UMOWA O DZIEŁO PRZY PRODUKCJI FILMU

Pełen tekst

(1)

Komentarz Kancelarii LSW:

Niniejszy projekt umowy ma na celu wskazanie najbardziej istotnych elementów, które uwypuklają, że umowa ma charakter umowy o dzieło. Projekt zawiera wszystkie elementy potrzebne do zawarcia prawnie skutecznej umowy (i w taki sposób, by była to umowa korzystna dla Producenta), niemniej koncentruje się na kwestiach istotnych z punktu widzenia w/w klasyfikacji – tzn. nie jest to projekt, który w wyczerpujący sposób reguluje relacje w produkcji filmowej. Stąd zwracamy uwagę, że w projekcie brak jest m.in.:

- listy obowiązków Wykonawcy, jego specyficznych zadań w ramach wykonania Dzieła (np.

sporządzenia określonej dokumentacji)

- szczegółowych zasad współpracy Wykonawcy z pozostałą częścią ekipy i Producentem

- postanowień charakterystycznych dla poszczególnych kategorii Wykonawców, wynikających z ich obowiązków (np. uregulowanie sytuacji przekroczenia budżetu/harmonogramu)

- kwestii związanych z ubezpieczeniem, zakwaterowaniem, transportem, harmonogramem prac - relacji z agentem

- wynagrodzenia innego niż „zwykłe” wynagrodzenie ryczałtowe (np. dodatkowe bonusy z tytułu zaoszczędzonego budżetu, udziały w zyskach, odroczone płatności)

- oświadczenia (pkt 2) są zredukowane do absolutnego minimum, podobnie jak np. zasady współpracy przy działaniach promocyjnych.

Wyjaśnienia w komentarzach opisują szerzej poszczególne zapisy projektu.

***

UMOWA O DZIEŁO PRZY PRODUKCJI FILMU

zawarta w ______________ dnia ______________ roku (dalej „Umowa”), pomiędzy:

____________ z siedzibą w ____________ (__-___) przy ul. ____________, zarejestrowaną w rejestrze przedsiębiorców prowadzonym przez Sąd Rejonowy dla ____________, _____ wydział gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS ____________, kapitał zakładowy ____________ zł wpłacony w całości, nr REGON ____________, NIP ____________,

reprezentowaną przez:

____________, zwaną dalej „Producentem”,

a

Panem/ Panią __________________, zamieszkałym/ą w ___________ przy ulicy ___________, legitymującym/ą się dowodem osobistym seria _____ numer ___________ wydanym przez _____________, posiadającym/ą numer NIP ___________,

zwanym/ą dalej „Wykonawcą”,

łącznie zwanymi dalej „Stronami”.

Strony zgodnie postanowiły, co następuje:

1. Przedmiot Umowy

Komentarz [LSW1]: Tak w przypadku osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej – nagłówek będzie inny wobec osób prowadzących działalność czy spółek.

(2)

1.1. Na mocy Umowy Producent zleca, a Wykonawca zobowiązuje się do __________ (dalej łącznie „Dzieło”) w związku z produkcją filmu fabularnego pod roboczym tytułem ___

(„Film”). W zamian za te świadczenia Wykonawcy będzie przysługiwać wynagrodzenie, o którym mowa w pkt. 4 Umowy.

1.2. Szczegółowy przedmiot Dzieła określa załącznik do Umowy.

1.3. Wykonawca oświadcza, że zapoznał się z przedmiotem zamówienia, wymaganiami artystycznymi i technicznymi Producenta dotyczącymi zamówionego Dzieła, a także z ogólną koncepcją i charakterem Filmu, oraz że wymagania te akceptuje i zobowiązuje się do ich wypełnienia.

2. Oświadczenia i zapewnienia Wykonawcy

2.1. Wykonawca zobowiązuje się, że wykona Dzieło z najwyższą starannością.

2.2. Wykonawca oświadcza i zapewnia Producenta, że:

a) dysponuje odpowiednią wiedzą i umiejętnościami stosownymi do stworzenia Dzieła;

b) zapoznał się z zasadami i przepisami bezpieczeństwa i higieny pracy obowiązującymi w procesie produkcji Filmu, akceptuje je i zobowiązuje się ich przestrzegać.

2.3. Wykonawca naprawi (w sposób regresowy) wszelkie szkody poniesione przez Producenta lub inne podmioty, którym Producent zezwoli na korzystanie z Dzieła lub na których rzecz prawami tymi rozporządzi, w tym zwróci koszty obsługi prawnej, jeżeli szkody takie powstaną w związku z nieprawdziwością oświadczeń lub zapewnień złożonych w niniejszej Umowie przez Wykonawcę lub z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania przez Wykonawcę Dzieła.

3. Wykonanie Umowy

3.1. Przy wykonywaniu Dzieła Wykonawca zobowiązany jest stosować się do ustnych i pisemnych wskazówek i poleceń Producenta oraz innych upoważnionych przez niego osób.

3.2. Wykonawca wykona Dzieło w terminie do ___.

3.3. Wykonawca przyjmuje odpowiedzialność za powierzony mu przez Producenta sprzęt, środki finansowe i materiały oraz zobowiązany jest do przestrzegania zasad gospodarności oraz dołożenia szczególnej staranności w zakresie ochrony mienia Producenta.

Wykonawca jest zobowiązany użyć materiałów w sposób odpowiedni, a niezużytą część zwrócić Producentowi za stosownym rozliczeniem.

3.4. W przypadku, gdy dostarczone przez Wykonawcę Dzieło nie będzie spełniać oczekiwań Producenta, będzie wykonane w sposób wadliwy lub sprzeczny z postanowieniami niniejszej Umowy, a w szczególności z treścią oświadczeń, poleceń lub zaleceń opisanych powyżej, Producent może odmówić przyjęcia Dzieła albo wyznaczyć Wykonawcy dodatkowy termin na dokonanie stosownych poprawek. Zgłoszone poprawki i termin na ich wprowadzenie są wiążące dla Wykonawcy.

3.5. Jeżeli Dzieło dostarczane jest Producentowi we fragmentach, procedura zgłaszania uwag, zastrzeżeń, poleceń jak i przyjęcia dotyczy zarówno dostarczonego fragmentu lub części Dzieła, jak i Dzieła jako całości. Przyjęcie Dzieła nastąpi w momencie, gdy Producent uzna Dzieło za wykonane prawidłowo, o czym poinformuje Wykonawcę.

3.6. Wykonawca wyraża zgodę na wykorzystywanie przez Producenta lub wskazane przez Producenta osoby imienia, nazwiska, wizerunku, występów, danych biograficznych i innych informacji dotyczących Wykonawcy w związku z informowaniem o Filmie i jego eksploatacją lub jego promocją i reklamą, a także na potrzeby innych utworów wykorzystujących Dzieło oraz w celu poszukiwania przez Producenta współpracowników, koproducentów lub osób zainteresowanych korzystaniem z Filmu. Za promocję Filmu

Komentarz [LSW2]: Opis dzieła – bardzo istotny.

Dzieło powinno być opisane w taki sposób, żeby wskazywać istotę dzieła oraz by nie narazić się na zarzut, że mamy do czynienia z umową o świadczenie usług.

Komentarz [LSW3]: Zapis opcjonalny, pozwala bliżej określić charakterystykę zamówienia (Dzieła).

Komentarz [LSW4]: W tym miejscu brak jest odniesienia do wymogu osobistego wykonania Dzieła – najlepiej jest go unikać. Jeśli jednak jego użycie jest niezbędne, proponujemy użycie klauzuli

„Zważywszy na właściwość Dzieła, wymagającą specjalnych umiejętności, Wykonawca wykona Dzieło osobiście” lub podobnej – żeby podkreślić, że wymóg osobistego wykonania Dzieła wynika z jego specyfiki – że nie można powierzyć jego wykonania „byle komu”.

Komentarz [LSW5]: Zapis charakterystyczny bardziej dla umowy o świadczenie usług, ale naszym zdaniem dopuszczalny także w umowie o dzieło, a przy tym istotny o tyle, że mogą występować sytuacje, gdy dzieło wykonano zgodnie z zamówieniem, ale np. niedbale.

Komentarz [LSW6]: W przypadku przedsiębiorców – dodatkowo proponujemy oświadczenie:

„wykona Dzieło w ramach prowadzonej działalności gospodarczej”.

Komentarz [LSW7]: Z konieczności zachowania uniwersalności umowa nie zawiera postanowień szczególnych, charakterystycznych dla konkretnych zadań.

Umowa może też przewidywać kary umowne, np. za nieterminowe dostarczenie Dzieła.

Komentarz [LSW8]: Można także odnieść się do harmonogramu prac, załączając go do umowy. Warto posługiwać się datą graniczną – określić „deadline” na wykonanie dzieła (a nie np. wskazywać okres prac).

Komentarz [LSW9]: Punkt może wydawać się „dziwnie” napisany, natomiast jest to nawiązanie do przepisu art. 633 kc, charakterystycznego dla umowy o dzieło.

Komentarz [LSW10]: Typowy dla umowy o dzieło zapis o przyjęciu dzieła.

(3)

uważa się w szczególności tworzenie trailerów, filmów opisujących proces powstania Filmu (tzw. making of), albumów fotograficznych ze zdjęciami z procesu produkcji Filmu (mogących zawierać także rejestrację wykonania Dzieła), a także utrwalanie oraz rozpowszechnianie występu i wizerunku Wykonawcy w tych ramach. Wykonawca będzie też zobowiązany uczestniczyć w innych działaniach promocyjnych związanych z Dziełem, jeśli Producent tak postanowi. Terminy takich dodatkowych działań będą ustalane przez Producenta po konsultacji z Wykonawcą.

3.7. Producent oświadcza, że produkcja Filmu objęta jest ubezpieczeniem od następstw nieszczęśliwych wypadków. Producent zobowiązuje się objąć tym ubezpieczeniem Wykonawcę, przy czym suma ubezpieczenia w stosunku do niego wyniesie _________________. Jakakolwiek odpowiedzialność Producenta za szkodę poniesioną przez Wykonawcę (bez względu na źródło i podstawę prawną) w związku z wykonywaniem Dzieła i Umowy oraz przy okazji wykonywania Dzieła jest ograniczona do sumy, o której mowa w zdaniu poprzedzającym.

3.8. Z zastrzeżeniem uprawnień Producenta do odstąpienia od umowy przewidzianych w przepisach prawa, Producentowi przysługuje prawo wypowiedzenia Umowy w każdym czasie bez podania przyczyny bez odszkodowania dla Wykonawcy. W przypadku wypowiedzenia Umowy Wykonawcy przysługuje prawo otrzymania wynagrodzenia w wysokości proporcjonalnej do wykonanych przez Wykonawcę prac nad Dziełem zgodnie z poleceniami i wskazówkami Producenta oraz przez Producenta przyjętych.

3.9. W przypadku zakończenia współpracy z Wykonawcą po wykonaniu przedmiotu Umowy Producentowi przysługuje – na zasadzie wyłączności i nieograniczone w czasie – prawo do:

a) korzystania i rozporządzania Dziełem w wersji ukończonej lub nieukończonej w pełnym zakresie, bez żadnych ograniczeń;

b) zlecenia kontynuowania prac nad Dziełem lub jego częścią dowolnej wybranej przez Producenta osobie lub osobom;

c) ingerowania w treść i formę Dzieła lub jego części lub elementów; dokonywanie dowolnych przeróbek, liftingu, zmian, skrótów i opracowań Dzieła lub dowolnej jego części lub elementu;

d) zlecenia stworzenia kolejnych wersji Dzieła, wersji inspirowanych Dziełem lub jego elementami, a także opracowań Dzieła;

oraz korzystania, rozpowszechniania i rozporządzania efektem tych prac w pełnym zakresie.

Powyższe zasady stosuje się również w sytuacji zakończenia współpracy z Wykonawcą z jakiejkolwiek przyczyny i w dowolnym momencie obowiązywania niniejszej Umowy, po jej wygaśnięciu, rozwiązaniu lub po odstąpieniu od niej.

3.10. W razie rażącego naruszenia przez Producenta obowiązków wynikających z Umowy, tj. w przypadku zwłoki w płatności wynagrodzenia, Wykonawca w formie pisemnej wzywa Producenta do prawidłowego wykonania Umowy. W razie bezskutecznego upływu 30 dni od dnia wezwania Wykonawcy przysługuje prawo rozwiązania Umowy ze skutkiem natychmiastowym. Postanowienia punktu poprzedzającego stosuje się odpowiednio.

3.11. Strony potwierdzają, że Dzieło nie ma charakteru twórczego. W przypadku, gdyby w związku lub przy okazji wykonywania Dzieła przez Wykonawcę powstał jakikolwiek utwór lub artystyczne wykonanie w rozumieniu przepisów o prawie autorskim i prawach pokrewnych, Wykonawca w ramach wynagrodzenia określonego w pkt 4 Umowy przenosi na Producenta z chwilą stworzenia utworu/artystycznego wykonania prawa autorskie, pokrewne i zależne umożliwiające dowolne korzystanie z takiego utworu lub przedmiotu praw pokrewnych na całym świecie, bez ograniczeń czasowych, w najszerszym zakresie dopuszczalnym przez prawo, z możliwością eksploatacji opracowań, na wszystkich polach eksploatacji znanych w chwili zawarcia niniejszej Umowy, w tym wszystkich wymienionych w art. 50 i 86 ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych.

Komentarz [LSW11]: Kwestia prawa do wizerunku – zapis opcjonalny, do wykorzystania, gdy w filmie albo materiałach promocyjnych zostanie użyty wizerunek Wykonawcy.

Komentarz [LSW12]: Zapis skonstruowany na korzyść Producenta.

Komentarz [LSW13]: Prawo do wypowiedzenia umowy jest tu wprowadzone dodatkowo, obok postanowień, „obok” przepisów kodeksowych, które umożliwiają odstąpienie od umowy w do chwili ukończenia dzieła czy w przypadku, gdy nie zostaną usunięte wady Dzieła.

Komentarz [LSW14]: Punkt dodany, by było jasne, że w razie np. zakończenia współpracy w trakcie jej trwania Producent miał prawo korzystać z częściowo wykonanego Dzieła (warunkiem jest jednak zapłata za tę część).

Komentarz [LSW15]: Odpowiedzialno ść Producenta jest tu w znacznym stopniu ograniczona.

Komentarz [LSW16]: Punkt opcjonalny, ale potencjalnie ważny. W przypadku niektórych osób może się okazać, że w efekcie ich prac (choćby przypadkiem) powstanie dzieło twórcze, które warto będzie wykorzystać w filmie.

Wówczas ten punkt można traktować jako podstawę do eksploatacji takiego dzieła.

(4)

4. Wynagrodzenie

4.1. Tytułem wynagrodzenia za wykonanie Dzieła i udzielenie wszelkich zgód i zezwoleń opisanych w Umowie, Producent zapłaci Wykonawcy ryczałtowe wynagrodzenie w wysokości ________ zł (słownie: ________________ złotych) brutto, przy czym:

a) kwota ________ zł (słownie: ________________ złotych) brutto jest płatna w terminie 30 dni od dnia ________________;

b) kwota ________ zł (słownie: ________________ złotych) brutto jest płatna w terminie 30 dni od dnia ________________.

4.2. Wynagrodzenie, o którym mowa w punkcie poprzedzającym, zostanie pomniejszone o należne podatki, jeśli Producent będzie zobowiązany do ich odprowadzenia zgodnie z treścią obowiązujących przepisów. Wynagrodzenie będzie płatne w terminach wskazanych powyżej, pod warunkiem uprzedniego otrzymania przez Producenta prawidłowo wystawionego przez Wykonawcę rachunku. Wynagrodzenie płatne będzie przelewem na rachunek bankowy Wykonawcy wskazany na rachunku. Za dzień dokonania płatności uznaje się dzień wydania polecenia przelewu.

4.3. Wynagrodzenie przewidziane w Umowie wyczerpuje wszelkie roszczenia finansowe Wykonawcy z tytułu wykonania niniejszej oraz udzielenia zgód i zezwoleń, o jakich mowa w niniejszej Umowie.

4.4. W razie nałożenia na Wykonawcę kar umownych, Producent może według własnego uznania potrącić kwotę kary z kwoty wynagrodzenia.

5. Poufność

5.1. Wykonawca zobowiązuje się nie ujawniać osobom trzecim, bez uprzedniej pisemnej zgody Producenta, jakichkolwiek danych i informacji uzyskanych w związku z wykonywaniem niniejszej Umowy lub przy okazji jej negocjowania, zawierania lub wykonywania, w tym w szczególności dotyczących Producenta, Filmu, jego scenariusza, storyboardu i Dzieła.

Wykonawca przekaże Producentowi po wykonaniu Umowy lub na każde żądanie Producenta wszystkie nośniki lub formy zapisu, w jakich utrwalono Dzieło lub na życzenie Producenta zniszczy takie nośniki lub formy i przekaże Producentowi protokół takiego zniszczenia.

5.2. Wykonawca, w przypadku naruszenia obowiązku zachowania poufności, o którym mowa w punkcie poprzedzającym, zobowiązany będzie do uiszczenia na rzecz Producenta kary umownej w wysokości _____ % (słownie: ______________________) wynagrodzenia, o którym mowa w punkcie 4.1. powyżej za każdy przypadek naruszenia, przy czym Producent zastrzega sobie możliwość dochodzenia odszkodowania przekraczającego wysokość kary umownej, na zasadach ogólnych.

6. Postanowienia końcowe

6.1. Wszelkie zmiany niniejszej Umowy wymagają zachowania formy pisemnej pod rygorem nieważności.

6.2. Niniejsza Umowa podlega prawu polskiemu. Strony postanawiają, że w sprawach nieuregulowanych w Umowie stosuje się w szczególności przepisy Kodeksu cywilnego o umowie o dzieło.

6.3. Załączniki do Umowy stanowią jej integralną część. W razie sprzeczności między brzmieniem Umowy i załącznika decyduje brzmienie Umowy.

6.4. Producent jest uprawniony do przeniesienia na osoby trzecie praw i obowiązków wynikających z niniejszej Umowy – w całości lub w części.

Komentarz [LSW17]: Przewidziane wynagrodzenie ma charakter ryczałtowy, co jest charakterystyczne dla umowy o dzieło.

Model przewiduje rozliczenie z osobą fizyczną nieprowadzącą działalności gospodarczej. W przypadku przedsiębiorców będą tu różnice:

- rozliczenie na fakturę, nie na rachunek - określenie wynagrodzenia jako kwota netto + VAT.

Komentarz [LSW18]: Gdyby w danej sytuacji był przewidziany zwrot kosztów, proponujemy w tym punkcie dopisać:

„Producent zwróci Wykonawcy, poza wynagrodzeniem, o którym mowa w punkcie 4.1 powyżej, dodatkowe koszty (tytułem _______) na podstawie stosownych faktur lub rachunków, pod warunkiem wcześniejszego zaakceptowania tych kosztów przez Producenta na piśmie pod rygorem nieważności.”

Komentarz [LSW19]: Dla osób, którym powierza się budżet na wykonanie swoich zadań, można zaproponować dodatkowy punkt:

Na potrzeby wykonania Dzieła Producent udostępni Wykonawcy do dyspozycji środki finansowe w wysokości maksymalnie ______ zł. Przekroczenie tej sumy może nastąpić jedynie za uprzednią pisemną zgodą Producenta. Wykonawca zobowiązuje się, że środki te przeznaczy wyłącznie na w/w potrzeby i w szczególności będzie przestrzegał w stosunku do nich pkt. 3.4 Umowy. W pracy nad Dziełem Wykonawca jest zobowiązany prowadzić i niezwłocznie przekazać Producentowi na każde jego żądanie pełną dokumentację dotyczącą wykonania Dzieła, w szczególności wszelkie rachunki/faktury dotyczące elementów Dzieła. W przypadku zaistnienia różnic na niekorzyść Producenta między dokumentacją a kwotami faktycznego rozliczenia, Producent ma prawo potrącić różnicę z należnego wynagrodzenia Wykonawcy.

Komentarz [LSW20]: Punkt opcjonalny.

Komentarz [LSW21]: Ten zapis nie jest potrzebny, ale może być przydatny jako kolejny argument za umową o dzieło.

(5)

6.5. Wszelkie spory mogące powstać na tle stosowania niniejszej Umowy będą rozstrzygane przez Strony polubownie, a następnie, w razie braku porozumienia, przez Sąd Arbitrażowy Rynku Audiowizualnego przy Krajowej Izbie Producentów Audiowizualnych zgodnie z Regulaminem tego Sądu obowiązującym w dacie wniesienia pozwu.

6.6. Umowa została sporządzona w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach – po jednym egzemplarzu dla każdej ze Stron.

Producent Wykonawca

________________________________ ________________________________

Załączniki:

- opis Dzieła

Komentarz [LSW22]: W przypadku projektów z udziałem TVP proponujemy trzy egzemplarze – jeden dodatkowo dla telewizji.

Obraz

Updating...

Cytaty

Updating...

Powiązane tematy :