• Nie Znaleziono Wyników

Poznań: ZP WORD 2/tonery i papier/2010 Numer ogłoszenia: ; data zamieszczenia: OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2022

Share "Poznań: ZP WORD 2/tonery i papier/2010 Numer ogłoszenia: ; data zamieszczenia: OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy"

Copied!
5
0
0

Pełen tekst

(1)

Poznań: ZP WORD 2/tonery i papier/2010

Numer ogłoszenia: 45234 - 2010; data zamieszczenia: 17.02.2010 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego , ul. Wilczak 53, 61- 623 Poznań, woj. wielkopolskie, tel. 061 8290180, faks 061 8290187.

Adres strony internetowej zamawiającego: www.word.poznan.pl

Adres strony internetowej, pod którym dostępne są informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów: nie dotyczy

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny: Wojewódzka samorządowa osoba prawna.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: ZP WORD 2/tonery i papier/2010.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: dostawy.

II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest sukcesywna dostawa papieru i materiałów eksploatacyjnych dla

Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego w Poznaniu. Parametry techniczne papieru (CPV 30197630-1) : białość 146 (+/-3) CIE, gramatura 80g/m2, format A4 i A3, 1 ryza zawiera 500 arkuszy/kartek, możliwość zastosowania w/w papieru w drukarkach

laserowych i atramentowych, kserokopiarkach, (wielofunkcyjne zastosowanie), wysokiej jakości papier. Przewidywana liczba rocznego zapotrzebowania wynosi : Papier A4 : 1000 ryz Papier A3 : 15 ryz. Specyfikacja dot. materiałów eksploatacyjnych : L.p. Producent Model urządzenia Symbol materiału eksploatacyjnego Ilość 1. Hewlett Packard LaserJet M1005 Toner Q2612A 5 2. Hewlett Packard LaserJet 1300 Toner Q2613X 41 3. Hewlett Packard LaserJet 1320 Toner Q5949X 3 4. Hewlett Packard LaserJet 1160 Toner Q5949A 3 5. Hewlett Packard LaserJet P2014 Toner Q7553X 11 6. Hewlett Packard LaserJet P3005n Toner Q7551X 9 7. Hewlett Packard LaserJet 1200 Toner C7115X 2 8. Hewlett Packard LaserJet P2035 Toner CE505A 3 9. Hewlett Packard Color LaserJet 3500, 3550 Toner Q2670A 4 10. Hewlett Packard Color LaserJet 3500, 3550 Toner Q2671A 4 11. Hewlett Packard Color LaserJet 3500, 3550 Toner Q2672A 4 12. Hewlett Packard Color LaserJet 3500, 3550 Toner Q2673A 4 13. Hewlett Packard Color LaserJet 3500, 3550 Zespół przenoszenia obrazu Q3658A 1 14. Hewlett Packard Color LaserJet 3500, 3550 Zestaw nagrzewnicy Q3656A 1 15. Hewlett Packard Color Laserjet 2840 Toner Q3960A 3 16.

Hewlett Packard Color Laserjet 2840 Toner Q3961A 3 17. Hewlett Packard Color Laserjet 2840 Toner Q3962A 3 18. Hewlett Packard Color Laserjet 2840 Toner Q3963A 3 19.

Hewlett Packard Color Laserjet 2840 Bęben Q3964A 2 20. OKI C5700 Bęben 43381707 2 21. OKI C5700 Bęben 43381706 2 22. OKI C5700 Bęben 43381705 2 23. OKI C5700 Bęben 43381708 2 24. OKI C5700 Toner 43381907 10 25. OKI C5700 Toner 43381906 10

(2)

26. OKI C5700 Toner 43381905 10 27. OKI C5700 Toner 43324408 10 28. OKI C5700 Fuser 43363203 1 29. OKI C5750 Bęben 43870005 3 30. OKI C5750 Bęben 43870006 3 31. OKI C5750 Bęben 43870007 3 32. OKI C5750 Bęben 43870008 3 33. OKI C5750 Toner 43872305 11 34. OKI C5750 Toner 43872306 11 35. OKI C5750 Toner 43872307 11 36. OKI C5750 Toner 43865708 11 37. OKI C5750 Fuser 43853103 2 38. OKI C5750/C5700 Belt unit 43363412 2 39. Lexmark E120 Toner 0012036SE 2 40. Lexmark E120 Bęben 0012026XW 1 41. CANON IR3300 Toner C-EXV3 5 42. CANON NP6512 Toner NPG-11 10 43. Hewlett Packard Photosmart C5180 Wkład atramentowy 363

C8774EE Jasnobłękitny 3 44. Hewlett Packard Photosmart C5180 Wkład atramentowy 363 C8773EE Żółty 3 45. Hewlett Packard Photosmart C5180 Wkład atramentowy 363

C8775EE Jasnopurpurowy 3 46. Hewlett Packard Photosmart C5180 Wkład atramentowy 363 C8772EE Purpurowy 3 47. Hewlett Packard Photosmart C5180 Wkład atramentowy 363 C8771EE Błękitny 3 48. Hewlett Packard Photosmart C5180 Wkład atramentowy 363 C8719EE Czarny XXL 3 49. Hewlett Packard Deskjet 950C Wkład atramentowy 45 51645AE Czarny 3 50. Hewlett Packard Deskjet 950C Wkład atramentowy 78 C6578AE Kolorowy 3 51. Hewlett Packard Deskjet 5150 Wkład atramentowy 56 C6656AE Czarny 2 52. Hewlett Packard Deskjet 5150 Wkład atramentowy 57 C6657AE Kolorowy 2 53.

Hewlett Packard Deskjet F2180 Wkład atramentowy 21 C9351CE Czarny 2 54. Hewlett Packard Deskjet F2180 Wkład atramentowy 22 C9352CE Kolorowy 2 55. Papier A4 1000r 56. Papier A3 15r Dostawa przedmiotu zamówienia będzie realizowana w całym czasie trwania umowy na podstawie zamówienia dokonanego przez Zamawiającego w formie elektronicznej, telefonicznej lub faxem. Przedmiot zamówienia będzie dostarczany na koszt Wykonawcy do siedziby Zamawiającego w godzinach pracy od 8.00 do 15.00 od

poniedziałku do piątku, w terminie do dwóch dni od złożenia zamówienia. Strony

dopuszczają dostawę przedmiotu zamówienia także w innych godzinach uzgodnionych z Zamawiającym. Tusze, tonery, materiały eksploatacyjne muszą być fabrycznie nowe,

oryginalne, opakowane i zabezpieczone przed wpływem czynników atmosferycznych. Przez oryginalne materiały eksploatacyjne Zamawiający rozumie wyłącznie materiały

wyprodukowane przez producentów urządzeń wymienionych powyżej. Produkty oryginalne winny być fabrycznie nowe, posiadać oryginalne opakowania z zabezpieczeniami

stosowanymi przez danego producenta (np. hologramy) i posiadać aktualną gwarancję.

Wymagany okres ważności dostarczonych materiałów eksploatacyjnych - minimum 6 miesięcy od dnia dostawy. W przypadku awarii urządzenia spowodowanej użyciem materiału eksploatacyjnego, koszt naprawy urządzenia będzie ponoszony przez Wykonawcę. Zamawiający zastrzega sobie, w ramach wartości umowy, możliwość dokonywania zmian ilościowych w przedstawionym asortymencie, stosownie do

rzeczywistych potrzeb, przy zachowaniu cen jednostkowych podanych w ofercie. Wielkość przedmiotu zamówienia oraz wartość umowy może ulec zmniejszeniu stosownie do

faktycznych wielkości dostaw do Zamawiającego przy zachowaniu cen jednostkowych podanych w ofercie. W przypadku dostarczenia materiałów innych niż określone w ofercie lub nienależytej jakości Wykonawca będzie zobowiązany do natychmiastowej ich wymiany na odpowiednie na własny koszt w terminie nie dłuższym niż 3 dni od dnia złożenia

reklamacji. Wykonawca gwarantuje niezmienność cen wskazanych w ofercie w czasie trwania umowy.

II.1.4) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie.

II.1.5) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 30.19.21.13-6, 30.19.76.30-1.

II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

(3)

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Okres w miesiącach: 12.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM

Informacja na temat wadium: Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium III.2) ZALICZKI

Czy przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia: nie III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

o działalność prowadzona na potrzeby wykonania przedmiotu zamówienia nie wymaga posiadania specjalnych uprawnień.

III.3.2) Wiedza i doświadczenie

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

o Wykonawcy powinni udokumentować posiadanie wiedzy i doświadczenia poprzez wykazanie realizacji przynajmniej dwóch dostaw papieru oraz materiałów

eksploatacyjnych.

III.3.3) Potencjał techniczny

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

o Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie.

III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

o Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie.

III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

o Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie.

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA

SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ

NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, należy przedłożyć:

wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, dostaw lub usług w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania warunku wiedzy i doświadczenia w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i odbiorców, oraz załączeniem dokumentu potwierdzającego, że te dostawy lub usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie

III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

(4)

oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia

aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art.

24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenie w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy

aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert

aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert

aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4-8 ustawy, wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert

aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 9 ustawy, wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert

III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert

nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert

(5)

nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert

III.4.3.2) zaświadczenie właściwego organu sądowego lub administracyjnego miejsca zamieszkania albo zamieszkania osoby, której dokumenty dotyczą, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4-8 ustawy - wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert - albo oświadczenie złożone przed notariuszem, właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, jeżeli w miejscu zamieszkania osoby lub w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się takiego zaświadczenia

III.6) INNE DOKUMENTY

Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5) Zamawiający nie wymaga przedłożenia innych dokumentów.

III.7) Czy ogranicza się możliwość ubiegania się o zamówienie publiczne tylko dla wykonawców, u których ponad 50 % pracowników stanowią osoby niepełnosprawne:

nie

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

IV.2.2) Czy przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna: nie.

IV.3) ZMIANA UMOWY

Czy przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: nie

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.word.poznan.pl

Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem:

Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego ul.Wilczak 53 61-623 Poznań.

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 26.02.2010 godzina 09:00, miejsce: Sekretariat Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego ul.Wilczak 53 61-623 Poznań.

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.16) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej: nie dotyczy.

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być

przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie

Cytaty

Powiązane dokumenty

• III.4.3.2) zaświadczenie właściwego organu sądowego lub administracyjnego miejsca zamieszkania albo zamieszkania osoby, której dokumenty dotyczą, w zakresie określonym w

III.4.3.2) zaświadczenie właściwego organu sądowego lub administracyjnego miejsca.. zamieszkania albo zamieszkania osoby, której dokumenty dotyczą, w zakresie określonym w

 III.4.3.2) zaświadczenie właściwego organu sądowego lub administracyjnego miejsca zamieszkania albo zamieszkania osoby, której dokumenty dotyczą, w zakresie określonym

• zaświadczenie właściwego organu sądowego lub administracyjnego miejsca zamieszkania albo zamieszkania osoby, której dokumenty dotyczą, w zakresie określonym w

 zaświadczenie właściwego organu sądowego lub administracyjnego miejsca zamieszkania albo zamieszkania osoby, której dokumenty dotyczą, w zakresie określonym w

zaświadczenie  właściwego  organu  sądowego  lub  administracyjnego  miejsca  zamieszkania  albo zamieszkania  osoby,  której  dokumenty  dotyczą,  w  zakresie 

III.4.3.2) zaświadczenie właściwego organu sądowego lub administracyjnego miejsca zamieszkania albo zamieszkania osoby, której dokumenty dotyczą, w zakresie

III.4.3.2) zaświadczenie właściwego organu sądowego lub administracyjnego miejsca.. zamieszkania albo zamieszkania osoby, której dokumenty dotyczą, w zakresie określonym w