OŚWIADCZENIE. Ja niżej podpisany(a),.. imię i nazwisko składającego oświadczenie. zamieszkały(a) w. adres

Download (0)

Full text

(1)

1

Załącznik nr 1

………., dnia ………

miejscowość

OŚWIADCZENIE

Ja niżej podpisany(a),………..

imię i nazwisko składającego oświadczenie

zamieszkały(a) w ……….

adres

legitymujący(a) się dowodem osobistym ………

Seria i nr dowodu osobistego

wydanym przez ………. nr pesel ………

organ wydający

niniejszym oświadczam, że:

1) posiadam co najmniej wykształcenie średnie;

2) nie byłem(am) karany(a) za przestępstwo popełnione umyślnie ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe;

3) korzystam z pełni praw publicznych oraz posiadam pełną zdolność do czynności prawnych;

4) wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych niezbędnych do realizacji procesu postępowania kwalifikacyjnego, prowadzonego w stosunku do kandydatów ubiegających się o przyjęcie do służby przygotowawczej w Szkole Głównej Służby Pożarniczej w Warszawie, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2016 r. poz. 922 ze zm.);

5) wyrażam zgodę na publikację wyników poszczególnych etapów ww. postępowania kwalifikacyjnego na stronie internetowej SGSP;

6) dobrowolnie przystępuję do naboru do służby w SGSP i nie będę wnosił/a roszczeń do Rektora-Komendanta SGSP o wypłatę odszkodowania z tytułu wypadku, jakiemu mogę ulec w trakcie ww. postępowania kwalifikacyjnego,

a powyższe oświadczenia zawarte w pkt. 1 – 6 pouczony(a) o odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań wynikającej z art. 233 § 1 KK (Dz. U. z 1997 r. nr 88, poz. 553 z późn. zm.)

potwierdzam własnoręcznym podpisem.

……….………..

Data i czytelny podpis składającego oświadczenie

(2)

2

Załącznik nr 2

………., dnia ………

miejscowość pieczątka placówki służby zdrowia

Zaświadczenie

Zaświadcza się, że ………..………PESEL………..

imię i nazwisko

urodzony (a) ……… w ……….

data urodzenia, miejscowość

zamieszkały (a) ………

adres

nie ma przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania ćwiczeń fizycznych i może przystąpić do:

1) próby wydolnościowej (zmodyfikowana próba harwardzka – Harvard Step-Up Test);

2) testu sprawności fizycznej (podciąganie na drążku, bieg na dystansie 50 m i 1000 m);

3) próby wysokościowej (wejście asekurowane na drabinę na wysokość 20 m ustawioną pod kątem 75°);

4) sprawdzianu z pływania (przepłynięcie 50 m dowolnym stylem w czasie do 60 sek.);

które prowadzone będą podczas postępowania kwalifikacyjnego dla kandydatów ubiegających się o przyjęcie do służby w Szkole Głównej Służby Pożarniczej w Warszawie.

………

pieczątka i podpis lekarza

(3)

3

Załącznik nr 3

Opis poszczególnych etapów naboru

I Etap postępowania

– ocena złożonych dokumentów pod względem ich kompletności oraz spełnienia wszystkich wymogów określonych w ogłoszeniu. Na tym etapie kandydatowi nadawany jest indywidualny nr identyfikacyjny.

II Etap postępowania

– test sprawności fizycznej

Test sprawności fizycznej składa się z dwu elementów tj. próby wydolnościowej (zmodyfikowanej metody harwardzkiej) oraz prób sprawnościowych, które przeprowadza się w sposób określony w przepisach wydanych na podstawie art. 42 ust. 3 ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o Państwowej Straży Pożarnej.

Próba wydolnościowa – zmodyfikowana metoda harwardzka polegająca na wejściu na stopień o wysokości 40 cm dla mężczyzn, 30 cm dla kobiet, w tempie 30 razy w ciągu 1 minuty.

Wykonanie próby:

1) próba odbywa się w stroju sportowym;

2) metronom ustawiony na rytm 120 uderzeń na minutę;

3) czas trwania pełnego ćwiczenia 5 minut dla mężczyzn i 4 minuty dla kobiet.

Opis przebiegu próby:

W ciągu podanego czasu kandydat wchodzi na stopień i schodzi z niego w tempie 30 razy na minutę. Przed przystąpieniem do ćwiczenia należy kandydatowi wyjaśnić sposób jej wykonania, można pozwolić na wsłuchanie się w rytm metronomu oraz na kilka próbnych wejść. Na hasło „raz” (1 takt metronomu) kandydat stawia lewą stopę na stopniu, na hasło

„dwa” (2 takt metronomu) dostawia prawą stopę do lewej (na stopień) przy całkowitym wyproście w stawach kolanowych i biodrowych, na hasło „trzy” (3 takt metronomu) stawia lewą stopę na podłodze, na hasło „cztery” (4 takt metronomu) prawą stopę dostawia do stopy lewej (na podłodze) przyjmując postawę zasadniczą.

Czas trwania jednego cyklu wynosi 2 sekundy. Jeżeli kandydat utrzymuje przepisowy rytm, można pominąć komendę słowną. Przy próbie zmiany rytmu można pomóc kandydatowi donośnym sygnałem. Po upływie czasu trwania pełnego ćwiczenia kandydat siada na krześle, a osoba prowadząca badania wykonuje pomiar częstości tętna przez 30 sekund, począwszy od 1 minuty po zakończeniu próby, następnie od 2 minuty oraz od 4 minuty (3 pomiary przez 30 sekund).

(4)

4

Wynik sprawności - FI – oblicza się wg następującego wzoru:

czas pracy w sekundach x 100

FI = --- 2 x suma trzech pomiarów tętna

Ćwiczenie uznaje się za zaliczone, w przypadku osiągnięcia wskaźnika wydolności na poziomie min. 80. W przypadku nieosiągnięcia minimalnego wskaźnika, kandydata nie dopuszcza się do prób sprawnościowych, co jest równoznaczne z zakończeniem udziału kandydata w postępowaniu naborowym.

Po zaliczeniu próby wydolnościowej kandydat przystępuje do prób sprawnościowych.

Próba sprawnościowa – składa się z trzech konkurencji następujących po sobie, tj.

a) próby dla mężczyzn: bieg na 1000 m, bieg na 50 m, podciąganie na drążku;

b) próby dla kobiet: rzut piłką lekarską, siady proste z leżenia tyłem, bieg wahadłowy 4x10 m.

Opis próby sprawnościowej Podciąganie na drążku

Drążek umieszczony na wysokości odskocznej, a ćwiczący zajmuje pozycję w zwisie na drążku (nachwytem lub podchwytem), ramiona wyprostowane i pozostaje w bezruchu.

Na znak oceniającego, ćwiczący wykonuje podciągnięcie tak, aby broda znalazła się nad drążkiem, wraca do pozycji wyjściowej i ponawia ćwiczenie. Oceniający zalicza tylko prawidłowo wykonane ćwiczenie, wymieniając kolejne liczby zaliczonych powtórzeń.

Podczas wykonywania ćwiczenia dozwolona jest prac nóg i tułowia.

Bieg na dystansie 50 i 1000 m

Ćwiczący zajmuje pozycję startową (niską lub wysoką) na linii startu. Stopy (dłonie) ustawione tak, aby nie miały kontaktu z linią startową. Na sygnał „startera”, ćwiczący rozpoczyna bieg. Czas biegu mierzony jest do momentu przekroczenia przez ćwiczącego linii mety klatką piersiową. Falstart powoduje powtórzenie startu.

(5)

5

Warunkiem zaliczenia próby sprawnościowej jest osiągnięcie przez ćwiczącego następujących wyników:

a) podciąganie na drążku 12 powtórzeń;

b) bieg na 50 m nie dłużej niż 6,90 sekund;

c) bieg na 1000 m nie dłużej niż 3 min 29 sekund.

Siady proste z leżenia tyłem

Ćwiczący przyjmuje pozycję leżącą tyłem (na plecach) - ręce wzdłuż tułowia, nogi ustabilizowane (mogą być w lekkim rozkroku), współćwiczący przytrzymuje je w okolicach stawów skokowych lub ćwiczący umieszcza je pod szczebelkiem drabinki. Wykonanie ćwiczenia polega na uniesieniu tułowia do pozycji pionowej. Oceniający zalicza tylko prawidłowe wykonanie ćwiczenia, wymieniając kolejne liczby zaliczonych powtórzeń.

Rzut piłką lekarska (2 kg) znad głowy

Ćwiczący ustawia się przed linią rzutu, nogi w rozkroku. Unosi piłkę oburącz za głowę i wykonuje rzut. Odległość rzutu wyznacza punkt, w którym pitka zetknęła się z podłożem.

Przekroczenie linii w momencie wykonania rzutu lub bezpośrednio po rzucie unieważnia próbę.

Bieg wahadłowy 4 × 10 m

Ćwiczący ustawia się przed linią startu (mety) w pozycji stojącej, obok chorągiewki (klocka).

Na sygnał rozpoczyna bieg na odległość 10 m do linii, na której ustawiona jest chorągiewka (klocek). Po obiegnięciu chorągiewki biegnie do linii startu (mety), obiega chorągiewkę i ponownie przebiega 10 m do chorągiewki i powraca do miejsca startu na metę. Oceniający zalicza wykonanie próby, jeśli ćwiczący pokonał pełne odległości pomiędzy oznaczeniami.

Warunkiem zaliczenia próby sprawnościowej jest osiągnięcie przez ćwiczącego następujących wyników:

a) siady proste z leżenia tyłem - 20 powtórzeń,

b) rzut piłką lekarską (2 kg) znad głowy - na odległość co najmniej 7,80 m, c) bieg wahadłowy 4 × 10 m - w czasie nie dłuższym niż 14,40 s.

(6)

6

Niezaliczenie którejkolwiek z konkurencji powoduje niezaliczenie próby sprawnościowej i zakończenie przez kandydata udziału w postępowaniu naborowym.

III Etap postępowania

– ustalenie punktacji za posiadanie kwalifikacje i uprawnienia Lp. Wyszkolenie, uprawnienia i umiejętności oceniane Punktacja 1. wyszkolenie pożarnicze w PSP – ukończony kurs podstawowy 15 pkt 2. wyszkolenie pożarnicze w PSP – ukończony kurs uzupełniający

(podoficerski)

20 pkt 3. wyszkolenie pożarnicze w PSP – ukończony szkolenie podstawowe

w zawodzie strażak

20 pkt 4. wyszkolenie pożarnicze w PSP – posiadanie tytułu zawodowego technik

pożarnictwa

25 pkt 5. wyszkolenie pożarnicze w PSP – posiadanie tytułu zawodowego inżynier

pożarnictwa

30 pkt 6. wyszkolenie pożarnicze w OSP – ukończone SP+KPP 10 pkt 7. wyszkolenie pożarnicze w OSP – ukończone SP+KPP+RT 15 pkt 8. wyszkolenie pożarnicze w OSP – ukończone SP+KPP+RT+RW 20 pkt 9. wykształcenie wyższe inżynier w specjalności inżynieria bezpieczeństwa

pożarowego uzyskane w SGSP

15 pkt 10. wykształcenie wyższe techniczne o kierunku przydatnym w Państwowej

Straży Pożarnej na danym stanowisku w codziennym rozkładzie czasu służby

15 pkt

11. uprawnienia do wykonywania zawodu ratownika medycznego, o którym mowa w art.10 ustawy z dnia 08.09.2006 r. o Państwowym Ratownictwie Medycznym (Dz.U. z 2013 r., poz.757 ze zm.)

15 pkt

12. prawo jazdy kat. C lub CE 10 pkt

13. prawo jazdy kat. CE i DE 15 pkt

14. prawo jazdy kat. B (nie sumuje się z pozycją 12)

znajomość obsługi programu kadrowo-płacowego „Simple”

szkolenia/kursy w zakresie Prawa pracy

3 pkt 2 pkt 5 pkt 15. zatrudnienie powyżej 12 miesięcy w służbie cywilnej lub na stanowisku

pomocniczym, lub obsługi w jednostce organizacyjnej Państwowej Straży Pożarnej, przy realizacji zadań zbliżonych do zadań na stanowisku, na które jest prowadzony nabór

15 pkt

Maksymalna liczba punktów do zdobycia 60 pkt

Wyjaśnienia użytych skrótów:

PSP – Państwowa Straż Pożarna OSP – Ochotnicza Straż Pożarna

SP – szkolenie podstawowe strażaków ratowników OSP KPP – kurs w zakresie kwalifikowanej pierwszej pomocy

RT – szkolenie w zakresie ratownictwa technicznego dla strażaków OSP

(7)

7

RW – szkolenie strażaków ratowników OSP z zakresu działań przeciwpowodziowych oraz ratownictwa na wodach

SGSP – Szkoła Główna Służby Pożarniczej

Sposób naliczania punktów

Za kwalifikacje wymienione w punktach 1-8 przyznaje się punkty jedynie z jednego tytułu, z wyższa wartością punktową.

W przypadku posiadania przez kandydata kwalifikacji wymienionych w pkt 6-8 oraz w pkt 9 i 10, punkty sumuje się z zastrzeżeniem, że jeżeli ich suma jest większa niż 30, to przyznaje się 30 punktów.

Za kwalifikacje wymienione w pkt 14, punkty sumuje się (max 15 pkt).

IV Etap postępowania

– sprawdzian lęku wysokości oraz sprawdzian z pływania

Sprawdzian lęku wysokości uznaje się za zaliczony, jeżeli asekurowany kandydat samodzielnie wejdzie na wysokość 20 m po drabinie ustawionej pod kątem 75° i zejdzie z niej.

Sprawdzian z pływania uznaje się za zaliczony, jeżeli kandydat przepłynął dowolnym stylem dystans 50 m w czasie nie dłuższym niż 60 sek.

Nie zaliczenie któregokolwiek z powyższych sprawdzianów, powoduje wykluczenie kandydata z kolejnych etapów postępowania.

V Etap postępowania

– pisemny test wiedzy

Test składa się z 20 pytań związanych z funkcjonowaniem ochrony przeciwpożarowej i Państwowej Straży Pożarnej oraz związanych z wykonywanymi obowiązkami na stanowisku, którego dotyczy postępowanie kwalifikacyjne i trwa 25 min. Na pytania testowe możliwe są 4 odpowiedzi, z czego tylko jedna jest prawidłowa. Za poprawną odpowiedź na pytanie kandydat otrzymuje 1 punkt, a w przypadku nieudzielenia odpowiedzi lub udzielenia odpowiedzi błędnej albo udzielenia więcej niż jednej odpowiedzi na pytanie, nie przyznaje się punktu.

Z udziału w teście może zostać wykluczony kandydat, który:

1) korzysta z pomocy innych osób;

2) korzysta z urządzeń służących do komunikowania się na odległość lub korzysta z niedozwolonych materiałów pomocniczych;

3) rażąco zakłóca przebieg testu w sposób inny niż określony powyżej.

(8)

8 Test odbywa się w formie pisemnej.

Pozytywny wynik testu osiąga kandydat, który uzyskał co najmniej 11 pkt.

W przypadku, gdy kandydat zostanie wykluczony z udziału w teście, kandydatowi przyznaje się 0 pkt.

W przypadku, gdy kandydat otrzyma z testu wiedzy mniej niż 11 pkt. (niezaliczenie testu wiedzy) zostaje on wykluczony z kolejnych etapów postępowania naborowego.

VI etap postępowania

– rozmowa kwalifikacyjna

Podczas rozmowy kwalifikacyjnej członkowie komisji oceniać będą:

1) umiejętność przekazywania, odbierania i rozumienia informacji oraz jasnego i wyrazistego formułowania wypowiedzi w sposób gwarantujący ich zrozumienie;

2) motywację do podjęcia służby w PSP;

3) zdolność analitycznego myślenia;

4) umiejętność planowania i organizowania pracy.

Każdy z członków komisji, po przeprowadzeniu rozmowy, odrębnie ocenia kandydata.

Maksymalna liczba punktów możliwa do przyznania przez członka komisji kandydatowi za każdy z ocenianych elementów wynosi 12,5 pkt.

Liczbę punktów uzyskanych w czasie rozmowy kwalifikacyjnej ustala się na podstawie średniej arytmetycznej liczby punktów przyznanych przez członków komisji, z dokładnością do 1 miejsca po przecinku.

Pozytywny wynik rozmowy osiąga kandydat, który uzyskał co najmniej 26 pkt.

VII etap postępowania

– ustalenie zdolności fizycznej i psychicznej do pełnienia służby w Państwowej Straży Pożarnej

Na badania lekarskie w celu oceny zdolności fizycznej i psychicznej do pełnienia służby w Państwowej Straży Pożarnej zostanie skierowany kandydat z największą liczbą punktów uzyskanych podczas poprzednich etapów postępowania.

W przypadku gdy komisja lekarska podległa ministrowi właściwemu do spraw wewnętrznych i administracji orzeknie, że kandydat jest niezdolny do służby w Państwowej Straży Pożarnej, na badania lekarskie zostanie skierowany kolejny kandydat z najwyższą liczbą punktów.

Figure

Updating...

References

Related subjects :