Uchwała nr 102/2007 Rady Gminy w Łącku z dnia 7 grudnia 2007 r.

Pełen tekst

(1)

Uchwała nr 102/2007 Rady Gminy w Łącku z dnia 7 grudnia 2007 r.

w sprawie: określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na terenie gminy Łącko na rok 2008.

Na podstawie art. 10 ust. 1 ustawy z dnia 12 stycznia 1991r. o podatkach i opłatach lokalnych (tekst jednolity z 2006 r. Dz. U. Nr 121, poz. 844 z późniejszymi zmianami), art. 18 ust. 2, pkt. 8, art. 40 ust. 1, art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity z 2001 r. Dz. U. Nr 142, poz.1594 z późniejszymi zmianami), art.2 pkt. 7 i art. 7 ust. 3 i 3a ustawy z dnia 30 kwietnia 2004 r. o postepowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej (tekst jednolity Dz.U. z 2007 r. nr 59, poz.

404) oraz art. 4 ust. 1 i art. 13 ust.2 ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (tekst jednolity Dz. U. Nr 68, poz.

449) – po dokonaniu zgłoszenia projektu niniejszej uchwały do Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów oraz Ministra Rolnictwa i Rozowju Wsi

§ 1.

Podatek od środków transportowych wynosi rocznie:

1. a/ od samochodu cięŜarowego o dopuszczalnej masie całkowitej powyŜej 3,5 ton i poniŜej 12 ton,

b/ od ciągnika siodłowego lub balastowego o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów od 3,5 ton i poniŜej 12 ton,

c/ od przyczepy lub naczepy o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów od 7 ton i poniŜej 12 ton, z wyjątkiem związanych wyłącznie z działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku rolnego,

d/ od autobusów,

- jak w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały.

2. od samochodu cięŜarowego o dopuszczalnej masie całkowitej nie mniej niŜ 12 ton i więcej, jak w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały.

3. od ciągnika siodłowego lub balastowego o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów nie mniej niŜ 12 ton i więcej,

- jak w załączniku nr 3 do niniejszej uchwały.

4. od przyczepy lub naczepy o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów nie mniej niŜ 12 ton i więcej, z wyjątkiem związanych wyłącznie z działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku rolnego,

- jak w załączniku nr 4 do niniejszej uchwały.

(2)

§ 2.

1. Stosowanie niniejszej uchwały wobec podatników prowadzących działalność gospodarczą, bez względu na formę organizacyjno-prawną, następuje z

uwzględnieniem przepisów rozporządzenia Komisji (WE) nr 1998/2006 z dnia 15 grudnia 2006 r. w sprawie stosowania art. 87 i 88 Traktatu do pomocy de minimis (Dz.Urz. UE L 379 z 28.12.2006 r.) lub rozporządzenia Komisji (WE) nr 1860/2004 z dnia 6 października 2004 r., w sprawie stosowania art. 87 i 88 Traktatu WE w

odniesieniu do pomocy w ramach zasady de minimis dla sektora rolnego i sektora rybołóstwa (Dz.Urz. UE L 325 z 28.10.2004 r.).

2. Uchwała nie podlega notyfikacji Komisji Europejskiej.

§ 3.

Wykonanie uchwały zleca się Wójtowi Gminy Łącko.

§ 4.

Uchwała wchodzi w Ŝycie po upływie czternastu dni po ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Małopolskiego i obowiązuje od 1 stycznia 2008 roku.

§ 4.

Uchwała podlega ponadto ogłoszeniu poprzez rozplakatowanie obwieszczeń na tablicach ogłoszeń w Urzędzie Gminy a nadto w Sołectwach Gminy.

§ 5.

Z dniem wejścia w Ŝycie uchwały tracą moc:

a) Uchwała Nr 63/2005 Rady Gminy w Łącku z dnia 2 grudnia 2005 r. w sprawie określenia stawek podatku od środków transportowych na terenie Gminy Łącko na 2006 r.,

b) Uchwała Nr 69/2005 Rady Gminy w Łącku z dnia 28 grudnia 2005 r. w sprawie zmiany uchwały nr 63/2005 w sprawie określenia stawek podatku od środków transportowych na terenie Gminy Łącko na 2006 r.

(3)

Zał. nr 1 do uchwały nr 102 Rady Gminy w Łącku z dnia 7.12.2007 r.

STAWKI PODATKU OD ŚRODKÓW TRANSPORTOWYCH NA TERENIE GMINY Łącko

w 2008 roku

(od pojazdów okreslonych w art.8 pkt. 1, pkt. 3, pkt. 5, pkt. 7)

w zł.

L.p. RODZAJ I DOPUSZCZALNA MASA CAŁKOWITA (DMC)

POJAZDU SAMOCHODOWEGO

STAWKI PODATKU NA TERENIE GMINY od 1 pojazdu na 2008 r

1 2 3

1.1 Samochód cięŜarowy o DMC powyŜej

3,5 ton do 5,5 ton włącznie 298

1.2 Samochód cięŜarowy o DMC powyŜej

5,5 ton do 9 ton włącznie 606

1.3 Samochód cięŜarowy o DMC powyŜej

9 ton i poniŜej 12 ton 744

2.

Ciągnik siodłowy i balastowy o DMC zespołu pojazdów od 3,5 ton i poniŜej 12 ton

990

3. Przyczepa i naczepa o DMC zespołu

pojazdów od 7 ton i poniŜej 12 ton 190

4.1 Autobusy z liczbą miejsc do siedzenia

równą i mniejszą niŜ 15 380

4.2 Autobusy z liczbą miejsc do siedzenia

powyŜej 15 do 30 miejsc włącznie 698

4.3. Autobusy z liczbą miejsc do siedzenia

powyŜej 30 1.534

(4)

Zał. nr 2 do uchwały nr 102 Rady Gminy w Łącku z dnia 7.12.

2007r

STAWKI PODATKU OD ŚRODKÓW TRANSPORTOWYCH w GMINIE Łącko w 2008 roku

(od pojazdów określonych w art.8 pkt.2)

w zł.

STAWKI PODATKU NA 2008 r. NA

TERENIE GMINY OD 1 pojazdu L.p. WYSZCZEGÓLNIENIE

Liczba osi i dopuszczalna masa całkowita (DMC) Zawieszenie osi pneumatyczne i

uznane za równowaŜne

Inne systemy zawieszenia osi

1 2 8 9

1.Samochód cięŜarowy o 2 osiach o DMC:

1.1 nie mniej niŜ 12 ton i mniej niŜ 13 ton 868 908

1.2 nie mniej niŜ 13 ton i mniej niŜ 14 ton 950 992

1.3 nie mniej niŜ 14 ton i mniej niŜ 15 ton 1.032 1.074

1.4 nie mniej niŜ 15 ton i więcej 1.114 1.277

2.Samochód cięŜarowy o 3 osiach o DMC:

2.1 nie mniej niŜ 12 ton i mniej niŜ 17 ton 1.198 1.240

2.2 nie mniej niŜ 17 ton i mniej niŜ 19 ton 1.280 1.322

2.3 nie mniej niŜ 19 ton i mniej niŜ 21 ton 1.362 1.404

2.4 nie mniej niŜ 21 ton i mniej niŜ 23 tony 1.446 1.486

2.5 nie mniej niŜ 23 tony i mniej niŜ 25 ton 1.528 1.608

2.6 nie mniej niŜ 25 ton i więcej 1.610 1.652

3.Samochód cięŜarowy o 4 osiach i więcej o DMC:

3.1 nie mniej niŜ 12 ton i mniej niŜ 25 ton 1.692 1.734 3.2 nie mniej niŜ 25 ton i mniej niŜ 27 ton 1.776 1.818 3.3 nie mniej niŜ 27 ton i mniej niŜ 29 ton 1.858 1.892 3.4 nie mniej niŜ 29 ton i mniej niŜ 31 tony 1.892 2.502

3.5 nie mniej niŜ 31 ton i więcej 1.892 2.502

(5)

Zał. nr 3 do uchwały nr 102 Rady Gminy w Łącku z dnia

7.12. 2007 r.

STAWKI PODATKU OD ŚRODKÓW TRANSPORTOWYCH NA TERENIE

GMINY Łącko w 2008 roku

(od pojazdów okreslonych w art.8 pkt.4)

w zł.

STAWKI PODATKU NA 2008 r. NA

TERENIE GMINY OD 1 pojazdu L.p.

WYSZCZEGÓLNIENIE Liczba osi i dopuszczalna masa całkowita (DMC) zespołu

pojazdów; ciągnik siodłowy + naczepa, ciagnik

balastowy + przyczepa Zawieszenie osi pneumatyczne i

uznane za równowaŜne

Inne systemy zawieszenia osi

1 2 3 4

1.Ciągnik siodłowy lub balastowy o 2 osiach i DMC zespołu pojazdów:

ciągnik siodłowy + naczepa, ciągnik siodłowy + przyczepa

1.1 nie mniej niŜ 12 ton i mniej niŜ 18 ton 1.032 1.074 1.2 nie mniej niŜ 18 ton i mniej niŜ 25 ton 1.114 1.156 1.3 nie mniej niŜ 25 ton i mniej niŜ 31 ton 1.198 1.238 1.4 nie mniej niŜ 31 ton i do 36 ton włącznie 1.440 1.976

1.5 powyŜej 36 ton 1.440 1.976

2. Ciągnik siodłowy lub balastowy o 3 osiach i DMC zespołu pojazdów:

ciągnik siodłowy + naczepa, ciągnik siodłowy + przyczepa

2.1 nie mniej niŜ 12 ton i do 36 ton włącznie 1.454 1.758 2.2 powyŜej 36 ton i mniej niŜ 40 tony 1.522 1.784

2.3 nie mniej niŜ 40 ton i więcej 1.756 2.556

(6)

Zał. nr 4 do uchwały nr 102 Rady Gminy w Łącku z dnia 7.12.2007 r.

STAWKI PODATKU OD ŚRODKÓW TRANSPORTOWYCH NA TERENIE

GMINY Łącko w 2008 roku

(od pojazdów określonych w art.8 pkt.6)

w zł.

STAWKI PODATKU NA 2008 r. NA TERENIE GMINY Łącko

od 1 pojazdu L.p.

WYSZCZEGÓLNIENIE Liczba osi i dopuszczalna masa całkowita (DMC) zespołu

pojazdów: naczepa/przyczepa + pojazd silnikowy Zawieszenie osi pneumatyczne i

uznane za równowaŜne

Inne systemy zawieszenia osi

1 2 3 4

1.Przyczepy i naczepy o jednej osi i DMC:

1.1 nie mniej niŜ 12 ton i mniej niŜ 18 ton 206 222

1.2 nie mniej niŜ 18 ton i mniej niŜ 25 ton 240 326

1.3 nie mniej niŜ 25 ton i do 36 ton włącznie 326 572

1.4 powyŜej 36 ton 346 592

2.Przyczepy i naczepy o dwóch osiach i DMC:

2.1 nie mniej niŜ 12 ton i mniej niŜ 28 ton 314 330

2.2 nie mniej niŜ 28 ton i mniej niŜ 33 tony 626 866

2.3 nie mniej niŜ 33 ton i do 36 ton włącznie 952 1.318

2.4 powyŜej 36 ton i mniej niŜ 38 ton 878 1.328

2.5 powyŜej 38 ton 1.172 1.734

3.Przyczepy i naczepy o trzech osiach i DMC:

3.1 nie mniej niŜ 12 ton i do 36 ton włącznie 690 962

3.2 powyŜej 36 ton i mniej niŜ 38 ton 700 982

3.3 powyŜej 38 ton 962 1.306

(7)
(8)

Obraz

Updating...

Cytaty

Updating...

Powiązane tematy :