• Nie Znaleziono Wyników

REGULAMIN REKRUTACJI DZIECI DO PRZEDSZKOLA W IZDEBNIKU na rok szkolny 2022/2023

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2022

Share "REGULAMIN REKRUTACJI DZIECI DO PRZEDSZKOLA W IZDEBNIKU na rok szkolny 2022/2023"

Copied!
6
0
0
Pokaż więcej ( Stron)

Pełen tekst

(1)

1 REGULAMIN REKRUTACJI DZIECI DO PRZEDSZKOLA W IZDEBNIKU

na rok szkolny 2022/2023

Zasady prowadzenia postępowania rekrutacyjnego na rok szkolny 2022/2023 zostały opracowane na podstawie następujących aktów prawnych:

1) Ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe ((Dz. U. z 2021 r. poz. 1082) 2) Uzgodnienia z Wójtem Gminy Lanckorona z dnia 31 stycznia 2022 r.

3) Statutu Przedszkola.

Rozdział I Postanowienia ogólne

§ 1.

1. Rekrutacja do przedszkola odbywa się w oparciu o zasadę powszechnej dostępności, na podstawie karty zgłoszenia dziecka do przedszkola.

2. Postępowanie rekrutacyjne przeprowadza się co roku na kolejny rok szkolny na wolne miejsca.

3. Rodzice /opiekunowie prawni/ dzieci uczęszczających do przedszkola corocznie składają

„Deklarację o zamiarze kontynuowania wychowania przedszkolnego” w danym przedszkolu, na kolejny rok szkolny, w terminie 7 dni poprzedzających termin rozpoczęcia rekrutacji ustalony przez organ prowadzący.

4. Zapisy dla dzieci starających się o przyjęcie do przedszkola dokonuje się poprzez wypełnienie i złożenie „Wniosku o przyjęcie do przedszkola”.

5. Rodzice /opiekunowie prawni/ zobowiązany są złożyć wypełnioną „Deklarację o zamiarze kontynuowania wychowania przedszkolnego” lub „Wniosek o przyjęcie dziecka do przedszkola samorządowego” w nieprzekraczalnym terminie podanym do wiadomości w okresie rekrutacji.

6. Dopuszcza się możliwość zapisania dziecka do przedszkola w ciągu roku szkolnego w przypadku wolnego miejsca.

7. Do przedszkola przyjmowane są dzieci od początku roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym dziecko kończy 3 lata, do końca roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym dziecko kończy 7 lat.

8. Dziecko w wieku 6 lat obowiązane jest odbyć roczne przygotowanie przedszkolne w przedszkolu, oddziale przedszkolnym w szkole podstawowej lub innej formie wychowania przedszkolnego.

Obowiązek ten rozpoczyna się z początkiem roku szkolnego (1 września), w którym dziecko kończy 6 lat. Przedszkole zapewnia dzieciom 6 letnim realizację rocznego obowiązkowego przygotowania przedszkolnego.

9. W przypadku dzieci posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego oraz odroczenie od obowiązku szkolnego, wychowaniem przedszkolnym może być objęte dziecko w wieku powyżej 7 lat, nie dłużej jednak jak do końca roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym dziecko kończy 9 lat.

10. Liczba miejsc jest ustalona w projekcie organizacyjnym przedszkola i ze względów bezpieczeństwa dzieci nie może być zwiększona.

11. W przypadku zgłoszenia się liczby dzieci przekraczającej ilość miejsc, dyrektor powołuje Komisję Rekrutacyjną.

12. Kolejność składania wniosków w przedszkolu nie ma wpływu na przyjęcie kandydata do placówki.

(2)

2 Rozdział II

Zadania dyrektora przedszkola

§ 2.

1. Wydaje zarządzenie w sprawie terminów postępowania rekrutacyjnego, terminów składania dokumentów oraz terminów postępowania uzupełniającego – w uzgodnieniu z Wójtem Gminy.

2. Przyjmuje deklarację rodzica o kontynuowaniu przez dziecko wychowania przedszkolnego w przedszkolu, w terminie 7 dni poprzedzających termin rozpoczęcia postępowania rekrutacyjnego.

3. Wydaje zarządzenie w sprawie określenia kryteriów naboru obowiązujących drugim etapie postępowania rekrutacyjnego, wraz z liczbą punktów za poszczególne kryteria – w uzgodnieniu z Wójtem Gminy.

4. Przyjmuje wnioski o przyjęcie do przedszkola na wolne miejsca.

5. Wydaje zarządzenie w sprawie powołania komisji rekrutacyjnej, wyznacza jej przewodniczącego

6. Przeprowadza postępowanie rekrutacyjne uzupełniające na wolne miejsca w przedszkolu.

7. Jest organem odwoławczym od decyzji komisji rekrutacyjnej.

8. Powiadamia rodziców, prawnych opiekunów dziecka o skreśleniu dziecka z listy przyjętych do przedszkola w przypadku nie podpisania umowy o świadczenie usług przez przedszkole w wyznaczonym terminie poprzez wywieszenie listy przyjętych dzieci na tablicy ogłoszeń.

9. Powiadamia organ prowadzący o sytuacji nieprzyjęcia dziecka do przedszkola

Rozdział III Zasady rekrutacji

§ 3.

1. Za rekrutację do przedszkola lub oddziału przedszkolnego odpowiada dyrektor placówki.

2. Jeżeli liczba kandydatów do przedszkola nie przekracza liczby miejsc wolnych w przedszkolu o przyjęciu dzieci decyduje dyrektor.

3. Jeżeli liczba kandydatów do przedszkola przekracza liczbę miejsc wolnych w przedszkolu, o przyjęciu decyduje komisja powołana przez dyrektora przedszkola.

4. Wnioski złożone po terminie nie będą rozpatrywane.

5. Wnioski niekompletne, wypełnione nieprawidłowo pozostawia się bez rozpoznania.

6. Kwalifikowanie dzieci do oddziału przedszkolnego odbywa się na podstawie uzyskanej liczby punktów rekrutacyjnych, zgodnie z listą preferencji.

7. Liczba punktów rekrutacyjnych uzyskana w oddziale przedszkolnym jest sumą wartości punktowych kryteriów zaznaczonych we wniosku.

8. Godziny pobytu dziecka w oddziale przedszkolnym zadeklarowane we wniosku są wiążące.

Dopuszcza się zmiany tylko w szczególnych przypadkach.

(3)

3 9. Harmonogram postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego.

10. Procedura rekrutacyjna składa się z dwóch etapów:

1) Na pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego pod uwagę brane są kryteria ustawowe:

a) wielodzietność rodziny kandydata – 20 pkt.

b) niepełnosprawność kandydata– 20 pkt.

c) niepełnosprawność jednego z rodziców kandydata – 20 pkt.

d) niepełnosprawność obojga rodziców kandydata – 20 pkt.

e) niepełnosprawność rodzeństwa kandydata – 20 pkt.

f) samotne wychowywanie kandydata w rodzinie – 20 pkt.

g) objęcie kandydata pieczą zastępczą – 20 pkt.

2) Spełnianie powyższych kryteriów należy potwierdzić stosownym dokumentem, ustalonym w ustawie o systemie oświaty, a także wymienionym we wniosku o przyjęcie do placówki.

Wymienione wyżej kryteria posiadają jednakową wartość.

3) Na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego, w przypadku równorzędnych wyników uzyskanych na pierwszym etapie lub jeżeli po zakończeniu tego etapu dana placówka nadal dysponuje wolnymi miejscami, na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego brane są pod uwagę kryteria określone przez organ prowadzący w Uzgodnieniu z dnia 31 stycznia 2022 r.

11. Kryteria obowiązujące w postępowaniu rekrutacyjnym oraz liczba punktów możliwych do uzyskania za poszczególne kryteria:

12. Jeżeli po zakończeniu postępowania rekrutacyjnego w przedszkolu lub oddziale przedszkolnym w szkole podstawowej pozostaną wolne miejsce, przeprowadza się postępowanie rekrutacyjne uzupełniające.

13. Komisja rekrutacyjna.

1) Dyrektor Przedszkola powołuje Komisję Rekrutacyjną 2) W skład Komisji Rekrutacyjnej wchodzą:

Lp. Nazwa kryterium Liczba

punktów 1 Dziecko obojga rodziców pracujących/studiujących. 10 2 Dziecko korzysta z pełnej oferty przedszkolnej (trzy godziny i więcej

ponad podstawę programową)

8 3 Kontynuacja edukacji przedszkolnej w danym przedszkolu/ oddziale

przedszkolnym przez rodzeństwo kandydata ubiegającego się o przyjęcie do przedszkola/oddziału przedszkolnego

6

4 Dziecko wychowuje się w rodzinie objętej pomocą społeczną 4 5 Dzieci urodzone w 2014 r., które wcześniej nie były objęte edukacją

przedszkolna

3 6 Dziecko ze wskazaniami z Poradni Psychologiczno- Pedagogicznej 3

(4)

4 a) przewodniczący komisji powołany przez dyrektora przedszkola,

b) dwóch przedstawicieli rady pedagogicznej przedszkola.

Rozdział IV

Zadania Komisji Rekrutacyjnej i przewodniczącego komisji

§ 4.

1. Komisja:

1) Przeprowadza postępowanie rekrutacyjne, czyli dokonuje weryfikacji spełniania przez kandydatów warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu Rekrutacyjnym.

a) zapoznaje się z wnioskami o przyjęcie do przedszkola i załączonymi do nich dokumentami

b) sporządza protokół z postępowania rekrutacyjnego.

2) Do protokołów postępowania rekrutacyjnego załącza się w szczególności:

a) listę zweryfikowanych wniosków o przyjęcie do przedszkola oraz informację o podjętych czynnościach, o których mowa w art. 20t ust. 7 ustawy, czyli o sytuacji żądania dokumentów potwierdzających okoliczności zawarte w oświadczeniach, o których mowa w § 5 lub sytuacji zwrócenia się do Wójta Gminy Lanckorona o potwierdzenie okoliczności zawartych w oświadczeniach.

b) informację o liczbie punktów przyznanych poszczególnym kandydatom po przeprowadzeniu postępowania rekrutacyjnego

c) listę kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych d) listę kandydatów przyjętych i kandydatów nie przyjętych.

3) Prace komisji rekrutacyjnej są prowadzone, jeżeli w posiedzeniu komisji bierze udział co najmniej 2/3 osób wchodzących w skład komisji.

4) Osoby wchodzące w skład komisji rekrutacyjnej są obowiązane do nieujawniania informacji o przebiegu posiedzenia komisji i podjętych rozstrzygnięciach, które mogą naruszać dobra osobiste kandydata lub jego rodziców, a także nauczycieli i innych pracowników przedszkola.

2. Przewodniczący Komisji:

1) Umożliwia członkom komisji zapoznanie się z wnioskami o przyjęcie do przedszkola i załączonymi do nich dokumentami

2) Ustala dni i godziny posiedzeń komisji 3) Zwołuje i prowadzi posiedzenia komisji

4) Może zwoływać posiedzenia komisji poza ustalonymi dniami i godzinami posiedzeń komisji.

5) Może żądać dokumentów potwierdzających okoliczności zawarte w oświadczeniach rodziców i wyznaczać termin na realizację żądania

6) Może zwrócić się do Wójta Gminy Lanckorona o potwierdzenie okoliczności wskazanych w oświadczeniach.

7) Sprawdza dokumenty przedstawione przez rodziców /prawnych opiekunów/ pod względem formalnym i rzeczowym.

8) Sporządza na posiedzenie komisji wykaz wniosków dzieci z podziałem na grupy wiekowe.

9) Nadzoruje pod względem merytorycznym prawidłowości sporządzania dokumentacji przez komisję, a w tym;

a) składania podpisów przez członków Komisji,

(5)

5 b) składania oświadczeń w sprawie nieujawniania informacji o przebiegu

posiedzenia komisji i podjętych rozstrzygnięciach, c) protokołowania posiedzenia w czasie jego trwania;

10) Wywiesza listy dzieci zakwalifikowanych i nie zakwalifikowanych, przyjętych i nie przyjętych do przedszkola zgodnie z harmonogramem rekrutacji.

Rozdział V Procedura odwoławcza

§ 5.

1. W terminie 7 dni od podania do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych, rodzic/opiekun prawny może wystąpić do Komisji Rekrutacyjnej z pisemnym wnioskiem o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia dziecka do przedszkola.

2. Uzasadnienie sporządza Komisja rekrutacyjna w terminie 5 dni od dnia wystąpienia z wnioskiem o uzasadnienie.

3. Rodzic/opiekun prawny kandydata, terminie 7 dni od dnia otrzymania uzasadnienia może wnieść do dyrektora szkoły odwołanie od rozstrzygnięcia Komisji Rekrutacyjnej. Odwołanie składa się w formie pisemnej.

4. Dyrektor szkoły rozpatruje odwołanie od rozstrzygnięcia Komisji Rekrutacyjnej w terminie 7 dni od dnia otrzymania odwołania.

5. Na rozstrzygniecie dyrektora służy skarga do sądu administracyjnego.

Rozdział VI

Ochrona danych osobowych i wrażliwych zgromadzonych dla postępowania rekrutacyjnego

§ 6.

1. Administratorem danych zgromadzonych dla potrzeb postępowania rekrutacyjnego jest przedszkole.

2. Podstawą przetwarzania danych jest pisemna zgoda wyrażona przez rodzica lub opiekuna prawnego.

3. Wnioski zwane kartami zapisu dziecka do przedszkola, są opatrzone klauzulą o wyrażeniu zgody na udostępnienie i przetwarzanie danych osobowych dla potrzeb postępowania rekrutacyjnego.

4. Pracownik upoważniony przez dyrektora do gromadzenia wniosków i ich procedowania ma stosowne upoważnienie, załączone do teczki akt osobowych.

5. Wnioski kandydatów przyjętych i dołączona do nich dokumentacja są przechowywane do końca okresu pobytu dziecka w przedszkolu.

6. Wnioski kandydatów nieprzyjętych są przechowywane przez okres roku , pod warunkiem, że nie toczy się postępowanie w sądzie administracyjnym w związku ze skargą.

(6)

6 Rozdział VII

Postanowienia końcowe

§ 7.

1. Zmiany do Regulaminu wprowadzane są na zasadach obowiązujących przy jego wprowadzaniu.

2. Terminy postępowania rekrutacyjnego, terminy składania dokumentów oraz terminy postępowania uzupełniającego określa w Wójt Gminy Lanckorona.

Cytaty

Powiązane dokumenty

W przedszkolu przechowuje się, zgromadzone w celach postępowania rekrutacyjnego, dane osobowe kandydatów a także dokumentację postępowania rekrutacyjnego: dzieci przyjętych – nie

Rodzice chcący uczestniczyć w postępowaniu uzupełniającym, którego dziecko znajduje się na liście kandydatów nieprzyjętych, składa wniosek oraz podpisuje oświadczenia

a) dwóch lub więcej tytułów finalisty konkursu z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych objętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej – przyznaje się

1.Zasady rekrutacji mają zastosowanie do Przedszkola Publicznego w Świlczy, do którego w pierwszej kolejności przyjmowane są dzieci zamieszkałe w Świlczy, następnie na

 uzyskanie w zawodach wiedzy będących konkursem albo turniejem, o zasięgu ponadwojewódzkim lub wojewódzkim, przeprowadzanymi zgodnie z przepisami wydanymi na

Pod pojęciem „ dziecka matki lub ojca samotnie je wychowującego” uważa się jednego z rodziców albo opiekuna prawnego samotnie zamieszkałego/zameldowanego

Wyniki postępowania rekrutacyjnego podaje się do publicznej wiadomości w formie listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych,

 w przypadku kandydatów do szkoły prowadzącej kształcenie w zawodzie, dla którego podstawa programowa kształcenia w zawodzie szkolnictwa branżowego przewiduje

Rodzice/prawni opiekunowie zamieszkali poza Gminą Zbrosławice, mogą ubiegać się o przyjęcie dziecka do przedszkola/ oddziału przedszkolnego/punktu

d) sporządzanie uzasadnień odmowy przyjęcia dziecka. W terminie 7 dni od podania do publicznej wiadomości listy dzieci przyjętych i nieprzyjętych, rodzic dziecka może

g) objęcie kandydata pieczą zastępczą (dokument poświadczający objęcie dziecka pieczą zastępczą zgodnie z ustawą z dnia 9 czerwca 2011r.. Oświadczenia składa

7. Do postępowania uzupełniającego stosuje się przepisy niniejszego regulaminu. W pracach komisji jako obserwatorzy mogą brać udział przedstawiciele Organu Prowadzącego

g) objęcie kandydata pieczą zastępczą (dokument poświadczający objęcie dziecka pieczą zastępczą zgodnie z ustawą z dnia 9 czerwca 2011r. Oświadczenia

11. kandydatach – należy przez to rozumieć dziecko zapisane przez rodziców do żłobka w okresie postępowania rekrutacyjnego. § 8 regulaminu określa szczegółowy

a) do oddziału dwujęzycznego przyjmuje się kandydatów na zasadach określonych w ust. 5 pod warunkiem, że uzyskali pozytywny wynik ze sprawdzianu uzdolnień kierunkowych.

5) kandydat ubiegający się o przyjęcie do szkoły, składając dokumenty, posługuje się kopiami świa- dectwa ukończenia szkoły podstawowej i zaświadczenia o szczegółowych

Zasady pierwszeństwa przyjęcia dziecka do żłobka i możliwość uzyskania maksymalnej liczby punktów wynikają z treści statutu żłobka stanowiącego załącznik do

Świadoma/świadomy jestem, że w przypadku złożenia oświadczenia zawierającego nieprawdziwe informacje, dziecko może zostać skreślone z listy przedszkolaków. (data i czytelny

z wnioskiem. Uzasadnienie zawiera przyczyny odmowy przyjęcia, w tym najniższą liczbę punktów, która uprawniała do przyjęcia, oraz liczbę punktów, którą

Komisja rekrutacyjna w terminie do 5 dni od daty wpłynięcia wniosku rodzica sporządza pisemne uzasadnienie odmowy przyjęcia dziecka do przedszkola, w tym najniższą liczbę

Postępowanie rekrutacyjne do przedszkola przeprowadza komisja rekrutacyjna (co najmniej 3 osobowa) , powołana zarządzeniem przez dyrektora. W skład komisji rekrutacyjnej

4.. W przypadku równorzędnych wyników uzyskanych na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego Komisja Rekrutacyjna będzie brała pod uwagę datę urodzenia dziecka w

W przypadku gdy kandydat ma więcej niż jedno szczególne osiągnięcie z takich samych zawodów wiedzy, artystycznych i sportowych na tym samym szczeblu oraz z