KUPIĘ MIESZKANIE ZADŁUŻONE LUB DO REMONTU 10 LUTEGO 2022 ROK XI NR 03 (CCXXVII) NAKŁAD GAZETA BEZPŁATNA

12  Download (0)

Full text

(1)

ROK XI NR 03 (CCXXVII)

10 LUTEGO 2022

GAZETA BEZPŁATNA

NAKŁAD 30 000

ISSN 2084-6460

Pruszków, Warszawa, Leszno, Błonie, Michałowice, Reguły, Piastów, Brwinów, Nadarzyn, Opacz, Raszyn, Jaktorów, Żyrardów, Grodzisk Maz., Milanówek, Nowa Wieś, Ząbki, Włochy, Bemowo, Ursus, Wola, Podkowa Leśna, Ożarów Maz.

N a s t ę p n e w y d a n i e F L E S C H M A Z O W S Z A F L E S C H M A Z O W S Z A u k a ż e s i ę 2 3 L U T E G O 2 0 2 2

K U P I Ę

M I E S Z K A N I E Z A D Ł U Ż O N E

L U B D O R E M O N T U Z A G O T Ó W K Ę Z A G O T Ó W K Ę Te l . 6 0 4 4 9 2 7 3 6 Te l . 6 0 4 4 9 2 7 3 6

Oszustwa i kradzieże

Podejrzana 30-latka poszukiwana była listem gończym.

Policjantom z Wydziału Kryminalnego w Pruszkowie udało się zatrzymać kobietę. Podejrzana miała korzystać ze skradzionych kart płatniczych, próbować wyłudzać pieniądze za najem lokalu, który nie był jej własnością oraz wziąć pożyczkę na cudze dane osobowe.

W

połowie stycznia pruszkowska komenda policji otrzymała zgłoszenie o kradzieży dowodu osobistego oraz dwóch kart płatniczych na terenie centrum handlowego. Wkrótce okazało się, że z kart realizowane były transakcje. Ustalenia śledczych pozwoliły uznać 30-latkę za podejrzaną popełnienia przestępstwa.

Kobieta została zatrzymana na terenie Warszawy. Po sprawdzeniu danych zatrzymanej, okazało się, że była ścigana listem gończym przez Sąd Rejonowy w Zabrzu.

–Oprócz listu gończego zatrzymana miała 5 nakazów doprowadzenia do zakładu karnego wydanych przez sądy w całej Polsce oraz 4 zarządzenia o ustalenie miejsca pobytu. Na podstawie tych dokumentów łącznie kobieta ma do odbycia ponad 5 lat pozbawienia wolności – wylicza kom. Karolina Kańka, ofi cer prasowy Komendy Powiatowej Policji w Pruszkowie.

Obecnie udało się ustalić, że zatrzymana 18 razy płaciła w różnych punktach usługowych kartami, które nie należały do niej. Po przeszukaniu mieszkania znaleziono również skradziony dowód osobisty oraz fałszywe umowy najmu.

Zatrzymana 30-latka usłyszała aż 23 zarzuty za: kradzież, kradzieże z włamaniem, oszustwa oraz posiadanie dokumentu, którym podejrzana nie miała prawa rozporządzać.

Na wniosek policji i prokuratury Sąd Rejonowy w Pruszkowie zastosował wobec kobiety środek zapobiegawczy w postaci tymczasowego aresztu na okres 3 miesięcy.

(ak), Fot.: Pixabay

(2)

Nr 03 (CCXXVII) / 2022 10 - 23 LUTEGO 2022

AKTUALNOŚCI

redakcja@fl esch.pl

2 www.fl eschmazowsza.com.pl

Redaguje zespół:

Redaktor naczelny: MARCIN GIZIŃSKI (redakcja@fl esch.pl) Współpraca: ANETA KSIT, MARTA WÓJCIK

Dyr. art.: ANNA DZIKOWSKA (a.dzikowska@fl esch.pl) ADRES REDAKCJI:

05 – 804 Pruszków, Ul. Bolesława Prusa 95 (róg Plantowej i Wojska Polskiego)

Tel. 22 730 33 41, 885 585 001 e-mail: redakcja@fl esch.pl

Zespól Biura Reklamy i Ogłoszeń:

MARTA WÓJCIK (pruszkow@fl esch.pl), Tel. 885 585 008

MONIKA MĄCZKA (m.maczka@fl esch.pl), Tel. 885 585 005

Biuro reklam i ogłoszeń:

Tel./fax. 22 730 33 41, 885 585 001, 601 967 788 e-mail: reklama@fl esch.pl

Wydawca: Bogdan Przewłocki Rusiec ul. Główna 56, 05-830 Nadarzyn Redakcja nie zwraca materiałów nie zamówionych i z a s t r z e g a s o b i e p ra w o d o i c h s k ra ca n i a . N i e o d p ow i a d a my z a t re ś ć z a m i e s z c z o nyc h re k l a m i ogłoszeń. Na podstawie ar t. 25 ust. 1 pkt. 1 b Ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i p ra wa c h p o k r e w n y c h w y d a w ca z a s t r z e g a , ż e dalsze rozpowszechnianie materiałów redakcyjnych o p u b l i k o w a n y c h w d w u t y g o d n i k u „ F L E S C H Mazowsza” zarówno w formie elektronicznej jak i papierowej bez jego zgody jest zabronione.

Druk: Drukarnia ZPR Media S.A.

ul. Jubilerska 10, Warszawa 04-190

DWUTYGODNIK

Szukajcie nas na:

www.facebook.com/

Flesch Mazowsza

BRWINÓW. Morsowanie z Wake Family Brwinów – za i przeciw

Zimna woda zdrowia doda!!!

Morsowanie to bardzo popularny trend. Wśród mieszkańców Brwinowa można znaleźć entuzjastów tej formy aktywności, którzy oddają się swojej pasji na terenie Wake Family Brwinów.

N

a p o c z ą t k u s p o t k a ń grupa morsów liczyła kilka osób. Swoje gościnne progi otworzył przed nimi Wa k e Fa m i l y B r w i n ó w, zezwalając na korzystanie ze zbiornika wodnego i plaży oraz przebieralni. Wieść o morsach rozeszła się bardzo szybko za pomocą mediów społecznościowych, gdzie wyszukując grupę „Morsy z Brwinowa” można znaleźć zdjęcia, relacje oraz wymienić komentarze.

C z y m w ł a ś c i w i e j e s t morsowanie i jakie korzyści lub zagrożenia ze sobą niesie? To nic innego jak zanurzenie lub krótkotrwała k ąpiel w zimnej wodzie jeziora, morza, rzeki albo innego zbiornika wodnego.

Może przyjąć również formę kąpieli w przeręblu.

Praktykowane jest od jesieni do wiosny i ze względów bezpieczeństwa powinno odbywać się w grupach.

Korzyścią, jaką niesie za sobą pobyt w zimnej wodzie, jest zahartowanie ciała, co w okresie zimowym znacznie z m n i e j s z a p o d a t n o ś ć na przeziębienia. Obniża ciśnienie krwi, zwiększa próg bólu i pozytywnie wpływa na samopoczucie.

J e d n a k j e s t s p o r o przeciwskazań do morsowania, np. choroby układu sercowo-

naczyniowego, nadciśnienie t ę t n i c z e o r a z c h o r o b y mózgu. Dołączenie do grupy pasjonatów powinno zostać skonsultowane z lekarzem, aby uniknąć narażenia zdrowia.

Bardzo ważną rolę odgrywa również strój. Nie chodzi tylko o kostium kąpielowy, ale również o czapkę i rękawiczki, które powstrzymają nadmierne uciekanie ciepła, oraz buty zabezpieczające stopy.

Aby wejść bezpiecznie do wody lub przerębla, t r ze b a w y k u ć w l o d z i e drogę. Wśród brwinowskich morsów utworzyła się grupa mężczyzn, która nazwała się

„lodołamaczami”. Przyjeżdżają d u ż o w c z e ś n i e j p r z e d spotkaniem i przygotowują bezpieczną drogę, usuwając lód, aby można było korzystać z wejścia do wody.

–Grupa staje się coraz

l i c z n i e j s z a . U m a w i a m y się na spotkania zarówno w tygodniu, jak i w weekendy, aby zażyć kąpieli w przeręblu.

Spotyk amy się w k ażdą sobotę o 9:30 oraz niedzielę o 10:00. Przed wejściem do wody wykonujemy solidną rozgrzewkę. Czas umila nam muzyka płynąca z głośnika, który przywożą Dominika i Adam. Będąc w wodzie (przeręblu), rozmawiamy z sobą, opowiadamy dowcipy i śmiejemy się. Ktoś z nas zawsze mierzy czas. Morsy z Brwinowa mają również rekordzistów, którzy potrafi ą być w wodzie ponad 20 minut – opowiada Miecz ysław Mieczkowski z Towarzystwa Gimnastycznego „Sokół”.

Po wyjściu z wody morsy udają się do mobilnej sauny, udostępnianej przez jednego z amatorów zimnych kąpieli.

Temperatura w saunie wynosi 120 – 130°C.

– T u t a j s w ó j k u n s z t i talent pokazuje gospodarz, traktując nasze ciała witkami brzozowymi lub polecając różnorakie maści i kremy zapachowe np. goździkowe.

Wchodzimy do sauny w miarę potrzeby, nawet kilka razy w trakcie morsowania – dodaje Mieczysław Mieczkowski.

Organizowany jest również ogniskowy ciepły posiłek, podczas którego serwowane są kiełbaski i gorąca herbata.

– O s o b y , k t ó r e c h c ą przeżyć wspaniałą przygodę i zaznać kąpieli w przeręblu, zapraszamy do nas do Wake’a przy ul. Błońskiej. Służymy radą, pomocą oraz dobrym h u m o r e m – z a p r a s z a j ą brwinowskie morsy.

Tekst i foto:

U.G.Brwinów Już niebawem 14 lutego – dzień zakochanych. Z tej okazji Centrum handlowe Nowa Stacja w Pruszkowie przygotowało konkurs z nagrodami. Pruszkowska galeria zaprasza wszystkich mieszkańców do wzięcia udziału w konkursie, który odbędzie się 14 lutego. Wydarzenie rozpocznie się o godzinie 15.00 a zakończy o 20:00.

Nagrodami będą podwójne wejściówki na seans fi lmowy do multikina bądź czerwona róża. Aby wygrać należy 14 lutego zrobić zakupy w butikach Nowej Stacji. Wymaganą kwotą na paragonie jest 100 zł. Można również zrobić zakupy w sklepie Carrefour oraz RTV Euro AGD. W tym przypadku wymaganą kwotą będzie 130 zł. Paragon należy pokazać hostessie oraz udzielić prawidłowej odpowiedzi na pytanie z quizu filmowego.(MW)

(3)

REKLAMA

redakcja@fl esch.pl 3

Nr 03 (CCXXVII) / 2022 10 - 23 LUTEGO 2022

www.fl eschmazowsza.info.pl

ZGŁOŚ NIERUCHOMOŚĆ ZGŁOŚ NIERUCHOMOŚĆ

BEZPOŚREDNIO DO BEZPOŚREDNIO DO

GAZET Y GAZET Y DZWOŃ:

DZWOŃ: (22) 730 33 41 (22) 730 33 41

TU MOŻE BYĆ TWOJA TU MOŻE BYĆ TWOJA

REKLAMA REKLAMA

885 585 001, 885 585 008

885 585 001, 885 585 008

(4)

Nr 03 (CCXXVII) / 2022 10 - 23 LUTEGO 2022

4 OGŁOSZENIA www.fl eschmazowsza.com.pl redakcja@fl esch.pl

OGŁOSZENIA DROBNE od osób prywatnych za darmo!

Wyslij treść SMS na nr. 601 438 500 lub zadzwoń: (22) 730 33 41

DAM PRACĘ:

- D u ż a h u r t o w n i a s p o ż y w c z a w Nadarzynie zatrudni kierowców z kat. B i C. Tel. 604 492 736

-Duża hurtownia w Nadarzynie:

s o k i , n a p o j e , p i w o z a t r u d n i : P r z e d s t a w i c i e l i H a n d l o w y c h z doświadczeniem. Tel. 604 492 736, 609 611 029

- H u r t o w n i a s p o ż y w c z a w Nadarzynie zatrudni pracowników m a g a z y n o w y c h i o p e r a t o r ó w wózków widłowych. Tel. 604 492 736

- Z a t r u d n i my Va n S a l e s ów d o bezpośredniej sprzedaży produktów spożywczych. Tel. 604 492 736

AUTOMOTO:

-Części do samochodów: Fiat 126p i Trabant 601. Ceny do uzgodnienia.

Tel. 696 378 821

- K o l e k c j o n e r k u p i c z ę ś c i d o motocykli Junak m10 i m07. Także wózki boczne do motocykli. Chętnie całe pojazdy. Zawsze aktualne. Tel.

505 529 328

-Kolekcjoner kupi stare motocykle:

BMW, DKW, NSU, BSA, AJS, Zundapp, A rd i e, Pu c h , M 7 2 , S i m s o n , M Z , Panonia, Jawa i inne ciekawe oraz wszelkie części, nawet drobne. Tel.

505 529 328

-Kolekcjoner kupi stary samochód:

Warszawa, Syrena, Mikrus, Wołga, Fiat 125p i 126p również stare motocykle i wszelkie części. Tel. 505 529 328

-Kolekcjoner poszukuje wszelkich części do motocykli Sokół. Kupię najdrobniejsze elementy nawet w złym stanie. Chętnie cały motocykl lub wózek boczny. Tel. 505 529 328

-Kolektor ssący do Renault Scenic 1,6 16 V stan bardzo dobry sprzedam.

Cena: 50 zł. Tel. 509 635 494 -Kompletny silnik do motocykla WFM sprzedam za 2 tys. zł. Tel. 696 378 821

-Kupię części do motocykla Jawa 500 (czterosów) lub cały motocykl.

Silnik może być w słabym stanie technicznym. Zawsze aktualne. Tel.

505 529 328

-Kupię motocykle SHL: m04, m05, m11, m17 oraz starego Junak a i skuter Osa. Także wózki boczne do starych motocykli. Tel. 505 529 328

-Kupię stare, polskie motocykle:

S o k ó ł, C W S , M o j 1 3 0 , Po d k ow a , Tornedo, Lech, SM500, SHL, WSK, WFM, Junak oraz wszelkie części, nawet drobne. Zawsze aktualne Tel.

505 529 328

-Kupię każdy samochód osobowy i dostawczy, również rozbity i bez dokumentów. Tel. 519 353 990

-Kupię wszelkie części do starych motocykli Sokół: 1000, 600, 500, 200, 125. Interesują mnie nawet drobne

detale. Kupię też skuter Osa 175 lub 150 cm. Tel. 505 529 328

-Kupię wózki boczne - kosze do starych motocykli oraz przyczepki jednokołowe montowane z tyłu motocykla. Tel. 505 529 328

-Opony zimowe Goodyear 3 sztuki, rozmiar : 185/60/R-14 z felgami stalowymi sprzedam. Tel. 606 803 746

-Poszukuję do kupna wszelkich części do starych motocykli Zundapp, BMW, NSU. Interesują mnie nawet najdrobniejsze części. Tel. 505 529 328

- S k r z y n i ę b i e g ó w k o m p l e t n a z półosiami, sprawna, zalana olejem do Fiata 126p sprzedam za 500 zł. Tel.

696 378 821

-Sprzedam części do Fiata 126p:

felgi, szyba (tył), zderzak, licznik. Tel.

885 444 825

-Sprzedam cztery koła zimowe, rozm: 155/80 R13. Tel. 692 397 311

-Sprzedam komplet czterech kół na felgach aluminiowych do Fiata Punto.

Rozmiar: 185/60/R14. Tel 504 014 144 -Sprzedam kompletny silnik do motocykla WFM za 2 000 zł. Tel. 696 378 821

NIERUCHOMOŚCi:

-Mieszkanie bezczynszowe o pow.

64 m2 dwupoziomowe z ogródkiem w P r u s z k o w i e , b l i s k o A l . Jerozolimskich sprzedam. Tel. 793 303 378

-Sprzedam działkę budowlaną o pow. 3000 m2, normatyw 1000 m2, dobra lokalizacja, dojazd 15 min. do Grodziska Mazowieckiego. Cena: 95 zł/m2. Kuklówka Radziejowicka. Tel.

698 038 661

-Sprzedam działkę budowlaną 985 m2 w Jesionce k. Bolimowskiego Parku Krajobrazowego. Tel. 660 930 281

-Sprzedam działkę o pow. 1934 m2 + dom o pow. 227 m2 w Opaczy. Tel.

663 915 817

-Sprzedam grunt inwestycyjny z P l a n e m Z a g o s p o d a r o w a n i a Przestrzennego o powierzchni 1,4 ha, podzielony na działki o pow. ok.

2,5 tys. m2. Waleriany k. Żyrardowa.

Tel. 602 47 07 43 KUPIĘ - SPRZEDAM:

-Antyczne meble, obrazy, srebra, platery, szable, bagnety, orzełki, k s i ą ż k i , o d z n a k i , o d z n a c z e n i a , pocztówki, bibeloty zakupię – za gotówkę. Tel. 504 017 418; 601 336 063

-Drewno opałowe różne: 120 zł mp + transport. Tel. 504 019 716

-Dywan wełniany „Dywilan” stan bardzo dobry, intensywne beżowo – brązowe kolory wym.: 2,50 m x 3,50

m, wzór królewski. Cena: 500 zł. Tel.

501-116-116

-Dwa koce wełniane z runem. Cena:

120 zł. Tel. 602 745 874

-Kolekcjoner kupi militaria sprzed 1945 r: szable, kordziki, bagnety, hełmy, czapki, mundury, odznaki, sztandary, pasy, plecaki, skrzynie amunicyjne itp. Stan obojętny. Tel.

505 529 328

- K o l e k c j o n e r k u p i n a c z y n i a ceramiczne z Porcelitu Pruszków:

kubki, dzbanki, talerze, miseczki, zestawy kawowe itp. Tel. 668 171 639

- K o l e k c j o n e r k u p i p a m i ą t k i z P o w s t a n i a W a r s z a w s k i e g o : dokumenty, listy, pamiętniki, opaski p o w s t a ń c z e , u m u n d u r o w a n i e , zdjęcia i inne ciekawe. Tel. 505 529 328

-Kolekcjoner kupi stare rowery sprzed 1945 r.: Wicher, Kamiński, Rybowski, Łucznik i inne ciekawe z tego okresu. Także motorower z PRL - Motorynka. Tel. 505 529 328

-Kołnierz z lisa, kolor popielaty, stan bardzo dobry – sprzedam za 180 zł. Tel. 696 378 821

-Książk i o tematyce wojennej, patriotycznej i narodowej, sprzedam po 5-10 zł. Tel. 697 376 203

-Kupię starą maszynę do szycia.

Może być uszkodzona, aby nogi żeliwne były całe. Tel. 668 171 639

-Kupię stare włączniki i gniazdka z bakelitu. Mogą być z demontażu.

Tel 668 717 639

-Kupię stary, polski sprzęt audio:

Unitra, Radmor, Fonica, Tonsil. Tel.

507 165 453

- K u p i ę u m u n d u r o w a n i e i wyposażenie Milicji Obywatelskiej, ZOMO, ORMO oraz Ludowego Wojska Polskiego. Tel. 516 803 952; tomsob@

o2.pl

- K u p i ę u m u n d u r o w a n i e i wyposażenie związane z pułkami ułanów. Kupię każdą czapkę, mundur, hełm, dokumenty i inne. Mogą być nawet w słabym stanie. Tel. 505 529 328

-Kurtka męska skórzana czarna dł.

3/4, rozm. 52-54 stan dobry, mało używana. Tel. 501 116 116

-Kurtka męska z kapturem (wiosna, jesień) kolor ciemny turkus nowa roz.

L-XL. Cena: 100 zł. Tel. 501 116 116 -Mam do sprzedania dwa białe kołnierze z lisa oraz stolik, lampa nocna. Cena do uzgodnienia. Tel.

797 388 743

- M a s z y n a d o s z y c i a Łu c z n i k , toaletka z lustrem, drzwi garażowe ze stali nierdzewnej, ława ogrodowa, waga drewniana z odważnikami, piec gazowy dwufazowy. Tel. 601 315 336 -Odkupię od emer ytowanego elektryka stare zapasy materiałów

elektroinstalacyjnych. Tel. 668 171 639

- O d k u p i ę s t a r e , n o w e i niepotrzebne rzeczy: książki, płyty, monety, znaczki, medale, narzędzia, itp. Tel. 507 180 551

- O k a z j a , w y p r z e d a ż n o w y c h garniturów w różnych kolorach, bardzo niskie ceny. 188 cm wzrost, 98 cm obwód klatki i 92 cm pas. Tel.

660 930 281

-Pokrowiec na narty, cena: 50 zł.

Tel. 602 745 874

-Protezy piersi, silikonowe nowe.

Tel. 515 094 087

- R a d i o s t a c j o n a r n e z l a t 7 0 - tych, – TARABAN, w pełni sprawne, w jasnej, drewnianej obudowie za 80 zł sprzedam. Tel. 696 378 821

-Sprzedam chodzik – cena: 100 zł.

Tel. 721 807 083

-Sprzedam dekoder do telewizora, n i e u ż y w a n y o r a z t e l e w i z o r y kineskopowe Sony: 21 cali i 28 cali.

Bardzo dobry odbiór. Tel. (22) 755 74 87

- S p r z e d a m d w i e p a r y b u t ó w z łyżwami, rozmiar: 40. Tel. 510 760 873 Ursus

-Sprzedam ławkę (np.: na cmentarz) o wymiarach: szer. 90 cm, gł. 43 cm, wys. 34 cm. Cena: 60 zł. Tel. 574 215 99

-Sprzedam masz ynę do sz ycia SINGER szyjąca + nogi, może być na części, masz yna SINGER bez nóg (sama główka). Sprzedam też grzejnik łazienkowy: 40 x 60 cm biały, w dobrym stanie. Ramę do lustra oraz obraz A. Mrówczyńkiego z 1928r z ramą (54 cm x 73 cm), koc brązowy, niemiecki, 192 cm x 142 cm nowy za 120 zł. Eleganckie buty męskie, skórzane, brązowe, rozm 44, cena:

130 zł. Buty damskie rozm 37,38,39 WOJAS, skórzane, szare za kostkę, cena: 120 zł. Kurtki męskie na jesień dł.170 cm. Tel 669 659 415

-Sprzedam kamienie gruntowe. Tel.

663 915 817

-Sprzedam książki „Krawiectwo damskie” – 3 tomy. Tel. 602 745 874

-Sprzedam niemiecką maszynę do szycia PFAFF z dokumentacją, stan b.

dobry. Tel. 886 930 671

-Sprzedam polski kajak – składak, używany w dobrym stanie. Tel. 731 731 194

-Sprzedam podgrzewacz wody, nowy, roczny. Cena do negocjacji.

Tel. 664 333 510

-Sprzedam radio Zodiak i Amator przestrojone. Tel (22) 755 74 87

-Sprzedam repetytorium maturalne oraz repetytorium do ostatnich klas szkoły podstawowej. Tel. 660 180 906

-Sprzedam: silnik elektryczny 3 KW, cena: 250 zł i luksfery – 130 sztuk. Tel.

601 626 860

- S p r z e d a m s t ó ł d o o g r o d u o wym. 120 x 60 cm, nogi żeliwne oraz ławostół dwupoziomowy, wysoki połysk z szybą. Tel. 510 407 176

-Sprzedam skrzypce Steiner, rok 2013, smyczek i futerał gratis. Tel.

692 825 344

-Sprzedam spawarkę uż ywaną Master TIG AC/DC 1600 Kemppi z butlą, tel. 601 947 080

-Sprzedam stal okrągłą od średnicy 30 – 70 oraz szyby jezdne 12. Tel. 602 47 07 43

-Spr zedam tanio rower męsk i i damski, stan b. dobry. Tel. 886 930 671

-Sprzedam wapno hydratyzowane 10 worków po 25 kg. Tel. 510 514 957 - S p r z e d a m w ó z e k d z i e c i ę c y głęboko - spacerowy, dwa w jednym.

Tel. 604 904 122

- S p r ze d a m wóze k i nw a l i d z k i , prawie nowy. Cena: 400 zł. Tel. 721 807 083

-Szafę na buty sprzedam: wys. – 49 cm, szer. - 65 cm, gł. - 36 cm. Tel. 694 930 816

-Telewizor tur ystyczny czarno – biały, sprawny JUNOS produkcji radzieckiej. Stan dobry, możliwość podłączenia akumulatora. Sprzedam za 150 zł. Tel. 696 378 821

- Z a m r a ż a r k a t r z y s z u f l a d o w a , sprawna stan bardzo dobry, wym.:

szer. 50 cm, wys. 85 cm, gł. 60 cm.

Tel. 501 116 116 USŁUGI:

- K O PA R KO Ł A D O WA R K A J C B . Cena do uzgodnienia. Stare Babice i okolica. Tel. 504 019 716

- O k n a , n a p r a w y , r e g u l a c j e , s z c z e l n o ś ć , k o n s e r w a c j e mechanizmów, w ymiany sz yb – service man. Tel. 787 793 700

-Sk r z ypce, pianino, keyboard, nauka muzyki. Tel. 692 825 344

- W y c i n k a i r e d u k c j a d r z e w, krzewów. Rębak do dyspozycji. Tel.

504 019 716

- W y c i n k a d r z e w, p i e l ę g n a c j a ogrodów, żywopłotów, wywóz gałęzi itp. Tel. 515 146 480

-Wyciszanie, ocieplanie drz wi.

Montaż zamków, żaluzji, rolet, plis, moskitier itp. Tel. 601 243 120

-Złom kupię - minimum 200 kg. Tel.

797 760 488 lub 515 146 480 RÓŻNE:

-Bezpłatny wywóz złomu itp. Tel.

515 146 480

- R O L E T Y, P L I S Y, Ż A L U Z J E , MOSKITIERY: www.wnetrzarstwo.

waw.pl Tel. 601 243 120

-Ziemia na wyrównanie terenu:

5 zł tona + transport. Tel. 504 019 716

M I E J S C E N A T W O J Ą R E K L A M Ę M I E J S C E N A T W O J Ą R E K L A M Ę

8 8 5 5 8 5 0 0 1 , 8 8 5 5 8 5 0 0 8 8 8 5 5 8 5 0 0 1 , 8 8 5 5 8 5 0 0 8

reklama@flesch.pl, pruszkow@flesch.pl

(5)

U NAS

redakcja@fl esch.pl 5

Nr 03 (CCXXVII) / 2022 10 - 23 LUTEGO 2022

www.fl eschmazowsza.info.pl

PRUSZKÓW. Od 1 marca rozpocznie się nabór do żłobków

Trzeba spełnić warunki

W marcu rozpocznie się rekrutacja do żłobków miejskich w Pruszkowie. Aby spełnić warunki, należy złożyć wniosek drogą elektroniczną oraz tradycyjnie – w formie papierowej.

W

ciągu dwóch tygodni, do 15 marca, rodzice m a l u c h ów b ę d ą m o g l i w y p e ł n i a ć s t o s o w n e dokument y. Do żłobk a można zapisać dziecko, które ukończyło 20 tydzień życia, do maksymalnie trzeciego roku życia.

-Rodzice i opiekunowie p r a w n i , k t ó r z y b ę d ą brali udział w rekrutacji, w terminie do 15 marca 2 0 2 2 r. w y d r u k o w a n y i z a r e j e s t r o w a n y w systemie wniosek składają w wybranym żłobku. Do wniosku należy dołączyć w s z y s t k i e n i e z b ę d n e dokumenty potwierdzające kryteria naboru. Wniosek w y p e ł n i o n y d r o g ą elektroniczną, a niezłożony w żłobku w wyznaczanym terminie, nie bierze udziału w p r o c e s i e r e k r u t a c j i . O kolejności przyjęcia do żłobk a dec yduje liczba u z y s k a n y c h p u n k t ó w – można dowiedzieć się z komunikatu magistratu.

N a l e ż y z a p o z n a ć s i ę z k r yteriami rek rutacji, które obejmują przelicznik punktowy: dzieci z rodzin wielodzietnych (troje dzieci i więcej z w yłączeniem dzieci powyżej 18-stego r o k u ż y c i a ) – 2 0 p k t ; d z i e c i z o r z e c z e n i e m

o niepełnosprawności – 20 pkt; dziecko obojga r o d z i c ó w ( p r a w n y c h opiekunów) pracujących zawodowo lub uczących się (punktacja dla każdego rodzica osobno) – 25 pkt;

dzieci rodzica (prawnego opiekuna), wobec którego or zeczono znaczny lub u m i a r k o w a n y s t o p i e ń niepełnosprawności – 20 pkt; dzieci objęte pieczą z a s t ę p c z ą – 1 5 p k t ; dziecko, którego rodzice o d p rowa d z a j ą p o d a te k d o c h o d o w y w g m i n i e Miasto Pruszków (punktacja dla każdego rodzica osobno) – 10 pkt; dochód na osobę w rodzinie dziecka – 1 pkt.

Do placówek miejskich

w Pruszkowie przyjmowane s ą d z i e c i , k t ó r y c h opiekunowie prawni lub rodzice są zameldowani lub mieszkają na terenie Pruszkowa. Należy wówczas p r ze d s t aw i ć d o k u m e n t potwierdzający ten stan.

D z i e c i , k tó re zo s t a n ą zgłoszone w rekrutacji po terminie, będą przyjmowane d o p l a c ó w k i z g o d n i e z dostępnością wolnych miejsc lub na podstawie listy oczekujących. Wówczas w a r u n k i e m p r z y j ę c i a będzie zwolnienie miejsca w poszczególnej grupie wiekowej.

(ak), Fot.: Pixabay

R E K L A M A

UWAGA!!!

UWAGA!!!

U nas ogłoszenia drobne można U nas ogłoszenia drobne można

zamieszczać także przez

zamieszczać także przez SMS. SMS.

Wyślij :

Wyślij : 601 438 500 601 438 500 Lub dzwoniąc na Lub dzwoniąc na nr tel.

nr tel. (22) 730 33 41 (22) 730 33 41

(6)

Nr 03 (CCXXVII) / 2022 10 - 23 LUTEGO 2022

REKLAMA / ŚRODOWISKO

redakcja@fl esch.pl

6 www.fl eschmazowsza.com.pl

NOWOŚCI HANDLOWE

ZAMÓWIENIA: (22) 729 82 23 dzialhandlowy@fl esch.pl www.fl esch.pl

D Y S T RY B U T O R :

Mity o tworzywach sztucznych upadają – wyniki badań Mity o tworzywach sztucznych upadają – wyniki badań

Polacy mają coraz większą wiedzę na temat tworzyw sztucznych. Tak wynika z tegorocznych badań zrealizowanych przez Instytut IQS na potrzeby ogólnopolskiej kampanii edukacyjnej #rePETujemy. Badani znacznie rzadziej niż w poprzedniej edycji raportu wskazywali, że tego typu opakowania stanowią większość wszystkich odpadów, czy że są one głównym źródłem mikroplastiku.

P

omimo tego, że coraz mniej Polaków (66% - 2022 r. vs 60% - 2021 r.) jest przekonanych, że szkło, papier i metal są bardziej przyjazne dla środowiska niż plastik, w dalszym ciągu jednak blisko połowa (49%) naszego społeczeństwa nadal błędnie sądzi, że w całym cyklu życia (m.in. produkcja, transport, recykling) butelki z tworzyw sztucznych generują największą emisję CO2.

Wszeobecne tworzywa sztuczne Tworzywa sztuczne są wszędzie z dwóch zasadniczych powodów. Po pierwsze ze względu na znakomite właściwości, a po drugie ze względu na to co z nimi robimy po użyciu. Od wielu już lat trwa negatywna medialna kampania jednoznacznie kojarząca opakowania z tworzyw sztucznych z mikroplastikiem czy emisją CO2.

Nasze opinie i świadomość ekologiczna na szczęście zmieniają się. Jeszcze niedawno ekologiczną choinką była ta sztuczna. A dzisiaj?

Nawołuje się do walki z tworzywami sztucznymi i wyboru zamiast plastikowych słomek - słomek m e t a l o w y c h , s z k l a n y c h l u b silikonowych. Czy te materiały są lepsze, bezpieczniejsze dla nas? Czy za jakiś czas nie będziemy z nimi walczyli? Czy sami nie stwarzamy sobie nowych problemów, z którymi już niedługo oczywiście w imię ekologii będziemy dzielnie walczyć?

Chyba nie o to nam chodzi, aby spaść z deszczu pod rynnę…

-Nauka staje przed nowymi problemami, z którymi na pewno sobie poradzi. Problemy te jednak należy odważnie identyfikować i rozwiązywać, będąc w pełni świadomym podejmowanych decyzji – mówi prof. dr hab. Rajmund Michalski, Instytut Podstaw Inżynierii Środowiska Polskiej Akademii Nauk w Zabrzu.

Ograniczanie tworzyw sztucznych W prz ypadku sposobów na ograniczenie zużycia tworzyw sztucznych wśród najczęściej wskazywanych znalazły się własne wielorazowe torby na zakupy (76%), niekorzystanie z jednorazowych słomek i sztućców (78%) oraz niekupowanie żywności opakowanej w plastik (31%).

W odniesieniu do tego ostatniego warto uważać, aby nie paść ofiarą swoich dobrych chęci. W sklepach często można spotkać się z tym, że pojedynczy ogórek czy cukinia pakowane są w termokurczliwą folię, co uważane jest za bezsensowne generowanie kolejnego plastikowego odpadku. W praktyce zabieg ten znacznie przedłuża przydatność warzyw do spożycia, minimalizując ryzyko ich popsucia się zarówno w transporcie, podczas magazynowania, na sklepowych półkach, jak i w naszych domach. Opakowania pełnią istotną rolę w zapobieganiu marnowaniu żywności – to one pozwalają na przedłużanie przydatności danych

produktów poprzez np. szczelne pakowanie próżniowe i bariery zapobiegające psuciu się żywności na skutek wpływu różnego typu mikroorganizmów, powietrza czy też światła dziennego.

Co z tym mikroplastikiem?

W ciągu ostatnich miesięcy w dalszym ciągu wiele mówiło się również o mikroplastiku. Obiegające świat zdjęcia oceanów, po których pływają ogromne połacie opakowań z tworzyw sztucznych nie pozostają bez znaczenia w kształtowaniu się opinii dotyczących tworzyw sztucznych wśród respondentów.

Podobnie, jak w zeszłym roku zostali oni zapytani o opinie na temat źródła pochodzenia oceanicznego plastiku.

Okazuje się, że aż o 8 p.p. (65% vs 57%) spadł odsetek osób zgadzających się z tym, że opakowania z tworzyw

sztucznych są głównym źródłem mikroplastiku. Pomimo tego, że obecny odsetek wynosi aż blisko 60%, jest to pozytywna zmiana, ponieważ w rzeczywistości mikroplastik pochodzi przede wszystkim z syntetycznych tkanin (35%), ścierających się opon samochodowych (28%), a także kurzu miejskiego (24%) .

Nasze mądre wybory a gospodarka o obiegu zamkniętym

Opakowania z tworzyw sztucznych mogą spełniać zasady 4RE (REduce, REuse, REcycle, REplace) i często, co pokazują chociażby wyniki badań LCA (Life Cycle Assessment – cykl życia produktów), są bardziej ekologicznym rozwiązaniem. Możliwość recyklingu tworzyw sztucznych pozwala nam na przejście do gospodarki o obiegu zamkniętym z korzyścią zarówno dla środowiska naturalnego, jak i nas

samych. Należy również zdać sobie sprawę z tego, że zła sława ogólnie tworzyw sztucznych związana jest często z podejmowanymi przez nas decyzjami i nieprawidłowym gospodarowaniem odpadami – wyrzucamy je gdzie popadnie, przez co zanieczyszczane są lasy czy oceany.

To od nas zależy gdzie wyrzucimy zużytą butelkę PET: do środowiska, czy do żółtego kosza z którego trafi do recyklingu i wróci do nas w postaci nowej butelki.

***

Za sprawą powielania szeregu mitów, wiedza Polaków na temat tworzyw sztucznych w dalszym c i ą g u j e s t d o s yć n i e w i e l k a . Zastąpienie plastiku alternatywnymi materiałami opakowaniowymi nie jest odpowiedzią na zanieczyszczenie i może nawet pogorszyć wpływ przemysłu na środowisko.

- M u s i m y o t y m p a m i ę t a ć , zastępując tworzywa sztuczne innymi, bardziej emisyjnymi materiałami. Kluczowe są segregacja i gospodarowanie odpadami, ponieważ to od indywidualnych dec yzji i zachowań k ażdego z nas zależy więc czy opakowania będą mogły zostać przetworzone i ponownie wykorzystane, zyskując swoje „kolejne życie” – mówi Anna Urbańska, koordynator kampanii edukacyjnej #rePETujemy.

Biuro prasowe kampanii edukacyjnej #rePETujemy

(7)

REKLAMA

redakcja@fl esch.pl 7

Nr 03 (CCXXVII) / 2022 10 - 23 LUTEGO 2022

www.fl eschmazowsza.info.pl

NOWOŚCI HANDLOWE

ZAMÓWIENIA: (22) 729 82 23 dzialhandlowy@fl esch.pl www.fl esch.pl

D Y S T RY B U T O R :

(8)

Nr 03 (CCXXVII) / 2022 10 - 23 LUTEGO 2022

ZDROWIE

redakcja@fl esch.pl

8 www.fl eschmazowsza.com.pl

CECHINI

MINERALNE SERCE MUSZYNY MINERALNE SERCE MUSZYNY

Naturalnie smaczna woda

Cechini Muszyna to naturalna, wysokomineralizowana woda mineralna bogata w najważniejsze dla zdrowia minerały takie jak magnez i wapń. Wydobywana i rozlewana wyłącznie na terenie uzdrowiska Muszyna - od lat zachwyca doskonałą jakością i smakiem.

Wydobywana z głębokości około 250 m, rozlewana do ekologicznych butelek pochodzących w 100% z recyklingu - woda Cechini nie tylko orzeźwia w gorące dni, ale dodaje energii. Rozpuszczone w wodzie składniki mineralne takie jak magnez i wapń wzmacniają i budują organizm, który odpowiednio nawodniony - jest bardziej odporny na wirusy i szybciej się regeneruje.

Na terenie malowniczej miejscowości zlokalizowane są pijalne wody Cechini, w których każdy może skosztować naturalnie smacznej wody. Marka dba o środowisko wprowadzając nowe, ekologiczne rozwiązania, a także wciąż rozszerza swoją ofertę wód mineralnych dbając o to, aby nigdy nie tracić naturalnej doskonałości wody, smaku i unikatowego składu, którego na próżno szukać w innych wodach na terenie Polski oraz świata.

Wzmacnia i buduje naturalną odporność organizmu

Woda Cechini Muszyna polecana jest przez lekarzy, dietetyków, sportowców, trenerów personalnych. Doskonała dla każdego i w każdym wieku - wzmacnia najważniejszymi dla organizmu minerałami.

Na temat właściwości wody, a także na temat naturalnych warunków geologicznych Muszyny, które pozwalają naturze tworzyć unikatową wodę - wypowiedziało się już wielu naukowców, w tym m.in.: dr hab. inż. Lucyna Rajchel (AGH Kraków) . W jednym litrze wody Cechini znajduje się około 61,62 mg prawdziwego magnezu oraz 321,80 mg wapnia. Suma składników mineralnych zawartych w wodzie Cechini przekracza 1500 mg/l, (w Cechini suma składników mineralnych to 1800 mg/l) co czyni wodę Cechini wodą wysocezmineralizowaną, bogatą w minerały życia. Magnez, wapń i potas rozpuszczonej w wodzie mineralnej wpływają korzystnie na przemianę materii, są niezbędne do utrzymania prawidłowej czynności serca oraz

aktywności układu mięśniowo - nerwowego. Dodatkowo natura zadbała o niską zawartość sodu w wodzie. Dzięki temu woda nie obciąża organizmu nadmiarem soli, która dla osób z nadwagą, wysokim ciśnieniem krwi lub problemami z sercem nie jest wskazana.

Nie pij byle czego - wodę wybieraj z uwagą

W roku 2021 marka Cechini rozpoczęła akcję „Nie piję byle czego”, której celem jest zwrócenie uwagi konsumentów na etykiety wód mineralnych.

Celem marki jest uświadamianie jak ważna jest woda w życiu człowieka.

„Jesteś tym co jesz”, ale też „Jesteś tym co pijesz”.

Woda Cechini zwraca uwagę na naturalne dobra, którymi dzieli się z nami natura.

Naturalnie doskonała wodę pij ze smakiem - doceń wartości wysokozmineralizowanej i wzmacniaj organizm codziennie.

Bezpłatna rehabilitacja po COVID-19 refundowana przez NFZ

W naszym Uzdrowisku oferujemy bezpłatną rehabilitację dla pacjentów po Covid-19 fi nansowaną przez NFZ. Rehabilitacja po Covid-19 trwa od 2 do 6 tygodni i oparta jest na indywidualnie dobranych zabiegach.

Przyjmujemy zapisy na rehabilitację po Covid-19 na podstawie skierowania z kodem 6500. Skierowanie na rehabilitację stacjonarną może wystawić dowolny lekarz ubezpieczenia zdrowotnego – lekarz pierwszego kontaktu (POZ), specjalista lub lekarz ze szpitala.

Dodatkowo wymagane są aktualne badania:

–badanie RTG klatki piersiowej z opisem, wykonane po zakończeniu leczenia

–aktualna morfologia, OB, CRP

–EKG wykonane po zakończeniu leczenia

– inna dokumentacja medyczna dotycząca leczenia Covid-19 lub objawów pocovidowych, mająca wpływ na ocenę stanu zdrowia pacjenta.

Z a c h ę c a m y d o k o n t a k t u z n a s z y m Uzdrowiskiem w celu uzyskania szczegółów.

Decyzją Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 18.10.2021 r. nastąpiła zmiana warunków przyjęć w ramach rehabilitacji po COVID–19 w z wiązku z cz ym z rehabilitacji można skorzystać  do 12 miesięcy od zakończenia leczenia związanego z COVID-19.

(9)

NIERUCHOMOŚCI

redakcja@fl esch.pl

Nr 03 (CCXXVII) / 2022

10 - 23 LUTEGO 2022 www.fl eschmazowsza.info.pl 9

C H C E S Z S P R Z E D A Ć N I E R U C H O M O Ś Ć , Z G Ł O Ś : 2 2 7 3 9 9 2 6 6

2 2 7 3 9 9 2 6 6

SPRAWDŹ NASZE OFERTY:

SPRAWDŹ NASZE OFERTY:

www.nieruchomosci.nadarzyn.net www.nieruchomosci.nadarzyn.net

627/1807/ODS Żabia Wola, powiat Grodzisk Mazowiecki, komfortowy bliźniak 240 m², powierzchnia działki 22 800 m² - siedlisko, cena 1 850 000 zł.

780/1807/ODS Siestrzeń, gm. Żabia Wola, dom o powierzchni 104 m², działka 800 m², stan deweloperski, cena 850 000 zł.

743/1807/ODS Kanie, pow. pruszkowski, połowa bliźniaka o pow. 270 m², działka 670 m², cena 1 999 000 zł.

732/1807/ODS Wolica, dom o pow. 350 m² na działce 1100 m², cena 1 850 000 zł

719/1807/ODS Nadarzyn, dom o pow. 350 m² na działce 3100 m², cena 2 700 000 zł 741/1807/ODS Strzeniówka, dom o pow. 380

m² na działce 4000 m², cena 2 800 000 zł.

715/1807/ODS Stara Wieś, dom o pow. 180 m² na działce 1000 m², cena 685 000 zł.

694/1807/ODS Natolin, pow. grodziski, dom o powierzchni 270 m² na działce 800 m², cena 850 000 zl.

7 3 4 / 1 8 0 7 / O D S Lu t ków k a D r u g a ko ł o Mszczonowa, dom/zajazd o powierzchni 400 m², cena 2 100 000 zł

7 6 2 / 1 8 0 7 / O D S W o l n o s t o j ą c y d o m w N a d a r z y n i e, stan surow y ot war t y, powierzchnia 175 m², powierzchnia działki 888 m², cena 995 000 zł.

775/1807/ODS Rozalin gm. Nadarzyn, dom typu stodoła o pow. 104 m², działka 1000 m², cena 750 000 zł.

7 2 3 / 1 8 0 7 / O D S S k r a j n y s e g m e n t w Nadarzynie o powierzcni 170 m², działka 406 m², cena 870 000 zł.

7 8 8 / 1 8 0 7 / O D S U r z u t, g m . N a d a r z y n , dom parterowy o pow 225 m² w stanie surowym, działka 1000 m², cena 710000 zł.

787/1807/ODS Michałowice, bliźniak do zamieszkania z wyposażeniem o pow. 191 m², pow. działki 601 m², cena 1 999 000 zł.

786/1807/ODS Strzeniówka, dom wolnostojący do zamieszkania o pow. 350 m², na dużej działce 2 000 m², cena 1 790 000 zł.

784/1807/ODS Stara Wieś, gm. Nadarzyn dom do zamieszkania o pow. 145 m², pow. działki 1157 m², cena 1 800 000 zł.

1226/1807/OGS Raszyn, Rybie, budowlana, pow. 580 m² , cena 340 000 zł.

1 1 8 5 / 1 8 0 7 / O G S Ż a b i a Wo l a , p ow i at grodziski, pow. 3000 m², cena 285 000 zł 1312/1807/OGS Marynin, gmina Grodzisk

Mazowiecki,budowlana pow. 2090 m², cena 271 700 zł.

1170/1807/OGS Młochów, gm. Nadarzyn, powierzchnia 1480 m², cena 370 000 zł 1270/1807/OGS Rusiec, gm. Nadarzyn,

powierzchnia 3573 m², cena 786 060 zł 1162/1807/OGS Radonie k/Grodziska

Maz, pow. 8 060 m², cena 1 209 000 zł 1159/1807/OGS Radonie k/Grodziska

Maz., pow. 5000 m², cena 775 000 zł 1072/1807/OGS Stara Wieś, gmina Nadarzyn,

budowlana o pow. 1 500 m², cena 450 000 zł 1211/1807/OGS Parole, gm. Nadarzyn, usługowo - budowlana, pow. 5100 m², cena 561 000 zł

1181/1807/OGS Rusiec, kompleks pięciu działek budowlanych o pow. po 1000 m², cena 350 000 zł

1102/1807/OGS Kajetany, gmina Nadarzyn, działka o pow. 950 m², cena 332 500 zł 1061/1807/OGS Rusiec, działka budowlana,

powierzchnia 954 m², cena 224 190 zł

1033/1807/OGS Kajetany, gmina Nadarzyn, działka o pow. 1 191 m², cena 380 000 zł 945/1807/OGS Nadarzyn, (MLs), powierzchnia

1500 m², cena 360 000 zł

8 5 1 / 1 8 0 7 / O G S S t r ze n i ów k a , działk a budowlana o pow. 2 000 m², cena 600 000 zł 562/1807/OGS Urzut, gmina Nadarzyn, działka o powierchni 976 m², cena 250 000 zł 1342/1807/OGS Ojrzanów, gmina Żabia

Wola, budowlana, powierzchnia 1480 m², cena 222 000 zł.

1331/1807/OGS Żelechów, gmina Żabia Wola, budowlana, powierzchnia 1200 m², cena 256 500 zł.

1312/1807/OGS Marynin, gmina Grodzisk Mazowiecki, budowlana o powierzchni 2090 m², cena 271 700 zł.

1 3 1 1 / 1 8 0 7 / O G S Le s z n owo l a , p ow i at Piaseczyński, pow. 6928 m², cena 2 909 760 zł 1505/1807/OGS Rusiec, gmina Nadarzyn,

budowlana, pow. 13350 m² cena 445 500 zł.

1399/1807/OGS Kotorydz, powiat piaseczyński, działki rolne, pow. 3000 m², cena 78 000 zł.

1398/1807/OGS Mirowie, powiat grójecki, działki leśne o pow. 5006 m², cena 200 000 zł.

1 3 7 4 / 1 8 0 7 / O G S L a s Le s z n owo l s k i k / Grójca, działka rolna o powierzchni 27 800 m², cena 599 000 zł.

1378/1807/OGS Wola Przypkowska, powiat piaseczyński, działka rolno-budowlana o powierzchni 17 700 m² cena 708 000 zł.

1386/1807/OGS Ojrzanów, działka rolno - budowlana o pow. 22 800 m², cena 1 850 000 zł 1440/1807/OGS Rusiec, gmina Nadarzyn, budowlana o pow. 1 150 m², cena 390 000 zł.

1443/1807/OGS Stara Wieś przy ul. Tarniny, gmina Nadarzyn, trzy działki budowlane o łącznej pow. 3 522 m² za cenę 950 000 zł

1444 Żelechów, gmina Żabia Wola, działka budowlana o powierzchni 1 844 m², cena 268 000 zł.

1447/1807/OGS Wolica, działka budowlana o powierzchni 1 029 m², cena 380 000 zł.

1448/1807/OGS Nadarzyn, działka budowlana 1 000 m², cena 395 000 zł.

1466/1807/OGS Urzut, gmina Nadarzyn, sucha działka budowlana o powierzchni 989 m², cena 250 000 zł.

1469/1807/OGS Żelechów, gmina Żabia Wola działka budowlana pow.1 365 m², cena 205 000 zł

1486/1807/OGS Rusiec, działka budowlana o powierzchni 1 069 m², cena 332 000 zł 1487/1807/OGS Rusiec, działka budowlana

o powierzchni 1 008 m², cena 260 000 zł.

1539/1807/OGS Rozalin, gm. Nadarzyn, działka budowlana, pow. 1000 m², cena 350 000 zł.

1531/1807/OGS Nowa Wieś, gm. Michałowice, działka budowlana, pow. 932 m², cena 750 000 zł 1524/1807/OGS Urzut, gm. Nadarzyn, budowlana, pow. 1 290 m², cena 333 000 zł.

1517/1807/OGS Rozalin ul. Zabytkowa, budowlana o pow. 710 m², cena 315 000 zł

2 4 / 1 8 0 7 / O O S Z a j a zd + m i e s z k a n i e w L u t ó w k a D r u g a k / M s z c z o n o w a , powierzchnia 400 m², powierzchnia działki 7 000 m², cena 2 100 000 zł.

25/1807/OOS komercyjna nieruchomość w Nadarzynie, Hala + dom 600 m², działka 2462 m², cena 2 300 000 zł.

27/1807/OOW do wynajęcia hala magazynowo - biurowa, Warszawa ul. Krakowiaków, pow.

biurowa 350 m², pow. produkcyjna 400 m², powierzchnia działki 600 m², cena 19 000 zł.

Z A I N T E R E S O W A Ł A C I Ę N A S Z A O F E R T A , Z A D Z W O Ń : ( 2 2 ) 7 3 9 9 2 6 6

DZIAŁKI NA SPRZEDAŻ:

DOMY NA SPRZEDAŻ:

OBIEKTY NA WYNAJEM:

(10)

Nr 03 (CCXXVII) / 2022 10 - 23 LUTEGO 2022

NIERUCHOMOŚCI

redakcja@fl esch.pl

10 www.fl eschmazowsza.com.pl

CHCESZ SPRZEDAĆ NIERUCHOMOŚĆ, ZGŁOŚ: (22) 730-33-43

S P R A W D Ź N A S Z E O F E R T Y :

w w w. n i e r u c h o m o s c i . f l e s c h . p l

3505/1821/OGS Brwinów, budowlana, pow.

1123 m2, cena 477.000 zł

3502/1821/OGS Nadarzyn, Parole, budowlana, pow. 1757 m2, cena 237.000 zł

3 4 9 3 / 1 8 2 1 / O G S Wo l a K ra kow i a ń s k a , Nadarz yn, budowlana, pow. 1500 m2, cena 375.000 zł

3492/1821/OGS Michałowice, Komorów, budowlana, pow. 2006 m2, cena 1.460.000 zł 3491/1821/OGS Ożarów Maz., Płochocin,

rolna, pow. 7134 m2, cena 773.000 zł 3 4 9 0 / 1 8 2 1 / O G S Ż a b i a Wo l a , Z a l e s i e,

budowlana, pow. 6000 m2, cena 900.000 zł 3487/1821/OGS Otrębusy, budowlana, pow.

2552 m2, cena 205.000 zł

3475/1821/OGS Radziejowice, Zboiska, budowlana, pow. 1220 m2, cena 120.000 zł 3 4 7 2 / 1 8 2 1 / O G S H u t a Ż a b i owo l s k a , budowlana, pow. 1500 m2, cena 232.000 zł 3457/1821/OGS Michałowice, Granica,

budowlana, pow. 912 m2, cena 549.000 zł 3442/1821/OGS Jaktorów, Budy Michałowskie,

budowlana, pow. 1416 m2, cena 225.000 zł 3437/1821/OGS Pniewy, rolno-budowlana,

pow. 15.100 m2, cena 775.000 zł

3436/1821/OGS Radziejowice, budowlana, pow. 1500 m2, cena 207.000 zł

3435/1821/OGS Brwinów,Terenia, budowlana, pow. 1500 m2, cena 310.000 zł

3 4 2 8 / 1 8 2 1 / O G S M i c h a ł o w i ce - Wi e ś , budowlana, pow. 900 m2, cena 490.000 zł 3427/1821/OGS Grodzisk Mazowiecki,

budowlana, pow. 1650 m2, cena 369.000 zł 3426/1821/OGS Wiskitki, usługowo-budowlana,

pow. 6680 m2, cena 672.000 zł

3423/1821/OGS Żabia Wola, Bartoszówka, budowlana, pow. 1270 m2, cena 141.000 zł 3419/1821/OGS Wiskitki, budowlana, pow.

1302 m2, cena 175.770 zł

3411/1821/OGS Budy Józefowskie, budowlana, pow. 3000 m2, cena 135.000 zł

3359/1821/OGS Grodzisk Mazowiecki, Wężyk, budowlana, pow. 1500 m2, cena 232.000 zł 3342/1821/OGS Milanówek, budowlana, pow.

1605 m2, cena 650.000 zł

3313/1821/OGS Nadarzyn, Strzeniówka, budowlana, pow. 2500 m2, cena 525.000 zł 3 2 8 1 / 1 8 2 1 / O G S B r w i n ów, Pa r z n i ew,

budowlana, pow. 1800 m2, cena 396.000 zł 3258/1821/OGS Jaktorów, Chylice, budowlana,

pow. 3455 m2, cena 534.000 zł

3131/1821/OGS Ożarów Mazowieck i, Płochocin, budowlana, pow. 5400 m2, cena 2.430.000 zł

3122/1821/OGS Brwinów, Kanie, budowlana, pow. 900 m2, cena 600.000 zł

3112/1821/OGS Ożarów Mazowieck i, Michałówek, budowlana, pow. 7700 m2, cena 815.000 zł

2999/1821/OGS Milanówek, budowlana, pow.

1060 m2, cena 350.000 zł

2967/1821/OGS Budy Józefowskie, rolna, pow.

3000 m2, cena 150.000 zł

2933/1821/OGS Brwinów, budowlana, pow.

2998 m2, cena 1.170.390 zł

2909/1821/OGS Pruszków, usługowa, pow.

25000 m2, cena 12.100.000 zł

2660/1821/OGS Błonie, budowlana, pow.

1200 m2, cena 550.000 zł

2656/1821/OGS Raszyn, Nowe Grocholice, budowlana, pow. 30 000 m2, cena 6.868.000 zł 2 5 2 8 / 1 8 2 1 / O G S M i c h a ł ow i ce - Wi e ś,

budowlana, pow. 7200 m2, cena 3.920.000 zł 2492/1821/OGS Nadarzyn, Strzeniówka, budowlana, pow. 2388 m2, cena 815.000 zł 2352/1821/OGS Nadarzyn, Strzeniówka,

budowlana, pow. 2000 m2, cena 515.000 zł 1314/1821/OGS Brwinów, budowlana, pow.

1033 m2, cena 320.000 zł

1222/1821/OGS Nadarzyn, Stara Wieś, budowlana, pow. 4300 m2, cena 817.000 zł 9 3 7 / 1 8 2 1 / O G S Pę c i ce, M i c h a ł ow i ce, budowlana, pow. 1008 m2, cena 530. 000 zł 818/1821/OGS Granica, Michałowice, budowlana, pow. 973 m2, cena 730.000 zł 543/1821/OGS Nowy Drzewicz, Wiskitki,

rolna, pow. 12900 m2, cena 500.000 zł

3897/1821/OMS Pruszków, 3 pokoje, pow.

55 m2, cena 545.000 zł

3896/1821/OMS Pruszków, 2 pokoje, pow.

32,2 m2, cena 310.000 zł

3895/1821/OMS Pruszków, 2 pokoje, pow.

52,4 m2, cena 539.000 zł

3889/1821/OMS Pruszków, 3 pokoje, pow.

58 m2, cena 590.000 zł

2003/1821/ODS Nadarzyn ,Urzut, stan surowy otwarty, wolnostojący, 4 pokoje, powierzchnia 175 m2, powierzchnia działki 980 m2, cena 719.000 zł

2002/1821/ODS Nadar z yn, Młochów, wolnostojąc y, 2 pokoje, powierzchnia 9 5 m2, p o w i e r z c h n i a d z i a ł k i 8 8 0 m2, cena 1.139.000 zł

1995/1821/ODS Kajetany, wolnostojący, 5 pokoi, powierzchnia 262 m2, powierzchnia działki 1000 m2, cena 2.100.000 zł

1992/1821/ODS Pruszków, wolnostojący powierzchnia 70 m2, powierzchnia działki 600 m2, 4 pokoje, cena 1.400.000 zł 1803/1821/ODS Komorów, willa, 5 pokoi,

powierzchnia 329 m2, powierzchnia działki 1250 m2, cena 1.835.000 zł

1691/1821/ODS Grodzisk Mazowiecki, wolnostojący, powierzchnia 240 m2, pow. działki 2200 m2, 6 pokoi, cena 1.750.000 zł

1183/1821/ODS Michałowice, wolnostojący powierzchnia 444 m2, powierzchnia działki 980 m2, 6 pokoi, cena 2.670.000 zł 1175/1821/ODS Pruszków, skrajny segment,

powierzchnia 288 m2, powierzchnia działki 495 m2, 7 pokoi, cena 1.200.000 zł

ZAINTERESOWAŁA CIĘ NASZA OFERTA, DZWOŃ: (22) 730-33-40

DZIAŁKI

MIESZKANIA

DOMY

N A S P R Z E D A Ż

(11)

NIERUCHOMOŚCI

redakcja@fl esch.pl

Nr 03 (CCXXVII) / 2022

10 - 23 LUTEGO 2022 www.fl eschmazowsza.info.pl 11

(12)

Nr 03 (CCXXVII) / 2022 10 - 23 LUTEGO 2022

www.fl eschmazowsza.com.pl

REKLAMA

redakcja@fl esch.pl

12

Figure

Updating...

References

Related subjects :