• Nie Znaleziono Wyników

ż ą ż ż ż ż Ł ż ż Ą Ł ż ż ż ą ż ń ą ń ą ż ż ż ż ż ż

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2022

Share "ż ą ż ż ż ż Ł ż ż Ą Ł ż ż ż ą ż ń ą ń ą ż ż ż ż ż ż"

Copied!
6
0
0
Pokaż więcej ( Stron)

Pełen tekst

(1)

Święty lakub. Śłięty Jan Paweł II na Góra Ktzyży.

05.05 .2015 - 16.10.2015

PIELGRZYMKA

cÓnłKRZYŻy -

SANTIAGO de COMPOSTELA

Litwa

-

Polska- Niemcy- Francja - Hiszpania

PIESZA PIELGRZYMKA z

rnzvŻrtvt

.

DROG4swIĘTTEGoIAKUBA

GoRA rcnzyŻv - sANrIAGo de CoMPqSTELA

(2)

GORA KP.ZYŻY (Litwa)

Góra Krzyży jest pomnikiem obecności

i

wiary ludzi. Po- brzmiewają tu echa pełnych miłości i szacunku słów papie- żalana Pawła II, w1powiedzianych 1 lipca 1990 r' w Rzymie, w Kaplicy Św Kazimierza: ,,Naród, który z takq wytrwało- ściq i pobożnościq udaje się na to wzgórze, by ustawić ko- lejny krzyż, wierzy w życie, wierzy w zmartwychwstanie''.

I doprawy, zdarzył się cud, zdarzyŁo się to, co wydawało się nieprawdopodobne. Po długich dziesięcioleciach okupacji odzyskano Wolność i Niezależnośc, rozpoczęła się trudna, jednak w1trwała droga narodu do odrodzenia. Po trzech latach, 7 wrześnla 1993 r., Gora

Krzyży

doczekała się sza- co\Ąrnego gościa _ ojca Świętego. Tu, na litewskiej Golgocie, setki tysięcy osób, przybyŁychzróżnych regionów i krajów wspólnie poczuły potężny, trudny do wyrazenia słowami spokój oraz łaskę opatrzności Bożej. Stąd papież pobłogo- sławił wszystkich mieszkańców Litwy

i

całą chrześcijańską Europę. Po roku na Górę Krzyży przybyłprezent od papie- ża

-

Krucyfiks. ,,AVe, Crux!'' _ Witaj, Krzyżul. Znaku miło_

ści Bożej, naszej wiary i zwycięstwa Chrystusa!

Najświętsza Maryja Panna, która objawiła się w Szydłowie przed 407 laty (1608 r.)' umocniła wiarę Litwinów i pomo- gła im w1trwać w obliczu wszystkich nieszczęśc historycz- nych. Być może dlatego Matka BożaMaryja do dziś zajmuje w sercach litewskich katolików szczegó|ne miejsce'

(3)

CEL NASZEJ PIELGRZYMKI:

. Podzięko\^rać Bogu za wszystkie otrzymane łaski;

. Modlić się o miłosierdzie dla świata, narodu i siebie;

. Modlić się o łaskę świętości dla nas samych i gotowość wypełniania woli ojca Przez

caŁe

Życie nauczyć się dziękować, cierpieć i cieszyć oraz kochać siebie nawzajem takimi, jacy jesteśmy.

MoDLIĆ SIĘ o:

. Pokój i ład na całym świecie;

. odrodzenie duchowe świata i narodu;

. Święty Kościół Katolicki

. |edność chrześcijan;

. Księży, zakonników, świeckich;

. Rodziny na Litwie i w świecie;

. Dzieci i mŁodzież;

. osoby z nałogami

. Bliskich zmarłych i dusze czyśccowe.

oDPoKUToWAĆ ZA:

. Zniew ażenie

Naj

świętszego Sakramentu;

. Nieposzanowanie Najświęts zej Maryi

Panny, Trójcy Swiętej, Papieża, Kościoła;

. Niewierność małżeńską;

. Nienaro dzone dzieci;

. Twardość serca, chłód i obojętność wobec bliźniego;

. Skutki nałogów.

(4)

Santiago de Compostela, Kątedra

Camino de Santiago

-

to pielgrzymi szlak do miasta Santiago de Compostela w Hiszpanii' gdziew potężnej katedrze spoczywająszcząt- ki Św. |akuba. Zaden inny szlak nie miał w historii Europy takie go zna- czenia dla umocnienia chrześcijaństwa jak Droga Św. }akuba. W żad_

nym innym miejscu nie znajdziemy tak licznych pomników historii i kultury. Nieprz1padkowo w l993 roku Droga Św |akuba została wpisa_

na na Listę Światowego Dziedzictwa Ludzkości UNESCO.

Historycznie ukształtowało się kilka tras, zwanych Camino de Santiago. Na początku folderu ukazano wiele europejskich odnóg Drogi Św. )akuba, ktorełączą się na południu Francji przy głównej Drodze Św. Jakuba i przecinają granicę Hiszpanii w dwóch miejscach _ St. |ean-Pied-de_Port (Francja) i Somport (Hiszpania). My pójdziemy ,,francuskim sz]akiem', któryma swój początekw mieście St. Jean-Pied- de-Port, prowadzi przezPampelunę i Leon. |est to najpopularniejszy szlak, jednak, niezależnie od obranej trasy, pielgrzymka kończy się w katedrze Św. |akuba. Wielu pielgrzymów decyduje się przebyć jeszcze 100 km i dotrzeć do Fisterry. Też mamy to w planach. ]est to miasteczko, położone nawybrzeżu oceanu Atlantyckiego, które przed odkryciem Ameryki uznawano za ,,kraniec świata".

Droga Św. }akuba jest znana w Europie od wczesnego średniowie- cza. Uważa się' że jest pokon1,.wana już od ponad 1000 lat. W 1189 r.

papież Aleksander III ogłosił Santiago de Compostela świętym mia- stem, jak Rzym i Jerozolimę. W średniowieczu prowadziły tu wszystkie drogi. Legenda głosi, że na tym szlaku ukrytych jest wiele ,'skarbów"

duchowych, pokonując go człowiek przyswaja je i zyskuje cechy, któ- rych mu najbardziej brakuje.

Droga Św. }akuba stanowi wyzwanie dla życia wewnętrznego i wiary pielgrzyma. Kroczący tym szlakiem na długo powinni pokonać siebie i swój charakter, by móc iść dalej nie zważając na zmęczenie i wszelkie niedogodności. Nie oznacza to jednak, że po dotarciu do Santiago de Compostela pielgrzym zb|iży się do Boga i jego wiara stanie się niezwy- k]e silna. Żywe jestprzekonanie, że ludzie idący razem z pieIgrzymami wrócą do domu bardziej szlachetni i uduchowieni, zdobędą nowe do- świadczenie i mądrość.

(5)

Droga Świętego lakuba (Leon - Hiszpania)

Wygłaszając

kazania

swoim uczniom,

Święty

|akub dotarł aż do Galicii.

|ednak jego działalność ka- znodziejska

nie

była uda- na, dlatego

nie

zyskał dla swojej

wiary zbyt

wielu współwyznawców. Kiedy zrozumiał,

że mu

się nie powodzi, postanowił wró- cić do Ziemi Świętej. Pod- czas

podróży zdarzył

się cud _ nagle objawiła mu się Najświętsza Maryja Panna.

Przypuszcza się, że było to jedno

z

nielicznych obja- wień N.M' Panny za jej życia' Poprosiła, by w miejscu obja- wienia zbudowano kościół na pamiątkę jej syna i przekazała słup, do którego |ezus był prnpuiązany podczas biczowania.

Św. ]akub prośbę spełnił i wybudował świątynię La Iglesia de la Virgen del Pilar.

Św. |akub został pierwszym apostołem męczennikiem, gdyż Herod Agryppa wydał wyrok' każąc

do

ściąć. Żadne inne męczeństwo w Ewangeliach nie zostało wymienione.

Po upł1.wie 44lat od śmierci Chrystusa uczniowie Św. Jaku- ba wykradli jego ciało z|erozolimy, umieścili w łodzi, którą, bez steru, wioseł imarynarzy, przepłynęli Morze Śródziem- ne

i

przy Cieśninie Gibraltarskiej dotarli do brzegów Ibe- rii. Uczniowie długo szukali miejsca na pochówek szczątek Św. |akuba. Wreszcie zwroclIi się z prośbą do królowej tery- torium, na którym się znaleźli. Królowa zorganizowała kilka prób dla uczniów, jednak cudownie jewlffrzymali. Obiecała, że będą mogli pogrzebać ciało Apostoła na jej ziemi, jeże-

li

potrafią osiodłać dwa dzikie woły. Woły uległy uczniom

Św. |akuba' jego ciało zostało pochowane nawzgórzu.

około 813 roku zakonnik, pustelnik Pelajo usłyszał mu- zykę

i

nad niedużą skałą w mieście' na wzgórzu Libredon położonym nieopodal portu Iria Flavia' siedziby biskupa Teodomira' Ąrzał światło' Zaczął w tym miejscu kopać zie- mię

i

zna|azł szczątki z pergaminem. Pelajo wezwał biskupa' ten zaś potwierdził, że kości należą do Apostoła Św. Iakuba

i

dwóch jego uczniów _ Atanazego i Teodora. Wkrótce zaczę|i tam przybyw ać pielgr zy mi'

(6)

Pielgrzymi z Litwy w 2010 r. na Drodze Św. |akuba (Hiszpania) 5 maja 2OI5 r., w ramach obchodów Roku Zycia Kon- sekrowanego' my, pie\grzymi, rozpoczniemy

w

Żagorach (Zagar ć) pieszą modlitewno -pokutną \^/ypra\^/ę z Kr zy żem Drogą Świętego |akuba do Santiago de Compostela. Bę_

dziemy szli przez Lit\^/ę, Polskę, Niemcy, Francję

i

Hisz- panię. Pielgrzymka potrwa 165 dni, pokonamy odległość wynoszącą około 4650 km. Litwę pokonamy w ciągu 13 dni (350 km) _ pójdziemy przez GoręKrzyży, Szydłowo, Kow-

no i

Łoździeje.

W

Polsce spędzimy 36

dni

(1110 km').

Przejdziemy przez terytorium 8 dtecezji, odwiedzimy kate- dry diecezjalne w olsztynie, Toruniu, Gnieźnie i Poznaniu.

Do Niemiec dotrzemy 23 czerwca. W tym kraju spędzimy 32 dni (9a0 km.). Przejdziemy

przezT

diecezji, odwiedzi- my katedry w Erfurcie, Fuldzie, Mainzu

i

Trierze.

25lip-

ca, w dniu Św. Jakuba, będziemy w połowie swojej drogi.

PrzezFrancję będziemy szli 50 dni (1350 km), odwiedzimy 13 diecezji, katedry w Metzu, Auxerrze, Limoges i Nevers.

Jeżeli taka będzie wola Boza, w mieście Nevers odwiedzimy grób Św. Bernadetty. 13 września dotrzemy do Hiszpanii.

Przez terytorium tego kraju będziemy szli 34 dni _ poko- namy około 900 km. odwiedzimy diecezje oraz katedry w takich miastach, jak Pampeluna, Logrono, Burgos, Leon, Astorga i Santiago de Compostela. 13 października planu- jemy dotarcie do Santiago de Compostela oraz odwiedze- nie katedry

i

grobu Św. Jakuba. Jeżeli Bóg pobłogosławi

i

wszystko pójdzie zgodnie

z

planem, 16 października za- kończymy swoją pielgrzymkę w miasteczku Fisterra.

Zachęcamy wszystkich do akt1.wnego udziału

i

dołącze- nia do naszej modlitewno-pokutnej łvyprałyy na Litwie lub w innych państwach' Prosimy uprzednio zadzwonić pod wskazane numery.

Niech Państwa Bóg

prowadzi

i Państwu błogosławi!

Cytaty

Powiązane dokumenty

Temat: Wprowadzenie liter ż, Ż – czytanie i pisanie liter, wyrazów i zdań z poznanymi literami. Cel: - nauczysz się pisać litery

Żrodłęm chłodu dla klimakonwektorów jest istniejący agregat chłodniczy typ CHA/K 524-PSI+PS kompaktowy z modutem hydraulicznym (pompa, zbiornik 600 I, naczynie.. 4.. wzbiorcze,

O ile w części eksperymentów manipulacje warunkami kodowania, wydobywania lub materiałem uczenia się prowadziĘ do przeciwnych efektów w pamięci bodźca docelowego i

Żadęn z pracowników Urzędu Miejskiego w Wadowicach nie był na delegacji słuzbowej w dniach 17-20 kwietnia 2015 roku wIaz z Burmistrzem Wadowic Mateuszem

Id: VQCBN-UBJVT-TELNY-XKSBQ-NAKOW.. Żłobek prowadzi ewidencję wniosków, w oparciu o którą tworzy listę dzieci oczekujących na miejsce w Złobku. Rodzice dzieci

'JECK Noricum - APOLL Laacher Haus i VISUM Arminius -LASSO Neuen Berg ENZO Buchorn iJIJI\,180 Dolomiten -MARK Haus Beck KIMON Alhedys Hoeve iNlcKoR Holedau.. ODIN

Przemycie wszystkich ścian wodą z detergenlem zkutza i tłustych plam, następnie pokrycie wszystkich ścian w korytarzu wraz ŻE sfupem przy zabudowie recepcji,

''el'eoncin- przeciw wykluczeniu cyfrowemu'' współfinansowanego z budŻetu Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego

1B' Na terenie cmentarza zabroniony jest handel i wszelkie czynności naruszające powagę tego

Przewody kabelkowe układane w gotowych korytkach i na drabinkach o łącznym przekroju Żył do 7 '5 mm2 uk,ładany na uchwytach bezśrubowych. YDYp

1' działka o Powierzchni 0,06 ha stanowiąca pastwiska trwałe, zgodnie ze studium uwarunkowań i kierunków zagosPodarowania gminy Głuchołaz y o.i^".ona jako

Biuro doradczo - szkoleniowe ''APLIKON" Marcin Drewnowski, ul. ,,Szkolenia drogą do lepszej przyszłości'' współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w

W dniu |2 marca 2009 r. Rada Międrynarodowych Standardów Rachunkowości opublikowała zmiany do Interpretacji Komitetu ds. Interpretacji Międzynarodowej Sprawozdawczości

0.65 ha (pas o długości mniej więcej 500 m i szerokości l 3 nl )' Diagrarn rozproszenia źródeł ruchomych' wykonany t4 sam4 metodą, co dla Siniarzewa (przy

Ułamek skracamy, dzieląc licznik i mianorłłrrikprzez tę samą liczbę, arozszeTzamy, mnoząc licznik i mianownik przez tę samą liczbę... razdą liczbę mozna

Załączone publikacje stanowią cykl monograficzny prac poświęconych tematowigenerowania markerów molekularnych dla rolniczo-użytkowych cech rzepaku takich

Rozprawa doktorska obroniona W roku 2oo1 dotyczyła badań czynnościowych układu oddechowego u chorych na śródmiąższowq chorobĘ płuc { podatność i ocena

Podstawowym załozeniem i celem realizacji Programu Oddziaływań Korekcyjno- Edukacyjnych dta Osob Stosujących Przemoc w Rodzinie w powiecie grudziądzkim na lata 2016-Z0Z0

]eśli się pomyli, kartonik z samogłoską wraca do prowadzącego, który wypowiada naZWę innego obrazka1. Dzieci odpowiadają kolejno, zgodnie z ruchem wskazowek

Protokół kontroli pismem (znak jw.) z dliua 2I stycznia został ptzesłany Burmistrzowi Miasta i Gminy Złocieniec. W dniu 8.02.2008 r' do Wydziafu Spraw obylvatelskich i

Jeżeli Spółdzielnia, na mocy jednostronnej czynności prawnej, ustanowiła dla siebie odrębną własność lokalu, pzeniesienie własności lokalu może nastąpić

Uznano więc, iż wobec zachodzących zmian społeczno - gospodarczych istnieje koniecznośó głębszego rozpoznania trudnej sytuacji na rynku pracy

wcfeśniej njż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udfielenie zamówienia albo składania ofert (załącznik nr