• Nie Znaleziono Wyników

Obliczanie liczby, gdy dany jest jej procent

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2022

Share "Obliczanie liczby, gdy dany jest jej procent"

Copied!
1
0
0

Pełen tekst

(1)

Karta pracy ucznia

Obliczanie liczby, gdy dany jest jej procent

Zadanie 1

W klasie Ia było nieobecnych 3 uczniów, co stanowi 10% całej klasy. Ilu uczniów liczy ta klasa?

Zadanie 2

Pan Jan wpłacił do banku pewną kwotę pieniędzy na 2,5% w skali roku. Ile pieniędzy ulokował pan Jan, jeżeli po roku otrzymał 30zł odsetek?

Zadanie 3

(2)

Pan Maciej otrzymał 12% podwyżki, czyli 300zł. Ile pieniędzy zarabiał dotychczas pan Maciej? Jakie jest jego nowe wynagrodzenie?

Zadanie 4

Towar po podwyżce o 5% kosztuje 210zł. Jaka była cena towaru przed podwyżką?

Zadanie 5

Buty po obniżce o 3% kosztują 145,5zł. Ile kosztowały buty przed obniżką?

Zadanie 6

(3)

Diagram ilustruje sprzedaż samochodów marki Opel w pewnym salonie samochodowym. Oblicz, ile samochodów każdego rodzaju zostało sprzedanych, jeżeli Opli Corsa sprzedano 510 sztuk?

Zadanie domowe:

Zadanie 2,3 str. 58 [w:] Podręcznik dla klasy I gimnazjum wyd. GWO

Cytaty

Powiązane dokumenty

Zadanie 4.2 Na elipsie znaleźć punkty, których odległość od prawego ogniska jest cztery razy większa od odległości od lewego ogniska... rozwinąć w szereg Fouriera

• Procedura Objetosc wywołuje procedurę PolePodstawy uzyskując, w efekcie jej wykonania Pole okręgu podstawy, a następnie mając Pole podstawy mnoŜy je przez Wysokosc

• Funkcja ObjetoscWalca wywołuje funkcję PoleKola, która zwraca pole okręgu podstawy, a następnie mnoży to pole przez Wysokosc uzyskując objętość.. Rezultat mnożenia

Ułóż matematycznego węża.. Odgłosów kumkum jest 1240 i stanowią one 40 % wszystkich dźwięków. O ile więcej dźwięków rechrech niż dźwięków kumkum jest w żabiej

Dany jest taki czworościan, że każdy kąt dwuścienny wyzna- czony przez jego sąsiednie ściany jest ostry lub prosty.. Wierz- chołki tego czworościanu leżą na sferze o

Ile litrów mleka trzeba przelać z większego naczynia do mniejszego, aby w obu naczyniach było tyle samo

b) Wyznacz współrzędne punktu D tak, aby czworokąt ABCD

[r]

Okazuje się 273 , że w kontekście funkcji ciągłych najodpowiedniejszą miarą tego, jak bardzo różnią się dwie funkcje, jest spojrzenie na największą 274 możliwą ich różnicę

[r]

Trójkąt prostokątny o przyprostokątnych długości 8 oraz 15 jest podobny do trójkąta prostokątnego o przeciwprostokątnej 34.. Oblicz pozostałe długości boków jednego i

Wykaż, że jeżeli długości kolejnych boków czworokąta opisanego na okręgu tworzą ciąg arytmetyczny, to ten czworokąt jest rombem.. Wyznacz długości

W niszy ściennej, której górna krawędź ma kształt półokręgu o promieniu

Bilet ulgowy, którego cena stanowi 50% ceny biletu normalnego, kosztuje 29 zł5.

Oblicz, ilu uczniów uczy się każdego z języków, jeżeli każdy uczeń uczęszcza tylko na jeden rodzaj zajęć, a wszystkich uczących się jest 1200..

-zna metodę obliczania, jakim ułamkiem jednej liczby jest druga liczba, -zna sposoby zamiany ułamka na procent... b)

-rozumie pojęcie procentu liczby, -zna zasadę obliczania procentu liczby, -zna sposób zamiany procentu na ułamek... b)

-układa i rozwiązuje równanie, aby obliczyć liczbę z danego jej procentu, -oblicza 1% (lub inny) liczby i na podstawie tego dochodzi do 100% liczby, -proponuje różne

Kasia potrzebuje 3 litrów wody, żeby podlać kwiaty na balkonie.. Ile wody zostało

Rabat, bonifikata, opust to obniżenie normalnej ceny towaru, najczęściej wyrażone w procentach, np. dla stałych klientów lub nabywców kupujących dużą ilość towaru. Przecena

Utrwalenie i powtórzenie wiadomości dotyczących obliczeń procentowych, a w szczególności metoda obliczania liczby, gdy dany jest jej procent (krótkie, proste przykłady do

Oblicz, jakim procentem uczniów twojej klasy są dziewczynki, a jakim chłopcy.. Jakim procentem uczniów twojej szkoły są uczniowie

Powtórzenie podstawowych wiadomości i umiejętności dotyczących obliczeń procentowych: zamiana procentu na ułamek, zamiana ułamka na procent, obliczanie procentu danej