramach wynagrodzenia umownego, do umieszczenia stosownej klauzuli, w operacie szacunkowym, potwierdzającej jego aktualność, w przypadku stwierdzenia przez rzeczoznawcę majątkowego, który sporządził operat szacunkowy, że po okresie 12 miesięcy od daty jego sporządzenia, wartości przedstawione w operacie szacunkowym nie uległy zmianie (art. 156 ust. 4 ustawy o gospodarce nieruchomościami).

3.7. Wykonawca zobowiązany jest, w ramach wynagrodzenia umownego do sporządzenia aktualizacji operatu szacunkowego w przypadku stwierdzenia, iż wartość nieruchomości przedstawiona w operacie szacunkowym uległa zmianie przed upływem okresu 12 miesięcy od daty jego sporządzenia.

3.8. Zamawiający dopuszcza możliwość składania ofert częściowych na poszczególne części:

od 1 do 13. Wykonawca może złożyć ofertę częściową na jedną, więcej lub wszystkie części przedmiotu zamówienia.

3.9. Poszczególne części zostały opisane szczegółowo w Formularzu oferty stanowiącym załącznik nr 2 do specyfikacji.

3.10. Zamawiający nie przewiduje możliwości udzielania zamówień uzupełniających, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 ustawy.

3.11. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.

4. Termin wykonania zamówienia:

Terminy realizacji wykonania operatów szacunkowych dla poszczególnych części określa się:

do 14 dni od daty zawarcia umowy (dot. części: 1,2, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13),

do 21 dni od zawarcia umowy (dot. części: 3, 4, 5).

(2)

5. Warunki udziału w postępowaniu:

W postępowaniu mogą wziąć udział wykonawcy, którzy spełniają wymogi określone w art. 22 ust. 1 ustawy i nie podlegają wykluczeniu na podstawie art. 24 ust.1 i 2 ustawy oraz wykonawcy, którzy spełniają następujące warunki:

5.1. posiadają uprawnienia rzeczoznawcy majątkowego lub dysponują co najmniej jedną osobą posiadającą wyżej wymienione uprawnienia.

5.2. znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia i są ubezpieczeni od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej na kwotę nie mniejszą niż 25 000 euro.

6. Oświadczenia i dokumenty, jakie wykonawca zobowiązany jest złożyć w ofercie, forma dokumentów oraz dokumenty potwierdzające spełnianie warunków udziału w postępowaniu.

6.1. Ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu wykonawców zostanie dokonana w oparciu o dokumenty, o których mowa w punkcie 6.2.1.- 6.2.8. specyfikacji.

6.2. Wykonawca jest zobowiązany złożyć w ofercie:

- w celu potwierdzenia, że posiada uprawnienie do wykonywania określonej działalności lub czynności oraz nie podlega wykluczeniu na podstawie art. 24 ustawy:

6.2.1. Oświadczenie Wykonawcy – wypełnione i podpisane odpowiednio przez osoby upoważnione do reprezentowania Wykonawcy (załącznik nr 3A do specyfikacji) albo przez Pełnomocnika reprezentującego Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia (załącznik nr 3B do specyfikacji),

6.2.2. Aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. W przypadku zaświadczenia o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej oznacza to, że powinno ono być wydane w trybie opisanym w dziale VII kodeksu postępowania administracyjnego – samo stwierdzenie przez właściwy organ zgodności z oryginałem z podaniem daty nie spełnia wymogów ustawy (nie jest wydaniem zaświadczenia),

6.2.3. Aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków i opłat lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu – wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert,

6.2.4. Aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z uiszczaniem składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu – wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert,

6.2.5. Aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4-8 ustawy, wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert,

6.2.6. Aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 9 ustawy, wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert,

- w celu potwierdzenia opisanego warunku posiadania niezbędnej wiedzy i doświadczenia oraz dysponowania potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia:

6.2.7. Uprawnienia rzeczoznawcy majątkowego dla osób wskazanych do realizacji zamówienia w rozdz. II, pkt 3 formularza oferty.

6.2.8. Polisę od odpowiedzialności cywilnej a w przypadku jej braku inny dokument potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej na kwotę min. 25 000 euro.

- oraz:

6.2.9. Wypełniony i podpisany przez osoby upoważnione do reprezentowania wykonawcy Formularz oferty według wzoru stanowiącego załącznik nr 2 do specyfikacji,

6.2.10. Pełnomocnictwo - do reprezentowania wykonawcy w postępowaniu albo do reprezentowania wykonawcy w postępowaniu i zawarcia umowy, jeżeli osoba reprezentująca Wykonawcę

(3)

w postępowaniu o udzielenie zamówienia nie jest wskazana jako upoważniona do jego reprezentacji we właściwym rejestrze lub ewidencji działalności gospodarczej.

6.2.11. Kserokopię dowodu wniesienia wadium (w przypadku wniesienia wadium w pieniądzu).

6.3. Dokumenty potwierdzające spełnianie warunków udziału w postępowaniu wykonawców mających siedzibę lub miejsce zamieszkania za granicą.

6.3.1. Gdy wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa w punktach 6.2.2 - 6.2.6 składa:

a) dokument lub dokumenty, wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości – wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert,

b) dokument lub dokumenty, wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert,

c) dokument lub dokumenty, wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie – wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert,

d) zaświadczenie właściwego organu sądowego lub administracyjnego kraju pochodzenia albo zamieszkania osoby, której dokumenty dotyczą w zakresie określonym w art. 24 ust.

1 pkt 4-8 ustawy – wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.

6.3.2. Jeżeli w kraju pochodzenia osoby lub w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w pkt. 6.3.1 zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie złożone przed notariuszem, właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio kraju pochodzenia osoby lub kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania.

6.4. Forma dokumentów.

6.4.1. Wszystkie dokumenty muszą być przedstawione w formie oryginału lub kserokopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez osobę upoważnioną do reprezentowania wykonawcy na każdej zapisanej stronie poświadczanego dokumentu, z zastrzeżeniem, że pełnomocnictwo może być przedłożone wyłącznie w formie oryginału lub kopii poświadczonej przez notariusza.

6.4.2. Gdy przedstawiona kserokopia dokumentu jest nieczytelna lub budzi wątpliwości, co do jej prawdziwości, a zamawiający nie może sprawdzić jej prawdziwości w inny sposób, może on zażądać przedstawienia oryginału lub notarialnie potwierdzonej kopii dokumentu.

6.4.3. Dokumenty sporządzone w języku obcym są składane wraz z tłumaczeniem na język polski, poświadczonym przez osoby upoważnione do reprezentowania wykonawcy.

6.4.4. W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, poświadczenia za zgodność z oryginałem winien dokonać Pełnomocnik.

7. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia w rozumieniu art. 23 ust. 1 ustawy:

7.1. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia publicznego (np. członkowie konsorcjum) są zobowiązani ustanowić Pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu albo do reprezentowania ich w postępowaniu i do zawarcia umowy.

7.2. W takim przypadku – oprócz dokumentów wymienionych w pkt. 6.2 specyfikacji – wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia publicznego są zobowiązani do złożenia w ofercie Pełnomocnictwa ustanawiającego Pełnomocnika, o którym mowa w pkt. 7.1.

Pełnomocnictwo zawierać powinno umocowanie do reprezentowania w postępowaniu lub do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy. Pełnomocnictwo może być przedłożone wyłącznie w formie oryginału lub kopii poświadczonej przez notariusza.

7.3. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia publicznego składają:

7.3.1. każdy z osobna dotyczące ich dokumenty wymienione w punktach 6.2.2. – 6.2.6.,

7.3.2. Oświadczenie Pełnomocnika wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia (pkt. 6.2.1. siwz) – wg załącznika 3 B do specyfikacji.

(4)

7.3.3. dokumenty wskazane w pkt. 6.2.7. – 6.2.8. składają ci z wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, którzy spełniają warunek, na potwierdzenie którego wymagany jest dany dokument.

Uwaga: wszystkie kopie dokumentów składnych w ofercie powinien podpisać za zgodność z oryginałem Pełnomocnik. Pełnomocnik podpisuje także w imieniu wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia Formularz Oferty.

8. Sposób porozumiewania się stron w niniejszym postępowaniu oraz przekazywania oświadczeń i dokumentów:

8.1. W postępowaniu o udzielenie zamówienia oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje zamawiający i wykonawcy przekazują drogą pisemną lub faksem. W przypadku przekazywania oświadczeń, wniosków, zawiadomień oraz informacji faksem każda ze stron na żądanie drugiej niezwłocznie potwierdza fakt ich otrzymania.

8.2. Korespondencję pisemną należy kierować na adres: Urząd Miasta Krakowa, Wydział Organizacji i Nadzoru, Oddział Zamówień Publicznych, 31-004 Kraków, Plac Wszystkich Świętych 3 - 4.

8.3. Korespondencję w formie faksowej należy kierować na numer faksu: +48 12 616 1217 lub +48 12 616 1236.

8.4. Ofertę w postępowaniu można złożyć wyłącznie w formie pisemnej.

9. Osoby uprawnione do kontaktów z wykonawcami w sprawach formalnych:

Lucyna Rzemieniec tel. +48 12 61 61 595, Magdalena Paluch tel. +48 12 61 61 789 10. Wyjaśnienia oraz modyfikacja treści specyfikacji:

Każdy wykonawca ma prawo zwrócić się do zamawiającego o wyjaśnienie treści SIWZ.

Zamawiający jest obowiązany niezwłocznie udzielić wyjaśnień chyba, że prośba o wyjaśnienie treści specyfikacji wpłynęła do zamawiającego na mniej niż 6 dni przed terminem składania ofert. Wyjaśnienia treści specyfikacji oraz jej ewentualne modyfikacje będą dokonywane na zasadach i w trybie art. 38 ustawy.

11. Wadium:

11.1. Wykonawca przed upływem terminu składania ofert zobowiązany jest wnieść wadium w wysokości:

Część 1 - 50 zł Część 2 - 20 zł Część 3 - 250 zł Część 4 - 100 zł Część 5 - 50 zł Część 6 - 70 zł Część 7 - 10 zł Część 8 - 70 zł Część 9 - 70 zł Część 10 - 15 zł Część 11 - 100 zł Część 12 - 150 zł Część 13 - 15 zł

11.2. Wadium może być wnoszone:

 Przelewem – wpłacane na rachunek UMK (nr 63 1060 0076 0000 3310 0002 5387) z dopiskiem „wadium – OR-12.3410-11/08 – część 1/2/3/4/5/6/7/8/9/10/11/12/13” przed upływem terminu składania ofert tak, aby w dniu otwarcia ofert wadium znajdowało się na ww. rachunku;

 w poręczeniach bankowych, poręczeniach pieniężnych spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, gwarancjach bankowych, gwarancjach ubezpieczeniowych lub poręczeniach udzielanych przez podmioty o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. nr 109 poz. 1158 z późn. zm.) – deponowane w kasie Wydziału Finansowego Urzędu Miasta Krakowa za potwierdzeniem przyjęcia przed upływem terminu składania ofert lub załączane do oferty (tj. w kopercie z ofertą, w takim przypadku zamawiający przekaże dokument stanowiący wadium do kasy).

11.3. Dopuszczalne jest złożenie wadium w więcej niż jednej formie.

11.4. Właściwa kasa Wydziału Finansowego Urzędu Miasta Krakowa znajduje się w budynku przy pl. Wszystkich Świętych 3/4 na parterze – jest czynna w poniedziałki w godzinach 9.00-16.30,

(5)

od wtorku do piątku w godzinach 8.00-15.00. Kasa potwierdza jedynie przyjęcie dokumentu stanowiącego wadium – nie zajmuje się oceną, czy spełnia ono wymagania Zamawiającego.

11.5. Wadium wnoszone w formie gwarancji i poręczeń musi spełniać następujące wymogi:

 być wystawione na Gminę Miejską Kraków (31-004 Kraków, pl. Wszystkich Świętych 3-4);

 zawierać w swej treści oświadczenie gwaranta (poręczyciela), w którym zobowiązuje się on do bezwarunkowej wypłaty kwoty wadium na pierwsze żądanie Zamawiającego zawierające oświadczenie, iż zaszła jedna z przesłanek wymienionych w art. 46 ust. 5 ustawy;

 w przypadku, gdy wykonawcy wspólnie ubiegają się o udzielenie zamówienia – obejmować zobowiązanie gwaranta (poręczyciela) z tytułu związanych z postępowaniem o udzielenie zamówienia działań lub zaniechań opisanych w art. 46 ust. 5 ustawy każdego z tych wykonawców;

 okres ważności wadium nie może być krótszy niż okres związania ofertą.

11.6. Zamawiający zwróci wadium w sposób odpowiadający formie wnoszenia w przypadkach wymienionych w art. 46 ust. 1 i 2 ustawy prawo zamówień publicznych. W przypadku wpłaty przelewem Zamawiający zwróci kwotę wadium wraz z odsetkami wynikającymi z umowy prowadzenia rachunku, pomniejszoną o koszty prowadzenia rachunku oraz o prowizje bankowe. Wadium wniesione inaczej niż w pieniądzu kasa Wydziału Finansowego Urzędu Miasta Krakowa wydaje (przesyła) wykonawcom za potwierdzeniem odbioru. Zamawiający zatrzyma wadium w wypadku, gdy zajdzie jedna z okoliczności wymienionych w art.46 ust.5 ustawy prawo zamówień publicznych.

12. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy:

W niniejszym postępowaniu nie stosuje się przepisów dotyczących zabezpieczenia należytego wykonania zamówienia.

13. Termin związania ofertą:

Składający ofertę pozostaje nią związany przez okres 60 dni licząc od upływu terminu składania ofert.

14. Sposób przygotowania oferty:

14.1. Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę.

14.2. Wykonawca sporządza pisemną ofertę w języku polskim w sposób czytelny i trwały.

14.3. Poprawki muszą być naniesione czytelnie oraz opatrzone podpisami osób uprawnionych do reprezentowania wykonawcy.

14.4. W Formularzu Ofertowym wartości liczbowe należy wpisywać w każdej pozycji wyłącznie cyframi, a w miejscach gdzie jest to wyraźnie wskazane także słownie (nie stosuje się wyrażenia „jw.” i równoważnych).

14.5. Część oferty, która zawiera informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, a wykonawca zastrzega ich poufność, należy umieścić w odrębnej kopercie z opisem „Zastrzeżona część oferty”. Zamawiający nie odpowiada za ujawnienie informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa przekazanych mu przez Wykonawcę wbrew postanowieniom niniejszego podpunktu. Wykonawca nie może zastrzec informacji, o których mowa w art. 86 ust. 4 ustawy.

Przez tajemnicę przedsiębiorstwa rozumie się nieujawnione do wiadomości publicznej informacje techniczne, technologiczne, organizacyjne przedsiębiorstwa lub inne informacje posiadające wartość gospodarczą, co do których przedsiębiorca podjął niezbędne działania w celu zachowania ich poufności, zgodnie z ustawą z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (t. jedn.: Dz. U. z 2003 r. nr 153 poz. 1503).

14.6. Wykonawca powinien ponumerować każdą zapisaną stronę oferty oraz wpisać ilość stron w ”Formularzu Oferty”.

14.7. Dokumenty tworzące ofertę powinny być zszyte (spięte, oprawione, zbindowane itp.) w sposób uniemożliwiający ich wypięcie (zdekompletowanie).

14.8. Ofertę należy złożyć w nieprzejrzystej i trwale zamkniętej kopercie lub opakowaniu.

14.9. Na kopercie lub opakowaniu należy umieścić następujące informacje:

Nazwa i adres wykonawcy (ewentualnie pieczęć)

Wydział Organizacji i Nadzoru UMK, Oddział Zamówień Publicznych Znak sprawy: OR-12.3410 – 11/08

Oferta na „Wykonanie operatów szacunkowych (13 części) – 4 edycja”.

Nie otwierać przed 13.03.2008 r. godz. 12:00

(6)

15. Termin i miejsce składania i otwarcia ofert:

15.1. Termin i miejsce składania ofert

Oferty należy składać na adres: Urząd Miasta Krakowa, Plac Wszystkich Świętych 3-4, Kancelaria Magistratu (parter), stanowisko nr 1 – nie później niż do dnia 13 marca 2008 r. do godz. 11:00. Kancelaria Magistratu jest czynna od poniedziałku do piątku od 800– 1800. Oferty złożone po terminie nie będą otwierane. Zostaną one zwrócone bez otwierania, po upływie terminu przewidzianego na wniesienie protestu.

15.2. Termin i miejsce otwarcia ofert

Otwarcie złożonych ofert nastąpi w dniu 13 marca 2008 r. o godz. 12:00 w budynku Urzędu Miasta Krakowa, Pl. Wszystkich Świętych 3 -4, w sali nr 303.

Bezpośrednio przed otwarciem ofert zamawiający poda kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia. Podczas otwarcia ofert zamawiający poda nazwy (firmy) oraz adresy wykonawców, a także informacje dotyczące ceny.

16. Sposób obliczenia ceny oferty:

16.1. Wykonawca ma obowiązek podać w Formularzu Oferty (którego wzór stanowi zał. nr 2 do specyfikacji) cenę (brutto) za wykonanie poszczególnych części zamówienia oraz stawkę VAT wraz z podaniem cen jednostkowych za poszczególne operaty.

16.2. Podane w ofercie ceny muszą uwzględniać wszystkie wymagania zamawiającego określone w niniejszej specyfikacji oraz obejmować wszelkie koszty, jakie poniesie Wykonawca z tytułu należytego oraz zgodnego z umową i obowiązującymi przepisami wykonania przedmiotu zamówienia.

16.3. Wszystkie koszty uzyskania niezbędnych materiałów do wykonania operatów szacunkowych zostaną wkalkulowane w podaną do oferty cenę usługi.

16.4. Ceny w ofercie należy określać z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku, stosując zasadę opisaną w § 9 ust. 6 rozporządzenia Ministra Finansów dnia 25 maja 2005 r.

w sprawie zwrotu podatku niektórym podatnikom (…), Dz. U. Nr 95, poz. 798.

16.5. W przypadku wykonawców, którzy posiadają siedzibę, stałe miejsce prowadzenia działalności lub stałe miejsce zamieszkiwania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, jeśli to zamawiający będzie zobowiązany do rozliczenia podatku od towarów i usług, zamawiający – wyłącznie dla celów porównania ofert – doliczy do podanej ceny podatek VAT, zgodnie z obowiązującymi polskimi przepisami podatkowymi. Podczas otwarcia ofert zamawiający odczyta cenę wskazaną w Formularzu Oferty.

17. Informacje dotyczące walut obcych:

17.1. Rozliczenia między wykonawcą a zamawiającym prowadzone będą w polskich złotych (PLN).

17.2. Jeżeli w załączonych do oferty dokumentach potwierdzających spełnianie warunków udziału w postępowaniu będą podane wartości w innej walucie niż PLN, będą one przeliczane na PLN według kursu średniego NBP danej waluty z daty wystawienia danego dokumentu.

18. Kryteria oceny ofert, ich znaczenie oraz sposób oceny ofert:

18.1. Oferty dla poszczególnych części będą oceniane według kryterium: najniższa cena 100%

18.2. Liczba punktów uzyskanych w kryterium cena będzie obliczana zgodnie z poniższym wzorem:

liczba punktów badanej oferty = (Cmin /C bad) x 100 pkt, przy czym 1pkt odpowiada 1%

gdzie: Cmin – najniższa cena całkowita spośród badanych ofert Cbad– cena całkowita oferty badanej

Za najkorzystniejszą w danej części zostanie uznana oferta, która uzyska największą liczbę punktów, z zastrzeżeniem pkt. 16.5. specyfikacji.

19. Informacje o formalnościach, jakie powinny zostać dopełnione po wyborze oferty w celu zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego:

19.1. Ogłoszenie wyników postępowania – niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty zamawiający zawiadamia wykonawców, którzy złożyli oferty, o:

a) wyborze najkorzystniejszej oferty, podając nazwę (firmę), siedzibę i adres wykonawcy, którego ofertę wybrano i uzasadnienie jej wyboru a także nazwy (firmy), siedziby i adresy wykonawców, którzy złożyli oferty wraz ze streszczeniem oceny i porównania złożonych

(7)

ofert zawierającym punktację przyznaną oferentom w każdym kryterium oceny ofert i łączną punktację.

b) wykonawcach, których oferty zostały odrzucone, podając uzasadnienie faktyczne i prawne,

c) wykonawcach, którzy zostali wykluczeni z postępowania o udzielenie zamówienia, podając uzasadnienie faktyczne i prawne.

19.2. Informacje, o których mowa w pkt. 19.1. podpunkt a) zostaną również zamieszczone na stronie internetowej oraz w miejscu publicznie dostępnym w siedzibie zamawiającego.

19.3. Wybrany wykonawca zostanie powiadomiony o miejscu i terminie zawarcia umowy odrębnym pismem.

19.4. W przypadku wyboru oferty złożonej przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia publicznego wykonawcy ci – przed zawarciem umowy z zamawiającym – są zobowiązani do przedłożenia zamawiającemu umowy określającej podstawy i zasady wspólnego ubiegania się o udzielenie zamówienia.

20. Dodatkowe informacje:

20.1. Zamawiający nie zamierza zwołać zebrania wykonawców.

20.2. Zgodnie z art. 87 ust. 1 ustawy, zamawiający w toku badania i oceny ofert może żądać od wykonawców wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert.

20.3. Zgodnie z art. 87 ust. 2 ustawy, zamawiający poprawi oczywiste omyłki pisarskie oraz omyłki rachunkowe w obliczeniu ceny, niezwłocznie zawiadamiając o tym wszystkich wykonawców, którzy złożyli oferty.

21. Zmiana oferty, wycofanie oferty:

21.1. Wykonawca może wprowadzić zmiany lub wycofać złożoną ofertę przed upływem terminu do składania ofert.

21.2. Zmiany dokonuje się przez złożenie oferty w zmienionym zakresie, która musi odpowiadać wszystkim zasadom niniejszej specyfikacji, a koperta dodatkowo musi być oznaczona napisem ZMIANA. Podczas otwarcia ofert, koperta ta zostanie otwarta w pierwszej kolejności.

21.3. Wycofania dokonuje się na wniosek wykonawcy złożony zamawiającemu z zastrzeżeniem pkt.

21.1, podpisany przez osoby/ę upoważnione/ą do jego reprezentowania, co winno być udokumentowane odpisem z właściwego rejestru (ewentualnie dodatkowo pełnomocnictwem).

Wykonawca ma prawo do żądania fizycznego zwrotu wycofanej oferty przed upływem terminu składania ofert.

22. Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści umowy oraz wzór umowy

Wzór umowy (wraz z załącznikami) stanowi załącznik nr 1 do specyfikacji.

23. Środki ochrony prawnej:

23.1. Wykonawcy przysługują przewidziane w ustawie środki ochrony prawnej w postaci protestu, odwołania oraz skargi do sądu.

23.2. Szczegółowe zasady wnoszenia środków ochrony prawnej oraz postępowania toczonego wskutek ich wniesienia określa Dział VI ustawy.

24. Cena wydruku specyfikacji wynosi: 7,00 zł.

Wykaz załączników:

1. Wzór umowy wraz z załącznikami (Zał. nr 1) 2. Formularz Oferty – wzór (Zał. nr 2)

3. Oświadczenie wykonawcy/Pełnomocnika (Zał. nr 3A i 3B)

Wszystkie wyżej wymienione załączniki stanowią integralną część specyfikacji.

Z upoważnienia Prezydenta Miasta Krakowa

(-) Anna Szeliga

Obraz

Updating...

Cytaty

Updating...

Powiązane tematy :