Załącznik nr 16 do SIWZ

Download (0)

Loading.... (view fulltext now)

Full text

(1)

Załącznik nr 16 do SIWZ

OŚWIADCZENIE WYKONAWCY

Składając ofertę w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na:

„Świadczenie usług prania bielizny szpitalnej, najem bielizny pościelowej, bielizny operacyjnej i odzieży operacyjnej oraz wdrożenie radiowego systemu do identyfikacji

asortymentu – systemu RFID lub równoważnego”

w imieniu Wykonawcy :

………

………

………

oświadczam, że:

… nie wydano wobec nas prawomocnego wyroku sądu lub ostatecznej decyzji administracyjnej o zaleganiu z uiszczaniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne; *

… wydano wobec nas prawomocny wyrok sądu lub ostateczną decyzję administracyjną o zaleganiu z uiszczaniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne i składamy dokumenty potwierdzające dokonanie płatności tych należności wraz z ewentualnymi z odsetkami lub grzywnami lub zawarcie wiążącego porozumienia w sprawie spłat tych należności. *

* Proszę wybrać właściwe.

………, dnia ………… ………

(podpisy osób uprawnionych do reprezentacji Wykonawcy lub pełnomocnika)

Figure

Updating...

References

Related subjects :