PLAN PRACY SZKOŁY NA ROK SZKOLNY 2021/2022

20  Download (0)

Pełen tekst

(1)

PLAN PRACY SZKOŁY

NA ROK SZKOLNY 2021/2022

Wizja szkoły: Szkoła Podstawowa nr 13 w Zielonej Górze szkołą, w której uczniowie kreują własny rozwój, a nauczyciele i rodzice im w tym pomagają.

Misja: Szkoła Podstawowa nr 13 w Zielonej Górze wyposaża każdego ucznia w kompetencje pozwalające na kontynuowanie kariery edukacyjnej i w przyszłości na dobre

funkcjonowanie na europejskim rynku pracy.

(2)

Podstawa planowania pracy szkoły:

a) podstawowe kierunki realizacji polityki oświatowej państwa:

1. Wspomaganie przez szkołę wychowawczej roli rodziny, m.in. przez właściwą organizację zajęć edukacyjnych wychowanie do życia

w rodzinie oraz realizację zadań programu wychowawczo-profilaktycznego.

2. Wychowanie do wrażliwości na prawdę i dobro. Kształtowanie właściwych postaw szlachetności, zaangażowania społecznego

i dbałości o zdrowie.

3. Działanie na rzecz szerszego udostępnienia kanonu edukacji klasycznej, wprowadzenia w dziedzictwo cywilizacyjne Europy,

edukacji patriotycznej, nauczania historii oraz poznawania polskiej kultury, w tym osiągnięć duchowych i materialnych. Szersze i przemyślane wykorzystanie w tym względzie m.in. wycieczek edukacyjnych.

4. Podnoszenie jakości edukacji poprzez działania uwzględniające zróżnicowane potrzeby rozwojowe i edukacyjne wszystkich uczniów,

zapewnienie wsparcia psychologiczno-pedagogicznego, szczególnie w sytuacji kryzysowej wywołanej pandemią COVID-19 w celu zapewnienia dodatkowej opieki i pomocy, wzmacniającej pozytywny klimat szkoły oraz poczucie bezpieczeństwa. Roztropne korzystanie w procesie kształcenia z narzędzi i zasobów cyfrowych oraz metod kształcenia wykorzystujących technologie informacyjno-komunikacyjne.

5. Wdrażanie Zintegrowanej Strategii Umiejętności – rozwój umiejętności zawodowych w edukacji formalnej i pozaformalnej,

w tym uczeniu się dorosłych.

6. Wzmocnienie edukacji ekologicznej w szkołach. Rozwijanie postawy odpowiedzialności za środowisko naturalne.

b) wnioski wynikające z nadzoru pedagogicznego sprawowanego przez dyrektora szkoły:

1. Zwracano większą uwagę na rzetelne i aktywne pełnienie dyżurów.

2. Nadal istnieje konieczność systematycznego uzupełniania dzienników elektronicznych.

3. Podczas pandemii nauczyciele wykazali się wzmożoną troską o swoich wychowanków.

4. Nauczyciele intensywnie szkolili się w zakresie technik nauczania zdalnego oraz przeciwdziałania negatywnym skutkom izolacji.

(3)

c) priorytety zawarte w koncepcji funkcjonowania i rozwoju szkoły:

• Efektywnie budowany jest wizerunek nowej i nowoczesnej szkoły w oparciu o doświadczenie i profesjonalizm wszystkich jej pracowników, uczniów i rodziców.

• Szkoła Podstawowa nr 13 stawia na aktywność i kreatywność uczniów w ich rozwoju, rozwijane są kompetencje kluczowe.

WRZESIEŃ

L. p. ZADANIA ODPOWIEDZIALNI

1. Uroczysta inauguracja roku szkolnego 2021/2022.

Ceremonia pasowania na ucznia klasy pierwszej. KK 1,6,8)

W. Dudziak, A. Witkowska A. Skrzypczak

R. Lisowski Samorząd uczniowski

2. Zapoznanie uczniów z zasadami obowiązującymi w SP 13.

Zapoznanie uczniów z zasadami bezpieczeństwa sanitarnego w szkole w czasie pandemii Covid – 19.

Zapoznanie uczniów klas I-III z regulaminem oraz zasadami funkcjonowania świetlicy szkolnej.

Zapoznanie uczniów z pracownikami szkoły, pomieszczeniami i ich przeznaczeniem. Tworzenie kontraktów klasowych. KK 1,6)

wychowawcy klas świetlica

wychowawcy klas

3. Prelekcje i zajęcia z funkcjonariuszem Policji „Bezpieczna droga do szkoły”. KK 4,6) A. Witkowska

(4)

4. Organizacja Europejskiego Dnia Języków Obcych. KK 2,6,8) EO nauczyciele języków obcych

5. Dzień Chłopaka – 30 września 2021 r. KK 1,6,7) Samorząd Uczniowski

6. Wybory do Małego Samorządu Uczniowskiego dla uczniów klas II – III. KK 1,6,8) W. Kulikowska N. Sternalska

PAŹDZIERNIK

L. p. ZADANIA ODPOWIEDZIALNI

1. Konkurs Geo – Planeta. KK 3,5) EO R. Lisowski

2. Międzynarodowy Miesiąc Bibliotek Szkolnych – pasowanie na czytelnika (klasy pierwsze), działania propagujące czytelnictwo. KK 1,4,5,8)

M. Żurowska, D. Helińska

(5)

3. Dzień nauczyciela.

Dzień Nauczyciela – w podziękowaniu za pracę.

Dzień Edukacji narodowej – Kartka dla emerytowanych nauczycieli KK 1,6,8)

A. Deresz, A.Ciszak

A. Skrzypczak, R. Lisowski Samorząd uczniowski U. Breszyk

4. Warsztaty OGNIK w KMSP dla klas I i in. chętnych z II – III.. KK 1,6,8) A. Witkowska

5. Cudaki – dziwaki wystawa jesiennych kompozycji z materiałów przyrodniczych. “Jesienne kapelusze”, czyli konkurs plastyczny na jesienny kapelusz dla klas I - III. KK 3,8)

M. Sidoruk N. Sternalska

6. Code Week – Europejski Tydzień Kodowania. KK 3,4,5) A. Deresz, A. Ciszak

7. Udział w akcji sadzenia lasu – współpraca z Nadleśnictwem Przytok. KK 6,7) R. Lisowski

8. Akcja „Psu na budę”. KK 1,3,6,7) D. Helińska, E. Zawadzka

G. Klimek – Żołnowski Klub Małego Księcia

9.

Przygotowanie i organizacja szkolnego etapu konkursu przedmiotowego z:

języka polskiego matematyki

języka angielskiego

A. Opala

M. Buziuk, E. Wasielewska A. Skrzypczak

(6)

języka niemieckiego historii

geografii

biologii i chemii fizyki KK 1,2,3) EO

A. Węgrzyn, M. Materna A. Czyżniewska

R. Lisowski I. Wąsicka Ł. Rutkowski

LISTOPAD

L. p. ZADANIA ODPOWIEDZIALNI

1. „Życzliwi są wśród nas” – Dzień życzliwości i tolerancji w naszej szkole. KK 1,6) A. Skrzypczak, R. Lisowski Samorząd uczniowski

2. Zbiórka zniczy na zapomniane groby na Miejskim Cmentarzu Komunalnym.

103 rocznica odzyskania niepodległości – 11 listopada.

Apel z okazji 11 listopada

D. Helińska, E. Zawadzka G. Klimek – Żołnowski Klub Małego Księcia

A. Skrzypczak, R. Lisowski Samorząd uczniowski A. Opala. M. Siwka

(7)

Pamięci tych, co odeszli… kwiaty i znicze na grobach byłych dyrektorów i pod pomnikiem nauczycieli tajnych kompletów. KK 1,6,7)

A. Skrzypczak, R. Lisowski Samorząd uczniowski

3. Dokarmiamy zwierzęta – udział w akcji miejskiej. KK 6,7) Mały SU z W. Kulikowską N. Sternalska

4. Zajęcia plastyczne w BWA dla klas II – III. KK 6,8) A. Witkowska

5. Festiwal piosenki patriotycznej dla klas I – II.KK 6,8)

Wystawa uczniowskich prac plastycznych pt. „Jestem z Polski” dla klas III.

Długa przerwa na czytanie w I – III.

Zbiórka charytatywna dla zakładu opiekuńczego dla niepełnosprawnych dziewcząt i kobiet.

KK 1,6,8)

MSU z W. Kulikowska N. Sternalska

I. Jersz (klasy I – II) E. Mierzejewska

E. Mierzejewska, W. Dudziak

6. Konkurs lekturowy dla uczniów klas IV.KK 1,6,8) EO A. Witkowska

7. Udział w akcji “Bohater ON”. KK 1,6,8) K. Bogusz

8.

Ogólnopolski Konkurs Matematyczny „Alfik” dla uczniów klas IV.

KK 3,5) EO

M. Buziuk

(8)

GRUDZIEŃ

L. p. ZADANIA ODPOWIEDZIALNI

1. Przeprowadzenie akcji „Szlachetna paczka” – radość dzielenia się z innymi.

KK 5,6,7)

A. Ciszak

opiekunowie Małego

i Dużego Samorządu Szkolnego

2. Barbórkowe spotkanie z górnikiem – 4 grudnia 2021 r. KK 6,7) E. Mierzejewska

3. Mikołajkowa Noc Otwartych Drzwi – 3 grudnia 2021 r. KK 1,2,3,4,5,6,7,8) A. Deresz

wszyscy nauczyciele

4. Udział uczniów w Ogólnopolskim Konkursie Krajoznawczym pt. „Poznajemy Ojcowiznę”.

KK 1,3,7) EO

R. Lisowski

5. Rekolekcje/Dni Skupienia. E. Zawadzka

G. Klimek – Żołnowski

6. Szkolne jasełka – zdalne.

Festiwal piosenki świątecznej w językach obcych. KK 1,2,8) EO

A. Kaniuka – Drozdek A. Witkowska

M. Sidoruk, M. Miliczenko A. Skrzypczak

(9)

7. Kiermasz ozdób bożonarodzeniowych. KK 6,8) D. Helińska, E. Zawadzka G. Klimek – Żołnowski Klub Małego Księcia

8. Przedświąteczne spotkania uczniów klas I – III. KK 6,8) wychowawcy klas I – III

9. Udział w uroczystym capstrzyku – 103 rocznica Powstania Wielkopolskiego. KK 6,8) R. Lisowski, A. Skrzypczak

10. Przygotowanie i organizacja egzaminu próbnego klas VIII:

z języka polskiego z matematyki

z języka obcego KK 1,2,3,5) EO

A. Opala E. Minzger

M. Miliczenko, M. Materna

STYCZEŃ

L.p. ZADANIA ODPOWIEDZIALNI

1. Mój grosz na XXIX Finał WOŚP. KK 3,4,6,7) Samorząd uczniowski

wychowawcy klas

(10)

2. Organizacja szkolnego konkursu „Bezpieczeństwo Ruchu Drogowego”. KK 3,6) E. Tront

LUTY

L. p. ZADANIA ODPOWIEDZIALNI

1. Zabawa karnawałowa dla uczniów edukacji wczesnoszkolnej. KK 6,8) wychowawcy klas I – III świetlica

2. Walentynki. KK 6) wychowawcy klas I – III

3. Konkurs recytatorski dla uczniów klas I – III.

KK 1,6,7,8) EO

W. Dudziak – koordynator M. Morawska – Borysewicz A. Witkowska

4. Konkurs Geo – Planeta Plus. KK 3,5) EO R. Lisowski

(11)

5. Szkolny konkurs fotograficzno – plastyczny (foto – kolaż) „Moja szkoła w obiektywie” - wystawa.

KK 8)

J. Budziszewska – Mroczkowska M. Miliczenko

A. Skrzypczak W. Kulikowska

6. Międzynarodowy Dzień Języków Ojczystych. KK 1) A. Opala

A. Kaniuk – Drozdek M. Morawska – Borysewicz

7. Przygotowanie i organizacja egzaminu próbnego klas VIII:

z języka polskiego z matematyki

z języka obcego KK 1,2,3,5) EO

A. Opala

M. Buziuk, E. Minzger M. Miliczenko

8. Organizacja Rejonowego (może wojewódzkiego) Konkursu Przedmiotowego z Chemii.

KK 3,5)

I. Wąsicka, E. Tront

9. Konkurs plastyczny „Maska karnawałowa” dla uczniów klas I – III. KK 6,8) W. Kulikowska

MARZEC

(12)

L. p. ZADANIA ODPOWIEDZIALNI

1. 1. Organizacja pierwszego dnia wiosny. KK 3,5,6) R. Lisowski – koordynator

2. 2. Powitanie wiosny – wycieczka uczniów klas I – III do Świdnicy. KK 6,8) A. Witkowska

3. 3. Dzień Otwartych Drzwi. KK 2,7) wszyscy nauczyciele

4. 4. Udział uczniów klas I – III w przedstawieniu teatralnym w Teatrze Lubuskim. KK 6,8) wychowawcy I – III w swoich klasach

5. 5. Udział uczniów w międzynarodowym konkursie matematycznym „Kangur 2022”.

KK 3,5) EO

E. Wasielewska – koordynator

6. 6. Konkurs Przyrodniczy Klubu Przyrodników w Świebodzinie. KK 3,5) EO I. Wąsicka

7. 7. Dzień Kobiet. KK 6) wychowawcy klas I – III

(13)

8. 8. Finał akcji „Twój grosz pomaga”. KK 3,4,6,7) R. Lisowski, A. Skrzypczak

9. Szkolny konkurs na prezentację multimedialną „Algorytmy matematyczne”. KK 3,4,5) E. Tront, T. Skierski

10. Ogólnopolski Konkurs Geologiczno – Środowiskowy „Nasza Ziemia”.KK 3,5) EO R. Lisowski

11. Przygotowanie i organizacja egzaminu próbnego klas VIII:

z języka polskiego z matematyki

z języka obcego KK 1,2,3,5) EO

A. Kaniuka – Drozdek E. Minzger

E. Lubik, I. Rożek

KWIECIEŃ

L. p. ZADANIA ODPOWIEDZIALNI

1. Udział uczniów w konkursie pt. „Międzynarodowy konkurs Matematyka bez Granic”.

KK 3,5,6,7) EO M. Buziuk – koordynator

(14)

2. 2. Konkurs matematyczny dla edukacji wczesnoszkolnej „Kwiecień z matematyką”. KK 3)

A. Ciszak, I. Jersz W. Kulikowska 3. Szkolny Konkurs Informatyczny – Gry matematyczne w programie Skretch. KK 3,5) EO

Test i egzamin praktyczny na kartę rowerową KK 5,6,7) E. Tront, T. Skierski

4. BIEG z 13 KK 6) M. Kasperowicz, A. Deresz

5. 5. Kiermasz ozdób wielkanocnych. KK 6)

D. Helińska, E. Zawadzka G. Klimek – Żołnowski Klub Małego Księcia 6. 6. Konkurs na wielkanocną pisankę w I – III. KK 6)

N. Sternalska 7.

8.

Misterium Wielkopostne – zdalne. KK 1, 8)

A. Kaniuka – Drozdek M. Siwka, A Witkowska 8. Światowy Dzień Ziemi. KK5,6)

I. Wąsicka, R. Lisowski

9. Świąteczna Kartka wielkanocna dla seniora – warsztaty plastyczne dla klas I – III..KK 6) U. Breszyk

(15)

MAJ

L. p. ZADANIA ODPOWIEDZIALNI

1. Mistrzostwa Miasta Pracowników Oświaty w Siatkówce Plażowej. KK 6,7,8) E. Oraczewska, nauczyciele wychowania fizycznego 2. Organizacja Przeglądu Zespołów Tanecznych dla uczniów szkół podstawowych regionu

zielonogórskiego. KK 1,4,5,6,7,8) K. Jagiełowicz

D. Łukaszczyk – Skafiriak

3. Kto czyta nie błądzi – cykl konkursów. KK 1,5) EO M. Żurowska, D. Helińska

4. Dzień Zwycięstwa – wyjazd do Jednostki wojskowej w Czerwieńsku. KK 6,7) A. Deresz

5. Konkurs recytatorski dla klas I – III w języku angielskim i niemieckim “Kids World”,

“Die Kinderwelt” KK 1,6,7,8) EO

nauczyciele języków obcych M. Miliczenko – koordynator

6. Przygotowanie i organizacja egzaminu klas VIII:

z języka polskiego z matematyki

z języka obcego KK 1,2,3,5) EO

M. Morawska – Borysewicz E. Minzger

A. Skrzypczak, M. Materna

CZERWIEC

(16)

L. p. ZADANIA ODPOWIEDZIALNI

1. Dzień Dziecka Dniem Sportu. KK 6) M. Kasperowicz – koordynator

2. 2. Szkolny konkurs krajoznawczo – historyczny „Czy znasz swoje miasto?” KK 6,8) EO R. Lisowski

3. 3. Wymiana ze szkołą partnerską w Cottbus. KK 2,6,7) EO I. Rożek

4. Konkurs pływacki dla uczniów klas II. KK 6) nauczyciele wyjeżdżający na

basen z klasami II we współpracy z CRS

5. Bal klas ósmych. KK 6,7,8) I. Rożek – koordynator

6. Tydzień na wesoło.KK 6,7,8) W. Kulikowska

R. Lisowski

CAŁY ROK

(17)

L. p. ZADANIA ODPOWIEDZIALNI

1. Udział uczniów w projekcie „Lepsza szkoła” (GWO)klasy IV – V i VII – VIII.

KK 3,4,5) EO

M. Buziuk, E. Minzger E. Wasielewska

A. Kaniuka – Drozdek M. Morawska – Borysewicz

2. Pory Roku z SP13” – Festiwal Przedszkolnych Talentów – 3 etapy „Dzisiaj Przedszkolaki Jutro Pierwszaki” – festiwal talentów sportowych, artystycznych, naukowych, Potyczki Dorosłych Przedszkolaków jako podsumowanie (jesień, zima ,wiosna, lato). KK 1,3,4,5,6,7)

W. Dudziak – koordynator A. Deresz, E. Hałun świetlica

3. Udział uczniów w projekcie Świat Nauki – nowe standardy edukacji w szkołach zielonogórskiego Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego. KK 3,5) EO

E. Minzger

R. Lisowski, I. Wąsicka

Udział uczniów w Olimpiadzie Matematycznej Juniorów. E. Minzger – koordynator

4. Wymiana pocztówkowa (ogólnopolska, międzynarodowa). KK 8) nauczyciele języków obcych

5. Współpraca ze szkołami partnerskimi w Cottbus oraz z Ukrainy. KK 2,6) I. Rożek

(18)

6. Udział uczniów w warsztatach w Centrum Przyrodniczym przy ul. Dąbrowskiego w Zielonej Górze. KK 3,4,5) EO

A. Mogilnicka

7. Wystawy tematyczne w bibliotece szkolnej. KK 5,8) M. Żurowska, D. Helińska

8. Obsługa informatora elektronicznego na II piętrze. KK 4) R. Lisowski

9. Obsługa radiowęzła szkolnego. KK 4,6,8) R. Lisowski

10. Aktualizowanie szkolnej strony internetowej i na Facebooku. KK 1,3,4,6) K. Jagiełowicz

11. Szkolna strona internetowa FUNPAGE na FB. KK 4,6) K. Bogusz, M. Sidoruk

A. Witkowska , M. Różańska E. Mierzejewska

12. Szkolenia w zespołach i indywidualne dotyczące obsługi dziennika elektronicznego VULCAN.

KK 1,3,4,5)

E. Tront, T. Skierski

13. Warsztaty z obsługi aplikacji Microsoft Office 365 i Teams. KK 1,3,4,5) E. Tront, T. Skierski

(19)

14. Współpraca SP13 z Towarzystwem Pamięci Powstania Wielkopolskiego, PCK i Nadleśnictwem Przytok. KK 6,7)

R. Lisowski

15. Udział uczniów w konkursach PCK, LOP i in. KK 6,7) Prowadzenie szkolnego ogródka botanicznego KK 5,7)

I. Wąsicka

I. Wąsicka, E. Hałun

16. Wzmacnianie pozytywnego wizerunku szkoły w mediach. KK 1,7) A. Witkowska

17. Szkolna galeria wystaw i działań artystycznych. KK 8) J. Budziszewska – Mroczkowska

18. Wyjścia do muzeum, teatru, kina, filharmonii, WiMBP, Mediateki Zielonogórskiej, BWA.

(z uwzględnieniem reżimu sanitarnego)

Wyjścia do filharmonii uczniów klas I – III. KK 6,8)

M. Morawska – Borysewicz koordynator

W. Dudziak – koordynator

Legenda:

KK - kompetencje kluczowe :

KK 1) porozumiewanie się w języku ojczystym KK 2) porozumiewanie się w językach obcych

KK 3) kompetencje matematyczne i podstawowe kompetencje naukowo-techniczne KK 4) kompetencje informatyczne

KK 5) umiejętność uczenia się

(20)

KK 6) kompetencje społeczne i obywatelskie KK 7) inicjatywność i przedsiębiorczość KK 8) świadomość i ekspresja kulturalna

EO – zadanie w ramach programu LKO – Egzamin Ósmoklasisty

Plan pracy szkoły został przedstawiony i zatwierdzony na Radzie Pedagogicznej 14 września 2021 r.

Obraz

Updating...

Cytaty

Powiązane tematy :