PLAN PRACY SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO SZKOŁY PODSTAWOWEJ IM. POLSKICH NOBLISTÓW W CHALINIE NA ROK SZKOLNY 2018/2019

Pełen tekst

(1)

PLAN PRACY SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO

SZKOŁY PODSTAWOWEJ IM. POLSKICH NOBLISTÓW W CHALINIE NA ROK SZKOLNY 2018/2019

R

ADA UCZNIOWSKA

2018/2019 MAŁY SAMORZĄD UCZNIOWSKI 1. PRZEWODNICZĄCY – PIOTR CHOJNACKI

2. ZASTĘCA PRZEWODODNICZĄCEGO- JAKUB WITKOWSKI 3. SKARBNIK – JULIA LEWANDOWSKA

DUŻY SAMORZĄD UCZNIOWSKI 1. PRZEWODNICZĄCA – WERONIKA PĄCZEK

2. ZASTĘCA PRZEWODODNICZĄCEGO- KAROLINA CZUBAKOWSKA 3. SKARBNIK – WIKTORIA SADOWSKA

CELE DZIAŁANIA SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO W ROKU SZKOLNYM 2018/2019

1. Organizowanie działalności kulturalno-oświatowej szkoły, zgodnie z potrzebami uczniów i możliwościami szkoły, w porozumieniu z dyrektor szkoły.

2. Ochrona interesów uczniów, przedstawianie radzie pedagogicznej wniosków i opinii we wszystkich sprawach dotyczących pracy szkoły, współpraca samorządów z Radą Rodziców.

3. Zapoznawanie uczniów z dokumentami szkolnymi – Statutem, Programem Wychowawczo- Profilaktycznym, Koncepcją Pracy Szkoły, Programem Rozwoju Szkoły, opiniowanie dokumentów szkolnych, zapoznawanie z prawami i obowiązkami uczniów, propagowanie praw i obowiązków ucznia.

4. Podejmowanie i realizowanie (z pomocą opiekuna SU) własnych inicjatyw, dotyczących działalności SU na terenie szkoły i poza nią.

5. Aktywizowanie życia społecznego w szkole - rozwijanie poczucia przynależności do

(2)

8. Dbanie o dobry wygląd i pozytywny wizerunek szkoły.

9. Reprezentowanie szkoły podczas akademii i uroczystości szkolnych, pozaszkolnych, środowiskowych, itp. – przygotowanie części artystycznej, prowadzenie akademii, pomoc młodszym uczniom w zorganizowaniu Dnia Chłopca, Dnia Kobiet, mikołajek, itp.

10. Wspieranie lokalnych akcji charytatywnych i prowadzenie działań dobroczynnych na rzecz osób potrzebujących.

11. Działalność dekoracyjna – organizowanie wystawek prac uczniowskich, przygotowanie gazetek okolicznościowych, redagowanie komunikatów, organizowanie konkursów, udział w pracach komisji konkursowych.

12. Kształtowanie wśród uczniów samorządności.

13. Ukształtowanie nawyków efektywnego współdziałania w zespole i pracy w grupie.

14. Kształtowanie umiejętności kulturalnego spędzania wolnego czasu.

PLAN PRACY SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO NA ROK SZKOLNY 2018/2019

L.p. Termin realizacji

Planowane zadania Sposoby realizacji Efekty 1.Przygotowanie z

akademii z okazji rozpoczęcia roku szkolnego 2018/2019.

-dekoracja tablicy szkolnej,

-prowadzenie

uroczystości przez Radę SU.

-doskonalenie ceremoniału uroczystości szkolnych umiejętności organizacyjne- scenariusz rozpoczęcia roku szkolnego 2018/2019.

2. Spotkanie

organizacyjne członków Samorządu

Uczniowskiego–

analiza regulaminu SU, opracowanie planu pracy na rok szkolny 2018/2019, zapoznanie z dokumentami szkoły.

Opiniowanie dni wolnych od nauki.

- regulamin SU -plan pracy SU na rok szkolny 2018/2019, -dokumenty szkolne.

- umiejętności organizacyjne, - współpraca z gimnazjalną Radą SU, określenie zadań do realizacji.

1 Wrzesień 2018

3. Opracowanie Szkolnego Kodeksu Postępowania.

- regulamin określający zasady bezpiecznego przebywania w szkole, prawa i obowiązki uczniów.

-podniesienie poziomu bezpieczeństwa w szkole,

dobra znajomość praw i obowiązków ucznia.

(3)

4. Zagospodarowanie tablicy Samorządu Uczniowskiego „Moje prawa i obowiązki” . Propagowanie praw i obowiązków ucznia.

- gazetka

- pogadanka, metoda ilustracyjna.

- dobra znajomość praw i obowiązków ucznia.

5. Akcja pomocy uczniom z rodzin o trudnej sytuacji – zaopatrzenie w zeszyty, przybory szkolne.

6. Zbiórka kredek do świetlicy szkolnej.

- akcja charytatywna. - umiejętności

organizatorskie, współpraca z biblioteką i świetlicą szkolną.

6.Zorganizowanie dyskoteki z okazji „Dnia chłopaka”.

Mecz piłki halowej.

- zapoznanie z

regulaminem dyskoteki i zawodów sportowych.

- umiejętności organizatorskie, zintegrowanie dzieci, wspólna zabawa.

1. Prowadzenie części oficjalnej uroczystości z okazji Dnia Edukacji Narodowej.

Reprezentowanie szkoły w czasie DEN w

Dobrzyniu nad Wisłą

- wykonanie gazetki ściennej, zredagowanie życzeń -złożenie życzeń wszystkim nauczycielom i pracownikom szkoły.

-umiejętności organizatorskie

-umiejętność zachowania się w różnych sytuacjach.

2. Współorganizowanie

„Pasowania na ucznia klasy pierwszej”.

- przygotowanie sali -prowadzenie uroczystości przez przewodniczącego SU.

-dbanie o poczucie bezpieczeństwa pierwszoklasistów, - kształcenie umiejętności organizatorskich.

3.Dzień Patrona – 19.10.2018r.

Pomoc w

zorganizowaniu międzyszkolnych

konkursów z okazji Dnia Patrona – Wisławy Szymborskiej.

Zadbanie o estetykę gazetek szkolnych na korytarzach.

Przygotowanie gazetki szkolnej o Patronie Szkoły.

- prowadzenie

uroczystości, pomoc w przygotowaniu Dnia Patrona

- zredagowanie zaproszeń, plakatów - udział w jury (etap szkolny konkursów).

-kształcenie umiejętności organizatorskich

-zintegrowanie dzieci -umiejętność komunikacji -zrealizowanie inicjatywy członków SU.

2 Październik 2018

4. Zorganizowanie wyborów do Samorządu

- zapoznanie uczniów z regulaminem SU

-kształcenie umiejętności organizatorskich

(4)

samorządów uczniowskich 5. Coroczna akcja

sprzedaży

kalendarzyków, kart okolicznościowych na rzecz osób

niepełnosprawnych, Wydawnictwa AMUN, fundacji „Pomóż i Ty”.

-pogadanka, sprzedaż pomocy szkolnych.

- pomoc fundacji - kształcenie tolerancji, postawy solidarności z osobami potrzebującymi pomocy,

1.Włączenie się do akcji

„Śniadanie daje moc”, Przygotowanie zdrowych kanapek w klasach IV- VII, konkurs plastyczny dla klas IV- VII, promujący zdrowe odżywianie.

- przygotowanie zdrowego śniadania.

- propagowanie haseł właściwego odżywiania się,

2.Współorganizowanie akademii z okazji Narodowego Święta Niepodległości.

-prowadzenie uroczystości przez przewodniczącą DSU -przygotowanie części artystycznej,

- reprezentowanie szkoły w obchodach Narodowego Święta Niepodległości w Dobrzyniu nad Wisłą.

-umiejętności

organizatorskie, kształcenie umiejętności właściwego zachowania się w miejscach pamięci narodowej,

-udział w mszy św., złożenie kwiatów pod pomnikiem w Dobrzyniu n/W.

3 Listopad 2018

3.Dzień wróżb w naszej szkole -

współorganizowanie zabawy andrzejkowej, przygotowanie wróżb na szkolną gazetkę SU.

- przypomnienie regulaminu dyskoteki, ustalenie wróżb- przygotowanie konkursów.

- umiejętności

organizatorskie, dobra zabawa, integrowanie się uczniów, współpraca z biblioteką szkolną.

1.Zorganizowanie szkolenia

instruktażowego dla uczniów z zakresu udzielania pierwszej pomocy.

- pomoc członków SU w zorganizowaniu

szkolenia z zakresu udzielania pierwszej pomocy.

- kształcenie umiejętności udzielania pierwszej pomocy w nagłych przypadkach, zapewnienia bezpieczeństwa dzieciom,

- współpraca z

nauczycielami wychowania fiz.

4 Grudzień 2018

2. Pomoc młodszym klasom w

zorganizowaniu mikołajek.

- pomoc w zorganizowaniu

losowania, poczęstunku.

-umiejętności organizatorskie

-umiejętność integracji z młodszymi.

(5)

3. Pielucha dla Malucha (akcja

charytatywna).

- udział w akcji charytatywnej, - pogadanka.

- kształcenie wrażliwości, niesienia pomocy

potrzebującym w związku ze świętami Bożego

Narodzenia.

4. Jasełka. - pomoc w

przygotowaniu dekoracji

bożonarodzeniowej szkoły

- zapoznanie z tradycją bożonarodzeniową.

5.Szkolny konkurs kolęd. - pomoc w

przeprowadzeniu konkursu, udział w jury.

- kształtowanie właściwej postawy rywalizacji, współpracy, tolerancji.

1. Udział w 27. finale Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy.

- zbiórka pieniędzy do puszek WOŚP w

Dobrzyniu nad Wisłą na terenie szkoły i

sąsiadujących parafii

- kształcenie wrażliwości na potrzeby osób chorych, dzielenie się z innymi.

2. Pogadanka na temat bezpieczeństwa w czasie ferii zimowych.

Pogadanka nt.

bezpieczeństwa w czasie ferii zimowych.

- bezpieczne ferie,

umiejętność racjonalnego spędzania wolnego czasu.

5 Styczeń 2019

3.. Konkurs na plakat o charakterze

ekologicznym.

- konkurs „Pomóżmy zwierzętom przetrwać zimę.”

- kształcenie świadomości dbania o środowisko i zwierzęta.

1. Choinka szkolna – impreza szkolno – środowiskowa.

- przypomnienie regulaminu dyskotek - zapoznanie z programem choinki, przygotowanie zaproszeń

- prowadzenie imprezy, pomoc w udekorowaniu Sali.

-umiejętności

organizatorskie, dobra zabawa, znajomość regulaminu.

6

Luty 2019

2.. Dyskoteka walentynowa, połączona z pocztą walentynkową.

- przypomnienie regulaminu dyskotek - spotkanie z

pedagogiem – o

przyjaźni i koleżeństwie.

- doskonalenie umiejętności organizatorskich, dobrej zabawy, znajomości

regulaminu, propagowanie zasad bezpiecznego

spędzania czasu.

1. Zorganizowanie Dnia Kobiet.

- zredagowanie życzeń dla dziewczyn

- przygotowanie apelu,

-umiejętności organizacyjne -umiejętność współpracy w grupie

7 Marzec 2019

(6)

najpiękniejszą palmę wielkanocną i stroik wielkanocny.

konkursie,

przygotowanie plakatu informującego o

konkursie.

1.Dzień Ziemi. - propagowanie haseł ochrony przyrody.

- kształcenie umiejętności organizatorskich.

2.Zorganizowanie spotkań z

przedstawicielami różnych zawodów- policjantem, strażakiem, pielęgniarką.

-pogadanka nt. wyboru zawodu w przyszłości.

-umiejętność współpracy w grupie

- kształcenie nawyku aktywnego spędzania wolnego czasu.

8 Kwiecień 2019

3.Sprzedaż kart

wielkanocnych – akcja charytatywna.

-zbiórka pieniędzy dla fundacji „Amun”-

Wydawnictwa Artystów Malujących Ustami i Nogami”.

- wspieranie akcji

charytatywnych, pogadanka nt bezpieczeństwa dzieci, tolerancji, pomocy osobom potrzebującym.

1Akademia z okazji rocznicy uchwalenia Konstytucji 3 Maja.

- reprezentowanie szkoły w Dobrzyniu nad Wisłą w obchodach rocznicy uchwalenia Konstytucji 3 Maja .

-przygotowanie gazetki okolicznościowej

prowadzenie

uroczystości, udział w obchodach w Dobrzyniu nad Wisłą.

- doskonalenie umiejętności organizatorskich

- kształcenie właściwej postawy patriotycznej.

2. Uroczysty apel w Łagiewnikach – 8 Maja 2019.

- reprezentowanie szkoły w obchodach z okazji rocznicy

zakończenia II wojny światowej, złożenie kwiatów

prowadzenie apelu, - przypomnienie faktów historycznych - pogadanka nt.

bezpiecznej drogi do Łagiewnik.

- kształtowanie właściwej postawy i godnego

zachowania się w miejscach pamięci narodowej,

- bezpieczna droga do Łagiewnik.

8 Maj

2019

3. Przygotowania do Dnia Dziecka- Dnia Sportu w naszej szkole.

- pogadanka nt. zasad rywalizacji i

bezpieczeństwa w konkurencjach sportowych, uzgodnienie z

nauczycielami wych. fiz.

„Programu konkurencji sportowych”.

- umiejętności

organizatorskie, umiejętność wspólnej i bezpiecznej zabawy.

(7)

1.Podsumowanie pracy Samorządu

Uczniowskiego w roku szkolnym 2018/19.

-przygotowanie sprawozdania z pracy SU.

- podsumowanie zadań zaplanowanych i

wynikających z bieżących potrzeb szkoły, wyciągnięcie wniosków do realizacji w roku szkolnym 2019/2020.

2. Pogadanka na temat bezpieczeństwa w czasie wakacji.

- pogadanka na temat bezpieczeństwa w czasie wakacji.

-kształtowanie umiejętności racjonalnego, bezpiecznego i kulturalnego spędzania wolnego czasu.

9 Czerwiec 2019

3. Współorganizowanie akademii z okazji zakończenie roku szkolnego2018/2019.

- przygotowanie i prowadzenie uroczystości zakończenia roku szkolnego.

-doskonalenie umiejętności organizatorskich.

Opracowali:

Opiekunowie Samorządu Uczniowskiego:

Agnieszka Witkowska, Waldemar Majewski, oraz Rada Uczniowska w porozumieniu z samorządami klasowymi

Obraz

Updating...

Cytaty

Updating...

Powiązane tematy :