• Nie Znaleziono Wyników

Podzielność liczb. Cechy podzielności przez 3 i 9.

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2022

Share "Podzielność liczb. Cechy podzielności przez 3 i 9."

Copied!
2
0
0

Pełen tekst

(1)

Podzielność liczb. Cechy podzielności przez 3 i 9.

1. Cele lekcji

a) Wiadomości Uczeń:

-zna cechy podzielności liczb przez 3 i 9,

-rozumie pojęcie podzielności liczb naturalnych.

b) Umiejętności Uczeń:

-podaje przykłady liczb podzielnych przez 3 i 9, -wybiera z danego zbioru liczby podzielne przez 3 i 9,

-uzupełnia liczby o brakujące cyfry tak, aby powstały liczby podzielne przez 3 lub 9.

2. Metoda i forma pracy

Wykład, pogadanka, praca z całą klasą, praca samodzielna z kartą pracy ( załącznik 1)

3. Środki dydaktyczne

Karta pracy wykreślanka z hasłem.

4. Przebieg lekcji

a) Faza przygotowawcza

Omówienie pracy domowej, wstęp do podzielności liczb.

b) Faza realizacyjna

1. Wyjaśnienie cech podzielności przez 3 i 9.

2. Rozwiązywanie zadań z podręcznika na tablicy i w zeszytach.

3. Samodzielna praca ucznia z kartą pracy.

c) Faza podsumowująca

Zadanie pracy domowej, sprawdzenie poprawności rozwiązań pracy samodzielnej.

5. Załączniki

a)Karta pracy ucznia ( załącznik 1 )

Wykreśl poniżej litery odpowiadające liczbom niepodzielnym ani przez 3, ani przez 9. Pozostałe litery dadzą rozwiązanie wykreślanki:

98 0

11 1

56 3

54 22 2

123 4

76 43 2

908 1

10 3

91 9

44 4

554

A D E O B M U R Z J P E G

(2)

56 1

78 13 4

431 1

82 5

98 7061

L I W C Z L I Ę

b) Zadanie domowe

Zeszyt ćwiczeń – cechy podzielności przez 3 i 9.

6. Czas trwania lekcji

45 minut

7. Uwagi do scenariusza

brak

Cytaty

Powiązane dokumenty

Omów kryptosystem El-Gamal: co jest kluczem publicznym a co prywatnym, jak przebiega szyfrowanie bloku wiadomości, jak przebiega deszyfrowanie.. Dowiedź

Dzisiaj pojawił się nowy wzór na przyspieszenie, który trzeba zapamiętać!!. Jeśli chodzi o ćwiczenia do lekcji - to wykonajcie 1 i 2 ze

Rozproszenie światła to zjawisko polegające na tym, że światło rozchodzi się w różnych kierunkach w wyniku odbicia od chropowatej powierzchni albo gdy przechodzi przez

[r]

Aby dowiedzieć się czy dana liczba dzieli się przez 7, skreślamy jej ostatnie trzy cyfry, a od tak powstałej liczby odejmujemy liczbę skreśloną, jeśli ta różnica dzieli

Omówienie pracy domowej, wstęp do podzielności liczb naturalnych... b)

U.: Podają przykłady liczb parzystych, wypowiadają się o numeracji domów na rysunku, wypisują w zeszycie liczby parzyste jednocyfrowe i po kilka dwucyfrowych i trzycyfrowych,

N.: Informuje, że lekcja będzie kontynuacją badania cech podzielności liczb. Podaje temat lekcji. Pisze na tablicy i wyjaśnia, że liczbę 111 można przedstawić jako sumę

Liczba, która jest podzielna przez 9, toA. Zaznacz poprawne

Ponadto, jeżeli ..., to dla dowolnej liczby naturalnej k, liczba k jest podzielna jednocześnie przez m oraz n wtedy i tylko wtedy, gdy jest po- dzielna przez

wpisać w miejsce znaków zapytania takie cyfry (mogą być różne), aby otrzymać liczbę dającą przy dzieleniu przez 72 resztę 5. O liczbie naturalnej wiadomo, że jej suma cyfr

22. Na wyspach Bergamutach podobno jest kot w butach i podobno używają tam tylko liczb naturalnych dających przy dzieleniu przez 3 resztę 1. To ograniczenie nie pozwala na

Proszę Was o przeczytanie wiersza Phila Bosmansa ze strony *** [Kim byłbym] (strona 112) Odpowiedzcie ustnie na pytania: wskaż wersy dotyczące miłości, życia i szczęścia,

(a) Podaj algorytm rozkładania na czynniki: bierzemy liczbę i albo jest pierwsza (to koniec), albo ma dzielnik inny niż 1 i p wtedy dzielimy przez ten dzielnik i mamy dwie

Chłopcy przed Wami czas pisania podań, deklaracji, umów… Proponuję jeszcze raz zerknąć do podręcznika, gdzie przypomnicie sobie zasady i reguły pism użytkowych. Lekcja

III.1.1) funkcjonalnie wykorzystuje środki retoryczne oraz rozumie ich oddziaływanie na odbiorcę III.1.3) tworzy wypowiedź, stosując odpowiednią dla danej formy gatunkowej

Odesłanie w pierwszej części defi nicji z art. 3 pkt 9 Ordynacji podatkowej do rozumienia działalności zarobkowej w ujęciu ustawy o swobodzie działalności gospodarczej też

Zobowiązano Naczelnika Oddziału Śródmieście Straży Miejskiej w Białymstoku do wzmożenia nadzoru służbowego dotyczącego wykonywania czynności

Jeżeli recenzja została zatwierdzona, a promotor ma pewność, że praca jest gotowa do wydruku należy zakończyć proces obsługi pracy.. Na tym etapie student ma możliwość

Zapisz: Ruch jednostajnie przyspieszony jest to taki ruch, którego torem jest linia prosta, przyspieszenie jest stałe, a prędkośd w równych odstępach czasu wzrasta o taką

a1) Proszę, obejrzeć dwa filmiki z portalu Pi-stacja, które wprowadzą was do tematu i wyjaśnią, w jaki sposób można rozpoznać, że dana liczba dzieli się przez 3 (pierwszy

Jednak fakt, że to Lusia, a później Paula, stają się źródłem cierpień bohaterów dwóch nowel, zachę- ca do zastanowienia się nad przećwiczonymi przez Orzeszkową w tych

„Jaka muzyka pasuje?” ​– zachęcamy dzieci do wypowiadania się na temat różnych rodzajów muzyki: ​Opowiedzcie, proszę, słowami, jaka muzyka, waszym... zdaniem,