Drzewa w naszym życiu

Pełen tekst

(1)

Drzewa w naszym życiu

1. Cele lekcji

a) Wiadomości

Uczeń zna treść i wymowę fraszki Jana Kochanowskiego „Na lipę”

b) Umiejętności Uczeń:

• rozumie i interpretuje fraszkę Jana Kochanowskiego „Na lipę”

• ocenia rolę drzew w codziennym życiu

• odnajduje walory wybranych elementów rzeczywistości, argumentuje ich przydatność

• pisze zaproszenie

• argumentuje swoje zdanie

2. Metoda i forma pracy

Praca z tekstem Pokaz

Rozmowa

Praca indywidualna, grupowa i zbiorowa

3. Środki dydaktyczne

Podręcznik, kartki do rysowania, zdjęcia wycięte z gazet przedstawiające rzekę, park, fontannę na miejskim placu, podwórko na osiedlu.

4. Przebieg lekcji

a) Faza przygotowawcza

Nauczyciel prosi uczniów, aby zastanowili się nad rolą, jaką drzewa odgrywają w naszym życiu. Uczniowie w czteroosobowych grupach sporządzają rysunki, które mają pokazać sposób wykorzystywania drzew przez człowieka.

Uczniowie opowiadają o swoich pracach. Nauczyciel wypisuje wszystkie pomysły na tablicy i pyta uczniów, czy w ich życiu drzewa są ważne i czy na co dzień zauważają ich obecność.

b) Faza realizacyjna

Uczniowie wybierają sobie jedno drzewo z ich otoczenia i zastawiają się, jak wygląda świat z punktu widzenia tego drzewa.

(2)

Nauczyciel prosi uczniów, aby wyobrazili sobie, że są tym konkretnym drzewem i napisali jego wypowiedź, w której będą zawarte informacje na temat tego, co widzą, co słyszą, co czują, co im się podoba, a co chcieliby zmienić, co sądzą o ludziach.

Uczniowie czytają swoje prace. Nauczyciel dopytuje uczniów, czy jako drzewa chcieliby mieć częstszy kontakt z człowiekiem i prosi o uargumentowanie swojego zdania.

Uczniowie czytają fraszkę Jana Kochanowskiego „Na lipę” i odpowiadają na pytania: Kto wypowiada się w tym utworze?, Do kogo i jak się zwraca?

Uczniowie wypisują walory lipy przedstawione przez nią samą w utworze: cień, wiatr, śpiew słowików, kwiaty, szept.

Uczniowie wypisują epitety, którymi są te cechy opisane: „rozstrzelane cienie”, „chłodne wiatry”, „wdzięcznie narzekają”, „wonne kwiaty”, … i oceniają, czy są to określenia pozytywne, neutralne czy negatywne.

Uczniowie wyjaśniają znaczenie dwóch ostatnich wersów utworu, odpowiadając, dlaczego lipa jest traktowana „jako szczep najpłodniejszy w hesperyskim sadzie”.

Uczniowie odpowiadają, czy przyjęliby zaproszenie lipy i odpoczęli pod jej liśćmi, czy chcieliby mieć taką lipę w ogrodzie. Uzasadniają swoje odpowiedzi.

c) Faza podsumowująca

Uczniowie pracują w grupach. Każda z grup otrzymuje fotografię z wybranym elementem otoczenia (rzeka, park, fontanna na miejskim placu, podwórko na osiedlu). Zadanie każdej grupy polega na zebraniu wszystkich walorów danego elementu i napisaniu zaproszenia zachęcającego ludzi do skorzystania z danej rzeczy. Uczniowie powinni zawrzeć w swoich zaproszeniach wszystkie pozytywne cechy rzeczy.

Uczniowie prezentują swoje prace, pozostałe osoby zgadują, o jakim elemencie rzeczywistości może mówić konkretna grupa. Następnie całą klasa zastanawia się nad innymi walorami danych elementów.

Uczniowie wymieniają elementy rzeczywistości, które są bardzo ważne w naszym życiu, a których, na co dzień nie zauważamy.

5. Bibliografia

A. Łuczak, A. Murdzek, Między nami. Podręcznik dla klasy szóstej szkoły podstawowej, Gdańskie Wydawnictwo Oświatowe, Gdańsk 2003.

6. Załączniki

b) Zadanie domowe

Zadanie 5 z podręcznika (napisać ogłoszenie prasowe o zatrudnieniu ogrodnika, który dbałby o lipę opisaną w utworze Jana Kochanowskiego).

7. Czas trwania lekcji

45 minut

8. Uwagi do scenariusza

brak

Obraz

Updating...

Cytaty

Updating...

Powiązane tematy :