Handel zagraniczny województwa katowickiego w 1988 roku

Pełen tekst

(1)

J

W O J E W Ó D Z K I U R Z Ą D S T A T Y S T Y C Z N Y W K A T O W I C A C H

8 / / '

w i ----

v -t f e y / / /-

• t

HANDEL ZAGRANICZNY

WOJEWÓDZTWA KATOWICKIEGO W 1988 ROKU

Katowice

1989

(2)

/ - / » «Jaw lak o a i « wy» t f p u ja

/ O / * sjo w lo k o n i * l e t n i e j « , jodnakfto w il o ś o l a o h n n i * J a B j r o h o d l l o s b , k t & n m o g ł y b y b y ć « y r U O M u w i d o c z n i o n y m i w t a b l l e y m t k a a l c y f r o w y m i , nj> j_ J * M l i (u r o d u k o j a w j r n t o n a J « a t » t y i l ą o a o h t o n / w l i c « b a c h o a l k o w l t y o h / m k / 0 / o t m o u , to p r o d u k c j o W d a n j « p r t y p a d k u n l o o o l ą ^ a 0 , 5 t y * , to n

/ . / • t u p o l n r b r a k l n f o r o n o j l , o l b o b r a k l n f o n o o j l

»U r r c o d n jr o h

/ i / ■ trypalnlonlo r u b r y k i , b o w m ^lfdn no układ t a b l i c y , Joot nlooioolIwo lu b aloooiow o

• o s n a o u , t o n l o p o d a J a i l f w a z y * t k l c h o k l a d n l k ó w

•Omy o p i n a j

w aZk t j u s z e SKTtrrr

• « 1 o t y c h l - l i t r

- t y o l ą o a a o t r

2 v

- ml I l o n a • a o t r k w a d r a totry

H l o k t ó r o d a n a Ł l o a b o w o a a J ą o h n r a k t a r ty m c a o o o w y i n o g ą u l o o — ta n i o

• p 4 4 b i l o J o a y o h o p r a o o w a n l a o h V o J a w ó d a k l a g c U r s f d a S t a t y o t y c a n a ^ o .

(3)

SPIS TREŚCI

S t r . Uwagi m e t o d y c z n e ... ...4 Uwagi a n a l i t y c z n e ... ...6

SPIS TABLIC

E k s p o r t w o j e w ó d z t w a k a t o w i c k i e g o w e d ł u g r o d z a j ó w o b r o t u

w 1988 r ... 12 E k s p o r t w o j e w ó d z t w a k a t o w i c k i e g o w e d ł u g g r u p g a ł ę z i w y r o b ó w 12 E k s p o r t w o j e w ó d z t w a k a t o w i c k i e g o na tle k r a j u w 1988 r ... ...ij E k s p o r t w o j e w ó d z t w a k a t o w i c k i e g o w e d ł u g w a l u t y p ł a t n o ś c i ... 1 5 E f e k t y w n o ś ć e k s p o r t u w o j e w ó d z t w a k a t o w i c k i e g o ... .. 14 Ek s p o r t w ę g l a k a m i e n n e g o ... ... .. 14 E k s p o r t w o j e w ó d z t w a k a t o w i c k i e g o w e d ł u g k r a j ó w s p r z e d a ż y ... 15 E k s p o r t w o j e w ó d z t w a k a t o w i c k i e g o do w y b r a n y c h k r a j ó w w e d ł u g

w a l u t y p ł a t n o ś c i ... .. 16 Na j w i ę k s i e k s p o r t e r z y w o j e w ó d z t w a k a t o w i c k i e g o ... .. 17 I m port w o j e w ó d z t w a k a t o w i c k i e g o w e d ł u g r o d z a j ó w o b r o t u

w 1988 r ... .. 19 I m p or t w o j e w ó d z t w a k a t o w i c k i e g o w e d ł u g g r u p g a ł ę z i w y r o b ó w 19 S t r u k t u r a i m p o r t u ' w o j e w ó d z t w a k a t o w i c k i e g o o r a z j e g o e f e k t y w ­

n o ś ć w e d ł u g gr up g a ł ę z i w y r o b ó w . . > ... 21 Import w o j e w ó d z t w a k a t o w i c k i e g o w e d ł u g k r a j ó w z a k u p u ... 21 I m port w o j e w ó d z t w a k a t o w i c k i e g o w e d ł u g w a l u t y p ł a t n o ś c i .... 23

O p r a c o w a ł m g r Jan F r y c

(4)
(5)

Id zł 1*00

1300

1200

1100

1000

900 800 700

600 500 400 300 200

100

E K S P O R T W O J E W Ó O Z T W A K A T O W I C K I E G O (w c e n a c h t r a n s a k c y j n y c h - b i e ż ą c y c h )

(6)

UW AGI M ETO DYCZN E i

D a n e s t a t y s t y c z n e d o t y c z ą c e e k s p o r t u o b e j m u j ę w a r t o ś ć t o w a r ó w 1 u s ł u g w y w i e z i o n y c h z a g r a n i c ę w r a n a c h t r a n s a k c j i h a n ­ d l o w y c h . O a n e te z o s t a ł y o p r a c o w a n e c e n t r a l n i e p r z e z G ł ó w n y U r z ę d S t a t y s t y c z n y na p o d s t a w i e s y s t e m u e w i d e n c j i f a k t u r e k s p o r t o w y c h FE R o d z a j o b r o t u w s t a t y s t y c e h a n d l u z a g r a n i c z n e g o

W ł a ś c i w y e k s p o r t o b e j m u j e :

- e k s p o r t t o w a r ó w 1 u s ł u g p r o d u k c j i k r a j o w e j ,

- e k s p o r t t o w a r ó w w r a m a c h k o o p e r a c j i p r z e m y s ł o w e j z z a g r a n i c ę , - e k s p o r t t o w a r ó w w r a m a c h s p e c j a l i z a c j i p r o d u k c j i p o m i ę d z y k r a ­

j a m i R W P G ,

- r e e k s p o r t p o ś r e d n i , - r e e k s p o r t b e z p o ś r e d n i , - e k s p o r t b u d o w n i c t w a .

O o s t a w y w e w n ę t r z k r a j u w r o z l i c z e n i u d e w i z o w y m o b e j m u j ę i - d o s t a w y t o w a r ó w p o c h o d z e n i a k r a j o w e g o na c e l e e k s p o r t u w e w n ę ­

t r z n e g o o o a z d o s t a w y d o P H Z “B a l t o n a " na z a o p a t r z e n i e s t a t k ó w p o l s k i c h i p l a c ó w e k d y p l o m a t y c z n y c h ,

- s p r z e d a ż n a c e l e e k s p o r t u b u d o w n i c t w a ,

- s p r z e d a ż t o w a r ó w p o c h o d z e n i a k r a j o w e g o d l a p r z e d s i ę b i o r s t w z a g r a n i c z n y c h d r o b n e j w y t w ó r c z o ś c i / f i r m y p o l o n i j n e / , p r z e d s i ę ­ b i o r s t w m i e s z a n y c h z u d z i a ł e m k a p i t a ł u z a g r a n i c z n e g o w P o l s c e o r a z d l a i n d y w i d u a l n y c h k r a j o w y c h o d b i o r c ó w n i e z a r e j e s t r o w a ­

n y c h w s y s t e m i e R E G O N , ^

- d o s t a w y w r a m a c h p o m o c y b e z p ł a t n e j .

O o s t a w y w e w n ę t r z k r a j u w r o z l i c z e n i u d e w i z o w y « w r o z u m i e n i u s t a ­ t y s t y k i m i ę d z y n a r o d o w e j n i e sę z a l i c z a n e do e k s p o r t u w s t a t y s t y c e h a n d l u z a g r a n i c z n e g o . E w i d e n c j a t y c h d o s t a w p r o w a d z o n a J e s t obok e w i d e n c j i w ł a ś c i w e g o e k s p o r t u i s ł u ż y d o u z g o d n i e n i a z d o s t a w c a m i w i e l k o ś c i e k s p o r t u w e w n ę t r z n e g o .

E k s p o r t n a r a c h n e k w ł a s n y / d o s t a w c y - p r o d u c e n t a /

O z n a c z a s p r z e d a ż t o w a r ó w 1 u s ł u g k o n t r a h e n t o m z a g r a n i c z n y m n a r a c h u n e k d o s t a w c y - p r o d u c e n t a z a p o ś r e d n i c t e m J e d n o s t k i h a n ­ d l u z a g r a n i c z n e g o na p o d s t a w i e u m o w y k o m i s o w e j b ę d ż p r z e z p r o d u ­ c e n t a s a m o d z i e l n i e n a p o d s t a w i e o t r z y m a n e j k o n c e s j i . Z a p o ś r e d ­ n i c t w o J e d n o e t k a h a n d l u z a g r a n i c z n e g o o t r z y m u j e p r o w i z j ę , k t ó r a s t a n o w i e l e m e n t k o s z t ó w p r o d u c e n t a .

(7)

Uw a g i met o dyc z ne 5 E k s p o r t na r a c h u n e k p h z /.jednoetkl h a n d l u z a g r a n i c z n e g o /

O z n a c z a e k s p o r t t o w a r ó w i u s ł u g n a b y t y c h p r z e z te J e d n o s t k i od d o s t a w c ó w k r a j o w y c h n a p o d s t a w i a u m o w y k u p n a - s p r z e d a ż y po o k r e ś l o n y c h c e n a c h k r a j o w y c h . Na p o k r y c i e k o s z t ó w z w i ą z a n y c h z r e a l i z a c j ę e k s p o r t u n a s w ó j r a c h u n e k i w y g o s p o d a r o w a n i e z y e k u . J e d n o s t k a h a n d l u ^ z a g r a n i c z n e g o o t r z y m u j e m a r ż ę .

O b s z a r p ł a t n i c z y

P o d z i a ł o b r o t ó w w e d ł u g o b s z a r ó w p ł a t n i c z y c h d o k o n y w a n y J e s t na p o d s t a w i e w a l u t y p ł a t n o ś o l w r e a l i z a c j i t r a n s a k c j i h a n d l o w y c h . Do o b r o t ó w z I o b s z a r e m p ł a t n i c z y m z a l i c z a a l ę o b r o t y r o z l i c z a n e w w a l u t a c h k r a j ó w s o c j a l i s t y c z n y c h , tj. w r u b l a c h t r a n s f e r o w y c h 1 c l e a r i n g o w y c h 1 w a l u t a c h n a r o d o w y c h , d o o b r o t u z II o b a z a r e m o b r o t y r o z l i c z a n e w w a l u t a c h k r a j ó w k a p i t a l i s t y c z n y c h .

W a r t o ś ć w c e n a c h t r a n s a k c y j n y c h w e k s p o r c i e

Z a w i e r a w a r t o ś ć s p r z e d a ż y t o w a r ó w i u s ł u g w z ł o t y c h n a b a z i e F O B l u b f r a n c o g r a n i c a P o l s k i , tj. b e z o p ł a t z a p r z e w ó z t o w a r u 1 J e g o u b e z p i e c z e n i a o d g r a n i c y p o l s k i e j d o m i e j s c a p r z e z n a c z e n i a . O b l i c z e n i a w a r t o ś c i w c e n a c h t r a n s a k c y j n y c h d o k o n u j e e i ę m n o ż ą c w a r t o ś ć w w a l u c i e o b c e j p r z e z o b o w i ą z u j ą c y w d n i u w y s t a w i e n i a f a k t u r y FE k u r s w a l u t y w e d ł u g t a b e l i K u r s ó w W a l u t N B P .

W a r t o ś ć w cenach, k r a j o w y c h o b e j m u j e :

- p r z y e k s p o r c i e r e a l i z o w a n y m z a p o ś r e d n i c t w e m j e d n o s t k i h a n d l u • z a g r a n i c z n e g o - w a r t o ś ć e k s p o r t u w k r a j o w y c h c e n a c h z a k u p u s t o s o w a n y c h w r o z l i c z e n i a c h e k s p o r t e r a z d o s t a w c ę k r a j o w y m , tj. w c e n a c h u r z ę d o w y c h , r e g u l o w a n y c h i u m o w n y c h p o m n i e J a z o - n y c h o e w e n t u a l n y z w r o t c ł a i p o d a t k u o b r o t o w e g o o d p o ś r e d n i c h faz p r o d u k c j i ,

- p r z y e k s p o r c i e realizowany*: p r z e z p r o d u c e n t a s a m o d z i e l n i e w o p a r c i u o o t r z y m a n ą k o n c e s j ę - w a r t o ś ć w c e n a c h t r a n s a k c y j ­ n y c h p o w i ę k s z o n ę o n a l e ż n ą d o p ł a t ę w y r ó w n a w c z ą i p o m n i e j s z o ­ ną o e w e n t u a l n ą m a r ż ę i p r o w i z j ę a g e n t a z a g r a n i c z n e g o .

*

W a r t o ś ć w c e n a c h k r a j o w y c h j e s t k a t e g o r i ę s ł u ż ą c ą d o w y l i c z e n i a w s k a ź n i k ó w e f e k t y w n o ś c i f i n a n s o w e j e k s p o r t u z p u n k t u w i d z e n i a J e d -

n o e t k l h a n d l u z a g r a n i c z n e g o .

(8)

6 '

U w a g i m e t o d y c z n e M a r t a / p r o w i z j a /

O b e j m u j e k w o t ę m a r ż y l u b p r o w i z j i n a l e ż n e j j e d n o s t c e h a n d l u z a g r a n i c z n e g o z t y t u ł u d z i a ł a l n o ś c i h a n d l o w e j . M a r ż a / p r o w i z j a / n i e m o ż e w y s t ę p o w a ć w p r z y p a d k u e k s p o r t u w ł a s n o J p r o d u k c j i , r e a ­ l i z o w a n e g o p r z e z J e d n o s t k i u p r a w n i o n e d o d z i a ł a l n o ś c i w d z i e d z i ­ n i e h a n d l u z a g r a n i c z n e g o i p r o w a d z ą c e d z i a ł a l n o ś ć p r o d u k c y j n ą .

N a l e ż n o ś ć d o s t a w c y

O b e j m u j e w a r t o ś ć n a l e ż n ą d o s t a w c y z t y t u ł u s p r z e d a ż y na e k s p o r t , w y n i k a j ą c ą z u m o w y z e k s p o r t e r e m . W p r z y p a d k u e k s p o r t u r e a l i z o w a n e g o n a r a c h n e k J e d n o s t k i h a n d l u z a g r a n i c z n e g o / p h z / J e s t to w a r t o ś ć w y k a z a n a w f a k t u r z e s p r z e d a ż y w y s t a w i o n e j p r z e z d o s t a w c ę , a w p r z y p a d k u s p r z e d a ż y na r a c h u n e k w ł a s n y / n a r a c h u ­ n e k d o s t a w c y / . J e s t to w a r t o ś ć w, c e n a c h t r a n s a k c y j n y c h p o m n i e j ­ s z o n a o m a r ż ę l u b p r o w i z j ę e k s p o r t e r a , p r o w i z j ę a g e n t a z a g r a n i c z ­ n e g o , w y d a t k i k r a j o w e i d e w i z o w e p o n i e s i o n e p r z o z e k s p o r t e r a w z w i ą z k u z r e a l i z a c j ą k o n t r a k t u w i m i e n i u w y k o n a w c y , a t a k ż e p o m n i e j s z o n a o e w e n t u a l n e o b c i ą ż e n i a w y r ó w n a w c z e l u b p o w i ę k s z o n a o e w e n t u a l n ą d o p ł a t ę w y r ó w n a w c z ą ;

W y n i k f i n a n s o w y

S t a n o w i r ó ż n i c ę m i ę d z y w a r t o ś c i ą e k s p o r t u w c e n a c h t r a n s a k ­ c y j n y c h , a w a r t o ś c i ą w c e n a c h k r a j o w y c h p o w i ę k s z o n ą o m a r ż ę lub p r o w i z j ę e k s p o r t e r a 1 p r o w i z j ę a g e n t a z a g r a n i c z n e g o ( w a r t o ś ­ c i ą k r a j o w ą e k s p o r t u )

- w y n i k f i n a n s o w y d o d a t n i w y s t ę p u j e , J e ż e l i w a r t o ś ć w c e n a c h t r a n s a k c y j n y c h J e s t w y ż s z a o d w a r t o ś c i k r a j o w e j e k s p o r t u , - w y n i k f i n a n s o w y u j e m n y w y s t ę p u j e . J e ż e l i w a r t o ś ć w c e n a c h t r a n ­

s a k c y j n y c h J e s t n i ż s z a o d w a r t o ś c i k r a j o w e j e k s p o r t u ,

- s a l d o w y n i k u f i n a n s o w e g o e t a n o w i s u m ę w y n i k ó w d o d a t n i c h i u j e m ­ n y c h .

W s k a ź n i k e f e k t y w n o ś c i f i n a n s o w a ł /'.VF/ w o k s p o r c l e

W s k a ź n i k s t a n o w i ą c y r e l a c j ę m i ę d z y w a r t o ś c i ą k r a j o w ą e k s p o r ­ tu, tj. w a r t o ś c i ą e k s p o r t u w c e n a c h k r a j o w y c h p o w i ę k s z o n ą o m a r ż ę l u b p r o w i z j ę e k s p o r t e r a i p r o w i z j ę a g e n t a z a g r a n i c z n e g o a w a r t o ­ ś c i ą e k s p o r t u w c e n a c h t r a n s a k c y j n y c h . _

(9)

U w a g i K a t o d y c z n e 7 WF o b r a z u j e k o s z t u z y s k a n i a 1 z ł o t e g o p r z e z j e d n o s t k ę h a n d l u j z a g r a n i c z n e g o .

w f m w a '~tość w cenach k r a j o w y c h + n a r t a

“ w a r t o ś ć e k s p o r t u w c e n a c h t r a n s a k c y j n y c h

Im m n i e j s z ę o d J e d n o ś c i w a r t o ś ć p r z y j m u j e ten w s k a ź n i k , tym w i ę ­ k s z ą o p ł a c a l n o ś c i ą c h a r a k t e r y z u j e s i ę e k s p o r t .

W a r t o ś ć i m p o r t u w c e n a c h t r a n s a k c y j n y c h C I F J e e t to w a r t o ś ć w y r a ż o n a w z ł o t y c h na w a r u n k a c h G I F tzn. ł ą c z n i e z k o s z t a m i t r a n ­ s p o r t u 1 u b e z p i e c z e n i a - d o g r a n i c y p o l s k i e j . W a r t o ś ć i m p o r t u w c e n i e t r a n s a k c y j n e j w y l i c z o n o J a k o s u m ę w a r t o ś c i w c e n i e z a k u p u w z ł o t y c h 1 k o s z t ó w t r a n s a k c y j n y c h z a g r a n i c z n y c h p o m n i e j a z o n ę 0 w a r t o ś ć k r e d y t u k u p i e c k i e g o . ,

I m p o r t w c e n i e z s k u p u J e a t to w a r t o ś ć k o n t r a k t o w a d o s t a w y , w y n i ­ k a j ą c a z p o m n o ż e n i a w a r t o ś c i w w a l u c i e o b c e j p r z e z o b o w i ę z u j ę c y w d a n y m d n i u k u r a w a l u t y w z ł o t y c h w g . T a b e l i K u r s ó w W a l u t N B P . W a r t o ś ć I m p o r t u w c e n i e s p r z e d a ż y J a 6 t to w a r t o ś ć o b l i c z o n a w c e n a c h o b o w i ą z u j ą c y c h w r o z l i c z e n i a c h J e d n o s t e k h a n d l u z a g r a n i ­ c z n e g o z o d b i o r c a m i t o w a r ó w i m p o r t o w a n y c h , t J . i

- w c e n a c h u r z ę d o w y c h , a JeżeJ.1 c e n ę u r z ę d o w ę J e e t c e n a d e t a l i ­ c z n a - w a r t o ś ć t o w a r u w t y c h c e n a c h , p o m n i e j s z o n a o m a r ż ę h a n d l u w e w n ę t r z n e g o ,

- w c e n a c h r e g u l o w e n y c h , - w c e n a c h u m o w n y c h .

W a k e ż n l k e f e k t y w n o ś c i / W F / w i m p o r c i e o k r e ś l a r e l a c j ę w a r t o ś c i I m p o r t u w c e n a c h s p r z e d a ż y d o w a r t o ś c i w c e n a c h t r a n s a k c y j n y c h 1 o z n a c z a i

- w p r z y p a d k u W F m n i e j s z e g o o d 1 i m p o r t d o t o w a n y b ę d ż nie r e n t o w n y , - w p r z y p a d k u W F w i ę k s z e g o o d 1 i m p o r t r e a l i z o w a n y p o c e n a c h

t r a n s a k c y j n y c h p o w i ę k s z o n y c h J e d y n i e o m a r ż ę J e d n o s t k i h a n d l u z a g r a n i c z n e g o b ę d ż realizujęcy d o d a t n i ę a k u m u l a c j ę f i n a n s o w ę w p o s t a c i o b c i ą ż e ń w y r ó w n a w c z y c h , c ł a i p o d a t k u o b r o t o w e g o . V'/ynik f i n a n s o w y w i m p o r c i e s t a n o w i r ó ż n i c ę p o m i ę d z y w a r t o ś c i ę i m p o r t u w c e n a c h s p r z e d a ż y p o m n i e j s z o n y o m a r ż ę J e d n o e t k l h a n d l u z a g r a n i c z n e g o , a w a r t o ś c i ę i m p o r t u w c e n a c h t r a n s a k c y j n y c h . D a n e d o t y c z g c e i m p o r t u z o 9 t a ł y o p r a c o w a n e na p o d s t a w i e s y s t e m u e w i d e n c j i f a k t u r i m p o r t o w y c h F I .

(10)

UW AGI A N A LITYC ZN E

W l a t a c h 1 9 8 7 - 1 9 8 8 w c e l u r o z w o j u e k s p o r t u i p o p r a w y jego e f e k t y w n o ś c i z m o d y f i k o w a n o n i e k t ó r e r o z w i ą z a n i a w c z e ś n i e j w p r o w a d z o n e ( o d p i s y d e w i z o w e ,ulgi p o d a t k o w e ,z a k r e s s t o s o w a n i a cen t r a n s a k c y j n y c h w r o z l i c z e n i a c h h a n d l u z a g r a n i c z n e g o , r a c h u n e k w y r ó w n a w c z y h a n d l u z a g r a n i c z n e g o ,z a s a d y n a g r a d z a n i a za e k s p o r t ) oraz w p r o w a d z o n o r o z w i ą z a n i a n o w e , t a k i e jak p r z e t a r g i w a l u t o w e po k u r s i e k o m e r s y j n y m . n o w e z a s a d y p o l i t y k i k u r s o w e j ,j e d n o l i tą s u b w e n c j ę r o l n ą i z r y c z a ł t o w a n e staw k i d o p ł a t e k s p o r t o w y c h . R o z p o c z ą ł d z i a ł a l n o ś ć Bank R o z w o j u E k s p o r t u , p o w s t a ł y p i e r w s z e s p ó ł k i z u d z i a ł e m k a p i t a ł u z a g r a n i c z n e g o .Z p o c z ą t k i e m 1 9 8 8 r .z o s t a ł y d o k o n a n e z m i a n y w o r g a n i z a c j i h a n d l u z a g r a n i c z n e g o . p o l e g a j ą c e na z l i b e r a l i z o w a n i u w a r u n k ó w n a d a w a n i a u p r a w n i e ń do p r o w a d z e n i a h a n d l u z a g r a n i c z n e g o i z n i e s i e n i u k o m p e t e n c j i t o w a r o w y c h w y s p e ­ c j a l i z o w a n y c h j e d n o s t e k h a n d l u z a ą r a n i c z n e g o .J e d n o c z e ś n i e w p r o w a d z o n a z o s t a ł a z a s a d a s w o b o d n e g o w y b o r u j e d n o s t k i h a n d l u z a g r a n i c z n e g o w p r z y p a d k u i m p o r t u f i n a n s o w a n e g o z w ł a s n y c h ś r o d k ó w d e w i z o w y c h . N o w y m r o z w i ą z a n i e m jest m o ż l i w o ś ć r e a l i z o w a n i a o b r o t u z z a g r a n i c ą n i e k t ó r y m i t o w a r a m i i u s ł u g a m i bez p o t r z e b y u z y s k i w a n i a k o n c e s j i . Is t o t n ą i n n o w a c j ą wpolityce k u r s o w e j Jest z a s t ą p i e n i e w y s o k i c h j e d n o r a z o w y c h d e w a l u a c j i z ł o t e g o c z ę s t y m i , a l e w z g l ę d n i e n i e d u ż y m i z m i a n a m i k u r s u ,p o n a d t o k u r s walutowy p o w i n i e n być u s t a l a n y na p o ­ z i o m i e z a p e w n i a j ą c y m o p ł a c a l n o ś ć 80 % e k s p o r t u do k a ż d e g o o b s z a r u p ł a t n i c z e g o .

W p o ł o w i e 1988r. w p r o w a d z o n o z r y c z a ł t o w a n e stawki d o p ł a t do eksportu do II o b s z a r u p ł a t n i c z e g o dla p e w n y c h g r u p t o w a r ó w p r z e m y s ł o w y c h , Korzystanie z d o p ł a t e k s p o r t o w y c h . w i ą z a ł o się z o b n i ż e n i e m n a l e ż n y c h ulg z t y t u ł u e k s p o r t u w p o d a t k u d o c h o d o w y m , o b n i ż e n i e m o d p i s u d e w i z o w e g o i u t r a t ą p r a w a do n a g r ó d z f u n d u s z u m i n i s t r a w s p ó ł p r a c y g o s p o d a r c z e j z zagranicą.Eksporterzy m ieli z a t e m p r a w o w y b o r u m i ę d z y korzystaniem z d o p ł a t i u t r a t ą c z ęści d o d a t k o w y c h ś w i a d c z e ń f i n a n s o ­ w y c h z t y tułu e k s p o r t u , a r e z y g n a c j ą z p r z y s ł u g u j ą c y c h d o p ł a t i o t r z y ­ m a n i e m d o d a t k o w y c h ś w i a d c z e ń w p e ł ń e j w y s o k o ś c i . » 1988 r .z m n i e j s z y ł o się z n a c z e n i e u l g dla e k s p o r t e r ó w w p o d a t k u d o c h o d o w y m w w y n i k u m o d y f i k a c j i z a s a d n a l i c z a n i a u l g . Z m i a n y p o l e g a ł y m . i n . n a zrezygnowaniu z n a l i c z a n i a u l g od p r z y r o s t u e k s p o r t u . o b n i ż e n i u s t a w k i ulg od w a r ­ tości e k s p o r t u , o b o w i ą z k u p o m n i e j s z a n i a k w o t y ulg o 25V w p r z y p a d k u e k s p o r t u z dopłatą.

(11)

U z u p e ł n i a j ą c y m ś r o d k i e m p o b u d z a n i a e k s p o r t u p o z o s t a w a ł y n a g r o d y z f u n d u s z u m i n i s t r a w s p ó ł p r a c y g o s p o d a r c z e j z zagranicą.Największe z n a c z e n i e m i a ł y n a g r o d y za e k s p o r t w o l n o d e w i z o w y . Jeszcze w 1987 r.

b y ł y one n a l i c z a n e z a r ó w n o od w a r t o ś c i jak i od p r z y r o s t u w a r t o ś c i e k s p o r t u w o l n o d e w i z o w e g o p ó ź n i e j z r e z y g n o w a n o z n a g r a d z a n i a za p r z y r o s t e k s p o r t u . O d 1 s t y c z n i a 1988 r . r o z s z e r z o n y z o s t a ł z a k r e s p r z e d m i o t o w y i p o d m i o t o w y n a g r a d z a n i a ,a od p o ł o w y 1988r .nagrody z tego t y t u ł u p r z y z n a w a n e są w y ł ą c z n i e za e k s p o r t o p ł a c a l n y .

Z m i a n y w s y s t e m i e o r g a n i z a c y j n o - f i n a n s o w y m h a n d l u z a g r a n i c z n e g o w p ł y n ę ł y t a k ż e na d z i a ł a l n o ś ć e k s p o r t o w o - i m p o r t o w ą p r z e d s i ę b i o r s t w w o j e w ó 0 z t w a k a t o w i c k i e g o w r o k u 1 9 8 8 , k t ó r y w eksporcie i i m p o r c i e w o j e w ó d z t w a c h a r a k t e r y z o w a ł y n a s t ę p u j ą c e t e n d e n c j e :

- P r a w i e 22% eksportu k r a i u to e k s p o r t w o j e w ó d z t w a k a t o w i c k i e g o .

W y n i ó s ł on 1305 . 8 mld zł i w z r ó s ł w p o r ó w n a n i u z r o k i e m 1987 o 77,2%

(w o i e z ą c y c h c e n a c h t r a n s a k c y j n y c h ) . '

- D o s t a w y d o I o b s z a r u p ł a t n i c z e g o w z r o s ł y o 9 0 , 8 % w z ł o t y c h l o 12,6%

w r u b l a c h . n a t o m i a s t do II o b s z a r u o 7 1 , 0 % w z ł o t y c h oraz 5,3%

w d o l a r a c h USA.

- D w u k r o t n i e w i ę k s z y u d z i a ł e k s p o r t u do II o b s z a r u p ł a t n i c z e g o (66,5%), niż do I o b s z a r u ( 3 3 , 5 % )

- W z r o s t e k s p o r t u w ę g l a k a m i e n n e g o w p o r ó w n a n i u z 1987 r.o 4,0%

(z 31014 t y s . t o n do 3 2 2 5 6 t y s .t o n ) .Z a z n a c z y ć j e d n a k n a l e ż y ,

że rok 1987 c e c h o w a ł n a j n i ż s z y e k s p o r t w ę g l a w o s t a t n i c h 5 l a t a c h Na w z r o s t e k s p o r t u w ę g l a o p ó ł e m w p ł y n ą ł jego w z r o s t do.I o b s z a r u o 1 9 , 3 % , g d y ż w e k s p o r c i e do II o b s z a r u w y s t ą p i ł s p a d e k (5,9%) - P o n a d 40% e k s p o r t u w o j e w ó d z t w a to e k s p o r t p a l i w i e n e r g i i ,

j e d n a k ż e u d z i a ł tej g r u p y w y r o b ó w w e k s p o r c i e o g ó ł e m s y s t e m a t y c z n i e z m n i e j s z a s i ę . W 1985 r . u d z i a ł ten w y n i ó s ł p o n a d 5 5 % , w 1 9 8 6 - 4 8 , 1 % , w 1 9 8 7 - 4 2 , 8 % .

- W y r o b y p r z e m y s ł u e l e k t r o m a s z y n o w e g o to d r u g a - p o p a l i w a c h i e n e r g i i - g r u p a w y r o b ó w o z n a c z n y m u d z i a l e w e k s p o r c i e w o j e w ó d z t w a - p o n a d 30%.

- T r z e c i a l i c z ą c a s i ę g r u p a w y r o b ó w w e k s p o r c i e w o j e w ó d z t w a to wyroby p r z e m y s ł u m e t a l u r g i c z n e g o - p r a w i e 19% e k s p o r t u .

(12)

10

P o n a d 2 - k r o t n y - w p o r ó w n a n i u z r o k i e m 1987 - w z r o s t e k s p o r t u w y r o b ó w p r z e m y s ł u m e t a l u r g i c z n e g o i d r z e w n o - p a p i e r n i c z e g o ( l i c z ą c w c e n a c h b i e ż ą c y c h t r a n s a k c y j n y c h ) .

y

P r z e d s i ę b i o r s t w a w o j e w ó d z t w a k a t o w i c k i e g o e k s p o r t o w a ł y do p o n a d 90 k r a j ó w . N a j w i ę k s z y c h o d b i o r c ó w t o w a r ó w i u s ł u g oraz ich u d z i a ł w e k s p o r c i e p r z e d s t a w i a p o n i ż s z e z e s t a w i e n i e :

ZSRR - 2 3 , 0 *

RFN - 8,5%

S z w a j c a r i a - 6,1%

C z e c h o s ł o w a c j a - 5,5%

A u s t r i a - 5,1%

W i e l k a B r y t a n i a - 5,0%

N R O - 3,7%

B r a z y l i a - 3,6%

C h i n y - 3,5%

E k s p o r t do k r a j ó w s o c j a l i s t y c z n y c h s t a n o w i ł 4 3 , 4 % e k s p o r t u , p o z o s t a ł e 5 6,6% to e k s p o r t do k r a j ó w k a p i t a l i s t y c z n y c h .

E k s p o r t p r z e d s i ę b i o r s t w w o j e w ó d z t w a k a t o w i c k i e g o to p r z e d e wszyskim e k s p o r t t o w a r ó w i u s ł u g - 9 7 , 0 % . € k s p o r t w r a m a c h k o o p e r a c j i

p r z e m y s ł o w e j z z a g r a n i c ą oraz w r a m a c h s p e c j a l i z a c j i p r o d u k c j i m i ę d z y k r a j a m i R W P G s t a n o w i ł 2,9% e k s p o r t u ogółem.

W z r o s t l i c z b y e k s p o r t u j ą c y c h p r z e d s i ę b i o r s t w z o k o ł o 500 w 1987 r do o k o ł o 550 w 1988 r. (bez kopalrt w ę g l a k a m i e n n e g o r e p r e z e n t o w a n y c h p r z e z C e n t r a l ę Z by tu Węgl a ) .

R o z p a t r u j ą c w s k a ź n i k e f e k t y w n o ś c i f i n a n s o w e j W F ( o p ł a c a l n o ś ć e k s p o r t u ) z p u n k t u w i d z e n i a g o s p o d a r k i n a r o d o w e j e k s p o r t j e s t e f e k t y w n y gdy w s k a ź n i k ten j e s t n i ż s z y bądź r ówny j e d n o ś c i . W roku 1988 w s k a ź n i k p r z e k r o c z y ł n i e z n a c z n i e (o 0,06 p u n k t u ) g r a n i c ę j e d n o ś c i . W p o d z i a l e na o b s z a r y p ł a t n i c z e e f e k t y w n i e j s z y był e k s p o r t do II o b s z a r u . ( 1 ,01) n i ż do I o b s z a r u (1,15).

W p o r ó w n a n i u z 1987 r o k i e m w s k a ź n i k ten n i e u l e g ł z n a c z ą c e j zmianie.

Z a n o t o w a n o s t r a t ę na e k s p o r c i e w w y s o k o ś c i 7 5,9 mld zł (w 1987r.

s t r a t a w y n i o s ł a 32,3 m l d zł). G ł ó w n i e d o t y c z y ł o to e k s p o r t u do I o b s z a r u p ł a t n i c z e g o , g d z i e z a n o t o w a n o s t r a t ę w w y s o k o ś c i 63,9 mld zł. Na u j e m n e s a l d o w y n i k u f i n a n s o w e g o w e k s p o r c i e C e n t r a l i Z bytu W ę g l a , w p ł y n ę ł o m . i n .z a s t ą p i e n i e 1987 r. c e n u r z ę d o w y c h w r o z l i c z e n i a c h z C e n t r a l ą H a n d l u Z a g r a n i c z n e g o " W ę g l o k o k s "

c e n a m i t r a n s a k c y j n y m i .

(13)

- Import p r z e d s i ę b i o r s t w w o j e w ó d z t w a k a t o w i c k i e o o w y n i ó s ł 570.4 mld zł ( w c e n a c h t r a n s a k c y j n y c h CIF) i był w i ę k s z y niż w 1987 r.o 72,4%.

- 3 6 ,8% to impo r t z I o b s z a r u p ł a t n i c z e g o ,63,2% s t a n o w i ł i m port z II o b s z a r u p ł a t n i c z e g o .W 1987 r. u d z i a ł ten w y n i ó s ł o d p o w i e d n i o 4 0 , 7 % i 59,3%.

- N a j w i ę k s z y u d z i a ł w i m p o r c i e p r z e d s i ę b i o r s t w w o j e w ó d z t w a k a ­ t o w i c k i e g o m i a ł y w y r o b y p r z e m y s ł u e l e k t r o m a s z y n o w e g o - 3 6 , 0 % ( m e t a l u r g i c z n e g o - 3 5 , 4 % i c h e m i c z n e g o - 1 3 ,8% ,

- I m port z k r a j ó w s o c j a l i s t y c z n y c h s t a n o w i ł 4 3 , 2 % i m p o r t u ogółem, p o z o s t a ł e 5 6 , 8 % to i m p o r t z k r a j ó w k a p i t a l i s t y c z n y c h . W 1987 r.

u d z i a ł y te k s z t a ł t o w a ł y się o d p o w i e d n i o 4 6 , 0 % 54,0 % .

- S p o ś r ó d p a ń s t w s o c j a l i s t y c z n y c h n a j w i ę c e j i m p o r t o w a l i ś m y ze Z SRR ( 2 0 , 7 % i m p o r t u o g ó ł e m ) . C z e c h o s ł o w a c j i ( 6 , 9 % ) , N R 0 ( 5,1%), J u g o s ł a w i i (3,9%,).

- S p o ś r ó d p a ń s t w k a p i t a l i s t y c z n y c h n a j w i ę k s z y i m p o r t p r z y p a d a ł na:

RFN ( 1 6 , 9 % i m p o r t u o g ó ł e m ) ,B r a z y l i ę ( 8 , 2 % ) . A u s t r i ę (6,1%),

F r a n c j ę ( 4 , 7 % ) , W ł o c h y ( 4 , 1 % ) , W i e l k ą B r y t a n i ę ( 4 , 0 % ) . S z w a j c a r i ę (3,5%).

- Impo r t p r z e d s i ę b i o r s t w w o j e w ó d z t w a p r z e z n a c z o n y był g ł ó w n i e

na p o t r z e b y b i e ż ą c e j p r o d u k c j i - 8 0 , 7 % importu, i m p o r t na p o t r z e b y i n w e s t y c y j n e w y n i ó s ł - 1 0 , 3 % , a i m p o r t t o w a r ó w r y n k o w y c h - 5,8%.

- L i c z ą c d y n a m i k ę i m p o r t u dla I o b s z a r u p ł a t n i c z e g o w r u b l a c h , a dla II o b s z a r u w d o l a r a c h , import z I o b s z a r u s p a d ł o 7,9%, n a t o m i a s t z II o b s z a r u w z r ó s ł o 13,1%.

11

(14)

12

Ta b l. l. E K S P O R T W O J E W Ó D Z T W A K A T O W I C K I E G O W E D Ł U G R O D Z A J Ó W O B R O T U W 1988 R. / c e n y b i e ż ą c e t r a n s a k c y j n e /

R O D Z A J E O B R O T U

Ogółem Obszar I

Obszar II

Ogółem Obszar

I

Obszar II w m i l i o n a c h z ł o t y c h w o d s e t k a c h

O G Ó Ł E M ... 1305758 437839 867C69 100,0 100,0 100,0

E k s p o r t t o w a r ó w i u s ł u g p r o d u k c j i

k r a j o w e j ... 1267273 401693 865580 97,0 91,7 99,7

E k s p o r t w r a m a c h k o o p e r a c j i p r z e m y ­

s ł o w e j z z a g r a n i c ą 6307 5011 1296 0,5 1,2 0,2

E k s p o r t w r a m a c h s p e c j a l i z a c j i p r o ­ d u k c j i p o m i ę d z y

k r a j a m i RWPG ... 31520 31185 335 2,4 7,1 0,0

R e e k s p o r t p o ś r e d n i 65B - 658 0,1 X 0,1

Tabl.2. E K S P O R T W O J E W Ó O Z T W A K A T O W I C K I E G O W E D Ł U G GRUP G A ŁĘZI W Y R O B Ó W / ceny b i e ż ą c e t r a n s a k c y j n e /

W Y S Z C Z E G Ó L N I E N I E

1988 1987 19G8

m m i n zł 1 9 8 7 = 1 0 0 w o d s e t k a c h

O G Ó Ł E M ... ... 1 305 7 5 0 177,2 100,0 100,0

o b s z a r p ł a t n i c z y I ... 4 3 7 8 8 9 190,8 31,1 33,5 o b s z a r p ł a t n i c z y II ... 8 6 7 8 6 9 171,0 68,9 66,5 W y r o b y p r z e m y s ł u

e l e k t r o m a s z y n o w e g o ... 4 3 2 6 5 8 178,0 33,0 33,1 O b i e k t y b u d o w l a n e ... 27 5 3 3 1 5 6,8 2,4 2,1 P a l i w a i e n e r g i a ... 5 2 6327 166,9 42,8 40,3 W y r o b y p r z e m y s ł u m e t a l u r g i ­

c z n e g o ... 2 4 2 5 0 9 207,4 15,9 18,6

W y r o b y p r z e m y s ł u c h e m i c z n e g c 3 3 7 9 0 167,7 2,7 2,6 W y r o b y p r z e m y s ł u m i n e r a l n e g o 10019 183,6 0,7 0,8 W y r o b y p r z e m y s ł u d r z e w n o -

p a p i e r n i c z e g o ... 3477 2 0 B , 7 0,2 0,3

W y r o b y p r z e m y s ł u l e k k i e g o . . 2 0 6 0 9 179,0 1,6 1,6 W y r o b y p r z e m y s ł u s p o ż y w c z e g o

i p r o d u k t y r o l n i c t w a ... 4179 180,7 0.3 0,3

Towa r y p o z o s t a ł e ... 4583 151,7 0,4 0,3

(15)

• 13 T a b l . 3 . E K S P O R T W O J E W Ó D Z T W A K A T O W I C K I E G O NA TLE K R A J U W 1988 R.

WYSZCZEGÓLNIENIE

W o j e w ó d z t w o Kraj Województwo Kraj

wartość eksportu w cenach transakcyj­

nych w min zł

udział w ekspo­

rcie kraju w \

wartość eksportu w cenach transakcyj- nach w min zł

w o d s e t k a c h

O G Ó Ł E M

...

1305758 21,7 6011 3 1 0 100,0 100,0

Obszar płatniczy I 4378 8 9 18,2 2400419 33,5 39,9

Obszar płatniczy I 8 6 7869 24,0 3610891 66,5 60,1

Tabl.4. E K S P O R T W O J E W Ó D Z T W A K A T O W I C K I E G O W E D Ł U G W A L U T Y P Ł A T N O Ś C I / c e n y b i e ż ą c e /

WYSZCZEGÓLNIENIE a - w min zł b - w min rubli c - w min doi. USA

1986 1987 1988

w lic zbach b e z w z g l ę d n y c h 1987=100

O G Ó Ł E M ... a 514874 737083 1305758 177,2

O b szar p ł a t n i c z y I a 173359 229497 437889 190,8

b 1883 1971 2220 112,6

O b s z a r p ł a t n i c z y II c 341515 507586 867869 171,0

c 1949 1914 2015 105,3

1/ W a r t o ś ć w r u b l a c h i d o l a r a c h o b l i c z o n o w e d ł u g ś r e d n i c h kurs ó w rubla i d o lara za o d p o w i e d n i rok.

(16)

u

Iabl.5 E F E K T Y W N O Ś Ć E K S P O R T U W O J E W Ó O Z T W A K A T O W I C K I E G O

W Y S Z C Z E G Ó L N I E N I E

1986 1987 1988

w s k a ź n i k e f e k t y w n o ś c i finansowej /WF/

O G Ó Ł E M ... 0,95 1,04 1,06

Obszar p ł a t n i c z y I ... 1,12 1,15 1,15

Obszar p ł a t n i c z y II ... 0,86 0,99 1,01

Tabl.ć E K S PORT W Ę G L A K A M I E N N E G O

~ W Y S Z C Z E G Ó L N I E N I E a - w tys. t

b - rok popr z e d n i = 100

19G6 1987 1988

O G Ó Ł E M ... a 34380 31014

%

3 2256

b 94,7 90,2 104,0

Obszar p ł a t n i c z y I ... a 14778 12164 14514

b 122,7 82,3 119,3

Obszar p ł a t n i c z y II ... a 19602 18850 17742

b 80,8 96,2 94,1

(17)

T a b l . 7. E K S P OR T W O J E W Ó D Z T W A K A T O W I C K I E G O W E O Ł U G K R A JÓ W S P R Z E O A Ż Y

W Y S Z C Z E G Ó L N I E N I E a - 1987

Wartość w cenach tran­

sakcyjnych

Wynik finan­

sowy /saldo/

WF

Wartość cenach transak­

cyjnych 1987=100

Y *\

b - 1988

w min zł /ceny bieżące/

O G Ó Ł E M ... a b

737083 1 3 0 5 7 5 8

-32293 -75904

1,04

1,06 177

X

,2 O B S Z A R I ... a

b

229497 4 3 7889

-34899 -63097

1.15

1.15 190

X

,8 w tyra:

ZSRR ... a b

119042 255721

- 2 2279

-49348 1.19

1.19 214

X

,8 C z e c h o s ł o w a c j a a

b

38407 70293

-3671 -6764

1 , 1 0

1 , 1 0 183

X , 0

NRO ... a b

27248 4 8030

96 -54

1 , 0 0 1 , 0 0

X

176,3 a

b

16142 24808

-5393 -4980

1,33

1 , 2 0 153

X

,7 W ę g r y ... a

b

14482 21864

-2408 -1261

1,17

1,06 151

X , 0

a b

9990 9530

-194 -163

1 , 0 2 1 , 0 2

X

95,4 O B S Z A R II ... a

b

507586 867869

2606 -12007

0,99

1 , 0 1

X

171,0 RFN ... a

b

61674 111263

789

’ -1004

0,99

1 , 0 1

X

100,4 S z w a j c a r i a ... a

b

32192 79631

-1451 -7089

1,05

1,09 247

X

,4 A u s t r i a ... a

b

40959 67279

-135 -199

1 , 0 0

1, 0 0

X

164,3 Wiel k a 8rytania a

b

30912 65236

306 4

0,99

1 , 0 0 2 1 1

X , 0

B r a z y l i a ... a b

25273 47039

-3 175

1 , 0 0

1, 0 0

X

186,1 a

b

36015 4 5342

2564 629

0,93 0,99

X

125,9 a

b

20294 36352

96 28

1 , 0 0

1,00

X

179,1 W ł o c h y ... a

b

34298 30247

-889 -2034

1,03 1,07

X

88,2 B elg i a ... a

b

14224 29252

101 -326

0,99

1,01 205

X

,7 D ania ... a

b

19395 26304

- 6

-22

1,00

1,00 135

X

,6

(18)

16

Tabl. 7. EKSP O RT W O J E W Ó D Z T W A K A T O W I C K I E G O W E O Ł U G K R A J Ó W S P R Z E D A 2 Y / d o k ./

W Y S Z C Z E G Ó L N I E N I E a - 1987 b - 1988

Wartość w cenach tran­

sakcyjnych

Wynik finan­

sowy /saldo/

WF

Wartość w cenach transak­

cyjnych 1987*100 w min zł /ceny bieżące

OBSZAR II /dok./

Jug o s ł a w i a .... a 16344 955 0,94 X

b 25745 -305 1,01 157,5

ZSRR ... a 23592 1,00 X

b 44223 -151 1,00 187,4

R umunia ... a 2815 452 0,89 X

b 7178 0 1,00 255,0

Węgry ... a - 2159 242 0,89 X

b 2604 88 0,97 120,6

C z e c h o s ł o w a c j a a 558 33 0,94 X

b 2054 18 0,99 368,1

Bułga r i a ... a 537 - 1,00 X

b 1780 - U 1,01 331,5

NRO ... a 261 -42 1,16 X

b 3 - 1,00 1,1

T a b l . 8. EKSP O R T W O J E W Ó D Z T W A K A T O W I C K I E G O DO W Y 8 R A M Y C H K R A J Ó W W E D Ł U G WALUTY P Ł A T N O Ś C I

KRAJE a - 1988 b - 1987*100

Obszar p ł a t n i c z y I w m i n rubli

Obszar p ł a t n i c z y II w min doi. USA

ZSRR ... a 1296,7 102,7

b 126,8 115,4

C z e c h o s ł o w a c j a ... a 356,4 4,8

b 108,0 2 2 8,6

NRO ... a 243,5 0

b 104,0 X

Rumunia ... a 125,8 16,7

b 90,7 157,5

W ę ary ... a 110,9 6,0

b 89,1 74,1

Bułgaria ... a 48,3 4,1

b 56,3 205,0

RFN ... 8 0 258,4

b X 111,1

S z w a j c a r i a ... a 0,7 184,9

b X 152,3

Austria ... a 0,1 156,2

b 415,6 101,1

(19)

T a b l . 8. E K S P O R T W O J E W Ó D Z T W A K A T O W I C K I E G O DO W Y B R A N Y C H K R A J Ó W W E D Ł U G W A L U T Y P Ł A T N O Ś C I / d o k . /

KRAJE Obszar Obszar

a - 1988 p ł a t n i c z y I p ł a t n i c z y II

b - 1987 = 1 0 0 w min rubli w min doi. USA

W i e l k a B r y t a n i a ... a 151,5

b X 129,9

- 109,2

b .

x

114,6

- 105,3

b X 77,5

- 84,4

b X 110,3

- 70,2

b X 54,3

B e l g i a ... a - 6 7,9

b X 126,7

_ 61,1

b X 83,6

Tabl. 9. N A J W I Ę K S I E K S P O R T E R Z Y W O J E W Ó D Z T W A K A T O W I C K I E G O

W / S Z C Z E G Ó L N I E N I E a - 1987

b - 1988

W a r t o ś ć w c e ­ nach t r a n ­ s a k c y j ­ nych

N a l e ż ­ ność d o s t a w ­ cy

Zysk s t r a ­ ta/-/

Wartość eksportu w cenach t r a n ­ s a k c y j ­ nych 1987

= 100 w min zł (ceny b i e ż ą c e )

Centrala Zbytu Węgla, Katowice

a b

291837 478061

277584 460808

-327 -8055

1,00 1,02

X

163,8 Huta "Katowice" 2/ Dąbrowa

Górnicza

a

b 53004

128486 66203

148752

-16656 -31917

1,31 1,25

X

242,4

Kombinat Urządzeń Mecha­

nicznych "Bumar-Łabędy"

Gliwice

a b

71015

106936 90534

1402 2926

0,98 0,97

X

150,6

Zakłady Metalurgiczne

"Trzebinia"

a b

36083 56407

33637 55203

-2

-263 i,ob

1,00

X

156,3

Fabryka Samochodów Małolitrażowych Zakład Nr 2 w Tychach

a b

25289 50387

26789 58332

-2231 -9399

1,09 1,19

X

199,2

(20)

Tabl.9. N A J W I Ę K S I E K S P O R T E R Z Y W O J E W Ó D Z T W A K A T O W I C K I E G O / d o k . / W a r t o ś ć

N a l e ż ­ n o ś ć d o s t a w ­ cy

Zysk s t r a ­

t a / - / W F X/

W a r t o ś ć e k s p o r t u w c e n a c h t r a n ­ s a k c y j ­ n y c h 1987

*100 W Y S Z C Z E G Ó L N I E N I E

a - 1987 b - 1988

w c e ­ n a c h t r a n ­ s a k c y j ­ n y c h

w min zł (ceny b i e ż ą c e )

Zakłady Urządzeń Kompute­

rowych "Mera-Elzab", a 11058 10211 - 1,00 X

Zabrze b 19395 17637 - 1,00 175,*

Hita Metali Nieżelaznych a 6831 8119 -15*8 1,23 X

"Szopienice", Katowice b 16*65 18191 -2*53 1,15 2*1,0

Kombinat Koksochemiczny a 9079 10818 -2027 1,22 X

"Zabrze" b 14403 17642 -3625 1,25 158,6

Hjta im. E. Cedlera, a 72*1 7246 - -5*7 1,08 X

Sosnowiec b 1155* 13813 -3*68 1,30 159,6

Gwarectwo Mechanizacji

Górnictwa "Polmag" - a *66* 2884 150* 0,68 X

Zarząd Katowice b 11*54 8857 200* 0,83 2*5,6

Centrum Naukowo-Produk-

cyjne Systemów Sterowa­ a 4186 4018 . 1,00 X

nia "Meraster" Katowice b 10655 10228 - 1,00 25*, 5

Fabryka Obrabiarek

"Rafamet^ Kuźnia a 5391 5371 1,00 X

Raciborska b 9523 9401 - 1,00 176,6

Huta Cynku "Miasteczko

Śląskie" Tarnowskie a 3711 3331 273 0,93 X

Góry b 9210 9160 -201 1,02 2*8,2

1/ K o s z t icysku 1 zł w e k s p o r c i e p r z e z J e d n o s t k i h a n d l u z a g r a n i c z ­ nego. 2/ K o m b i n a t M e t a l u r g i c z n y “Huta K a t o w i c e " ł ą c z n i e z Z a k ł a d e m W i o d ą c y * , Hutą im. F .D z i e r ż y ń s k i e g o l Z a k ł a d e m P r z e r o b u Z ł o m u M e t a l i .

(21)

T a b l . 10. IMPORT W O J E W Ó O Z T W A K A T O W I C K I E G O W E D Ł U G R O D Z A J Ó W O B R O T U W 1988 R. / c e n y b i e ż ą c e t r a n s a k c y j n e CIF/

RODZ A J O B R O T U

Ogółem Obszar I

Obszar

II Ogółem Obszar

I Obszar

II

w m i n zł w o d s e t k a c h

O G Ó Ł E M ... 570426 210147 360279 100,0 100,0 100,0

Import na p o t r z e b y

b i e ż ą c e j p r o d u k c j i 460453 178963 281490 80,7 85,2 78,2

I mpo r t na p o t r z e b y

i n w e s t y c y j n e ... 58827 22371 36456 10,3 10,6 10,1

I m p o r t t o w a r ó w l

r y n k o w y c h ... 33189 8727 24462 5,8 4,2 6,8

I m p o r t a n t y c y p a c y j n y ^17026 - 17026 3,0 X 4,7

I m p o r t na r e e k s p o r t

p o ś r e d n i ... 931 8 6 845 0,2 0,0 0,2

1/Zakupy a w a n s o w e d o k o n y w a n e w roku s p r a w o z d a w c z y m z p r a w e m r o z d y s ­ p o n o w a n i a tych t o w a r ó w na o d b i o r c ó w k r a j o w y c h w n a s t ę p n y m roku s p r a w o z d a w c z y m .

Tabl. 11 . IMPO R T W O J E W Ó D Z T W A K A T O W I C K I E G O W E O Ł U G GRUP GAŁĘZI W Y R O B Ó W / c e n y b i e ż ą c e /

W Y S Z C Z E G Ó L N I E N I E a - 1987

b - 1988 c - 1987 * 1 0 0

W a r t o ś ć w c e n a c h t r a n s a k c y j n y c h CIF

W a r t o ś ć w c e ­ n ach sprz e d a ż y

w min zł

O G Ó Ł E M ... a 330865 397676

b 570426 677395

c 172.4 17P.3

O b s z a r p ł a t n i c z y I ... 2 134652 167956

b 210147 262008

c 156,1 156,5

O b s z a r p ł a t n i c z y II ... a 196213 229720

b 360279 414587

c 183,6 180,5

(22)

T a o l . U . IMPORT W O J E W Ó D Z T W A K A T O W I C K I E G O W E D Ł U G GRUP G A ŁĘZI W Y R O B Ó W /dok . /

20 ...

WY S Z C Z E G Ó L N I E N I E a - 1987

b - 1988 c - 1987=100

W a r t o ś ć w cena c h t r a n s a k c y j n y c h CIF

Wa r t o ś ć w c e ­ nach s p r z e d a ż y

w min zł

Wyroby p r z e m y s ł u elektro-

119841 148611

b 205330 2 5 9 0 0 0

c 171,3 174,3

Pal iwa i e n e rgia ... a 17688 24092

b 25933 31953

c 146,6 132,6

Wyroby p r z e m y s ł u

m e t a l u r g i c z n e g o ... a 116642 128092

b 201736 2 1 0 7 7 6

c 173,0 164,6

W y roby p r z e m y s ł u c h e m i c z n e g o a 44577 53046

b 78880 9 4 379

c 177,0 177,9

W y roby p r z e m y s ł u m i n e r a l n e g o a 8935 10688

b 15209 18354

c 170,2 171,7

Wyroby p r z e m y s ł u d r z e w n o -

p a p i e r n i c z e g o ... a 2905 3827

b 5515 7153

c 189,8 186,9

W y r o b y p r z e m y s ł u

lekkiego ... a 10130 17113

b 15686 27217

c 154,8 159,0

Wyroby p r z e m y s ł u s p o ż y w c z e g o

i prod u k t y r o l n i c t w a ... a 7511 8981

b 16729 22288

c 2 22,7 248,2

Towary p o z o s t a ł e ... a 2636 3225

b 5408 6275

c 205,2 194,6

(23)

21

Tabl.12. S T R U K T U R A I M P O R T U W O J E W Ó D Z T W A K A T O W I C K I E G O ORAZ JEGO E F E K T Y W N O Ś Ć W E D Ł U G GRUP GAŁĘZI W Y R O B Ó W

W Y S Z C Z E G Ó L N I E N I E

1987 1908

w o d s e t ­

k a c h 3 ' WF w o d s e t ­

k a c h 3 ' WF

O G Ó Ł E M

___

100,0 1,20 100,0 1,19

o b s z a r płatniczy I *0,7 1,25 36,8 1,25

obszar płatniczy II

O 59*3 1,17 63,2 1,15

Wyroby przemysłu

elektromaszynowego 36,2 1,24 36,0 1,26

Paliwa i energia ... 5,3 1,36 4,6 1.23

Wyroby przemysłu

metalurgicznego ... 35,2 1,10 35,4 1,04

Wyroby przemysłu

chemicznego ... 13,5 1,19 13,8 1,20

Wyroby przemysłu

mineralnego ... 2,7 1,20 2,7 1.21

Wyroby przemysłu drzewno-papierni-

czego ... 0,9 1,32 1,0 1,30

Wyroby przemysłu

lekkiego ... 3,1 1,69 2,7 1,74

Wyroby przemysłu spożywczego i pro­

dukty rolnictwa ... 2,3 1,20 2,9 1,33

Towary pozostałe ... 0,0 1,22 0,9 1,16

a/ Obliczono według cen transakcyjnych CIF.

Tabl.13. IMPORT W O J E W Ó D Z T W A K A T O W I C K I E G O WEOŁ U G K R A J Ó W ZAKUPU

W Y S Z C Z E G Ó L N I E N I E a - 1980

W a r t o ś ć w c e nach t r a n s a k ­ c y j n y c h CIF

Wartość w c e nach

sprz e d a ż y WF

b - 1987 * 100 w min zł (ceny bieżące)

0 G Ó Ł E M ... 570426 677395 1,19

b 172,4 170,3 X

K R AJE S O C J A L I S T Y C Z N E .. 246300 305027 1.24

w t y m :

b 161,8 160,6 X

ZSRR ... 118219 144955 1,23

b 147,1 147,1 X

\

(24)

22

T a b l .13. IMPORT W O J E W Ó O Z T W A K A T O W I C K I E G O W E D Ł U G K R A J Ó W Z A K U P U / c d /

W Y S Z C Z E G Ó L N I E N I E a - 1988

Wartość w cenach t r a n s a k ­ c y j nych CIF

W a r tość w c e nach

s p r z e d a ż y WF

b - 1987 = 100 w min zł (ceny bieżące) -•

KRAJE S O C J A L I S T Y C Z N E /dok C z e c h o s ł o w a c j a ... ....

/

39490 46090 1,17

b 214,8 196,6 X

NRO ... 29304 35963 1,23

b 160,4 158,7 X

J u gosławia ... 22176 29096 1,31

b 194,4 194,0 X

W ęgry ... 11275 16223 1,44

b .154,8 164,0 X

Rumunia ... 10207 13466 1,32

b 175,0 173,8 X

8785 10330 1,18

b 155,8 162,5 X

Bułgaria ... 4232 5561 1,31

b 129,9 137,0 X

KRAJE K A P I T A L I S T Y C Z N E ____ 324118 372668 1,15

b 181,4 179,3 X

w tym:

RFN ... 96639 121392 1,26

t 172,9 179,0 X

B r a z y l i a ... 46572 2 5 3 5 6 0,54

b 214,7 166,6 X

Austria ... 34749 44554 1,28

b 170,6 175,7 X

Francja ... 26830 32628 1,22

b 201,6 206,3 X

Włochy ... 23283 3 0586 1,31

b 157,3 168,1 X

Wielka Bryt a n i a ... 22995 27448 1,19

b 232,5 239,8 X

Szwa j c a r i a ... 20164 24092 1,19

b 159,5 149,7 X

(25)

Tabl .13 . IMP ORT W O J E W Ó D Z T W A K A T O W I C K I E G O W E D Ł U G K R A J Ó W ZAKUPU/dok/

W Y S Z C Z E G Ó L N I E N I E a - 1988 b - 1987 « 100

Wart o ś ć w cena c h t r a n s a k ­ c yjn y c h CIF

W art o ś ć w c e n a c h

s p r z e d a ż y WF

w min zł (ceny bie2ęce) KRAJE K A P I T A L I S T Y C Z N E /dok . /

a 9656 13114 1,36

b 233,5 242,7 X

a 8568 9404 1,10

--- -

b 284,8 250,0 X

S z w e c j a ... a 8170 9969 1 , 2 2

b 164,7 175,1 X

H o l a n d i a ... a 5812 7999 1,38

b 179,5 186,9 X

Tabl.lA. IMPORT W O J E W Ó O Z T W A K A T O W I C K I E G O W E D Ł U G W A L U T Y P Ł A T N O Ś C I * ^ / ceny b i e Z ę c e /

W Y S Z C Z E G Ó L N I E N I E a - w min zł 2/

b - w m i n rubli c - w m i n doi. USA

1987 19B8

w l i c z b a c h b e z w z g l ę ­

d nych 1987=100

0 G Ó t E M ... 330865 570426 172,4

O b s z a r p ł a t n i c z y I ... 134652 210147 156,1

b 1157 1066 92,1

O b s z a r p ł a t n i c z y II ... 196213 360279 183,6

c 740 837 113,1

1/ W a r t o ś ć w rubl a c h ł d o l a r a c h o b l i c z o n o w e dług śrejjiii&t^ursów rubla 1 dolara. 2/ W e d ł u g cen t r a n s a k c y j n y c h CIF.

/ & V \ f V t n V >

(26)
(27)

Obraz

Updating...

Cytaty

Updating...

Powiązane tematy :