UNIWERSYTET JANA KOCHANOWSKIEGO W KIELCACH INSTYTUT CHEMII BIOTECHNOLOGIA

22  Download (0)

Full text

(1)

BIOTECHNOLOGIA

UNIWERSYTET JANA KOCHANOWSKIEGO W KIELCACH

INSTYTUT CHEMII

(2)

OFERTA

KSZTAŁCENIA

STUDIA II-STOPNIA MAGISTERSKIE (2-letnie)

STUDIA I-STOPNIA

LICENCJACKIE (3-letnie)

(3)

SYLWETKA ABSOLWENTA

Studia I i II stopnia na kierunku chemia w UJK w Kielcach prowadzone są w ciągu 6 i następnie 4 semestrów nauki w ciągu których student może zdobyć atrakcyjny zawód jak i obszerny zasób umiejętności praktycznych.

Ten model kształcenia zapewnia praktyczne i teoretyczne przygotowanie absolwenta do projektowania procesów biotechnologicznych, znajomość najnowszych metod biologii doświadczalnej oraz możliwości współpracowania ze specjalistami z dziedzin pokrewnych.

Absolwent studiów licencjackich i magisterskich w pracy zawodowej potrafi wykorzystywać zdobytą wiedzę i umiejętności oraz przestrzegać zasad etyki i przepisów prawa. Absolwent studiów zna język obcy na poziomie biegłości B2(studia licencjackie) i B2+ (studia magisterskie) oraz umie posługiwać się językiem specjalistycznym z zakresu biotechnologii.

Absolwent ma możliwość pracy w przemyśle biotechnologicznym i pokrewnym (spożywczym, chemicznym, farmaceutycznym itp.) oraz prowadzenia pracy w laboratoriach przemysłowych, technologicznych, analitycznych i badawczych prowadzących prace na materiale biologicznym i środowiskowym, z użyciem nowoczesnej aparatury badawczej i analitycznej (fizycznej, chemicznej, biochemicznej, stosującej techniki biologii molekularnej) z wykorzystaniem technik informatycznych i bioinformatycznych.

(4)

W ramach programu Erasmus+ KA107 studenci mają możliwość uczestnictwa w wymianie studentów z krajów programu (UE) z uczelniami partnerskimi z innych regionów świata.

Do udziału w projekcie zostały zaproszone uczelnie wyższe z Albanii, Argentyny, Bośni i Hercegowiny, Brazylii, Chin, Gruzji, Japonii, Paragwaju, Rosji, Stanów Zjednoczonych, Ukrainy oraz Urugwaju.

Mobilność edukacyjna z krajami partnerskimi obejmuje przyjazdy oraz wyjazdy studentów w celu zrealizowania jednego semestru studiów w zagranicznej uczelni partnerskiej.

Zgodnie z założeniami projektu uczestnicy mobilności zarówno z uczelni partnerskich, jak i UJK otrzymują stypendium wypłacane przez Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach

ERASMUS+ w UJK

(5)

PROJEKTY PODNOSZĄCE KOMPETENCJE STUDENTÓW

NOWE PERSPEKTYWY - Projekt podniesienia kompetencji osób uczestniczących w edukacji na poziomie wyższym, odpowiadających potrzebom gospodarki, rynku pracy i społeczeństwa

AKCELERATOR ROZWOJU - wzmocnienie kompetencji

studentów oczekiwanych przez pracodawców , objęcie

doradztwem wspomagającym wejście na rynek pracy

studentów.

(6)

KOŁA NAUKOWE

Na Wydziale Nauk Ścisłych i przyrodniczych funkcjonuje wiele kół naukowych w których działania mogą włączać się studenci.

W samym Instytucie Chemii działają koła:

MIKROBY KALCYT

www.facebook.com/mikroby.ujk www.facebook.com/kalcyt

(7)

1971 rok – Utworzenie Zakładu Chemii wchodzącego w skład Wydziału Matematyczno- Przyrodniczego Wyższej Szkoły Nauczycielskiej (od 1973 WSP)

1975 rok – Powołanie Instytutu Chemii uchwałą Senatu WSP

2008 rok – Przeprowadzka z ulicy Chęcińskiej do nowego budynku przy ulicy Świętokrzyskiej oraz rozbudowa infrastruktury aparaturowej w ramach P.O. Innowacyjna Gospodarka i P.O.

Polska Wschodnia

2009 rok – Uzyskanie uprawnień do nadawania stopnia naukowego doktora nauk chemicznych w dyscyplinie chemia

2010 rok – Utworzenie drugiego kierunku w ICh - Biotechnologii 2011 rok – Oddanie do użytku drugiego budynku ICh

Jednostka z tradycjami

Kalendarium Instytutu Chemii

(8)

Ośrodek o dynamicznym rozwoju:

(9)

Baza aparaturowa Instytutu Chemii

Spektrometr absorpcji atomowej, THERMO SCIENTIFIC iCE 3500Z

Spektrometr mas z jonizacją w plazmie sprzężonej indukcyjnie z modułem ablacji laserowej

(LA-ICP-MS ELAN DRC II, Perkin Elmer)

(10)

Baza aparaturowa Instytutu Chemii

Mikroskop stereoskopowy Leica M205A, mikroskopy polaryzacyjne Nikon LV 100 Pol oraz Nikon Eclipse 50i

z modułem katodoluminescencji CITL MK5-2

(11)

Baza aparaturowa Instytutu Chemii

Spektrometr FTIR termowaga, Perkin Elmer Wielozadaniowy mikroskop ze spektrometrem FTIR,

Perkin Elmer

(12)

Baza aparaturowa Instytutu Chemii

Spektropolarymetr elektronowego dichroizmu kołowego, Jasco J-815

Spektrometr Ramana, Perkin Elmer

(13)

Baza aparaturowa Instytutu Chemii

Spektrometr mas, Brücker micrOTOF-Q II z chromatografem cieczowym Dionex Chromatograf Clarus 800 Perkin Elmer

z autosamplerem i detektorami FID + TCD

(14)

Baza aparaturowa Instytutu Chemii

Dyfraktometr monokrystaliczny Rigaku XtaLAB Chromatograf gazowy ze spektrometrem mas

Perkin, Elmer Clarus 600T

(15)

Baza aparaturowa Instytutu Chemii

Chromatograf cieczowy ze spektrometrem mas (LC-ESI-MS) Shimadzu

System do elektroforezy kapilarnej

Beckman Coulter

(16)

Baza aparaturowa Instytutu Chemii

Termowaga Mettler Toledo Różnicowy kalorymetr skaningowy

Mettler Toledo

(17)

Baza aparaturowa Instytutu Chemii

Analizator CHNS Elementar Vario Micro Cube Analizator termograwimetryczny ze

spektrofotometrem FTIR

THERMO SCIENTIFIC Nicolet iS10

(18)

Baza aparaturowa Instytutu Chemii

Dyfraktometr rentgenowski polikrystaliczny DRON 4S-01

Analizator elektrochemiczny M161E/M20 ze wzmacniaczem M162B do pomiarów małych

prądów wraz ze statywem elektrodowym M164C pracującym z elektrodą rtęciową CGMDE

i mikroelektrodami

(19)

Najnowocześniejsze

zaplecze dydaktyczne

(20)

Najnowocześniejsze

zaplecze dydaktyczne

(21)

Najnowocześniejsze

zaplecze dydaktyczne

(22)

ZAPRASZAMY

na studia na

Figure

Updating...

References

Related subjects :