• Nie Znaleziono Wyników

Sytuacja demograficzna osób starszych i konsekwencje starzenia się ludności Polski w świetle prognozy na lata

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2022

Share "Sytuacja demograficzna osób starszych i konsekwencje starzenia się ludności Polski w świetle prognozy na lata"

Copied!
6
0
0
Pokaż więcej ( Stron)

Pełen tekst

(1)

Sytuacja demograficzna osób starszych i konsekwencje starzenia się ludności Polski w świetle prognozy na lata 2014-2050

Według ustaleń Światowej Organizacji Zdrowia (WHO) przyjmuje się podział na:

• fazę wieku starszego od 60 do 74 lat,

• fazę wieku starego od 75 do 90 lat,

• fazę głębokiej starości – ponad 90 lat Przebieg procesu starzenia:

starzenie zwyczajne (naturalne) – proces starzenia zachodzący bez współistnienia chorób. Przebiega z widocznymi i odczuwalnymi stratami, deficytami, bez widocznej patologii:

• zmniejszenie aktywności biologicznej komórek,

• spowolnienie procesów regeneracyjnych,

• spadek zdolności adaptacyjnych i odporności na stres.

starzenie pozytywne (succesfull aging) – przebieg procesu starzenia wolniejszy od spodziewanego, najbardziej optymalny z możliwych przebiegów starzenia:

• wolny od patologii,

• kształtowany pozytywnie przez uwarunkowania zewnętrzne,

• minimalnych deficytach fizjologicznych, psychologicznych i społecznych przypisywanych wiekowi chronologicznemu.

starzenie patologiczne (niepomyślne) – proces starzenia, któremu towarzyszą choroby. Wyraża się w wyraźnym spadku funkcji narządowych w wyniku nakładających się chorób, które w konsekwencji prowadzą do przedwczesnej śmierci.

Demograficzne aspekty starzenia się

Starzenie się ludności oznacza – zgodnie ze stosowaną w demografii definicją – zwiększanie odsetka osób starszych przy jednoczesnym zmniejszaniu odsetka dzieci. Istnieje wiele miar i klasyfikacji stopnia zaawansowania starzenia populacji takich, jak struktura ludności w podziale na biologiczne grupy wieku, udział ludności w wieku 65 lat i więcej w populacji ogółem czy mediana wieku ludności. Relacje ilościowe między podstawowymi grupami wieku ludności (0-14 lat – „dzieci”, 15-64 lat – „dorośli”, 65 lat i więcej – „starsi”) pozwalają określić istniejące w społeczeństwie relacje międzypokoleniowe oraz ocenić poziom starości demograficznej.

Mediana wieku ludności – miara określająca najmniejszy wiek, którego nie osiągnęła połowa roczników badanego społeczeństwa, a która została przekroczona przez drugą połowę. Mediana w Polsce wynosiła np. 37,3 w 2007, 41,4 w 2020. Ponad 22% proc. całej populacji Polski stanowią ludzie po 60. roku życia. W 2050 roku będzie to już ponad 40%.

(2)

O „starości demograficznej społeczeństwa” (wg ONZ) mówimy, gdy w populacji jest co najmniej 7%

ludzi w wieku powyżej 65 lat. W Polsce ten próg został przekroczony. Wg GUS w roku 2010 było u nas 5,1 mln osób w wieku powyżej 65 lat – to niemal 14% społeczeństwa.

W 38,5 milionowej Polsce w końcu 2014 r. 8,5 mln osób miało 60 lat i więcej. To ponad 22% całej populacji. W 2050 r. ludzi po sześćdziesiątce ma być ponad 40%.

Z opracowanej w 2014 r. prognozy GUS wynika, że do 2050 r. ubędzie ponad 4,5 mln Polaków, natomiast wzrośnie zarówno liczba jak i odsetek osób w wieku ponad 60 lat. Urząd szacuje, że w 2025 r. po 60r.ż. będzie ponad 10 mln. osób, czyli prawie 28% wszystkich, w 2035 r. już 11,4 mln (32% w 2050 r. - ich udział wzrośnie do ponad 40% (13,7 mln)

Od 1989 r. udział osób w wieku co najmniej 60 lat w ogólnej populacji wzrósł o 7,5 punktu

procentowego - z 14,7% w 1989 r. do 22,2% w 2014 r. W tym samym czasie - odsetek dzieci i młodzieży zmniejszył się o ponad 12 p.proc. – z prawie 30% do 18%.

W końcu 2014 r. osoby po sześćdziesiątce stanowiły prawie jedną czwartą mieszkańców miast, na wsiach było ich zdecydowanie mniej; niespełna 20% mieszkańców.

Według GUS liczba ludzi po 60r.ż. będzie bardzo dynamicznie rosnąć dlatego, że wiek ten osiągną osoby urodzone w drugiej połowie lat 50. ub. wieku, czyli najliczniejsze roczniki w całym okresie powojennym.

Np. osób urodzonych w 1956 r. jest obecnie ok. 580 tys. i to właśnie w 2016 roku przekroczyły 60 lat.

Równie licznymi rocznikami są urodzeni w latach 60. ub. wieku (obecnie roczniki te liczą po ok. 530-480 tys. osób.) Tymczasem - jak podaje GUS - w ostatnich latach rodzi się mniej niż 400 tys. dzieci rocznie.

Wśród osób w starszym wieku pod koniec 2014 r. najliczniejszą grupę - prawie jedną trzecią stanowiły osoby 60-64-letnie. Z danych GUS wynika, że w ciągu 25 lat – ich liczebność wzrosła o blisko połowę.

Jednak najwyższe tempo przyrostu dotyczyło osób w wieku co najmniej 80 lat, ich udział w ogólnej liczbie ludności Polski choć niewielki, ale podwoił się – z niespełna 2% w 1989 r. do 4% w 2014 r. w końcu 2014 r. ludzi liczących ≥ 80 lat było w Polsce ponad 1,5mln.

(3)

Wśród ludzi starszych większość stanowią kobiety (59%) - na 100 mężczyzn przypada ich 143 (dla całej ludności Polski wskaźnik feminizacji wynosi 107). Rosnący wraz z wiekiem udział kobiet w populacji jest konsekwencją nadumieralności mężczyzn i zróżnicowania parametrów trwania życia – kobiety osiągające wiek 60 lat mają przed sobą o ponad 5 lat więcej dalszego trwania życia niż mężczyźni.

Przewaga kobiet wzrasta wraz z wiekiem, np. w grupie 60-64 lata kobiety stanowią 54% zbiorowości i współczynnik feminizacji wynosi 125, a wśród osób co najmniej 80-letnich już 70% to kobiety i na 100 mężczyzn przypada ich 228.

Z prognozy do 2050 r. wynika, że w tej perspektywie wystąpi znaczne zmniejszenie liczby dzieci (w wieku 0-14 lat) i osób dorosłych (w wieku 15-59), natomiast zwiększy się liczba i udział osób w wieku co najmniej 60 lat. GUS spodziewa się, że do 2050 r. wzrośnie odsetek ludzi > 60r.ż. o prawie 19 p. proc. (w miastach o 19,3 p.proc. oraz o 18,7 na wsi). W rezultacie udział osób starszych w populacji mieszkańców Polski zwiększy się z 21,5% w 2013 r. (8,3 mln) do 40,4% (13,7 mln) w 2050 r.

Liczebność tej zbiorowości zwiększy się w skali kraju o 5,4 mln w 2050 r., ale znaczący wzrost liczby osób starszych wystąpi już w pierwszych latach prognozy, ponieważ populację ludzi starszych będą zasilały bardzo liczne roczniki wyżu urodzeń z lat 50 i 60-tych ub. wieku. Przebieg zmian liczebności subpopulacji w wieku 60 lat i więcej pokrywa się z występowaniem wyżów i niżów urodzeń notowanych w drugiej połowie ubiegłego stulecia.

Po 2020 r. dynamika spadnie aż do roku 2030, po czym znów nastąpi zwiększenie liczby ludzi starszych, bo w wiek starości wejdą roczniki 1975-1985. W 2050 r. liczba osób w wieku 60 lat i więcej będzie stanowiła 165,2 proc zasobów z 2013 r. w miastach 148,3 % i 196,5 % – na terenach wiejskich.

Konsekwencje starzenia się struktury populacji

Starzenie populacji znajdzie odzwierciedlenie w zmianach struktury ludności według funkcjonalnych grup wieku. Przewiduje się:

 niekorzystne zmiany w populacji kobiet w wieku prokreacyjnym,

 niekorzystne zmiany w grupie dzieci i młodzieży w wieku do 24 lat,

 niekorzystne zmiany w podziale na ekonomiczne grupy wieku

– zmniejszenie potencjalnych zasobów pracy, wzrost liczby ludności w wieku emerytalnym.

W prognozowanym okresie populacja kobiet w wieku rozrodczym (15-49 lat) zmniejszy się z 9,3 mln w 2013 r. do 5,8 mln w 2050 r. W 2013 r. kobiety w wieku 15-49 lat stanowiły zarówno w miastach jak i na wsi około 24% populacji, w końcu okresu prognozy będzie to jedynie 17%. Jednocześnie będziemy obserwować niekorzystne zmiany relacji pomiędzy udziałami poszczególnych grup wieku

prokreacyjnego kobiet, powodujące zaawansowanie procesu starzenia się potencjalnych matek.

Przewidywane, niesprzyjające zmiany w liczbie i strukturze zbiorowości kobiet będą przyczyną trwałego spadku liczby urodzeń do 2050 r., co przyniesie w następstwie zmniejszenie populacji dzieci i młodzieży w wieku do 24 lat.

(4)

W liczbach bezwzględnych – do 2050r. zbiorowość dzieci i młodzieży skurczy się o około 3,5 mln.

Najlepiej proces zmian obrazuje odniesienie wartości w końcu horyzontu prognozy do wejściowego 2013r. W 2050 r. osoby w wieku 0-24 lata będą stanowiły 67% zasobów z roku bazowego. W miastach relatywne ubytki będą większe niż na wsi; w końcu okresu prognozy wielkość populacji mieszkańców miast w wieku do 24 lat będzie stanowiła 64% zasobu z 2013 r., a na wsi – 71%. Nastąpią istotne zmiany liczebności poszczególnych grup wieku według klasyfikacji uwzględniającej różne etapy edukacji, szczególnie w grupie dzieci w wieku przedszkolnym oraz potencjalnych studentów.

W ujęciu według ekonomicznych grup wieku wszystkie spodziewane kierunki zmian wielkości i udziału poszczególnych zbiorowości (w wieku przedprodukcyjnym, produkcyjnym oraz poprodukcyjnym) są zbliżone do wcześniej opisanych zjawisk, występujących dla biologicznych grup wieku (0-14, 15-64, 65 lat i więcej). Na przewidywane zmiany wielkości i struktury populacji osób w wieku produkcyjnym niemobilnym i poprodukcyjnym (45 i więcej lat) bardzo silnie oddziałuje występowanie wyżów i niżów demograficznych w przeszłości.

W prognozowanym okresie spodziewany jest pokaźny, ciągły ubytek ludności w wieku

przedprodukcyjnym – o ponad 2 mln. Zmiany te nie są równomiernie rozłożone w czasie: w ciągu 15 lat – między rokiem 2025 a 2040 liczba osób w wieku 0-17 lat zmniejszy się o ponad 1,2 mln, natomiast w ciągu pierwszej i ostatniej dekady objętej prognozą ubytek będzie zdecydowanie mniejszy.

Podobne tendencje można zaobserwować w kształtowaniu się liczebności populacji w wieku

produkcyjnym mobilnym (tj. w grupie 18-44 lata). Do 2050 r., spodziewany jest spadek wielkości tej populacji o 6 milionów, w tym o 4,1 mln w miastach, przy czym zmiany przybiorą na sile w latach 2020- 2035. Wśród ludności w wieku produkcyjnym niemobilnym w kolejnych okresach będą występowały zmiany rozmiaru populacji w obu kierunkach – przyrost lub ubytek. Liczba osób w wieku niemobilnym będzie wzrastała aż do 2035-2040 r. Na obszarach miejskich ta grupa ludności osiągnie maksymalne rozmiary już około 2035 r. (6,9 mln), a w późniejszych latach jej wielkość zmniejszy się do 5,3 mln. Na wsi liczba osób w wieku produkcyjnym niemobilnym będzie największa w 2040 r. (5,1 mln).

Zmiany rozmiarów populacji w wieku uprawniającym do emerytury

Zmiany wielkości grupy osób w wieku emerytalnym w największym stopniu są „obciążone” falowaniem wynikającym z występowania w II połowie ubiegłego stulecia okresów wysokich urodzeń, a następnie ich spadku. Do 2030 r. liczba osób w wieku poprodukcyjnym w miastach (według przepisów nowej ustawy emerytalnej) zwiększy się do 5,3 mln. W następnych latach – do 2040 r. oczekiwany jest niewielki ubytek (o ok. 300 tys.), zaś ostatnie dziesięciolecie zaznaczy się wzrostem liczebności tej zbiorowości (do 5,9 mln). Na obszarach wiejskich w latach objętych prognozą będzie występował systematyczny wzrost liczebności tej grupy z 2,4 mln w 2013 r. do 4,1 mln w 2050 r. Ogółem liczba ludności w wieku emerytalnym w Polsce wzrośnie z około 7 mln w 2013r. do blisko 10 mln w 2050r.

Przyczyny starzenia się społeczeństwa

• Wzrost gospodarczy, poprawa jakości życia społeczeństw

(5)

• Poprawa warunków higieniczno-zdrowotnych, postęp w medycynie i technologii medycznej

• Wydłużenie przeciętnego trwania życia jednostek, spadek umieralności

• Emancypacja, skolaryzacja, praca zawodowa, awans społeczny kobiet

• Zmiana modelu rodziny: zanikanie rodziny tradycyjnej, wielodzietnej na rzecz rodziny nuklearnej, małej, dwupokoleniowej

• Brak prostej zastępowalności pokoleń - zerowy bądź ujemny przyrost naturalny Drugie przejście demograficzne – zmiany:

1) płodności - spadek dzietności, brak zastępowalności pokoleń,

2) preferencja związków niesformalizowanych, alternatywne wzory życia rodzinnego, 3) spadek umieralności, wydłużanie się trwania życia,

4) nasilenie migracji,

5) aspiracje edukacyjne jednostek,

6) dbałość o wysoki poziom życia wyznaczają zmianę struktury demograficznej: zmniejsza się liczba dzieci i młodzieży, przyrasta odsetek osób starszych.

Sytuacja ekonomiczna

Ubóstwo emerytów jest zjawiskiem mniej dotkliwym niż bieda rodzin wielodzietnych, bezrobotnych.

Sytuacja ekonomiczna obecnego pokolenia osób starszych jest relatywnie korzystna, w porównaniu ze stanem w minionych dekadach. Dowodzi tego fakt, że ludzie starzy stanowią kilka procent ogółu osób znajdujących się w sytuacji trwałego ubóstwa. Mając uprawnienia do stałego źródła utrzymania (emerytury, renty, zasiłki pielęgnacyjne), są w lepszej sytuacji ekonomicznej niż inne grupy wiekowe bądź społeczne. Najstarsi Polacy są grupą o szczególnych cechach:

• Silne sfeminizowanie – we wszystkich przedziałach wiekowych wyraźnie zauważalna jest liczebna przewaga kobiet. Wynika to z tzw. nadumieralności mężczyzn oraz dłuższego życia kobiet: na 100 mężczyzn w wieku 60 - 64 lata przypadają 122 kobiety w tym samym wieku, natomiast na 100 stulatków – 372 seniorki

• Wyraźnie wyodrębniająca się subpopulacja „starych starych” (wzrastający odsetek osób po 75. r. ż.) – podwójne starzenie się

• Dostrzegalna niepełnosprawność (deficyty zdrowotne, wielochorobowość, zwłaszcza po 75. r. ż.)

• Niski (jednak rosnący) wskaźnik wykształcenia (skolaryzacji), zwłaszcza kobiet

• Wysoki stopień bezradności technologicznej (na 11 mln osób w wieku „50+”, stanowiących 29%

polskiego społeczeństwa, tylko 3,7% korzysta z Internetu)

• Przewaga gospodarstw jednopokoleniowych, jednoosobowych (singularyzacja) i dwuosobowych

• Subiektywnie skromne zasoby finansowe. Posiadając stałe źródło dochodów, znajdują się w relatywnie zadowalającej sytuacji materialnej

• Poczucie marginalizacji społecznej.

(6)

Wskaźniki demograficzne

Współczynnik dzietności (płodności całkowitej) – współczynnik określający przeciętną liczbę dzieci, które urodziłaby kobieta w ciągu całego okresu rozrodczego (15-49 lat), przy założeniu, że w

poszczególnych fazach tego okresu rodziłaby z intensywnością obserwowaną wśród kobiet w badanym roku. Przyjmuje się, iż współczynnik dzietności między 2,10 a 2,15 jest wartością zapewniającą prostą zastępowalność pokoleń.

Rozrodczość – zdolność populacji do wzrostu jej liczebności drogą rozrodu. Nie jest wielkością stałą i zależy od wielkości oraz składu populacji, oddziaływań między osobnikami i od warunków środowiska.

Płodność – zdolność zwierząt do rozrodu (u samców ssaków – zdolność do wytwarzania plemników, przeniesienia nasienia do dróg rodnych samicy; u samic ssaków – zdolność do wytwarzania komórek jajowych, zachodzenia w ciążę, donoszenia płodu i opieki nad potomstwem). U ludzi to zdolność do poczęcia istoty ludzkiej. Aktywizacja płodności następuje wraz z uaktywnieniem się czynności hormonalnych układu płciowego. Wykształcają się wtedy odmienne cechy budowy ciała, a także własności, umożliwiające współżycie seksualne.

Umieralność, współczynnik umieralności (ang. mortality rate) – w demografii liczba zgonów w stosunku do liczby mieszkańców. W epidemiologii umieralność definiuje się jako liczbę zgonów na x osób (najczęściej 100 tys.) wśród ogółu obserwowanej populacji, w określonej jednostce czasu.

Surowy współczynnik umieralności = liczba zgonów w określonym czasie / średnia liczba ludności w tym okresie.

Współczynnik umieralności niemowląt – liczba zgonów niemowląt w stosunku do 1000 żywo urodzonych. Wyróżnia się umieralność wczesną niemowląt (do 27. dnia życia) oraz późną (między 28.

dniem a 11. miesiącem).

Chorobowość (ang. prevalence), a dokładniej współczynnik chorobowości (ang. prevalence rate) – liczba chorych w danej chwili na konkretną chorobę w określonej grupie mieszkańców (np. na 100 tys.

mieszkańców). Współczynnik ten obejmuje zarówno osoby chorujące już wcześniej, jak i nowo stwierdzone przypadki (zapadalność).

Zapadalność, potocznie zachorowalność – liczba nowo zarejestrowanych przypadków danej choroby w przedziale czasu (zwykle roku) na sto tysięcy osób badanej populacji. Jeśli zapadalność i chorobowość utrzymują się na stałym poziomie, występuje zależność: chorobowość = zapadalność × średni czas trwania choroby.

Wskaźnik (indeks) śmiertelności (ang. mortality rate, death rate, fatality rate) jest to częstość zjawisk śmierci osobników określonej populacji zanotowana na określonym obszarze w określonym przedziale czasowym.

W epidemiologii śmiertelność definiuje się jako iloraz liczby zgonów spowodowanych daną chorobą i liczby chorych na tę chorobę.

Cytaty

Powiązane dokumenty

Superem – zakwalifikować do wzoru „wielokrotnych prób”, mimo iż mężczyźni byli dobrze wykwalifikowani, jednak rozwój nowoczesnych technologii (w przypadku

Je reprezentativni sbirkou ćeskeho poetismu, podobne jako Seifertova sbirka Na vlnach T.S.F (1925); je vśak narozdil od ni mnohem tesneji spojena se vznikem poetismu

Tum ow skiego - by przydać w oczach pozostałych braci czeskich znaczenia synodow i, jest niepraw dopodobne (choćby dlatego, że szybko by się

O ile jednak weźmie się pod uwagę zarobki do 1500 zł (rubryki ,,razem"), to wśród pracowników fizycz­ nych jest ich najwięcej w województwie poznańskim, a wśród

gubernatorowi Cuenki, co groziło unieważnieniem głosowania („El Sol” 31 V i 1 VI 1851), oraz artykuły dowodzące jego niewinności i skrzywdzenia przez gabinet

Analizując wybrane współczynniki demograficzne w ujęciu dynamicznym, rozważmy w pierwszej kolejności potencjalny współczynnik starości demograficz- nej bez podziału na

from the method proposed by

Starzenie się społeczeństw polega na wzroście udziału osób starszych w ogólnej liczbie ludności, jest zatem konsekwencją wydłużenia się trwania życia

Ewolucja jest przez niego rozumiana jako droga, na której możliwe jest osiągnię- cie celu każdego ożywionego bytu, a przede wszystkim celu Gai, jakim jest stabilność sys-

In einer anderen Arbeit stellt derselbe Verfasser (1934) eine grosse Veränderlichkeit der Megasporen Triletes giganteus fest und unterscheidet Me­ gasporen, die

Ilość kalcytu przy powyższym przeliczeniu utrzy­ m ała się w stosunku do przeliczenia analizy ryczałtow ej p ra ­ wie niezmieniona, nieznacznie zm alała także ilość

Do zadań ustawowych należy czuwanie nad porządkiem i bezpieczeństwem ruchu na drogach, kierowanie ruchem i jego kontrolowanie, usuwanie pojazdów które utrudniają

Do pomiaru tej zmiennej wykorzystano Skalę Satysfakcji z Życia SWLS (Diener, Emmons, Larsen, Griffin,1985), składającą się z pięciu pytań, punktowanych od 1 do 7. Skala

Struktura elektronowa jak również skład chemiczny i reaktywność nanocząsteczkowych tlenków metali podczas wystawienia na działanie atmosfery wodoru i tlenu w warunkach

The vast majority (45) speak Finnish as their mother tongue, with one additional reporting being bilingual in Finnish/English. Two marked Swedish as their mother tongue and

Andrzej Kokowski.

The aim of the study is to evaluate whether the developed updating algorithm can be used to update spatial Work Index estimates based on actual ball mill performance data2. The

Het gaat niet alleen om de advanced; dat zou betekenen dat de kleinere schepen later mogen beginnen, terwijl de tijd die men nodig heeft om daar te komen wel bij het grote schip wordt

Celem opracowania jest ukazanie z jednej strony konsekwencji dla rynku pracy spowodowanych procesem starzenia się ludności, a w szczególności zaso- bu pracy, z drugiej sytuacji

Osoby w wieku 25-64 lata w Polsce według uczestnictwa w kształceniu pozaformalnym oraz miejsca zamieszkania w 2006 roku.

Widać tu również nie- jako „drugą falę” napływu migracyjnego po przystąpieniu Polski do Unii Europejskiej (wykres 5.1). W zakresie bezwzględnych rozmiarów

Skóra jest kompleksowym ekosystemem pełnym dynamicznych współza- leżności. Znajdują się na niej bakterie, wirusy, grzyby i inne mikroby, które tworzą specyficzną

Badania dotyczące zadowolenia z życia seniorów (satysfakcji życiowej) odnoszą się do opinii seniorów na temat odczuwania przez nich satysfakcji życiowej lub jej braku oraz