Załącznik 5d

Download (0)

Loading.... (view fulltext now)

Full text

(1)

Załącznik 5d

imię i nazwisko nauczyciela

... , ... 2012 r.

pieczęć szkoły miejscowość data

przewodniczący PZE / członek PZE sprawowana funkcja. (niepotrzebne skreślić)

KARTA INDYWIDUALNEJ OCENY CZĘŚCI USTNEJ EGZAMINU MATURALNEGO z

...

języka mniejszości narodowej / języka mniejszości etnicznej / języka regionalnego – języka kaszubskiego

Imię i nazwisko zdającego:

Prezentacja tematu

Rozmowa Język

Sposób realizacji tematu Kompozycja wypowiedzi

0 1 2 3 0 1 2 0 2 4 6 0 4 6 9

Notatki:

Imię i nazwisko zdającego:

Prezentacja tematu

Rozmowa Język

Sposób realizacji tematu Kompozycja wypowiedzi

0 1 2 3 0 1 2 0 2 4 6 0 4 6 9

Notatki:

Imię i nazwisko zdającego:

Prezentacja tematu

Rozmowa Język

Sposób realizacji tematu Kompozycja wypowiedzi

0 1 2 3 0 1 2 0 2 4 6 0 4 6 9

Notatki:

Imię i nazwisko zdającego:

Prezentacja tematu

Rozmowa Język

Sposób realizacji tematu Kompozycja wypowiedzi

0 1 2 3 0 1 2 0 2 4 6 0 4 6 9

Notatki:

...

podpis

Figure

Updating...

References

Related subjects :