REGULAMIN WYNAGRADZANIA pracowników samorządowych zatrudnionych. w Szkole Podstawowej im. Jana Pawła II w Zakrzewie

Pełen tekst

(1)

1

Złącznik nr 1 do Zarządzenia Dyrektora Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II

w Zakrzewie z dnia 02.01.2020 r.

REGULAMIN WYNAGRADZANIA pracowników samorządowych zatrudnionych w Szkole Podstawowej im. Jana Pawła II w Zakrzewie

§ 1

Regulamin wynagradzania, zwany dalej „regulaminem”, określa wymagane kwalifikacje pracowników samorządowych, szczegółowe warunki wynagradzania za pracę oraz przyznawania innych świadczeń wynikających ze stosunku pracy pracowników niebędących nauczycielami, zatrudnionych na podstawie umowy o pracę w Szkole Podstawowej im. Jana Pawła II w Zakrzewie oraz maksymalny poziom wynagrodzenia zasadniczego.

§ 2

Wymagania kwalifikacyjne pracowników, o których mowa w § 1 określa załącznik nr 2 do regulaminu.

§ 3 1. Na wynagrodzenie pracownika składa się:

1) wynagrodzenie zasadnicze,

2) dodatek za wieloletnią pracę, przysługuje po 5 latach pracy w wysokości wynoszącej 5%

miesięcznego wynagrodzenia zasadniczego. Dodatek ten wzrasta o 1% za każdy dalszy rok pracy aż do osiągnięcia 20% miesięcznego wynagrodzenia zasadniczego

3) dodatek specjalny,

4) nagroda za szczególne osiągnięcia.

2. Na podstawie odrębnych przepisów pracownikowi przysługuje:

1) wynagrodzenie za pracę w godzinach nadliczbowych, 2) wynagrodzenie za pracę w niedziele i święta,

3) nagroda jubileuszowa przysługuje w wysokości:

po 20 latach pracy – 75% wynagrodzenia miesięcznego, po 25 latach pracy – 100% wynagrodzenia miesięcznego,

(2)

2 po 30 latach pracy – 150% wynagrodzenia miesięcznego,

po 35 latach pracy – 200% wynagrodzenia miesięcznego, po 40 latach pracy – 300% wynagrodzenia miesięcznego, po 45 latach pracy – 400% wynagrodzenia miesięcznego.

4) dodatkowe wynagrodzenie roczne, 5) odprawa emerytalno-rentowa, 6) odprawa pośmiertna,

7) inne świadczenia wynikające ze stosunku pracy.

§ 4

1. Pracownikowi może zostać przyznany dodatek specjalny z tytułu okresowego zwiększenia obowiązków służbowych lub powierzenia dodatkowych zadań.

2. Dodatek specjalny przyznaje dyrektor na czas określony.

3. Dodatek specjalny wypłacany jest w wysokości do 20 % wynagrodzenia zasadniczego pracownika.

§ 5

Maksymalny poziom wynagrodzenia zasadniczego dla pracowników określa załącznik nr 1 do regulaminu.

§ 6

Pracownikom zatrudnionym w niepełnym wymiarze godzin pracy przysługuje wynagrodzenie zasadnicze i inne składniki wynagrodzenia w wysokości proporcjonalnej do wymiaru czasu pracy określonego w umowie o pracę.

§ 7

1. Wynagrodzenie wypłaca się raz w miesiącu z dołu, między 25 a ostatnim dniem miesiąca. W miesiącu grudniu – wypłata następuje najpóźniej do 24 dnia miesiąca.

2. Wypłaty wynagrodzenia dokonuje się w formie przelewu na wskazany na piśmie przez pracownika rachunek bankowy.

(3)

3

§ 8

1. W ramach środków na wynagrodzenia tworzy się fundusz nagród za szczególne osiągnięcia pracy zawodowej w wysokości 1% planowanych środków na wynagrodzenia osobowe.

2. Fundusz nagród, o którym mowa w ust. l może być podwyższony przez dyrektora szkoły w ramach posiadanych środków na wynagrodzenia osobowe.

3. Nagrody przyznaje dyrektor szkoły.

4. Nagrody przyznaje się pracownikom wyróżniającym się w pracy zawodowej szczególnie za:

1) podejmowanie inicjatyw w zakresie poprawy funkcjonowania szkoły,

2) podejmowanie działań mających na celu zapewnienie bezpiecznych i higienicznych warunków pracy,

3) wydajność i operatywność w pracy,

4) w zakresie odpowiedzialności materialnej za dbałość o powierzone mienie oraz oszczędne i racjonalne gospodarowanie środkami,

5) stopień złożoności i trudności wykonywanych zadań,

6) dyspozycyjność pracownika w zakresie wykonywania ważnych i pilnych zadań zawodowych nie mieszczących się w zakresie obowiązków pracownika.

5. Nagroda nie może być przyznana pracownikowi, który w okresie ostatniego roku:

1) został ukarany karą upomnienia lub nagany,

2) opuścił jakikolwiek dzień pracy bez usprawiedliwienia.

6. O przyznaniu nagrody za szczególne osiągnięcia w pracy zawodowej pracownik jest zawiadamiany na piśmie.

7. Odpis zawiadomienia o przyznaniu nagrody przekazywany jest do akt osobowych pracownika.

§ 9

Regulamin wynagradzania wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia podania go do wiadomości pracownikom.

Załączniki:

1. Maksymalne wynagrodzenie zasadnicze wg kategorii zaszeregowania.

2. Stanowiska zaszeregowania, wymagania kwalifikacyjne pracowników.

(4)

4 Załącznik nr 1 do regulaminu

Maksymalny poziom wynagrodzenia zasadniczego

Kategoria zaszeregowania

Minimalna kwota

w złotych Maksymalna kwota w złotych

I 1700 2775

II 1720 2850

III 1740 2925

IV 1760 3000

V 1780 3075

VI 1800 3150

VII 1820 3225

VIII 1840 3300

IX 1860 3750

X 1880 4200

XI 1900 4650

XII 1920 5100

XIII 1940 5550

XIV 1960 6000

XV 1980 6300

XVI 2000 6600

XVII 2100 6900

XVIII 2200 7200

XIX 2400 7650

XX 2600 8100

XXI 2800 8550

XXII 3000 9000

(5)

5 Załącznik nr 2 do regulaminu wynagradzania

Wymagania kwalifikacyjne pracowników samorządowych

Stanowiska obsługi

Lp. Stanowisko

Kategoria zaszeregowania

Minimalne wymagania kwalifikacyjne Wykształcenie Staż pracy

1. Sprzątaczka III Podstawowe -

2. Robotnik gospodarczy V Podstawowe -

Obraz

Updating...

Cytaty

Updating...

Powiązane tematy :