Znak postępowania BFZ4c-073-PR-33/ Nazwa i adres Zamawiającego "PKP Intercity" S.A. ul. Żelazna 59a, Warszawa

Pełen tekst

(1)

1

SPÓŁKA AKCYJNA

Znak postępowania BFZ4c-073-PR-33/2013

Zamawiający „PKP Intercity” S.A. podaje do publicznej wiadomości

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu ograniczonego na:

Przeprowadzenie diagnozy kompetencji oraz potrzeb szkoleniowych pracowników Drużyn Konduktorskich „PKP Intercity” S.A.

1. Nazwa i adres Zamawiającego

"PKP Intercity" S.A.

ul. Żelazna 59a, 00-848 Warszawa 2. Tryb zamówienia

1. Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzone jest w trybie przetargu ograniczonego na podstawie Regulaminu udzielania zamówień przez „PKP Intercity” S.A. z dnia 25 sierpnia 2011r zwanego dalej Regulaminem. Regulamin jest dostępny na stronie internetowej zamawiającego:

www.intercity.pl

2. Postępowanie, którego dotyczy niniejsze ogłoszenie oznaczone jest znakiem:

BFZ4c-073-PR-33/2013 Wykonawcy zobowiązani są do powoływania się na wyżej podane oznaczenie we wszystkich kontaktach z Zamawiającym.

3. Postępowanie prowadzone będzie w języku polskim. Wszelkie oświadczenia, zawiadomienia i inne dokumenty sporządzane w postępowaniu, jak również umowa w sprawie zamówienia sporządzona będzie w języku polskim.

3. Punkt kontaktowy

Osobą uprawnioną do porozumiewania się z wykonawcami jest Magdalena Krukar e-mail:

magdalena.krukar@intercity.pl, tel. 22 47-31-419 Faks: 22 47-34-333, PKP Intercity S.A., Biuro Zakupów Centralnych, 04-335 Warszawa, ul. Chłopickiego 53, budynek nr 15, pokój nr 112, w dniach: od poniedziałku do czwartku w godz. 09:00 – 14:00.

4. Przedmiot zamówienia

1. Przedmiotem zamówienia jest

diagnoza kompetencji oraz potrzeb szkoleniowych

pracowników Drużyn Konduktorskich „PKP Intercity” S.A.

2. Usługa będąca przedmiotem zamówienia obejmuje przedział od 1650 do 1750 pracowników zatrudnionych na stanowiskach Konduktorów oraz Kierowników Pociągu. Ocena dla obydwu stanowisk będzie dokonywana wg jednego profilu. Aspekty podlegające ocenie to w szczególności:

1) Kompetencje miękkie związane z obsługą pasażera, 2) Znajomość języka obcego,

3) Wiedza merytoryczna (testy wiedzy opracuje Zamawiający).

3. Oczekiwania wobec usługi:

1) Badanie powinno być realizowane na terenie całego kraju (miejsca do realizacji badania zapewnia Zamawiający), w 4 lokalizacjach w tym samym czasie, od poniedziałku do soboty, oczekiwany czas przeznaczony na realizację badania to do 4 godzin dla jednej grupy (w tym test wiedzy merytorycznej zajmujący 30 minut),

2) Usługa powinna być zrealizowana zgodnie z najwyższymi standardami, z wykorzystaniem rzetelnych, wystandaryzowanych narzędzi oceny, wykorzystanych w analogiczny sposób do oceny wszystkich pracowników poddanych badaniu,

3) Usługa powinna zostać zrealizowana przez zespół konsultantów, którzy posiadają doświadczenie w realizacji podobnych usług.

(2)

2 4. Oczekiwane efekty badania to w szczególności:

1) Kompleksowa

diagnoza kompetencji oraz potrzeb szkoleniowych

pracowników drużyn konduktorskich,

2) Baza danych obejmująca komplet wyników dla poszczególnych aspektów oceny (tj.

kompetencji, wiedzy merytorycznej i znajomości języków obcych), z możliwością nadawania wag poszczególnym kryteriom oceny oraz tworzenie wewnętrznych rankingów,

3) Raporty indywidualne dla każdego uczestnika badania, wydawane najpóźniej w okresie 2 tygodni od badania, zawierające rekomendacje dotyczące niezbędnych szkoleń,

4) Raport zbiorczy zawierający pełną informację o badaniu, w szczególności: zastosowanych metodach badawczych, charakterystykę wyników na poziomie całej grupy oraz zdefiniowanych kategorii jakościowych, rankingi oraz podsumowanie mocnych i słabych stron badanej populacji oraz rekomendacje dotyczące planów rozwojowych dla badanej grupy oraz każdej z kategorii jakościowych (rekomendacje dla pracowników w ramach poszczególnych poziomów rozwoju kompetencji: A, B, C, D, E).

5. W przypadku zaistnienia takiej potrzeby, Zamawiający zastrzega sobie prawo zmniejszenia ogólnej liczby badanych osób, jednak nie więcej niż o 15 % w stosunku do liczby określonej w ust.2

5. Termin wykonania zamówienia

Termin realizacji zamówienia (w szczególności: przygotowanie, przeprowadzenie badania oraz przekazywanie wszelkich raportów) wynosi 3 miesiące od dnia zawarcia umowy.

6. Opis warunków udziału w postępowaniu

Do udziału w postępowaniu zostaną dopuszczeni Wykonawcy, którzy spełniają poniższe warunki : 1. Spełnia warunki udziału w postępowaniu określone w § 15 ust. 1 Regulaminu :

1) posiada uprawnienia niezbędne do wykonania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień;

2) posiada wiedzę i doświadczenie niezbędne do wykonania zamówienia:

Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że wykonał należycie w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, minimum 1 usługę (zamówienie) polegającą na badaniu kompetencji pracowników, obejmującą badaniem powyżej 200 osób (pracowników),

3) dysponuje potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia:

Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że dysponuje co najmniej 8 Konsultantami (przeznaczonymi do realizacji zamówienia), spośród których każdy posiada doświadczenie (nabyte w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu) przy udziale w realizacji usługi/usług polegających na badaniu kompetencji pracowników, w ramach której/których osobiście dokonał badania kompetencji (z wykluczeniem badania jedynie za pomocą testów) co najmniej 60 osób (pracowników) łącznie (we wszystkich usługach).

4) znajduje się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia.

2. Nie podlega wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia w okolicznościach, o których mowa w §24 ust. 1 i 2 Regulaminu.

3. Ocena spełniania przez wykonawców wymaganych przez Zamawiającego warunków będzie oparta na zasadzie spełnia/ nie spełnia danego warunku na podstawie informacji zawartych w załączonych do wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu dokumentach lub oświadczeniach, zgodnie z wymaganiami Zamawiającego, określonymi w niniejszym ogłoszeniu.

Z treści załączonych do wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, musi jednoznacznie wynikać, że Wykonawca spełnił wymagane warunki.

7. Informacje o dokumentach i oświadczeniach jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu:

1. W celu wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w ust. 6 pkt. 1 oraz wykazania braku podstaw do wykluczenia zgodnie z ust. 6 pkt. 2 ogłoszenia Zamawiający żąda przedstawienia wraz z wnioskiem następujących dokumentów:

(3)

3 1) oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu (np. wg załącznika do wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu dostępnego na stronie internetowej www.intercity.pl od dnia publikacji niniejszego ogłoszenia),

2) wykazu zrealizowanych w okresie ostatnich trzech latach przed upływem terminu wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie usług spełniających wymogi, o których mowa w ust. 6 pkt. 1 ppkt 2) ogłoszenia.

Do wykazu należy dołączyć dokumenty potwierdzające że usługi zostały wykonane należycie (np. wg załącznika do wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu dostępnego na stronie internetowej www.intercity.pl od dnia publikacji niniejszego ogłoszenia),

3) aktualnego odpisu z właściwego rejestru albo aktualnego zaświadczenia o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej, wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, 4) oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia z postępowania na podstawie Regulaminu

(np. wg załącznika do wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu dostępnego na stronie internetowej www.intercity.pl od dnia publikacji niniejszego ogłoszenia),

5) wykazu osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia wraz z informacjami na temat ich doświadczenia niezbędnego do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności w ramach realizacji zamówienia (np. wg załącznika do wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu dostępnego na stronie internetowej www.intercity.pl od dnia publikacji niniejszego ogłoszenia).

2. Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentu, o którym mowa w ust. 1 pkt. 3 składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające, że nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości.

3. Dokument, o którym mowa w ust. 2 powinien być wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu.

4. Jeżeli w kraju pochodzenia osoby lub w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentu, o którym mowa w ust. 2, zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie złożone przed notariuszem, właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio kraju pochodzenia osoby lub kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania.

Przepis ust. 3 stosuje się odpowiednio.

8. Kryterium oceny ofert i ich znaczenie:

Zamawiający jako kryteria oceny ofert w przedmiotowym postępowaniu przyjmuje:

1. proponowaną metodologię badania, umożliwiającą wykonanie przedmiotu zamówienia w terminie wskazanym w pkt. 5, w tym użyteczność raportu zbiorczego oraz raportów indywidualnych – 50%

2. cena – 50%

9. Miejsce i termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu

1. Wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy składać w zamkniętych kopertach z nazwą postępowania na kopercie w PKP Intercity S.A., Biuro Zakupów Centralnych, 04-335 Warszawa, ul. Chłopickiego 53, budynek nr 15, pokój nr 112

2. Wnioski należy złożyć w nieprzekraczalnym terminie do 23.04.2013 roku do godz. 9.00.

10. Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą w dniach: 60 dni od ustalonej daty składania ofert

11. Wadium

Zamawiający żąda wniesienia wadium w wysokości 10.000,00 zł (słownie: dziesięć tysięcy zł).

(4)

4 12. Informacje dodatkowe:

1. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o zamówienie muszą wykazać, że:

1) warunki określone w ust. 6 pkt. 1 ogłoszenia Wykonawcy składający wspólny wniosek mogą spełniać samodzielnie lub łącznie

2) warunki, określone w ust. 6 pkt.2 ogłoszenia niniejszego ogłoszenia, tj. w zakresie niepodlegania wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia spełnia każdy z tych Wykonawców z osobna (odrębnie);

2. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie:

1) oświadczenie wymienione w ust. 7 pkt. 1 ppkt. 1) ogłoszenia – powinno być przedłożone wspólnie w imieniu wszystkich Wykonawców albo przez każdego z tych wykonawców z osobna (odrębnie), 2) oświadczenie wymienione w ust. 7 pkt. 1 ppkt. 4) ogłoszenia – w przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia powinno być przedłożone przez każdego z tych wykonawcę z osobna (odrębnie),

3) dokumenty wymienione w ust. 7 pkt. 1 ppkt. 2) i ppkt. 5) ogłoszenia winny być złożone wspólnie przez wszystkich wykonawców.

4) dokument wymieniony w ust. 7 pkt. 1 ppkt. 3) ogłoszenia winien być przedłożony przez każdego z Wykonawców z osobna (odrębnie),

3. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o zamówienie winni ustanowić pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu albo do reprezentowania ich w postępowaniu oraz zawarcia umowy.

4. Oświadczenia i dokumenty składane na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu winny być złożone w formie pisemnej, w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę z zastrzeżeniem innej formy przewidzianej postanowieniami niniejszego ogłoszenia lub przepisami prawa. Pełnomocnictwo (pełnomocnictwa) powinno być złożone w oryginale lub w poświadczonej notarialnie za zgodność z oryginałem kopii;

5. Zamawiający zażąda przedstawienia oryginału lub notarialnie poświadczonej kopii dokumentu wyłącznie wtedy, gdy złożona przez wykonawcę kopia dokumentu okaże się nieczytelna lub wzbudzi wątpliwości co do jej prawdziwości;

6. Wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu powinien być sporządzony w formie pisemnej zapewniającej pełną czytelność jego treści oraz podpisany w sposób umożliwiający identyfikację osoby go składającej (dokument obejmujący treść oświadczenia stanowiącego treść wniosku powinien być podpisany własnoręcznie przez osobę uprawnioną). Wzór wniosku dostępny jest na stronie internetowej Zamawiającego www.intercity.pl od dnia publikacji niniejszego ogłoszenia o zamówieniu;

7. Wniosek musi być sporządzony w języku polskim;

8. Wniosek powinien bezwzględnie zawierać:

1) nazwę (firmę), siedzibę, nr telefonu, nr faksu, adres poczty elektronicznej Wykonawcy, 2) nazwę (firmę) i siedzibę Zamawiającego oraz nazwę postępowania,

3) oświadczenie woli zawierające deklarację udziału w przedmiotowym postępowaniu o udzielenie zamówienia,

4) datę i podpis upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy.

9. Zamawiający zaprosi do składania ofert 5 wykonawców, którzy w najwyższym stopniu spełniają warunki w zakresie doświadczenia, które zostały określone w ust. 6 pkt. 1 ppkt. 2) ogłoszenia i w konsekwencji otrzymają największą sumę punktów wg mierników kwalifikacji. Miernik kwalifikacji:

Doświadczenie zawodowe.

Zamawiający przyzna 1 punkt za każde dodatkowe zamówienie (ponad minimum określone w ust. 6 pkt. 1 ppkt.2 Ogłoszenia) spełniające wymogi określone w ust. 6 pkt. 1 ppkt. 2) Ogłoszenia

10. W sytuacji gdy liczba Wykonawców spełniających warunki udziału w postępowaniu określone w ogłoszeniu będzie mniejsza lub równa 5, to wówczas Zamawiający zaprosi do składania ofert wszystkich Wykonawców, którzy spełniają przedmiotowe warunki.

11. Wszelkie oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje Zamawiający oraz Wykonawcy przekazują pisemnie, drogą elektroniczną na adres: magdalena.krukar@intercity.pl lub drogą faksową (nr faksu +48 22 47 34 333) za wyjątkiem wniosku o dopuszczenie do udziału w

(5)

5 postępowaniu, oferty, uzupełnienia oferty, wycofania oferty które powinny być złożone w formie pisemnej pod rygorem nieważności.

12. W przypadku wyboru drogi faksowej lub elektronicznej, każda ze stron postępowania na żądanie drugiej niezwłocznie potwierdzi fakt otrzymania oświadczenia, wniosku, zawiadomienia lub informacji.

13. Złożenie dokumentów, o których mowa w niniejszym ogłoszeniu w formie innej niż określona przez Zamawiającego będzie nieskuteczne.

14. Korespondencję związaną z niniejszym postępowaniem, w tym wniosek o dopuszczenie do udziału w negocjacjach należy kierować na adres: PKP Intercity S.A., Biuro Zakupów Centralnych, ul.

Chłopickiego 53 budynek nr 15, 04-335 Warszawa, pokój 112.

15. Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i przedłożeniem wniosku.

16. Wraz z wnioskiem Wykonawcy zobowiązani są złożyć:

1) oświadczenia i dokumenty wymagane w ogłoszeniu powyżej,

2) pełnomocnictwo do podpisania wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, o ile prawo do jego podpisania nie wynika z innych dokumentów złożonych wraz z wnioskiem. Treść pełnomocnictwa musi jednoznacznie określać czynności, co do wykonywania pełnomocnik jest upoważniony. W przypadku, gdyby pełnomocnictwa udzielała osoba inna niż uprawniona z mocy prawa lub umowy spółki do reprezentowania podmiotu, należy dołączyć do wniosku również pełnomocnictwo do dokonania tej czynności.

3) pełnomocnictwo do reprezentowania Wykonawców w postępowaniu albo reprezentowania Wykonawców w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia, w przypadku, gdy Wykonawcy wspólnie ubiegają się o udzielenie zamówienia.

17. Wykonawca wspólnie składający ofertę zobowiązany będzie przed podpisaniem umowy złożyć Zamawiającemu umowę regulującą współpracę tych podmiotów (tzw. Umowę konsorcjum).

18. Dokumenty sporządzone w języku obcym winny być złożone wraz z tłumaczeniem na język polski.

Wszystkie strony wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu oraz oświadczenia i dokumenty wymagane w ogłoszeniu winny być trwale ze sobą połączone, kolejno ponumerowane i parafowane przez Wykonawcę. Zamawiający zaleca, aby wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu oraz wszelkie oświadczenia i wykaz usług zostały złożone przez Wykonawcę na formularzach udostępnionych przez Zamawiającego na jego stronie internetowej.

19. W przypadku przedłożenia informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16.4.1993 roku o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, Wykonawca winien w sposób niebudzący wątpliwości zastrzec, które informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa.

Informacje te winny być zamieszczone na osobnych stronach oznaczonych klauzulą „Dokument stanowi tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16.4.1993 roku o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji". Dokumenty nie oznaczone w powyższy sposób będą udostępniane wszystkim uczestnikom postępowania. Nie mogą stanowić tajemnicy przedsiębiorstwa informacje jawne na podstawie Regulaminu i innych przepisów.

20. Zamawiający zastrzega sobie prawo do zamknięcia postępowania bez konieczności podania przyczyny, bez żadnych roszczeń wykonawców z tego tytułu.

Obraz

Updating...

Cytaty

Updating...

Powiązane tematy :