• Nie Znaleziono Wyników

Wpływ dopuszczalnego zakresu ekspozycji na wynik funduszu w okresie spadków na giełdzie

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2021

Share "Wpływ dopuszczalnego zakresu ekspozycji na wynik funduszu w okresie spadków na giełdzie"

Copied!
12
0
0

Pełen tekst

(1)

Krzysztof Kontek

Wpływ dopuszczalnego zakresu

ekspozycji na wynik funduszu w

okresie spadków na giełdzie

Studia i Prace Wydziału Nauk Ekonomicznych i Zarządzania 10, 470-480

(2)

STUDIA I PRACE WYDZIAŁU NAUK EKONOMICZNYCH I ZARZĄDZANIA NR 10

KRZYSZTOF KONTEK

W PŁYW DOPUSZCZALNEGO ZAKRESU EK SPO ZY CJI NA W YNIK FUNDUSZU W OKRESIE SPADKÓW NA G IEŁDZIE.

Zakres ekspozycji funduszu inwestycyjnego zależy od jego strategii oraz uwarunkowań prawnych. Zakres ten jest węższy w klasycznych funduszach akcji i znacznie szerszy w funduszach Hedge stosujących strategię Long/Short.

Strategia Long/Short polega na stosowaniu różnych instrumentów finan­ sowych zapewniających zajęcie zarówno długiej jak i krótkiej pozycji, co po­ zwala zmieniać łączną ekspozycję portfela w szerokim zakresie. Zajęcie krót­ kiej pozycji odbywa się poprzez tzw. „krótką sprzedaż” bądź za pomocą in­ strumentów pochodnych.

Strategia ta jest typową strategią funduszy typu Hedge, podczas gdy kla­ syczne fundusze akcji nie mogą jej stosować dowolnie. Wynika to z ograniczeń nakładanych na fundusz bądź w zakresie krótkiej sprzedaży bądź w zakresie stosowania instrumentów pochodnych bądź też w zakresie zmniejszania udziału akcji w całości portfela poniżej ustalonego poziomu. Ograniczenia te nie stano­ wią specjalnego problemu dla klasycznego funduszu akcji w okresie wzrostów. Jednak w czasie spadków brak możliwości zmniejszenia ekspozycji portfela prowadzi do strat dla uczestników funduszu.

Niniejszy referat przedstawia wyniki symulacji wpływu dopuszczalnego zakresu ekspozycji funduszu na jego wynik w okresie od 1 kwietnia 2007 r. do 31 marca 2008 r., kiedy to indeks WIG20 spadł ponad o 15%. Badanie nie do­ tyczyło rzeczywistych funduszy działaj ących na polskim rynku, ale miało celu teoretyczną analizę zagadnienia. Symulacje przeprowadzono dla hipotetycznych funduszy stosuj ących uproszczony model decyzyjny nie wchodząc w szczegóły implementacyjne zajmowania określonej pozycji.

(3)

Wp ł

K R Z Y S Z T O F K O N T E K

y w d o p u s z c z a l n e g o z a k r e s u ...

471

Przegląd literatury

Akademickie badania funduszy typu Hedge można podzielić na kilka za­ gadnień. Pierwsza grupa dotyczy wyników osiąganych przez takie fundusze w porównaniu z indeksami akcji i innych instrumentów bazowych (na przykład Ackermann, McEnally i Ravencraft, 1999; Brown, Goetzmann, Ibbotson, 1999; Liang, 1999; Amin i Kat, 2001; Liang, 2001; Bares, Gibson i Gyger, 2002; Liang, 2003; Agarwal i Naik, 2004). Wyniki badań są rozbieżne. Niektórzy autorzy (Brown et al., 1999; Liang, 1999; Capocci et al., 2005) stwierdzają, że fundusze typu Hedge były w stanie pokonać indeksy, podczas gdy inni (Ecker­ mann et al., 1999; Agarwal i Naik, 2004) są bardziej ostrożni w tego typu kon­ kluzjach.

Inna grupa badań dotyczy porównania wyników funduszy typu Hedge z wynikami funduszy powierniczych (Mutual Funds). Tu autorzy wskazuj ą na konsekwentnie lepsze wyniki funduszy typu Hedge (Eckermann, McEnally i Ravencraft, 1999; Liang, 1999).

Kolejna grupa badań dotyczy trwałości uzyskiwanych wyników, co jest istotne zwłaszcza w kontekście wyższej liczby likwidacji takich funduszy w porównaniu z funduszami powierniczymi. Tu również autorzy (podani po­ przednio) wskazują na utrzymywanie się pozytywnych wyników przez dłuższe okresy.

Wyjaśnieniem lepszych wyników osiąganych przez fundusze typu Hedge zajmuje się kolejna grupa badaczy analizujących różne style inwestycyjne (Fung i Hsieh, 1997; Brown, Goetzmann i Park, 1998; Brealy i Kaplanis, 2001; Brown et al. 2001; Liang, 2001; Ben Dor i Jagannathan, 2002; Liang, 2003). Niektóre badania (Brown, Goetmann i Park, 1998) wskazują, że lepsze wyniki mogą wynikać ze zmiany stylu inwestowania w czasie i na zmianie ekspozycji rynkowej funduszu. Autorzy (Posthuma i Van der Sluis, 2005) stosują tu jednak złożone, dynamiczne modele regresji liniowej zakładające zmienną wartość beta i estymowane z wykorzystaniem filtrów Kalmana.

Metodologia

W niniejszej pracy założono, że jedną z przyczyn osiągania lepszych wy­ ników przez fundusze typu Hedge jest właśnie możliwość elastycznej ekspozy­ cji funduszu w zależności od aktualnej sytuacji rynkowej. Zamiast jednak zło­

(4)

R Y N E K K A P I T A Ł O W Y - S K U T E C Z N E I N W E S T O W A N I E

żonej, statystycznej analizy dużej ilości danych rynkowych przyjęto tu inne podejście polegające na podaniu uproszczonego modelu decyzyjnego, który opisuje możliwe zachowania funduszy różnych typów (Hedge i Mutual). W analizie wykorzystano małą liczbę danych wejściowych i założono istnienie dużej liczby hipotetycznych funduszy stosujących założony model decyzyjny.

Oczywiście przyjmując tego typu podejście nie udowadnia się, że rzeczy­ wiste fundusze typu Hedge uzyskiwały lepsze wyniki od klasycznych funduszy akcji (powierniczych) dzięki aktywnej zmianie swojej rynkowej ekspozycji, lecz pokazuje się, że szeroki zakres ekspozycji pozwala na uzyskiwanie lep­ szych wyników zwłaszcza w okresie spadków na giełdzie. Czy konkretne fun­ dusze typu Hedge z takiej możliwości skorzystały to już inne zagadnienie.

W tabeli 1 zebrano wartość indeksu WIG20 na koniec każdego miesiąca w badanym okresie i zmianę procentową w stosunku do miesiąca poprzedniego. W badanym okresie indeks WIG20 zanotował spadek 15,32%.

Tabela 1. Wartość indeksu WIG20 na koniec każdego miesiąca i zmiana procentowa w stosunku do miesiąca poprzedniego.

M i e s i ą c m a r - 0 7 k w i - 0 7 m a j - 0 7 c z e - 0 7 l i p - 0 7 s i e - 0 7 w r z - 0 7 W I G 2 0 3 5 2 0 , 2 4 3 5 9 0 , 3 0 3 6 4 9 , 1 0 3 7 5 9 , 2 8 3 7 3 5 , 2 5 3 6 0 1 , 5 5 3 6 3 3 , 6 4 Z m i a n a 1 , 9 9 % 1 , 6 4 % 3 , 0 2 % - 0 , 6 4 % - 3 , 5 8 % 0 , 8 9 % M i e s i ą c p a ź - 0 7 l i s - 0 7 g r u - 0 7 s t y - 0 8 l u t - 0 8 m a r - 0 8 W I G 2 0 3 8 7 7 , 6 2 3 5 4 5 , 7 3 3 4 5 6 , 0 5 2 9 5 2 , 0 9 2 9 2 7 , 9 0 2 9 8 1 , 0 7 Z m i a n a 6 , 7 1 % - 8 , 5 6 % - 2 , 5 3 % - 1 4 , 5 8 % - 0 , 8 2 % 1 , 8 2 %

Źródło: Opracowanie własne na podstawie http://stooq.com/ Do celów symulacji przyjęto następujące założenia:

- Ekspozycja portfela może wynosić a (%) lub b (%) zaangażowanych środków,

- Zmiana ekspozycji może być dokonywana jedynie na początku każdego miesiąca.

Nietrudno zauważyć, że przyjmując tak proste założenia istnieje dokładnie 4096 wariantów inwestycyjnych w ciągu 12 miesięcy, co pokazuje tabela 2 będąca fragmentem całej tablicy wariantów.

Pełna tablica ma oczywiście 1 2 kolumn reprezentuj ących poszczególne

(5)

Wp ł

K R Z Y S Z T O F K O N T E K

y w d o p u s z c z a l n e g o z a k r e s u ...

473

westycyjnym. Każdy wiersz może być przyporządkowany poszczególnym fun­ duszom, z których każdy w inny sposób realizował inwestycje w ciągu roku.

Mając pełną tablicę wariantów inwestycyjnych jesteśmy w stanie wypełnić ją mnożnikami miesięcznymi o wartości:

mult = 1 + n% r , (1)

gdzie n określa daną wartość ekspozycji (a lub b), zaś ri to zwrot indeksu WIG20 w danym miesiącu. Przyjęto tu dodatkowe upraszczające założenia:

- koszt zmiany ekspozycji jest równy 0,

- niezaangażowane środki pieniężne nie przynoszą dochodu. Tabela 2. Fragment tablicy wariantów inwestycyjnych

kwi-07 maj-07 cze-07 lip-07 sie-07

Wariant 1 a a a a a Wariant 2 b a a a a Wariant 3 a b a a a Wariant 4 b b a a a Wariant 5 a a b a a Wariant 6 b a b a a Wariant 7 a b b a a

Źródło: Opracowanie własne

Zwrot roczny dla konkretnego wariantu inwestycyjnego (czy też funduszu) jest oczywiście równy iloczynowi wszystkich mnożników w danym wierszu pomniejszonemu o 1. W ten sposób otrzymuje się 4096 wyników rocznych zastosowanej strategii. Pozwala to na uzyskanie rozkładu i dystrybuanty rocz­ nych stóp zwrotu hipotetycznych funduszy oraz najważniejszych wartości cha­ rakteryzuj ących uzyskane rozkłady.

Dalej przedstawione symulacje przeprowadzono dla następujących przy­ padków ekspozycji:

- 0% lub 1 0 0%, - -1 0 0% lub 1 0 0%,

- 60% lub 1 0 0%

Wyniki symulacji dla ekspozycji 0% lub 100%.

Opisana powyżej procedura została zastosowana dla wartości a = 0% i b = 100%. Oznacza to, że w danym miesiącu wszystkie środki były trzymane w

(6)

RYNEK KAPITAŁOWY - SKUTECZNE INWESTOWANIE

g o t ó w c e b ą d ź z a ję ta b y ł a p o z y c ja d łu g a n a 1 0 0 % k a p it a łu . W r e z u lta c ie z a s to ­ s o w a n e j p r o c e d u r y o t r z y m a n o p o n iż s z y r o z k ła d i d y s tr y b u a n tę r o c z n y c h s tó p z w r o tu .

J a k w id a ć s to s u ją c s tra te g ię L o n g / S h o r t z p r z y j ę t y m i z a ło ż e n ia m i m o ż n a b y ł o u z y s k a ć w n a jle p s z y m p r z y p a d k u o k . 1 7 % z y s k u , m im o s p a d k u in d e k s u W I G 2 0 o p o n a d 1 5 % . O c z y w iś c ie w y n i k t a k i m o ż n a b y ł o u z y s k a ć m a ją c e k s ­ p o z y c ję 1 0 0 % w m ie s ią c a c h w z r o s t ó w in d e k s u W I G 2 0 i e k s p o z y c ję 0 % w m ie ­ s ią c a c h s p a d k ó w .

R ys. 1. R o z k ła d i d ys try b u a n ta ro c zn y ch s tó p zw ro tu d la e k s p o zy c ji 0% lu b 100% .

Źródło: Obliczenia własne.

Tabela 3. Wartości charakterystyczne dystrybuanty rozkładu dla ekspozycji 0% lub 100% N a j l e p s z y f u n d u s z 1 7 , 0 6 % 1 % f u n d u s z y 1 2 , 6 3 % 1 0 % f u n d u s z y 5 , 7 3 % 2 5 % f u n d u s z y - 0 , 4 3 % 5 0 % f u n d u s z y - 7 , 9 8 % 7 5 % f u n d u s z y - 1 4 , 9 5 % N a j g o r s z y f u n d u s z - 2 7 , 6 6 % Ś r e d n i a - 7 , 5 0 %

Źródło: Obliczenia własne.

N a le ż y z a u w a ż y ć , że j u ż 1 % f u n d u s z y m o g ło u z y s k a ć p o n a d 1 2 ,6 % z y s k u , zaś 1 0 % f u n d u s z y p o n a d 5 , 7 3 % z y s k u . P o n a d to o k . 2 5 % fu n d u s z y m ia ło szan sę u z y s k a ć w y n i k d o d a tn i, zaś a ż 7 5 % fu n d u s z y w y n i k le p s z y o d s a m e g o in d e k s u .

(7)

Wp ł Y W D O P U S Z C Z A L N E G O Z A K R E S U ...

K R Z Y S Z T O F K O N T E K 475

N a jg o r s z y f u n d u s z , c z y li te n , k t ó r y m ia ł e k s p o z y c ję 1 0 0 % w m ie s ią c a c h s p a d k ó w i e k s p o z y c ję 0 % w m ie s ią c a c h w z r o s t ó w p o n ió s ł s tra tę w w y s o k o ś c i 2 7 ,7 % .

W y n ik i s y m u la c ji d la e k s p o z y c ji -1 0 0 % lu b 1 0 0 % .

P o d o b n e o b lic z e n ia p r z e p r o w a d z o n o d la w a r to ś c i a = - 1 0 0 % i b = 1 0 0 % . S y tu a c ja t a o d p o w ia d a b ą d ź z a ję c iu k r ó t k ie j p o z y c ji n a 1 0 0 % k a p it a łu b ą d ź z a ję c iu d łu g ie j p o z y c ji n a 1 0 0 % k a p it a łu .

J a k w id a ć n a jle p s z y f u n d u s z z a jm u ją c y d łu g ą p o z y c ję w m ie s ią c a c h w z r o ­ s tu i k r ó t k ą p o z y c ję w m ie s ią c a c h s p a d k ó w m ó g ł u z y s k a ć p r a w ie 5 7 % z w r o tu . N a le ż y p r z y t y m z a u w a ż y ć , że j u ż 1 % f u n d u s z y m o g ło u z y s k a ć w y n i k p r z e k r a ­ c z a ją c y 4 5 ,1 % , za ś 1 0 % p o n a d 2 7 ,8 % .

R y s . 2 . R o z k ł a d i d y s t r y b u a n t a r o c z n y c h s t ó p z w r o t u d l a e k s p o z y c j i - 1 0 0 % l u b 1 0 0 % .

Źródło: Obliczenia własne.

Tabela 4. Wartości charakterystyczne dystrybuanty rozkładu dla ekspozycji -100% lub 100% N a j l e p s z y f u n d u s z 5 6 , 9 1 % 1 % f u n d u s z y 4 5 , 1 0 % 1 0 % f u n d u s z y 2 7 , 8 3 % 2 5 % f u n d u s z y 1 3 , 7 3 % 5 0 % f u n d u s z y - 1 , 8 5 % 7 5 % f u n d u s z y - 1 5 , 3 0 % N a j g o r s z y f u n d u s z y - 3 8 , 6 1 % Ś r e d n i a 0 , 0 0 %

(8)

RYNEK KAPITAŁOWY - SKUTECZNE INWESTOWANIE

D o d a t k o w o o k . 5 0 % f u n d u s z y m ia ło szan sę u z y s k a ć d o d a tn i z w r o t z in w e ­ s t y c ji, zaś 7 5 % in w e s t o r ó w w y n i k le p s z y o d in d e k s u W I G 2 0 .

N a jb a r d z ie j p e c h o w y fu n d u s z , k t ó r y z a jm o w a łb y k r ó t k ą p o z y c ję w m ie s ią ­ c a c h w z r o s t ó w i d łu g ą p o z y c ję w m ie s ią c a c h s p a d k ó w z a n o t o w a łb y s tra tę 3 8 ,6 % . N a le ż y t u te ż z a u w a ż y ć , że ś r e d n i z w r o t z in w e s t y c ji w y n ió s ł d o k ła d n ie 0% , g d y ż o p is a n y p r z y p a d e k j e s t g r ą o s u m ie z e r o w e j.

W yniki symulacji dla ekspozycji 60% lub 100%.

O s ta tn i a n a liz o w a n y p r z y p a d e k d o t y c z y s y t u a c ji, g d y a = 6 0 % , zaś b = 1 0 0 % . P r z y p a d e k t e n d o t y c z y k la s y c z n y c h f u n d u s z y a k c ji, k t ó r e n ie m o g ą s c h o d z ić ze s ta n e m p o s ia d a n y c h a k c j i p o n iż e j p e w n e j o k r e ś lo n e j w a r to ś c i ( w d a n y m p r z y p a d k u 6 0 % ) .

R ys. 3. R o z k ła d i d ys try b u a n ta ro c zn y ch s tó p zw ro tu d la e k s p o zy c ji 6 0 % lu b 100% .

Źródło: Obliczenia własne.

Tabela 5. Wartości charakterystyczne dystrybuanty rozkładu dla ekspozycji 60% lub 100% N a j l e p s z y f u n d u s z - 3 , 2 0 % 1 % f u n d u s z y - 4 , 6 7 % 1 0 % f u n d u s z y - 7 , 0 4 % 2 5 % f u n d u s z y - 9 , 2 9 % 5 0 % f u n d u s z y - 1 2 , 2 4 % 7 5 % f u n d u s z y - 1 5 , 0 9 % N a j g o r s z y f u n d u s z - 2 0 , 4 3 % Ś r e d n i a - 1 2 , 1 6 %

(9)

Wp ł y w d o p u s z c z a l n e g o z a k r e s u ...

K R Z Y S Z T O F K O N T E K 477

Jak widać najlepszy fundusz mógł uzyskać wynik -3,20%, co oznacza, że stosując określone ograniczenia w zakresie ekspozycji portfela nie można było uzyskać pozytywnego wyniku w badanym okresie. Najgorszy fundusz mógł stracić 20,43%. Jednak tak jak w poprzednich przypadkach 75% funduszy mo­ gło uzyskać wynik lepszy od indeksu WIG20.

Analityczne wyznaczenie wartości charakteryzujących rozkład

Przyjmując podane na wstępie założenia można w prosty sposób określić niektóre wartości charakteryzujące rozkład wyników. Może to być użyteczne zwłaszcza, gdyby liczba badanych okresów znacznie przekraczała 12, co znacz­ nie zwiększałoby liczbę wariantów inwestycyjnych.

Maksymalny zwrot można określić wzorem:

max = n ( l + a r;- ) (l + b r +) - 1. (2)

i=1

Minimalny zwrot jest określony wzorem:

min = n ( l + b ri- ) (l + a ri+ ) - 1, (3) i=1 gdzie r += | ri dla J ^ 0 j (4) i [0 dla r < 0 r - = i0 dla r; ^ 0 i (5) ; |r ; dla r; < 0

Wartość średnią rozkładu można łatwo policzyć dla dwóch okresów: Avg = 1 ( (1 + a r1) (1 + a r2) - 1 + (1 + a r1) (1 + b r2) - 1 (6)

+ (1 + b r1) (1 + a r2) - 1 + (1 + b r1) (1 + b r2) -1).

Po prostych przekształceniach uzyskuje się

Avg = 12(a + b) [j + r2 + Kr1 r2 (a + b)]. (7)

Ponieważ r1 i r2 są wartościami na poziomie procentów wzór ten można

uprościć do

Avg » K(a + b) (r + r2). (8)

Postępuj ąc podobnie dla większej liczby okresów można otrzymać przybli­ żony wzór:

Avg » 1 2(a + b) Z r;. (9)

(10)

RYNEK KAPITAŁOWY - SKUTECZNE INWESTOWANIE S zczeg ólne p r z y p a d k i W s z c z e g ó ln o ś c i g d y a = 0 % , zaś b = 1 0 0 % w z o r y u p r a s z c z a ją się d o d o ś ć o c z y w is t y c h p o s t a c i: m a x0,100 = ń ( l + r,+ ) - 1 ( 1 0 ) i=1 m i n0,100 = n ( 1 + ri- ) - 1, ( 1 1 ) i=1 A v g » > 2 t ri. ( 1 2 ) i=1 N a le ż y te ż z a u w a ż y ć , że d la a = - 1 0 0 % i b = 1 0 0 % w a r to ś ć ś r e d n ia A v g = 0. P o w y ż s z e w z o r y m o g ą b y ć o c z y w iś c ie s to s o w a n e d la d o w o ln y c h o k r e s ó w , n ie k o n ie c z n ie m ie s ię c z n y c h . J a k o c ie k a w o s tk ę m o ż n a p o d a ć , że n a jle p s z y i n ­ w e s to r z a jm u ją c y e k s p o z y c ję 0 % lu b 1 0 0 % , a le z m o ż l iw o ś c ią j e j z m ia n y c o ­ d z ie n n ie ( a n ie c o m ie s ią c ) , m ó g ł w b a d a n y m o k r e s ie 1 r o k u p o m n o ż y ć k a p it a ł o k . 4 ,3 r a z y , c h o c ia ż ś r e d n ia s tr a ta in w e s t o r ó w w y n o s iła b y o k . 7 ,4 6 % . I n w e s t o r zaś p o r u s z a j ą c y s ię w z a k r e s ie o d - 1 0 0 % d o 1 0 0 % m ó g ł p o m n o ż y ć k a p it a ł n a ­ w e t 2 1 r a z y ( p r z y ś r e d n ie j in w e s t o r ó w 0 % ) . O c z y w iś c ie p r a w d o p o d o b ie ń s t w o z a jś c ia t a k s k r a jn y c h z d a r z e ń n ie je s t w y s o k ie i w y n o s i 1 / 2 248 = 2 ,2 x 1 0 -75 ( n ie je s t je d n a k z e r o w e ). W n io s k i U z y s k a n e w y n i k i w s k a z u ją n a k i l k a in te r e s u ją c y c h f a k t ó w : - K la s y c z n e fu n d u s z e a k c ji p o s ia d a ją c e o g r a n ic z e n ie w z a k re s ie z m n ie js z a n ia e k s p o z y c ji n ie m i a ł y m o ż l iw o ś c i u z y s k a n ia d o d a tn ic h w y n i k ó w w b a d a n y m o k r e s ie s p a d k ó w n a g ie łd z ie w a r s z a w s k ie j, - S to s u ją c b a r d z ie j e la s ty c z n e s y s te m y in w e s t y c y jn e o k . 7 5 % in w e s t o r ó w m o g ło u z y s k a ć w y n i k le p s z y o d in d e k s u W I G 2 0 , za ś z a s k a k u ją c o d u ż y p r o c e n t ( b o r z ę d u k ilk u d z ie s ię c iu p r o c e n t) - w y n i k d o d a tn i, - B a r d z ie j e la s ty c z n e s y s te m y in w e s t o w a n ia s to s o w a n e p r z e z fu n d u s z e t y p u H e d g e d a ją a tr a k c y jn e m o ż l iw o ś c i n ie t y l k o z a r a b ia n ia p ie n ię d z y w o k r e s ie w z r o s tó w , a le te ż o c h r o n y k a p it a łu w o k r e s a c h s p a d k ó w , - M o ż l iw o ś ć e la s ty c z n e j z m ia n y e k s p o z y c ji f u n d u s z u t y p u H e d g e s ta n o ­ w i j e d n ą z p r z y c z y n u z y s k iw a n ia p r z e z n ie le p s z y c h w y n i k ó w o d k l a ­ s y c z n y c h fu n d u s z y p o w ie r n ic z y c h ( M u t u a l F u n d s ) . N a le ż y d o d a ć , że p r z e d s t a w io n a m e t o d o lo g ia m o ż e s t a n o w ić b a r d z o u ż y ­ te c z n e n a r z ę d z ie d la z a r z ą d z a ją c e g o fu n d u s z e m t y p u L o n g / S h o r t H e d g e d o

(11)

Wp ł

K R Z Y S Z T O F K O N T E K

Y W D O P U S Z C Z A L N E G O Z A K R E S U ...

479

optymalnego doboru ekspozycji portfela uwzględniającego oczekiwania co do poziomu zwrotu i ryzyka inwestycyjnego.

Literatura

1. Filippo Stefanii, I n v e s t m e n t s S t r a t e g i e s o f H e d g e F u n d s , John Wiley & Sons, Ltd,

2006.

2. Francois-Serge Lhabitant, H e d g e F u n d s M y t h a n d L i m i t s , John Wiley & Sons, Ltd,

2 0 0 2.

3. Greg Gregoriou et al, H e d g e F u n d s : I n s i g h t s i n P e r f o r m a n c e M e a s u r e m e n t , R i s k A n a l y s i s , a n d P o r t f o l i o A l l o c a t i o n , John Wiley & Sons, Ltd, 2005.

STRESZCZENIE

Zakres ekspozycji funduszu inwestycyjnego zależy od jego strategii oraz uwarun­ kowań prawnych. Zakres ten jest węższy w klasycznych funduszach akcji i znacznie szerszy w funduszach Hedge stosujących strategię Long/Short. Referat przedstawia wyniki symulacji wpływu dopuszczalnego zakresu ekspozycji funduszu na jego wynik w okresie od 1 kwietnia 2007 r. do 31 marca 2008 r., kiedy to indeks WIG20 spadł o ponad 15%. Badanie nie dotyczyło rzeczywistych funduszy działających na polskim rynku, ale miało celu teoretyczną analizę zagadnienia. Symulacje przeprowadzono dla hipotetycznych funduszy stosujących uproszczony model decyzyjny i nie wchodząc w szczegóły implementacyjne zajmowania określonej pozycji.

Przedstawiono metodologię oraz wyniki symulacji dla kilku przypadków ekspozy­ cji. Podano analityczne metody wyznaczania niektórych parametrów rozkładu wyni­ ków.

Uzyskane wyniki wskazują na szereg ciekawych wniosków, m.in., że przy przyj ę- tych założeniach klasyczne fundusze akcji nie miały możliwości uzyskania dodatniego wyniku w badanym okresie, podczas gdy było to jak najbardziej możliwe w przypadku funduszy Hedge stosuj ących bardziej elastyczną politykę inwestycyjną.

(12)

INFLUENCE OF PERM ISSIBLE EXPOSURE ON A FUND’S PERFORM ANCE DURING FALLS ON STOCK EXCHANGES

SUMMARY

The exposure range of a fund depends in its strategy and legal restrictions. It is narrower in case of classical mutual funds and much wider in case of Hedge Funds using Long/Short strategy. The paper presents simulation of a fund’s performance as a result of its permissible exposure. The period between April 1st, 2007 and March 31st, 2008 was chosen, when the WIG20 index fell more than 15%. The research did not concern real funds active on the Polish market but it had on purpose the theoretical analysis of the problem. The simulations were carried out for hypothetical funds using a simplified decision model without entering into implementation details of taking as­ sumed positions.

The paper presents methodology and simulation results for a few cases of a fund’s exposure. There are also given analytical methods of determining main distribution parameters.

Presented results indicate that classic mutual funds (using the described simplified decision model) were not able to achieve positive results in the chosen period on the contrary to Hedge Funds using more flexible exposure strategies.

T r a n s l a t e d b y K . K o n t e k

_________R Y N E K K A P I T A Ł O W Y - S K U T E C Z N E I N W E S T O W A N I E ___________________

M g r i n ż . K r z y s z t o f K o n t e k

Prezes Artal Investments sp. z o.o. Partner i Zarządzający funduszu typu Hedge - VCP Artal Oak Fund Członek Rady Nadzorczej giełdowej spółki Simple S.A.

Cytaty

Powiązane dokumenty

Praktyczne zasto- sowanie automatyzacji marketingu odnosi się więc do działań marketingowo- -sprzedażowych oraz do projektowania procesu lead nurturing.. Do prowadzenia tych

towały  w  roku  2019.  Wśród  nich  znalazły  się  ETF  naśladujące  indeks  WIG20,  mWIG40  oraz  jeden  Inverse  ETF,  grający  na  spadek  indeksu 

W okresie od momentu ogłoszenia informacji o wypłacie dywidendy (przy- jęto, iż jest to dzień Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy) do ostatniego dnia notowania akcji z prawem

Rozwojowi rynku REIT ‑ów w Azji sprzyjała długa historia funkcjonowania różnych podmiotów powiązanych z rynkiem nieruchomości i wynikający z tego duży

– Biorąc pod uwagę specyfikę portfeli nieruchomości większości funduszy REITs w ujęciu rodzajowym, za najbardziej adekwatne odnośniki można uznać indeksy dla

Furthermore, the extent of use of hypertensives may be mediated by other modernization variables; in this study, a comparison of subjects taking anti-hypertension drugs according

20 M.A. Wojewoda, Transkrypcja zagranicznego dokumentu stanu cywilnego…, s. Ta ostatnia okoliczność traci jednak na znaczeniu wobec coraz częst- szego posługiwania się w

Vragen kunnen bedoeld zijn om te worden beantwoorde door de geïnterviewde, of vragen kunnen tot doel hebben bij goede bronnen te komen via de