UMOWA NAJMU NR... /2010

Pełen tekst

(1)

załącznik nr 2

do regulaminu konkursu ofert na najem komunalnych garaŜy

umowa najmu na czas oznaczony

UMOWA NAJMU NR ... /2010

zawarta w dniu ... 2010 r. w Warszawie pomiędzy:

Miastem Stołecznym Warszawa – Zakładem Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Wola m.st. Warszawy z siedzibą w Warszawie przy ul. Bema 70, NIP: 527-245-71-53, zwanym dalej Wynajmującym, reprezentowanym przez:

Leszka Popłońskiego – Zastępcę Dyrektora Zakładu Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Wola m.st. Warszawy, działającego na podstawie Pełnomocnictwa nr 42/N/2009 z dnia 12 października 2009 r., udzielonego przez Dyrektora Zakładu Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Wola m.st. Warszawy

a

………... zamieszkałym/z siedzibą w ……… przy ul. …………., nr NIP ………, nr PESEL/REGON ………., prowadzącym/-cą działalność na podstawie / wpisanym/-ną do* ..., zwanym/-ną w treści umowy „Najemcą”,

reprezentowanym/- ną przez :

...

o następującej treści :

§ 1

1. Wynajmujący oddaje Najemcy w najem, a Najemca bierze do uŜywania garaŜ, zwany dalej

„przedmiotem najmu”, połoŜony przy ul. ..., nr ..., dz. ew. nr .... obręb ... – ....

– ... w Warszawie, o powierzchni ogółem ... m2.

2. Najemca zobowiązuje się wykorzystywać przedmiot najmu zgodnie z jego przeznaczeniem, tj. w celu przechowywania pojazdu mechanicznego.

3. Zmiana sposobu wykorzystania przedmiotu najmu, wymaga pisemnej zgody Wynajmującego.

4. W przypadku dokonania przez Najemcę zmian określonych w ust. 3, bez pisemnej zgody Wynajmującego, Wynajmujący moŜe wypowiedzieć umowę najmu bez zachowania terminów wypowiedzenia.

5. Najemca nie moŜe bez uprzedniej pisemnej zgody Wynajmującego umieszczać szyldów, plakatów, napisów i innych oznaczeń Najemcy na nieruchomości (poza przedmiotem najmu), a w przypadku części wspólnych nieruchomości – równieŜ bez uprzedniej zgody właściciela nieruchomości.

§ 2

1. Strony załączają do niniejszej umowy protokół pomiaru powierzchni przedmiotu najmu wraz ze szkicem, stanowiący załącznik nr 1 do niniejszej umowy.

2. Przedmiot najmu zostanie wydany Najemcy na podstawie protokołu zdawczo – odbiorczego stanowiącego załącznik nr 2 do niniejszej umowy. PowyŜszy protokół zawiera opis stanu technicznego przedmiotu najmu, w tym rodzaj i stan techniczny znajdujących się w nim instalacji i urządzeń. Stan przedmiotu najmu opisany w protokole będzie stanowił podstawę do rozliczeń Stron po zakończeniu umowy najmu i po zwrocie przedmiotu najmu przez Najemcę.

§ 3

Wynajmujący oświadcza, Ŝe przedmiot najmu nie jest obciąŜony prawami osób trzecich.*

Wynajmujący oświadcza, Ŝe zostało wszczęte postępowanie administracyjne o stwierdzenie niewaŜności orzeczenia odmawiającego prawa własności czasowej do gruntu w stosunku do nieruchomości, o której mowa w § 1 ust. 1.*

(2)

§ 4 1. Najemca zobowiązuje się do:

1) uŜywania przedmiotu najmu z naleŜytą starannością, zgodnie z jego przeznaczeniem oraz obowiązującymi przepisami prawa,

2) dbałości o estetykę i porządek wewnątrz przedmiotu najmu i w jego otoczeniu oraz jego okresowego odnawiania,

3) przestrzegania przepisów w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy oraz przeciwpoŜarowych, a takŜe regulaminu porządku domowego,

4) nie utrudniania dostępu do garaŜy innym najemcom,

5) nie przechowywania w przedmiocie najmu paliw, olei oraz innych środków łatwopalnych, 6) nie oddawania przedmiotu najmu w podnajem lub do bezpłatnego uŜywania w całości

lub w części bez pisemnej zgody Wynajmującego,

7) przedłoŜenia do wglądu na wniosek Wynajmującego aktualnego dowodu rejestracyjnego pojazdu mechanicznego lub dokumentu potwierdzającego prawo do korzystania z urządzenia transportowego przechowywanego w przedmiocie najmu,

8) niedokonywania bez pisemnej zgody Wynajmującego zmian naruszających w sposób trwały substancję przedmiotu najmu, w szczególności wymiany drzwi, okien, przebudowy otworów, 9) udostępniania na wniosek Wynajmującego przedmiotu najmu w celu dokonywania oceny

sposobu jego wykorzystania, przeglądu stanu i wyposaŜenia technicznego przedmiotu najmu oraz ustaleń zakresu niezbędnych prac i ich wykonania,

10) wpłacenia na konto Wynajmującego kaucji w wysokości trzymiesięcznego czynszu łącznie ze świadczeniami i podatkiem VAT w terminie 10 dni od daty zawarcia niniejszej umowy, 11) pisemnego powiadomienia Wynajmującego o kaŜdej zmianie formy prawnej prowadzonej

działalności gospodarczej lub o dokonaniu innej czynności, której skutkiem będzie zmiana osoby Najemcy* - w terminie 7 dni od dnia ich dokonania.

2. W przypadku naruszenia obowiązków określonych w ust. 1 Wynajmujący moŜe rozwiązać niniejszą umowę bez zachowania terminów wypowiedzenia.

§ 5

1. Najemca zobowiązany jest do wykonywania na własny koszt i we własnym zakresie następujących napraw przedmiotu najmu i jego wyposaŜenia, określonych w protokole zdawczo – odbiorczym, o którym mowa w § 2 ust. 2 umowy:

1) konserwacji i napraw podłóg, posadzek oraz tynków wewnętrznych, 2) dokonywania napraw okien, drzwi i zamków,

3) konserwacji i naprawy urządzeń technicznych zapewniających korzystanie między innymi z energii elektrycznej, ogrzewania, dopływu i odpływu wody,

4) naprawy i konserwacji urządzeń wentylacyjnych,

5) odnawiania przedmiotu najmu w okresach gwarantujących jego utrzymanie w naleŜytej czystości i we właściwym stanie technicznym.

2. Najemca zobowiązany jest do wykonywania na własny koszt i we własnym zakresie napraw i wymiany urządzeń technicznych zainstalowanych przez Najemcę.

3. Przeprowadzenie przez Najemcę remontu przedmiotu najmu, a w szczególności dokonanie zmian we wszelkich instalacjach oraz prac wymienionych ust. 1 wymaga podpisania

„Porozumienia remontowego” z Wynajmującym, chyba Ŝe stosownie do postanowień zawartych w § 7 ust. 2 niniejszej umowy, remont lub naprawa ma charakter nagły.

4. „Porozumienie remontowe”, o którym mowa w ust. 3, powinno być podpisane przez Strony w terminie 21 dni od chwili uzyskania przez Wynajmującego wszelkich zgód, pozwoleń i innych wymaganych przez prawo dokumentów, umoŜliwiających Najemcy rozpoczęcie prac remontowych.

5. Bez uprzedniej pisemnej zgody Wynajmującego Najemca nie moŜe dokonywać w przedmiocie najmu istotnych zmian ani jakichkolwiek ulepszeń.

(3)

6. Na kaŜde planowane prace remontowe w przedmiocie najmu usytuowanym w budynku wpisanym do rejestru zabytków, konieczne jest złoŜenie przez Najemcę stosownego projektu celem otrzymania zgody Wynajmującego, a następnie uzyskania na tej podstawie wymaganych prawem decyzji.

§ 6

1. Wynajmujący zobowiązuje się do zapewnienia dostępu do urządzeń technicznych umoŜliwiających Najemcy korzystanie z energii elektrycznej, ogrzewania przedmiotu najmu, ciepłej i zimnej wody - o ile media takie zostały doprowadzone do przedmiotu najmu. Ponadto odpowiedzialny jest za odprowadzanie ścieków, wywóz nieczystości, a takŜe zobowiązany jest do wykonania pozostałych napraw przedmiotu najmu i znajdujących się w nim urządzeń, z wyłączeniem urządzeń i wyposaŜenia opisanego w § 5 ust. 1 i 2.

2. Wynajmujący nie ponosi odpowiedzialności za szkody powstałe w wyniku awarii instalacji doprowadzających media do przedmiotu najmu, spowodowanej działaniami Najemcy.

3. Wynajmujący nie ponosi jakiejkolwiek odpowiedzialności wobec Najemcy za majątek Najemcy znajdujący się w przedmiocie najmu. Zabezpieczenie przedmiotu najmu przed kradzieŜą i włamaniem oraz ewentualne ubezpieczenie majątku znajdującego się w przedmiocie najmu od wszelkich ewentualnych szkód spoczywa wyłącznie na Najemcy i jego teŜ obciąŜają wszelkie koszty z tym związane.

§ 7

1. W przypadku konieczności dokonania w przedmiocie najmu lub w budynku, w którym jest on usytuowany, napraw obciąŜających Wynajmującego, Najemca obowiązany jest, po powiadomieniu go przez Wynajmującego na co najmniej 7 dni przed planowanym rozpoczęciem prac, umoŜliwić swobodny dostęp do przedmiotu najmu.

2. JeŜeli w czasie trwania najmu zajdzie nagła i nieprzewidziana potrzeba wykonania napraw obciąŜających Wynajmującego, Najemca niezwłocznie na piśmie powiadomi o tym Wynajmującego. W wypadku zaniechania tego obowiązku przez Najemcę, Wynajmujący moŜe Ŝądać naprawienia szkody powstałej wskutek biernego zachowania się Najemcy. O ile to moŜliwe, Strony niniejszej umowy uzgodnią na piśmie termin wykonania naprawy przez Wynajmującego. W przypadku niewykonania tych napraw przez Wynajmującego pomimo upływu uzgodnionego j.w. przez Strony na piśmie terminu ich wykonania, Najemca moŜe wykonać we własnym zakresie konieczne naprawy na koszt Wynajmującego. W takiej sytuacji Najemca według swego wyboru moŜe Ŝądać zapłaty na jego rzecz naleŜności powstałej z tego tytułu lub zaliczyć ją na poczet opłat czynszowych. Rozliczenie nakładów poniesionych przez Najemcę następuje na podstawie kosztorysu powykonawczego zatwierdzonego przez Wynajmującego, określającego zakres i wartość wykonanych robót, z uwzględnieniem stawek i narzutów określonych w Wydawnictwie „SEKOCENBUD”.

3. W przypadku awarii, Najemca zobowiązuje się do niezwłocznego udostępnienia przedmiotu najmu na Ŝądanie Wynajmującego lub wskazanej przez niego osobie, w celu dokonania naprawy.

4. W związku z pracami prowadzonymi przez Wynajmującego, Najemca usunie na swój koszt pojazd mechaniczny/urządzenie transportowe na czas trwania tych prac.

§ 8

1. Najemca płacić będzie Wynajmującemu, począwszy od dnia protokolarnego wydania garaŜu, czynsz najmu w wysokości:

.... zł (słownie: ...) za 1 m2 powierzchni garaŜu:

ogółem czynsz najmu netto wynosi: ….. zł, (słownie: ….).

Kwota czynszu najmu netto naleŜnego Wynajmującemu określona powyŜej zostanie powiększona o podatek od towarów i usług (VAT), w wysokości wynikającej z przepisów obowiązujących w dniu powstania obowiązku podatkowego.

2. Czynsz płatny jest z góry do dnia 10 kaŜdego miesiąca za dany miesiąc, bez dodatkowego

(4)

3. NiezaleŜnie od czynszu określonego w ust. 1, Najemca zobowiązuje się do zapłaty na rzecz Wynajmującego, płatnych jednocześnie z czynszem, opłat za świadczenia dodatkowe, których wysokość określa załącznik nr 3 do niniejszej umowy. W przypadku zmiany wysokości opłat za świadczenia dodatkowe w czasie trwania umowy, z przyczyn niezaleŜnych od Wynajmującego, Najemca zobowiązuje się do zapłaty naleŜności wyliczonych według nowych stawek, po kaŜdorazowym zawiadomieniu go przez Wynajmującego.

4. Za termin dotrzymania przez Najemcę ustalonego umową terminu płatności ustala się datę uznania rachunku bankowego Wynajmującego.

5. Opóźnienie w zapłacie czynszu najmu lub opłat za świadczenia dodatkowe, przekraczające wysokość dwóch okresów płatności stanowi podstawę do rozwiązania umowy najmu ze skutkiem natychmiastowym, bez zachowania okresu wypowiedzenia, po uprzednim udzieleniu Najemcy na piśmie dodatkowego 14 dniowego terminu celem zapłaty zaległości.

6. W przypadku nieuregulowania w terminie naleŜności wynikających z niniejszej umowy, Wynajmujący będzie naliczał odsetki za zwłokę w wysokości ustawowej oraz zaliczy wszelkie wpłaty Najemcy najpierw na poczet odsetek i najwcześniej wymagalnych naleŜności, a Najemca na powyŜsze wyraŜa nieodwołalną zgodę.

§ 9

1. Waloryzacja czynszu określonego w § 8 następuje zgodnie z zapisami aktów prawa miejscowego ustalanych przez właściwy organ m.st. Warszawy.

2. Zmiana czynszu, o której mowa w ust. l, następuje za jednomiesięcznym pisemnym powiadomieniem Najemcy przez Wynajmującego – zmiana wysokości czynszu w tym trybie nie stanowi zmiany warunków umowy.

§ 10 1. Wszelkie pisma doręczane będą stronom pod adres:

1) Wynajmujący - Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Wola m.st. Warszawy, Warszawa ul. Bema 70

/w sprawach dotyczących - zmian w umowie

- odwołań od decyzji Administracji

- interwencji Działu Najmu Komercyjnego ZGN/.

- Administracja ... Warszawa ul. ...

/w sprawach eksploatacyjnych/.

2) Najemca – ...

2. Oświadczenie lub inne pismo przesłane listem poleconym na adres określony w ust. 1 i nie odebrane przez adresata, strony uznają za prawidłowo i skutecznie doręczone.

3. Strony są zobowiązane do wzajemnego powiadamiania się na piśmie o kaŜdej zmianie adresu.

Powiadomienie jest skuteczne od chwili jego doręczenia stronie, do której jest zaadresowane.

4. Niedopełnienie obowiązku, o którym mowa w ust. 3 powoduje, Ŝe pismo wysłane pod adres określony w ust. 1 uznaje się za prawidłowo doręczone.

§ 11

1. Umowę niniejszą Strony zawierają na czas oznaczony od dnia ... do dnia …………

2. Kolejna umowa na czas oznaczony moŜe zostać zawarta pod warunkiem, Ŝe Najemca wystąpi do Wynajmującego z propozycją jej przedłuŜenia.

§ 12 1. W przypadkach, gdy Najemca:

(5)

1. uŜywa przedmiot najmu w sposób sprzeczny z umową lub z jego przeznaczeniem, w tym dopuszcza do powstania szkód lub niszczy urządzenia przeznaczone do wspólnego korzystania i mimo upomnienia nie przestaje uŜywać przedmiot najmu w taki sposób, lub 2. zaniedbuje przedmiot najmu do tego stopnia, Ŝe zostaje on naraŜony na zniszczenie, lub 3. wykracza w sposób raŜący lub uporczywy przeciwko obowiązującemu porządkowi

domowemu, lub

4. pomimo wcześniejszego upomnienia ze strony Wynajmującego przez swoje niewłaściwe zachowanie czyni korzystanie z innych lokali w budynku uciąŜliwym, lub

5. zalega z zapłatą czynszu i opłat dodatkowych przekraczających wysokość dwóch okresów płatności i nie uregulował zaległości w całości w dodatkowym terminie wskazanym przez Wynajmującego, lub

6. zaniedbał obowiązku powiadomienia Wynajmującego, o którym mowa w § 5 ust. 5 niniejszej umowy,

Wynajmujący moŜe rozwiązać niniejszą umowę w trybie natychmiastowym, tj. bez zachowania terminów wypowiedzenia. Prawo do rozwiązania niniejszej umowy bez zachowania terminów wypowiedzenia przysługuje Wynajmującemu takŜe w innych przypadkach wskazanych w niniejszej umowie.

2. Wynajmujący moŜe wypowiedzieć umowę najmu z jednomiesięcznym terminem wypowiedzenia, w przypadku, gdy Najemca nie posiada zarejestrowanego pojazdu mechanicznego lub nie posiada prawa korzystania z urządzenia transportowego przez okres dłuŜszy niŜ sześć miesięcy.

3. Umowa moŜe zostać rozwiązana przez Strony w kaŜdym czasie na mocy porozumienia Stron.

4. W przypadku, gdy Najemca oddał lokal w podnajem lub do bezpłatnego uŜywania w całości lub części bez zgody Wynajmującego, Wynajmujący rozwiązuje niniejszą umowę w trybie natychmiastowym, bez zachowania terminów wypowiedzenia.

5. Rozwiązanie umowy, o którym mowa w ust. 1 - 4, wymaga zachowania - pod rygorem niewaŜności - formy pisemnej i doręczenia drugiej Stronie osobiście za pisemnym potwierdzeniem odbioru lub listem poleconym za zwrotnym potwierdzeniem odbioru.

§ 13

1. Po rozwiązaniu umowy najmu Najemca zobowiązuje się do zwrotu na rzecz Wynajmującego przedmiotu najmu w stanie niepogorszonym, jednakŜe nie ponosi on odpowiedzialności za jego zuŜycie będące następstwem prawidłowego uŜywania. Podstawę do ustalenia stanu technicznego zwracanego przedmiotu najmu stanowić będzie porównanie jego stanu wynikającego z protokołu zdawczo-odbiorczego, o którym mowa w § 2 ust. 2 oraz z protokołu, o którym mowa w ust. 2.

2. Zwrot przedmiotu najmu po zakończeniu niniejszej umowy nastąpi na podstawie protokołu zdawczo-odbiorczego podpisanego przez obie Strony niniejszej umowy. W razie odmowy podpisania tego protokołu przez Najemcę, Najemcę obciąŜają wszelkie konsekwencje wynikające z treści protokołu podpisanego wyłącznie przez Wynajmującego

3. JeŜeli Najemca zmienił lub ulepszył przedmiot najmu bez wymaganej zgody, Wynajmujący w braku odmiennej umowy, moŜe według swego wyboru albo zatrzymać ulepszenia za zapłatą sumy odpowiadającej ich wartości w chwili zwrotu przedmiotu najmu, albo Ŝądać przywrócenia stanu poprzedniego. Podstawą obliczenia wartości nakładów będzie zakres zmian i wartość nakładów oparta na zatwierdzonym przez Wynajmującego kosztorysie, bazującym na średnich stawkach określonych w Wydawnictwie ,,SEKOCENBUD” dla danego okresu.

4. Wynajmujący nie jest równieŜ zobowiązany do zwrotu Najemcy poniesionych przez niego nakładów, a mających na celu przystosowanie przedmiotu najmu do jego indywidualnych potrzeb. To samo dotyczy nakładów poniesionych przez Najemcę na remont lub wymianę elementów, które z uwagi na stopień ich zuŜycia nie były zakwalifikowane do wymiany zgodnie z protokołem, o którym mowa w § 2 ust. 2, jak teŜ „Porozumieniem remontowym”, o którym mowa w § 5 ust. 3.

(6)

5. W przypadku wszczęcia postępowania administracyjnego o zwrot nieruchomości, na której znajduje się przedmiot najmu, z wniosku byłych właścicieli lub ewentualnego zwrotu tej nieruchomości na rzecz byłego właściciela lub jego następców prawnych, Najemca od momentu powzięcia tej wiadomości na własne ryzyko ponosi nakłady na remont, modernizację i ulepszenia przedmiotu najmu i z tego tytułu zrzeka się wszelkich roszczeń wobec Wynajmującego i jego następców prawnych.

6. Zwracany przedmiot najmu winien zostać opróŜniony z wszelkich rzeczy naleŜących do Najemcy – pod rygorem ich usunięcia przez Wynajmującego na koszt Najemcy, o ile Najemca nie usunie ich z przedmiotu najmu w terminie najpóźniej jednego miesiąca od dnia zawiadomienia go przez Wynajmującego. Po upływie tego terminu pozostawione w przedmiocie najmu rzeczy traktowane będą jako porzucone przez Najemcę.

§ 14

1. Tytułem zabezpieczenia terminowego uiszczania czynszu i innych roszczeń Wynajmującego wynikających z umowy, Najemca zobowiązuje się uiścić kaucję pienięŜną w wysokości równej trzymiesięcznemu czynszowi oraz opłat dodatkowych świadczeń wraz z podatkiem VAT w wysokości………..zł.

2. Kaucja zostanie złoŜona przelewem na rachunek bankowy Wynajmującego:

……… w terminie 10 dni od daty zawarcia niniejszej umowy.

3. Wpłata kaucji w terminie 10 dni od daty podpisania umowy stanowi warunek jej skutecznego zawarcia. NiezłoŜenie kaucji w podanym terminie oznacza, Ŝe umowa nie została zawarta.

4. Protokolarne przekazanie przedmiotu umowy nastąpi po wpłacie na rachunek wynajmującego kaucji zabezpieczającej, o której mowa w ust. 1.

5. Kaucja przeznaczona jest na zabezpieczenie roszczeń Wynajmującego wobec Najemcy, w szczególności z tytułu wyrządzonych przez Najemcę szkód w lokalu, pogorszenia stanu lokalu, zaległości z tytułu czynszu i świadczeń dodatkowych, odszkodowania z tytułu bezumownego korzystania z lokalu; w następującej w kolejności: odsetki, koszty postępowania, naleŜność główna.

6. Wynajmujący po rozwiązaniu umowy najmu lokalu moŜe dokonać potrącenia z kaucji naleŜności, o których mowa w ust. 2, a Najemca wyraŜa na to zgodę. Na poczet tych naleŜności Wynajmujący ma prawo zatrzymania i przejęcia wszelkich nakładów koniecznych poniesionych przez Najemcę oraz innych ruchomości wniesionych do lokalu, a takŜe przeniesienia wszelkich ruchomości podlegających zatrzymaniu i przejęciu do innych miejsc magazynowania lub uŜywania ich dla własnych potrzeb z uwzględnieniem normalnego zuŜycia. Objęcie rzeczy będących przedmiotem zastawu przez Wynajmującego w posiadanie będzie dokonane w obecności Najemcy i z czynności tej zostanie sporządzony protokół ustalający wartość poszczególnych rzeczy. Objęcie w posiadanie ruchomości moŜe nastąpić takŜe pod nieobecność Najemcy, który nie stawił się mimo prawidłowego zawiadomienia go o przedmiotowej czynności.

7. Strony ustalają, Ŝe w przypadku niezaspokojenia roszczeń Wynajmującego z kwoty kaucji, Najemca zleca i upowaŜnia niniejszym Wynajmującego do zbycia rzeczy podlegających zatrzymaniu na warunkach ustalonych przez Wynajmującego oraz zaliczenia uzyskanych z tego tytułu kwot na poczet zadłuŜenia Najemcy, ze zwrotem ewentualnej nadwyŜki na rzecz Najemcy.

Wartość rzeczy podlegających zatrzymaniu zostanie ustalona przez Wynajmującego protokołem ich przejęcia, który zostanie przesłany Najemcy na adres wskazany zgodnie z § 10 umowy, a brak zastrzeŜeń Najemcy zgłoszonych w terminie 7 dni od daty przesłania tego protokołu, strony ustalają jako akceptację Najemcy przedstawionych przez Wynajmującego wartości tych rzeczy.

8. W czasie trwania najmu, Najemca nie moŜe Ŝądać pokrycia swoich zobowiązań z wpłaconej kaucji.

9. Kaucja podlega takiemu oprocentowaniu, jak wkłady płatne na kaŜde Ŝądanie,

(7)

na rachunku bankowym naleŜącym do Wynajmującego.

10. W przypadku gdy Wynajmujący nie ma w stosunku do Najemcy Ŝadnych roszczeń w dacie zwrotu lokalu, kaucja wraz z naleŜnymi bankowymi odsetkami podlega zwrotowi w terminie 30 dni od daty wydania opróŜnionego i wyremontowanego lokalu.

§ 15

W przypadku, gdy Najemcą jest osobą fizyczną i wywiązuje się z obowiązków umownych, ma prawo za pisemną zgodą Wynajmującego wskazać w trakcie trwania najmu:

1) małŜonka, zstępnych, wstępnych i rodzeństwo, z którymi zostanie zawarta umowa najmu lub współnajmu na dotychczasowych warunkach,

2) następcę prawnego wstępującego w stosunek najmu z Wynajmującym na wypadek śmierci Najemcy, na warunkach dotychczasowych w przypadku braku spadkobierców Najemcy.

§ 16

1. Wszelkie zmiany warunków niniejszej umowy wymagają zachowania formy pisemnej, pod rygorem niewaŜności.

2. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową zastosowanie mają przepisy Kodeksu cywilnego.

3. Spory mogące wyniknąć ze stosowania niniejszej umowy będą rozstrzygane przez sąd właściwy dla siedziby Wynajmującego.

4. Strony wyłączają moŜliwość przedłuŜenia umowy po jej uprzednim rozwiązaniu lub wygaśnięciu w sposób, o którym mowa w art. 674 k.c.

§ 17

Załączniki przywołane w treści niniejszej umowy stanowią jej integralną część.

§ 18

Umowa niniejsza sporządzona została w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, z których dwa otrzymuje Wynajmujący i jeden Najemca.

NAJEMCA WYNAJMUJĄCY

Obraz

Updating...

Cytaty

Updating...

Powiązane tematy :