• Nie Znaleziono Wyników

–…………………………………………… 2019 r.pieczęć szkołyidentyfikator szkołymiejscowośćdata

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2021

Share "–…………………………………………… 2019 r.pieczęć szkołyidentyfikator szkołymiejscowośćdata"

Copied!
1
0
0
Pokaż więcej ( Stron)

Pełen tekst

(1)

Załącznik 9e Protokół indywidualny części ustnej egzaminu maturalnego z języka polskiego dla osób niesłyszących

………..………..

……… ……… 2019 r.

pieczęć szkoły identyfikator szkoły miejscowość data

PROTOKÓŁINDYWIDUALNYCZĘŚCIUSTNEJEGZAMINUMATURALNEGOZJĘZYKAPOLSKIEGO DLAOSÓBNIESŁYSZĄCYCH

imię i nazwisko zdającego PESEL zdającego wpisać: zgłosił(a) się / nie zgłosił(a)

się na egzamin

Temat prezentacji:

………

………

Godzina rozpoczęcia egzaminu

Godzina zakończenia egzaminu

Zdający korzystał z dostosowania warunków lub formy egzaminu.

Tak .

Wskazać jakie, jeżeli „Tak”:

………

………

………

Przyznane punkty cząstkowe należy wpisać do tabeli:

Prezentacja tematu Rozmowa Sposób realizacji tematu Kompozycja wypowiedzi

0 3 6 10 0 1 2 0 2 6 8

……… pkt / 20 pkt

Ogółem

Pytania zadane w trakcie rozmowy

………

………

………

………

………

………

Uwagi o przebiegu

egzaminu

………

………

………

Informacja o unieważnieniu

wraz z przyczyną 1

………

………

………

Zespół przedmiotowy

Przewodniczący Członek

……… ……… ……… ………

imię i nazwisko podpis imię i nazwisko podpis

Osoby obecne podczas egzaminu

Obserwator Nauczyciel-specjalista

Instytucja delegująca / upoważniająca: ………... Uprawnienia: ………...……… 2

………...… ……… ……… ………

1

Cytaty

Powiązane dokumenty

Uwaga w przypadku nie zgłoszenia się zdającego godzina zdawania następnego ulega..

imię i nazwisko

imię i nazwisko

KARTA INDYWIDUALNEJ OCENY CZĘŚCI USTNEJ EGZAMINU MATURALNEGO z

KARTA INDYWIDUALNEJ OCENY CZĘŚCI USTNEJ EGZAMINU MATURALNEGO z ...

Pytania zadane przez egzaminującego po prezentacji tekstu, w części B. Podpisy członków przedmiotowego

w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, w zakresie

imię i nazwisko

imię i nazwisko

Przyznane punkty cząstkowe należy zaznaczyć w tabeli.

PROTOKÓŁ INDYWIDUALNY CZĘŚCI USTNEJ EGZAMINU MATURALNEGO z języka polskiego dla niesłyszących. imię

KARTA INDYWIDUALNEJ OCENY CZĘŚCI USTNEJ EGZAMINU MATURALNEGO z języka ...

PROTOKÓŁ INDYWIDUALNY CZĘŚCI USTNEJ EGZAMINU MATURALNEGO z języka ..A. będącego drugim językiem nauczania w

imię i nazwisko

imię i nazwisko

Załącznik 9c Protokół indywidualny części ustnej egzaminu maturalnego z języka

Załącznik 9g Protokół indywidualny części ustnej egzaminu maturalnego z języka mniejszości narodowej / mniejszości etnicznej / mniejszości regionalnej zdawanego jako

Załącznik 9a Protokół indywidualny części ustnej egzaminu maturalnego zjęzyka polskiego / języka mniejszości narodowej / języka mniejszości etnicznej / języka

Załącznik 9a Protokół indywidualny części ustnej egzaminu maturalnego zjęzyka polskiego / języka mniejszości narodowej / języka mniejszości etnicznej / języka

w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, w zakresie

Nr.. Wynik podaj z dokładnością do 0,01. Wyniki podaj z dokładnością do 0,01. Więcej arkuszy znajdziesz na stronie: arkusze.pl.. Oblicz wysokość pierwszej i ostatniej raty.

Na podstawie tych informacji i praw Keplera zrób rysunek i podaj, w którym z tych okresów Ziemia jest bliżej Słońca.. Prawo Hooke`a

Nr.. Więcej arkuszy znajdziesz na stronie: arkusze.pl.. Więcej arkuszy znajdziesz na stronie: arkusze.pl.. Wyznacz współrzędne środka i długość promienia tego okręgu.