Brzesko: Przeprowadzenie szkoleń dla osób bezrobotnych w ramach projektu realizowanego przez Powiatowy Urząd Pracy w Brzesku pn. AKTYWNOŚĆ KLUCZEM DO

Download (0)

Full text

(1)

Brzesko: Przeprowadzenie szkoleń dla osób bezrobotnych w ramach projektu realizowanego przez Powiatowy Urząd Pracy w Brzesku pn. AKTYWNOŚĆ KLUCZEM DO KARIERY

współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007 - 2013, Poddziałanie 6.1.3.

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Powiatowy Urząd Pracy, ul. Piłsudskiego 19, 32-800 Brzesko, woj. małopolskie, tel.

0-14 66 305 22, faks 0-14 66 305 46.

Adres strony internetowej zamawiającego: http://www.pup-brzesko.pl/

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Przeprowadzenie szkoleń dla osób bezrobotnych w ramach projektu realizowanego przez Powiatowy Urząd Pracy w Brzesku pn. AKTYWNOŚĆ KLUCZEM DO KARIERY współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007 - 2013, Poddziałanie 6.1.3..

II.1.2) Rodzaj zamówienia: usługi.

II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług w zakresie przeprowadzenia szkoleń osób bezrobotnych, zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy w Brzesku, w częściach. Wspólny słownik zamówień CPV 80500000-9 (usługi szkoleniowe), 80530000-8 (usługi szkolenia zawodowego). Część I - Robotnik gospodarczy z uprawnieniami SEP do 1 KV i kursem BHP dla 10 osób. Część II - Spawanie blach i rur spoinami pachwinowymi metodami MAG (135) i TIG (141) dla 7 osób. Część III - Operator sprzętu ciężkiego dla 10 osób. Część IV - Księgowość komputerowa z prowadzeniem księgi przychodów i rozchodów dla 8 osób..

II.1.4) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie.

II.1.5) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 80.50.00.00-9, 80.53.00.00-8.

II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak, liczba części: 4.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Okres w miesiącach: 4.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM III.1) WADIUM

Informacja na temat wadium: Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium..

III.2) ZALICZKI

Czy przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia: nie

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

III.3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

• Zamawiający dokona oceny spełniania przez Wykonawców warunków udziału w

postępowaniu na podstawie złożonych w ofercie oświadczeń i dokumentów według formuły:

spełnia / nie spełnia. Wykonawcy nie spełniający warunków zostaną wykluczeni z postępowania.

III.3.2) Wiedza i doświadczenie

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

(2)

• Zamawiający dokona oceny spełniania przez Wykonawców warunków udziału w

postępowaniu na podstawie złożonych w ofercie oświadczeń i dokumentów według formuły:

spełnia / nie spełnia. Wykonawcy nie spełniający warunków zostaną wykluczeni z postępowania.

III.3.3) Potencjał techniczny

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

• Zamawiający dokona oceny spełniania przez Wykonawców warunków udziału w

postępowaniu na podstawie złożonych w ofercie oświadczeń i dokumentów według formuły:

spełnia / nie spełnia. Wykonawcy nie spełniający warunków zostaną wykluczeni z postępowania.

III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

• Zamawiający dokona oceny spełniania przez Wykonawców warunków udziału w

postępowaniu na podstawie złożonych w ofercie oświadczeń i dokumentów według formuły:

spełnia / nie spełnia. Wykonawcy nie spełniający warunków zostaną wykluczeni z postępowania.

III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

• Zamawiający dokona oceny spełniania przez Wykonawców warunków udziału w

postępowaniu na podstawie złożonych w ofercie oświadczeń i dokumentów według formuły:

spełnia / nie spełnia. Wykonawcy nie spełniający warunków zostaną wykluczeni z postępowania.

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W

POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w

postępowaniu, należy przedłożyć:

• wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, dostaw lub usług w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania warunku wiedzy i doświadczenia w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i odbiorców, oraz załączeniem dokumentu potwierdzającego, że te dostawy lub usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie

• wykaz narządzi, wyposażenia zakładu i urządzeń technicznych dostępnych wykonawcy usług lub robót budowlanych w celu realizacji zamówienia wraz z informacją o podstawie dysponowania tymi zasobami

• wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych dla wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami

• oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień

III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust.

1 ustawy, należy przedłożyć:

• oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia

• aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2

(3)

ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenie w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy

• III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

• nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert

• nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert

• nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert

III.5) INFORMACJA O DOKUMENTACH POTWIERDZAJĄCYCH, ŻE OFEROWANE DOSTAWY , USŁUGI LUB ROBOTY BUDOWLANE ODPOWIADAJĄ OKREŚLONYM WYMAGANIOM

W zakresie potwierdzenia, że oferowane dostawy, usługi lub roboty budowlane odpowiadają określonym wymaganiom należy przedłożyć:

• opis urządzeń technicznych, instrukcję obsługi oraz środków stosowanych przez wykonawcę dostaw lub usług oraz opis zaplecza naukowo-badawczego wykonawcy, w celu potwierdzenia zapewnienia odpowiedniej jakości realizowanego zamówienia

• inne dokumenty

Dokumenty potwierdzające należyte wykonanie usług szkoleniowych - referencje.

III.6) INNE DOKUMENTY

Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)

Oświadczenie o posiadaniu uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności. Oświadczenie o posiadaniu wiedzy i doświadczenia. Oświadczenie o dysponowaniu odpowiednim potencjałem technicznym.

Oświadczenie o spełnianiu warunków dotyczących sytuacji ekonomicznej i finansowej.

III.7) Czy ogranicza się możliwość ubiegania się o zamówienie publiczne tylko dla wykonawców, u których ponad 50 % pracowników stanowią osoby niepełnosprawne: nie SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: cena oraz dodatkowe kryteria i ich znaczenie:

• 1. Cena - 60

• 2. Jakość szkolenia - 40

IV.2.2) Czy przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna nie.

IV.3) ZMIANA UMOWY

Czy przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: nie

(4)

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: http://www.pup-brzesko.pl

Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: POWIATOWY URZĄD PRACY W BRZESKU 32-800 BRZESKO ul. J.PIŁSUDSKIEGO 19 POKÓJ 15, I PIĘTRO.

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert:

17.05.2011 godzina 10:00, miejsce: POWIATOWY URZĄD PRACY W BRZESKU 32-800 BRZESKO ul.

J.PIŁSUDSKIEGO 19 POKÓJ 23, SEKRETARIAT II PIĘTRO.

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.16) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej: Szkolenia dla osób bezrobotnych będą prowadzone w w ramach projektu realizowanego przez Powiatowy Urząd Pracy w Brzesku pn. AKTYWNOŚĆ KLUCZEM DO KARIERY współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007 - 2013, Poddziałanie 6.1.3..

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie

ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH

CZĘŚĆ Nr: 1 NAZWA: Robotnik gospodarczy z uprawnieniami SEP do 1 KV i kursem BHP dla 10 osób..

1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Część I - Robotnik gospodarczy z uprawnieniami SEP do 1 KV i kursem BHP dla 10 osób. Zakres tematyczny:

uprawnienia SEP do 1 KV, przepisy BHP, pierwsza pomoc przedmedyczna, obsługa sprzętu oraz urządzeń mechanicznych, nadzór nad sprzętem oraz urządzeniami technicznymi, eksploatacja urządzeń instalacyjno - elektrycznych oraz wodno - kanalizacyjnych, dokonywanie drobnych napraw, konserwacji pomieszczeń i sprzętu, problematyka utrzymania czystości - sprzątanie i dezynfekcja pomieszczeń, utrzymanie porządku wewnątrz oraz na zewnątrz budynku, pielęgnacja zieleni,

usuwanie skutków jesieni i zimy. Liczba godzin: 120 Orientacyjny termin rozpoczęcia szkolenia: maj / czerwiec 2011 r. Miejsce szkolenia: Brzesko. Uzyskane uprawnienia: absolwenci uzyskają uprawnienia SEP do 1 KV potwierdzone stosownym dokumentem. Kwalifikacje kadry dydaktycznej: wymagane jest aby 50% kadry posiadało wykształcenie wyższe oraz 100% uprawnienia pedagogiczne, a także doświadczenie w przeprowadzeniu minimum 3 szkoleń o takiej samej lub zbliżonej tematyce jak zamawiana usługa..

2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 80.50.00.00-9, 80.53.00.00-8.

3) Czas trwania lub termin wykonania: Okres w miesiącach: 1.

4) Kryteria oceny ofert: cena oraz dodatkowe kryteria i ich znaczenie:

• 1. Cena - 60

• 2. Jakość szkolenia - 40

CZĘŚĆ Nr: 2 NAZWA: Spawanie blach i rur spoinami pachwinowymi metodami MAG (135) i TIG (141) dla 7 osób..

1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Część II - Spawanie blach i rur spoinami pachwinowymi metodami MAG (135) i TIG (141) dla 7 osób. Program szkolenia: zgodny z programem Instytutu Spawalnictwa w Gliwicach. Zakres tematyczny: procesy spajania i pokrewne spawaniu, urządzenia i sprzęt do spawania, technika i technologia spawania, przepisy wytyczne i normy dotyczące spawalnictwa, konstrukcje spawane, jakość w spawalnictwie, przepisy BHP, praktyczna nauka spawania. Liczba godzin: 250 Orientacyjny termin rozpoczęcia szkolenia: maj / czerwiec 2011 r. Miejsce szkolenia: miejscowości w obrębie do 60 km od siedziby PUP, z dogodnym dojazdem z Brzeska. Uzyskane uprawnienia: uprawnienia spawalnicze metodą MAG i TIG wraz z Książeczką Spawacza wydaną przez Instytut Spawalnictwa w Gliwicach. Kwalifikacje kadry dydaktycznej: wymagane jest aby 50% kadry posiadało wykształcenie wyższe oraz 100%

uprawnienia pedagogiczne, a także doświadczenie w przeprowadzeniu minimum 3 szkoleń o takiej samej lub zbliżonej tematyce jak zamawiana usługa..

2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 80.50.00.00-9, 80.53.00.00-8.

(5)

3) Czas trwania lub termin wykonania: Okres w miesiącach: 2.

4) Kryteria oceny ofert: cena oraz dodatkowe kryteria i ich znaczenie:

• 1. Cena - 60

• 2. Jakość szkolenia - 40

CZĘŚĆ Nr: 3 NAZWA: Operator sprzętu ciężkiego dla 10 osób..

1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Część III - Operator sprzętu ciężkiego dla 10 osób. Program szkolenia zgodny z programem Instytutu Mechanizacji Budownictwa i Górnictwa Skalnego w Warszawie. Zakres tematyczny: dokumentacja techniczna, użytkowanie eksploatacyjne, podstawy elektrotechniki, silniki spalinowe, elementy hydrauliki, budowa wybranej maszyny, zajęcia praktyczne, przepisy BHP i pierwsza pomoc przedmedyczna, technologia robót, obsługa i eksploatacja wybranych maszyn, egzamin państwowy na uprawnienia operatora. Liczba godzin: 176 Orientacyjny termin rozpoczęcia szkolenia: czerwiec / lipiec 2011 r.

Miejsce szkolenia: miejscowości w obrębie do 60 km od siedziby PUP, z dogodnym dojazdem z Brzeska. Uzyskane uprawnienia: uprawnienia na operatora określonej maszyny wraz z Książeczką Operatora Maszyn wydaną przez Instytut Mechanizacji Budownictwa i Górnictwa. Kwalifikacje kadry dydaktycznej: wymagane jest aby 50% kadry posiadało wykształcenie wyższe oraz 100%

uprawnienia pedagogiczne, a także doświadczenie w przeprowadzeniu minimum 3 szkoleń o takiej samej lub zbliżonej tematyce jak zamawiana usługa..

2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 80.50.00.00-9, 80.53.00.00-8.

3) Czas trwania lub termin wykonania: Okres w miesiącach: 2.

4) Kryteria oceny ofert: cena oraz dodatkowe kryteria i ich znaczenie:

• 1. Cena - 60

• 2. Jakość szkolenia - 40

CZĘŚĆ Nr: 4 NAZWA: Księgowość komputerowa z prowadzeniem księgi przychodów i rozchodów dla 8 osób..

1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Część IV - Księgowość komputerowa z prowadzeniem księgi przychodów i rozchodów dla 8 osób. Zakres tematyczny:

podstawy prawne rachunkowości, zagadnienia z prawa podatkowego, gospodarczego, prawa pracy i prawa cywilnego, rachunkowość z elementami etyki zawodowej, posługiwanie się dokumentami księgowymi, realizacja operacji księgowych, prowadzenie dokumentacji personalnej, płacowej, podatkowej, ubezpieczeń społecznych, rozliczanie firm z otoczeniem (ZUS, Urząd Skarbowy), sporządzenie sprawozdań finansowych, rozliczanie zasiłków chorobowych pracowników itp., ewidencja środków trwałych, prowadzenie podatkowej księgi przychodów i rozchodów , obsługa programów komputerowych w zakresie prac finansowych i rachunkowych (PŁATNIK, SYMFONIA), przepisy BHP na stanowisku. Liczba godzin: 200 Orientacyjny termin rozpoczęcia szkolenia: lipiec / sierpień 2011 r. Miejsce szkolenia: Brzesko. Kwalifikacje kadry dydaktycznej: wymagane jest aby 100% kadry posiadało wykształcenie wyższe oraz uprawnienia pedagogiczne, a także doświadczenie w przeprowadzeniu minimum 3 szkoleń o takiej samej lub zbliżonej tematyce jak zamawiana usługa..

2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 80.50.00.00-9, 80.53.00.00-8.

3) Czas trwania lub termin wykonania: Okres w miesiącach: 2.

4) Kryteria oceny ofert: cena oraz dodatkowe kryteria i ich znaczenie:

• 1. Cena - 60

• 2. Jakość szkolenia - 40

Figure

Updating...

References

Related subjects :