UCHWAŁA NR... RADY MIEJSKIEJ W CHODZIEŻY. z dnia r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej miasta Chodzieży na 2013 rok.

Pełen tekst

(1)

Projekt

z dnia 17 kwietnia 2013 r.

Zatwierdzony przez ...

UCHWAŁA NR ...

RADY MIEJSKIEJ W CHODZIEŻY z dnia ... 2013 r.

w sprawie zmiany uchwały budżetowej miasta Chodzieży na 2013 rok.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym Dz.U. 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zm. (2002 r. Dz.U. Nr 23 poz. 220, Nr 62 poz. 558, Nr 113 poz. 984, Nr 153 poz. 1271, Nr 214 poz.

1806; 2003 r. Dz.U. Nr 80 poz. 717, Nr 162 poz.1568; 2004 r. Dz.U. Nr 102 poz.1055, Nr 116 poz.1203; 2005 r.

Dz.U.: Nr 172 poz. 1441, Nr 175 poz. 1457; 2006 r. Dz.U. Nr 17 poz.128, Nr 181 poz. 1337; 2007 r. Dz.U. Nr 48 poz. 327, Nr 138 poz. 974, Nr 173 poz. 1218; 2008 r. Dz.U. Nr 180 poz. 1111, Nr 223 poz. 1458; 2009 r. Dz.U. Nr 52 poz. 420, Nr 157 poz. 1241; 2010 r. Dz.U. Nr 28 poz. 142 i 146, Nr 40 poz. 230, Nr 106 poz. 675; 2011 r.: Nr 21 poz. 113, Nr 117 poz. 679, Nr 134 poz. 777, Nr 149 poz. 887, Nr 217 poz. 1281, 2012 r.: poz. 567), oraz art.

211 ust. 1 i 5, art. 212 ust. 1 pkt 1, 2, 3, 4, art. 215 (w związku z art. 214 ust.1), art. 216 ust. 2 pkt 1, 2, 4, 6, art.

235 ust. 1, art. 236 ust. 1, 3 pkt 1, ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych Dz.U. Nr 157 poz.

1240 ze zm.:(2010 r.: Dz.U. Nr 28 poz.146, Nr 96 poz. 620, Nr 123 poz. 835, Nr 152 poz. 1020, Nr 238 poz.1578, Nr 257 poz. 1726; 2011 r.: Dz.U. Nr 185, poz. 1092, Nr 201 poz.1183, Nr 234 poz. 1386, Nr 240 poz. 1429, Nr 291 poz. 1707), Rada Miejska w Chodzieży uchwala, co następuje:

§ 1. W uchwale budżetowej miasta Chodzieży na 2013 rok nr XXX/260/2012 Rady Miejskiej w Chodzieży z dnia 12.12.2012 r. zmienionej zarządzeniem nr 21/FN/2013 Burmistrza Miasta Chodzieży z dnia 19.02.2013 r., uchwałą nr XXXIII/292/2013 Rady Miejskiej w Chodzieży z dnia 21.03.2013 r., zarządzeniem nr 40/FN/2013 Burmistrza Miasta Chodzieży z dnia 05.04.2013 r. wprowadza się następujące zmiany:

1. Zwiększa się dochody ogółem budżetu o kwotę 1 370 504 zł, z tytułu:

1) dotacji celowych w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 w łącznej wysokości 1 130 787 zł;

2) dotacji celowych z innych jst przeznaczonych na realizację zadań wykonywanych na podstawie porozumień/umów między jst w kwocie 2 928 zł;

3) dochodów własnych jednostek organizacyjnych miasta Chodzieży w kwocie 187 324 zł;

4) dotacji celowych z budżetu państwa na własne zadania bieżące gmin w kwocie 49 465 zł.

2. Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu na rok 2013 w wysokości 51 801 749 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały, z tego dochody:

1) bieżące stanowią kwotę 47 977 784 zł;

2) majątkowe stanowią kwotę 3 823 965 zł.

3. Dochody, o których mowa w ust. 2 obejmują m.in.:

1) dotacje celowe z innych jst na realizację zadań wykonywanych na podstawie porozumień/umów między jst zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały;

2) dotacje na programy realizowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

4. Zwiększa się wydatki ogółem budżetu na 2013 rok w wysokości 1 696 009 zł, z przeznaczeniem na zadania własne miasta Chodzieży.

5. Ustala się łączną kwotę wydatków budżetu na rok 2013 w wysokości 51 928 136 zł, zgodnie z załącznikiem

nr 2 do niniejszej uchwały.

(2)

6. Kwota wydatków określona w ust. 5 obejmuje w szczególności.

1) wydatki bieżące w wysokości ogółem 47 223 449 zł, w tym:

a) wydatki jednostek budżetowych, jak:

- wynagrodzenia i pochodne od nich naliczane w kwocie 17 762 295 zł,

- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych stanowią kwotę 14 275 224 zł,

b) dotacje z budżetu na zadania bieżące w kwocie 6 618 250 zł, zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały,

c) świadczenia na rzecz osób fizycznych stanowiące kwotę w wysokości 6 903 439 zł,

d) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ufp, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały w kwocie 593 841 zł, w tym:

- świadczenia społeczne ze środków budżetu miasta Chodzieży w ramach projektu w kwocie 54 852 zł, - wynagrodzenia i pochodne od nich naliczone w ramach projektu w kwocie 208 872 zł;

2) wydatki majątkowe stanowią kwotę ogółem 4 704 687 zł, z tego:

a) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w kwocie 3 549 684 zł, zgodnie z załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały.

7. Kwota wydatków określona w ust. 5 obejmuje w szczególności:

1) wydatki z dotacji celowych z budżetu państwa przeznaczone na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami, zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały;

2) wydatki z dotacji celowych z innych jst na realizację zadań wykonywanych na podstawie porozumień/umów z innymi jst – zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały.

8. Ustala się na 2013 rok zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu miasta Chodzieży na zadania bieżące, obejmujące dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych oraz jednostek spoza sektora finansów publicznych, zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały.

9. 1. Ustala się na 2013 rok deficyt budżetowy w kwocie 126 387 zł.

2. Przychody i rozchody budżetu na 2013 rok określa załącznik nr 7 do niniejszej uchwały.

10. Wymienione w treści uchwały załączniki stanowią jej integralną treść, wg zapisu:

1) załącznik nr 1 do uchwały nr XXXIII/292/2013 Rady Miejskiej w Ch-ży z dnia 21.03.2013 r. otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały;

2) załącznik nr 1 do zarządzenia nr 40/FN/2013 Burmistrza Miasta Ch-ży z dnia 05.04.2013 r. otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały;

3) załącznik nr 2 do zarządzenia nr 40/FN/2013 Burmistrza Miasta Ch-ży z dnia 05.04.2013 r. otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 3 do niniejszej uchwały;

4) załącznik nr 4 do uchwały nr XXX/260/2012 Rady Miejskiej w Ch-ży z dnia 12.12.2012 r. otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 4 do niniejszej uchwały;

5) załącznik nr 5 do uchwały nr XXX/260/2012 Rady Miejskiej w Ch-ży z dnia 12.12.2012 r. otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 5 do niniejszej uchwały;

6) załącznik nr 6 do uchwały nr XXX/260/2012 Rady Miejskiej w Ch-ży z dnia 12.12.2013 r. otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 6 do niniejszej uchwały;

7) załącznik nr 7 do uchwały nr XXX/260/2012 Rady Miejskiej w Ch-ży z dnia 12.12.2013 r. otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 7 do niniejszej uchwały;

8) załączniki wymienione w pkt 1-7 stanowią integralną treść uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

(3)

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr ...

Rady Miejskiej w Chodzieży z dnia...2013 r.

Dochody budżetu miasta Chodzieży na 2013 rok.

Dział Rozdział Paragraf Treść Przed zmianą Zmiana Po zmianie

600 Transport i łączność 2 618 470,00 662 495,00 3 280 965,00

60014 Drogi publiczne powiatowe 441 218,00 0,00 441 218,00

6620

Dotacje celowe otrzymane z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu

terytorialnego 173 515,00 0,00 173 515,00

6629 Dotacje celowe otrzymane z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego

267 703,00 0,00 267 703,00

60016 Drogi publiczne gminne 2 177 252,00 662 495,00 2 839 747,00

6207 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich

2 177 252,00 662 495,00 2 839 747,00

700 Gospodarka mieszkaniowa 4 901 000,00 5 140,00 4 906 140,00

70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 4 901 000,00 5 140,00 4 906 140,00

0470 Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie, służebność i użytkowanie

wieczyste nieruchomości 300 000,00 5 140,00 305 140,00

0690 Wpływy z różnych opłat 10 000,00 0,00 10 000,00

0750

Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora

finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 4 191 000,00 0,00 4 191 000,00

(4)

0760 Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego

przysługującego osobom fizycznym w prawo własności 7 000,00 0,00 7 000,00

0770 Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania

wieczystego nieruchomości 300 000,00 0,00 300 000,00

0920 Pozostałe odsetki 82 000,00 0,00 82 000,00

0970 Wpływy z różnych dochodów 11 000,00 0,00 11 000,00

750 Administracja publiczna 380 900,00 0,00 380 900,00

75011 Urzędy wojewódzkie 133 500,00 0,00 133 500,00

2010

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom

gmin) ustawami 133 500,00 0,00 133 500,00

75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) 247 400,00 0,00 247 400,00

0570 Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych 13 000,00 0,00 13 000,00

0690 Wpływy z różnych opłat 12 000,00 0,00 12 000,00

0750 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze

3 000,00 0,00 3 000,00

0780 Dochody ze zbycia praw majątkowych 206 000,00 0,00 206 000,00

0830 Wpływy z usług 400,00 0,00 400,00

0920 Pozostałe odsetki 1 000,00 0,00 1 000,00

0970 Wpływy z różnych dochodów 12 000,00 0,00 12 000,00

751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa

oraz sądownictwa 3 390,00 0,00 3 390,00

75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa 3 390,00 0,00 3 390,00

(5)

2010

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami

3 390,00 0,00 3 390,00

756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek

nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem 23 654 908,00 26 000,00 23 680 908,00

75601 Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych 43 500,00 0,00 43 500,00

0350 Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty

podatkowej 42 000,00 0,00 42 000,00

0910 Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat 1 500,00 0,00 1 500,00

75615 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych

4 733 800,00 0,00 4 733 800,00

0310 Podatek od nieruchomości 4 630 000,00 0,00 4 630 000,00

0320 Podatek rolny 2 300,00 0,00 2 300,00

0330 Podatek leśny 6 500,00 0,00 6 500,00

0340 Podatek od środków transportowych 63 000,00 0,00 63 000,00

0500 Podatek od czynności cywilnoprawnych 2 000,00 0,00 2 000,00

0690 Wpływy z różnych opłat 2 000,00 0,00 2 000,00

0910 Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat 28 000,00 0,00 28 000,00

75616

Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych

3 210 000,00 0,00 3 210 000,00

0310 Podatek od nieruchomości 2 419 000,00 0,00 2 419 000,00

0320 Podatek rolny 40 200,00 0,00 40 200,00

0330 Podatek leśny 1 700,00 0,00 1 700,00

0340 Podatek od środków transportowych 130 000,00 0,00 130 000,00

(6)

0360 Podatek od spadków i darowizn 70 000,00 0,00 70 000,00

0370 Opłata od posiadania psów 15 000,00 0,00 15 000,00

0430 Wpływy z opłaty targowej 50 000,00 0,00 50 000,00

0500 Podatek od czynności cywilnoprawnych 450 000,00 0,00 450 000,00

0690 Wpływy z różnych opłat 4 000,00 0,00 4 000,00

0910 Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat 30 100,00 0,00 30 100,00

75618 Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu

terytorialnego na podstawie ustaw 2 494 600,00 26 000,00 2 520 600,00

0410 Wpływy z opłaty skarbowej 800 000,00 0,00 800 000,00

0480 Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu 304 000,00 0,00 304 000,00

0490 Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu

terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw 1 347 300,00 26 000,00 1 373 300,00

0570 Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych 43 000,00 0,00 43 000,00

0910 Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat 300,00 0,00 300,00

75621 Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa 13 173 008,00 0,00 13 173 008,00

0010 Podatek dochodowy od osób fizycznych 12 773 008,00 0,00 12 773 008,00

0020 Podatek dochodowy od osób prawnych 400 000,00 0,00 400 000,00

758 Różne rozliczenia 11 684 733,00 0,00 11 684 733,00

75801 Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego 10 588 039,00 0,00 10 588 039,00

2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa 10 588 039,00 0,00 10 588 039,00

75807 Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin 654 942,00 0,00 654 942,00

2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa 654 942,00 0,00 654 942,00

75814 Różne rozliczenia finansowe 76 644,00 0,00 76 644,00

(7)

0920 Pozostałe odsetki 76 644,00 0,00 76 644,00

75831 Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin 365 108,00 0,00 365 108,00

2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa 365 108,00 0,00 365 108,00

801 Oświata i wychowanie 483 260,00 4 398,00 487 658,00

80101 Szkoły podstawowe 2 800,00 1 464,00 4 264,00

0750

Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze

2 800,00 0,00 2 800,00

2310 Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie

porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego 0,00 1 464,00 1 464,00

80104 Przedszkola 346 260,00 1 470,00 347 730,00

0830 Wpływy z usług 155 000,00 0,00 155 000,00

0970 Wpływy z różnych dochodów 0,00 1 470,00 1 470,00

2310 Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie

porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego 191 260,00 0,00 191 260,00

80110 Gimnazja 80 000,00 1 464,00 81 464,00

0750

Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora

finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 80 000,00 0,00 80 000,00

2310 Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie

porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego 0,00 1 464,00 1 464,00

80114 Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół 4 000,00 0,00 4 000,00

0830 Wpływy z usług 1 000,00 0,00 1 000,00

0970 Wpływy z różnych dochodów 3 000,00 0,00 3 000,00

80195 Pozostała działalność 50 200,00 0,00 50 200,00

(8)

0830 Wpływy z usług 50 200,00 0,00 50 200,00

852 Pomoc społeczna 6 063 204,00 8 000,00 6 071 204,00

85202 Domy pomocy społecznej 25 850,00 0,00 25 850,00

0690 Wpływy z różnych opłat 25 850,00 0,00 25 850,00

85203 Ośrodki wsparcia 103 274,00 0,00 103 274,00

0830 Wpływy z usług 24 000,00 0,00 24 000,00

0870 Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych 30 000,00 0,00 30 000,00

2310 Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie

porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego 49 274,00 0,00 49 274,00

85212 Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjneego oraz składki na

ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 5 368 480,00 0,00 5 368 480,00

0920 Pozostałe odsetki 7 730,00 0,00 7 730,00

0970 Wpływy z różnych dochodów 20 100,00 0,00 20 100,00

0980 Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego 0,00 0,00 0,00

2010

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami

5 275 700,00 0,00 5 275 700,00

2360 Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań

z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami 64 950,00 0,00 64 950,00

85213

Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierajace niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.

37 090,00 0,00 37 090,00

2010

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami

12 090,00 0,00 12 090,00

2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań

bieżących gmin (związków gmin) 25 000,00 0,00 25 000,00

(9)

85214 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe 78 150,00 0,00 78 150,00

0970 Wpływy z różnych dochodów 950,00 0,00 950,00

2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań

bieżących gmin (związków gmin) 77 200,00 0,00 77 200,00

85216 Zasiłki stałe 204 390,00 8 000,00 212 390,00

0970 Wpływy z różnych dochodów 890,00 8 000,00 8 890,00

2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań

bieżących gmin (związków gmin) 203 500,00 0,00 203 500,00

85219 Ośrodki pomocy społecznej 94 400,00 0,00 94 400,00

2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań

bieżących gmin (związków gmin) 94 400,00 0,00 94 400,00

85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze 19 970,00 0,00 19 970,00

0830 Wpływy z usług 19 970,00 0,00 19 970,00

85295 Pozostała działalność 131 600,00 0,00 131 600,00

2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań

bieżących gmin (związków gmin) 131 600,00 0,00 131 600,00

853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej 66 480,00 468 292,00 534 772,00

85395 Pozostała działalność 66 480,00 468 292,00 534 772,00

2007 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich

56 508,00 444 040,00 500 548,00

2009

Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich

9 972,00 24 252,00 34 224,00

854 Edukacyjna opieka wychowawcza 20 000,00 49 465,00 69 465,00

85415 Pomoc materialna dla uczniów 0,00 49 465,00 49 465,00

(10)

2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań

bieżących gmin (związków gmin) 0,00 49 465,00 49 465,00

85417 Szkolne schroniska młodzieżowe 20 000,00 0,00 20 000,00

0830 Wpływy z usług 20 000,00 0,00 20 000,00

900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 96 900,00 90 714,00 187 614,00

90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach 0,00 90 000,00 90 000,00

0830 Wpływy z usług 0,00 90 000,00 90 000,00

90011 Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej 0,00 714,00 714,00

2680 Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych 0,00 714,00 714,00

90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za

korzystanie ze środowiska 88 900,00 0,00 88 900,00

0570 Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych 2 900,00 0,00 2 900,00

0690 Wpływy z różnych opłat 86 000,00 0,00 86 000,00

90020 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych 8 000,00 0,00 8 000,00

0400 Wpływy z opłaty produktowej 8 000,00 0,00 8 000,00

921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 58 000,00 0,00 58 000,00

92116 Biblioteki 58 000,00 0,00 58 000,00

2310 Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie

porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego 33 000,00 0,00 33 000,00

2320 Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na

podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego 25 000,00 0,00 25 000,00

926 Kultura fizyczna 400 000,00 56 000,00 456 000,00

92601 Obiekty sportowe 0,00 56 000,00 56 000,00

0830 Wpływy z usług 0,00 56 000,00 56 000,00

(11)

92604 Instytucje kultury fizycznej 400 000,00 0,00 400 000,00

0750 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze

58 000,00 0,00 58 000,00

0830 Wpływy z usług 342 000,00 0,00 342 000,00

Razem:

50 431 245,00 1 370 504,00 51 801 749,00

(12)

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr ...

Rady Miejskiej w Chodzieży z dnia...2013 r.

Wydatki budżetu miasta Chodzieży na 2013 rok.

Dział Rozdział Paragraf Treść Przed zmianą Zmiana Po zmianie

010 Rolnictwo i łowiectwo 850,00 0,00 850,00

01030 Izby rolnicze 850,00 0,00 850,00

2850 Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów

z podatku rolnego 850,00 0,00 850,00

600 Transport i łączność 4 318 675,00 1 048 312,00 5 366 987,00

60004 Lokalny transport zbiorowy 644 800,00 0,00 644 800,00

4300 Zakup usług pozostałych 644 800,00 0,00 644 800,00

60016 Drogi publiczne gminne 3 673 875,00 1 048 312,00 4 722 187,00

4170 Wynagrodzenia bezosobowe 7 500,00 0,00 7 500,00

4210 Zakup materiałów i wyposażenia 70 400,00 0,00 70 400,00

4270 Zakup usług remontowych 137 750,00 0,00 137 750,00

4300 Zakup usług pozostałych 113 550,00 0,00 113 550,00

4430 Różne opłaty i składki 7 500,00 0,00 7 500,00

4590 Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych 3 000,00 0,00 3 000,00

6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 612 610,00 220 193,00 832 803,00

6057 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 2 177 252,00 662 495,00 2 839 747,00

(13)

6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 544 313,00 165 624,00 709 937,00

630 Turystyka 16 900,00 0,00 16 900,00

63095 Pozostała działalność 16 900,00 0,00 16 900,00

4210 Zakup materiałów i wyposażenia 3 840,00 0,00 3 840,00

4300 Zakup usług pozostałych 13 060,00 0,00 13 060,00

700 Gospodarka mieszkaniowa 4 773 600,00 4 325,00 4 777 925,00

70004 Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej 908 021,00 0,00 908 021,00

3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 3 000,00 0,00 3 000,00

4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 528 000,00 - 20 000,00 508 000,00

4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 37 021,00 0,00 37 021,00

4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 99 600,00 0,00 99 600,00

4120 Składki na Fundusz Pracy 14 000,00 0,00 14 000,00

4170 Wynagrodzenia bezosobowe 24 000,00 20 000,00 44 000,00

4210 Zakup materiałów i wyposażenia 24 000,00 0,00 24 000,00

4260 Zakup energii 29 000,00 0,00 29 000,00

4270 Zakup usług remontowych 2 000,00 0,00 2 000,00

4280 Zakup usług zdrowotnych 1 500,00 0,00 1 500,00

4300 Zakup usług pozostałych 62 000,00 0,00 62 000,00

4350 Zakup usług dostępu do sieci Internet 1 000,00 0,00 1 000,00

4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej

publicznej sieci telefonicznej 7 400,00 0,00 7 400,00

4370 Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej

publicznej sieci telefonicznej. 3 000,00 0,00 3 000,00

4410 Podróże służbowe krajowe 12 500,00 0,00 12 500,00

(14)

4430 Różne opłaty i składki 4 000,00 0,00 4 000,00

4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 12 300,00 0,00 12 300,00

4480 Podatek od nieruchomości 8 500,00 0,00 8 500,00

4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 4 200,00 0,00 4 200,00

6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 31 000,00 0,00 31 000,00

70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 3 865 579,00 4 325,00 3 869 904,00

4170 Wynagrodzenia bezosobowe 5 000,00 0,00 5 000,00

4210 Zakup materiałów i wyposażenia 37 979,00 0,00 37 979,00

4260 Zakup energii 1 038 000,00 0,00 1 038 000,00

4270 Zakup usług remontowych 839 000,00 0,00 839 000,00

4300 Zakup usług pozostałych 1 104 700,00 0,00 1 104 700,00

4400 Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia

garażowe 170 000,00 0,00 170 000,00

4430 Różne opłaty i składki 27 000,00 0,00 27 000,00

4480 Podatek od nieruchomości 500 000,00 0,00 500 000,00

4500 Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego 7 700,00 0,00 7 700,00

4520 Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego 9 000,00 4 325,00 13 325,00

4530 Podatek od towarów i usług (VAT). 25 000,00 0,00 25 000,00

4590 Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych 27 200,00 0,00 27 200,00

4600 Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek

organizacyjnych 20 000,00 0,00 20 000,00

4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego 15 000,00 0,00 15 000,00

6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 40 000,00 0,00 40 000,00

750 Administracja publiczna 4 676 970,00 0,00 4 676 970,00

(15)

75011 Urzędy wojewódzkie 275 700,00 0,00 275 700,00

4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 162 850,00 0,00 162 850,00

4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 13 800,00 0,00 13 800,00

4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 30 400,00 0,00 30 400,00

4120 Składki na Fundusz Pracy 2 150,00 0,00 2 150,00

4170 Wynagrodzenia bezosobowe 1 000,00 0,00 1 000,00

4210 Zakup materiałów i wyposażenia 7 500,00 0,00 7 500,00

4260 Zakup energii 35 000,00 0,00 35 000,00

4270 Zakup usług remontowych 4 000,00 0,00 4 000,00

4300 Zakup usług pozostałych 16 000,00 0,00 16 000,00

4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 3 000,00 0,00 3 000,00

6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 0,00 0,00 0,00

75022 Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) 148 000,00 0,00 148 000,00

3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych 138 000,00 0,00 138 000,00

4210 Zakup materiałów i wyposażenia 4 000,00 0,00 4 000,00

4300 Zakup usług pozostałych 5 000,00 0,00 5 000,00

4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej

publicznej sieci telefonicznej 1 000,00 0,00 1 000,00

75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) 4 202 020,00 0,00 4 202 020,00

3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 6 000,00 0,00 6 000,00

4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 2 539 871,00 0,00 2 539 871,00

4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 217 340,00 0,00 217 340,00

4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 462 298,00 0,00 462 298,00

(16)

4120 Składki na Fundusz Pracy 68 035,00 0,00 68 035,00

4140 Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych 4 000,00 0,00 4 000,00

4170 Wynagrodzenia bezosobowe 60 000,00 0,00 60 000,00

4210 Zakup materiałów i wyposażenia 94 000,00 0,00 94 000,00

4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek 16 000,00 0,00 16 000,00

4260 Zakup energii 80 000,00 0,00 80 000,00

4270 Zakup usług remontowych 70 000,00 0,00 70 000,00

4280 Zakup usług zdrowotnych 3 000,00 0,00 3 000,00

4300 Zakup usług pozostałych 210 176,00 0,00 210 176,00

4350 Zakup usług dostępu do sieci Internet 10 000,00 0,00 10 000,00

4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej

publicznej sieci telefonicznej 35 000,00 0,00 35 000,00

4370 Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej

publicznej sieci telefonicznej. 15 000,00 0,00 15 000,00

4380 Zakup usług obejmujacych tłumaczenia 2 000,00 0,00 2 000,00

4390 Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii 56 000,00 0,00 56 000,00

4400 Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia

garażowe 5 400,00 0,00 5 400,00

4410 Podróże służbowe krajowe 40 000,00 0,00 40 000,00

4420 Podróże służbowe zagraniczne 3 000,00 0,00 3 000,00

4430 Różne opłaty i składki 73 000,00 0,00 73 000,00

4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 76 900,00 0,00 76 900,00

4530 Podatek od towarów i usług (VAT). 20 000,00 0,00 20 000,00

4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego 15 000,00 0,00 15 000,00

(17)

4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 20 000,00 0,00 20 000,00

75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego 51 250,00 0,00 51 250,00

4170 Wynagrodzenia bezosobowe 8 050,00 0,00 8 050,00

4210 Zakup materiałów i wyposażenia 12 200,00 0,00 12 200,00

4300 Zakup usług pozostałych 31 000,00 0,00 31 000,00

751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa

oraz sądownictwa 3 390,00 0,00 3 390,00

75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa 3 390,00 0,00 3 390,00

4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 487,00 0,00 487,00

4120 Składki na Fundusz Pracy 69,00 0,00 69,00

4170 Wynagrodzenia bezosobowe 2 834,00 0,00 2 834,00

754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 204 900,00 0,00 204 900,00

75414 Obrona cywilna 11 000,00 0,00 11 000,00

4210 Zakup materiałów i wyposażenia 6 000,00 0,00 6 000,00

4300 Zakup usług pozostałych 5 000,00 0,00 5 000,00

75416 Straż gminna (miejska) 193 900,00 0,00 193 900,00

3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 7 000,00 0,00 7 000,00

4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 141 100,00 0,00 141 100,00

4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 24 300,00 0,00 24 300,00

4120 Składki na Fundusz Pracy 3 500,00 0,00 3 500,00

4210 Zakup materiałów i wyposażenia 10 000,00 0,00 10 000,00

4300 Zakup usług pozostałych 2 000,00 0,00 2 000,00

6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 6 000,00 0,00 6 000,00

(18)

756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek

nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem 141 652,00 53 000,00 194 652,00

75618 Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu

terytorialnego na podstawie ustaw 141 652,00 53 000,00 194 652,00

3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 600,00 0,00 600,00

4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 86 852,00 10 840,00 97 692,00

4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 6 400,00 0,00 6 400,00

4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 15 000,00 1 900,00 16 900,00

4120 Składki na Fundusz Pracy 2 000,00 260,00 2 260,00

4210 Zakup materiałów i wyposażenia 6 000,00 0,00 6 000,00

4260 Zakup energii 3 900,00 0,00 3 900,00

4270 Zakup usług remontowych 1 400,00 0,00 1 400,00

4280 Zakup usług zdrowotnych 300,00 0,00 300,00

4300 Zakup usług pozostałych 8 000,00 0,00 8 000,00

4350 Zakup usług dostępu do sieci Internet 600,00 0,00 600,00

4370 Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej

publicznej sieci telefonicznej. 1 300,00 0,00 1 300,00

4400 Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia

garażowe 1 200,00 0,00 1 200,00

4410 Podróże służbowe krajowe 200,00 0,00 200,00

4430 Różne opłaty i składki 2 000,00 0,00 2 000,00

4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 4 400,00 0,00 4 400,00

4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 1 500,00 0,00 1 500,00

6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 0,00 40 000,00 40 000,00

757 Obsługa długu publicznego 1 070 400,00 0,00 1 070 400,00

(19)

75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu

terytorialnego 1 070 400,00 0,00 1 070 400,00

8110 Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez

jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek 1 070 400,00 0,00 1 070 400,00

758 Różne rozliczenia 602 900,00 0,00 602 900,00

75818 Rezerwy ogólne i celowe 602 900,00 0,00 602 900,00

4810 Rezerwy 602 900,00 0,00 602 900,00

801 Oświata i wychowanie 16 886 600,00 4 398,00 16 890 998,00

80101 Szkoły podstawowe 6 667 580,00 1 464,00 6 669 044,00

2540 Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty 487 400,00 0,00 487 400,00

3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 23 500,00 0,00 23 500,00

4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 4 166 000,00 1 223,00 4 167 223,00

4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 349 000,00 0,00 349 000,00

4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 775 000,00 211,00 775 211,00

4120 Składki na Fundusz Pracy 111 200,00 30,00 111 230,00

4140 Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych 6 000,00 0,00 6 000,00

4170 Wynagrodzenia bezosobowe 63 600,00 0,00 63 600,00

4210 Zakup materiałów i wyposażenia 38 000,00 0,00 38 000,00

4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek 10 000,00 0,00 10 000,00

4260 Zakup energii 278 000,00 0,00 278 000,00

4270 Zakup usług remontowych 14 000,00 0,00 14 000,00

4280 Zakup usług zdrowotnych 5 000,00 0,00 5 000,00

4300 Zakup usług pozostałych 62 000,00 0,00 62 000,00

4350 Zakup usług dostępu do sieci Internet 3 600,00 0,00 3 600,00

(20)

4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej

publicznej sieci telefonicznej 5 500,00 0,00 5 500,00

4370 Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej

publicznej sieci telefonicznej. 5 500,00 0,00 5 500,00

4410 Podróże służbowe krajowe 4 700,00 0,00 4 700,00

4430 Różne opłaty i składki 11 200,00 0,00 11 200,00

4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 244 980,00 0,00 244 980,00

4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 3 400,00 0,00 3 400,00

80104 Przedszkola 4 921 550,00 1 470,00 4 923 020,00

2310 Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie

porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego 9 000,00 0,00 9 000,00

2540 Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty 3 637 000,00 0,00 3 637 000,00

3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 6 200,00 0,00 6 200,00

4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 788 100,00 0,00 788 100,00

4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 60 000,00 0,00 60 000,00

4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 149 400,00 0,00 149 400,00

4120 Składki na Fundusz Pracy 21 000,00 0,00 21 000,00

4170 Wynagrodzenia bezosobowe 19 800,00 0,00 19 800,00

4210 Zakup materiałów i wyposażenia 15 000,00 1 470,00 16 470,00

4220 Zakup środków żywności 67 000,00 0,00 67 000,00

4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek 5 000,00 0,00 5 000,00

4260 Zakup energii 67 000,00 0,00 67 000,00

4270 Zakup usług remontowych 5 000,00 0,00 5 000,00

4280 Zakup usług zdrowotnych 1 500,00 0,00 1 500,00

(21)

4300 Zakup usług pozostałych 12 000,00 0,00 12 000,00

4350 Zakup usług dostępu do sieci Internet 900,00 0,00 900,00

4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej

publicznej sieci telefonicznej 1 600,00 0,00 1 600,00

4370 Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej

publicznej sieci telefonicznej. 1 500,00 0,00 1 500,00

4410 Podróże służbowe krajowe 1 500,00 0,00 1 500,00

4430 Różne opłaty i składki 3 500,00 0,00 3 500,00

4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 48 200,00 0,00 48 200,00

4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 1 350,00 0,00 1 350,00

80110 Gimnazja 4 398 800,00 1 464,00 4 400 264,00

2540 Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty 868 700,00 0,00 868 700,00

3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 12 100,00 0,00 12 100,00

4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 2 288 500,00 1 223,00 2 289 723,00

4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 202 200,00 0,00 202 200,00

4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 428 400,00 211,00 428 611,00

4120 Składki na Fundusz Pracy 61 300,00 30,00 61 330,00

4170 Wynagrodzenia bezosobowe 36 200,00 0,00 36 200,00

4210 Zakup materiałów i wyposażenia 19 000,00 0,00 19 000,00

4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek 5 000,00 0,00 5 000,00

4260 Zakup energii 260 000,00 0,00 260 000,00

4270 Zakup usług remontowych 10 000,00 0,00 10 000,00

4280 Zakup usług zdrowotnych 1 500,00 0,00 1 500,00

4300 Zakup usług pozostałych 40 000,00 0,00 40 000,00

(22)

4350 Zakup usług dostępu do sieci Internet 800,00 0,00 800,00 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej

publicznej sieci telefonicznej 1 700,00 0,00 1 700,00

4370 Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej

publicznej sieci telefonicznej. 4 000,00 0,00 4 000,00

4410 Podróże służbowe krajowe 3 500,00 0,00 3 500,00

4420 Podróże służbowe zagraniczne 1 400,00 0,00 1 400,00

4430 Różne opłaty i składki 15 200,00 0,00 15 200,00

4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 137 800,00 0,00 137 800,00

4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 1 500,00 0,00 1 500,00

80113 Dowożenie uczniów do szkół 11 500,00 0,00 11 500,00

4300 Zakup usług pozostałych 11 500,00 0,00 11 500,00

80114 Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół 571 500,00 0,00 571 500,00

3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 2 000,00 0,00 2 000,00

4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 364 200,00 0,00 364 200,00

4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 30 600,00 0,00 30 600,00

4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 69 200,00 0,00 69 200,00

4120 Składki na Fundusz Pracy 9 700,00 0,00 9 700,00

4170 Wynagrodzenia bezosobowe 7 000,00 0,00 7 000,00

4210 Zakup materiałów i wyposażenia 27 000,00 0,00 27 000,00

4260 Zakup energii 10 000,00 0,00 10 000,00

4270 Zakup usług remontowych 2 000,00 0,00 2 000,00

4280 Zakup usług zdrowotnych 700,00 0,00 700,00

4300 Zakup usług pozostałych 14 000,00 0,00 14 000,00

(23)

4350 Zakup usług dostępu do sieci Internet 2 500,00 0,00 2 500,00 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej

publicznej sieci telefonicznej 2 000,00 0,00 2 000,00

4370 Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej

publicznej sieci telefonicznej. 4 000,00 0,00 4 000,00

4410 Podróże służbowe krajowe 4 000,00 0,00 4 000,00

4430 Różne opłaty i składki 2 100,00 0,00 2 100,00

4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 15 500,00 0,00 15 500,00

4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 5 000,00 0,00 5 000,00

80146 Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli 53 700,00 0,00 53 700,00

4210 Zakup materiałów i wyposażenia 2 500,00 0,00 2 500,00

4300 Zakup usług pozostałych 11 000,00 0,00 11 000,00

4410 Podróże służbowe krajowe 8 600,00 0,00 8 600,00

4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 31 600,00 0,00 31 600,00

80195 Pozostała działalność 261 970,00 0,00 261 970,00

2360

Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do

realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego 33 500,00 0,00 33 500,00

4170 Wynagrodzenia bezosobowe 4 300,00 0,00 4 300,00

4210 Zakup materiałów i wyposażenia 6 800,00 0,00 6 800,00

4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek 1 000,00 0,00 1 000,00

4300 Zakup usług pozostałych 67 500,00 0,00 67 500,00

4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 148 870,00 0,00 148 870,00

851 Ochrona zdrowia 364 325,00 0,00 364 325,00

85153 Zwalczanie narkomanii 20 000,00 0,00 20 000,00

(24)

4210 Zakup materiałów i wyposażenia 4 000,00 0,00 4 000,00

4220 Zakup środków żywności 7 000,00 0,00 7 000,00

4300 Zakup usług pozostałych 7 000,00 0,00 7 000,00

4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 2 000,00 0,00 2 000,00

85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi 344 325,00 0,00 344 325,00

2710 Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu

terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących 0,00 22 400,00 22 400,00

4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 115 000,00 5 600,00 120 600,00

4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 9 500,00 0,00 9 500,00

4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 24 000,00 1 036,00 25 036,00

4120 Składki na Fundusz Pracy 3 500,00 135,00 3 635,00

4170 Wynagrodzenia bezosobowe 25 000,00 0,00 25 000,00

4210 Zakup materiałów i wyposażenia 30 000,00 0,00 30 000,00

4220 Zakup środków żywności 15 000,00 0,00 15 000,00

4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek 6 000,00 0,00 6 000,00

4260 Zakup energii 12 000,00 0,00 12 000,00

4270 Zakup usług remontowych 3 000,00 0,00 3 000,00

4280 Zakup usług zdrowotnych 3 000,00 0,00 3 000,00

4300 Zakup usług pozostałych 74 749,00 - 29 671,00 45 078,00

4350 Zakup usług dostępu do sieci Internet 1 500,00 500,00 2 000,00

4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej

publicznej sieci telefonicznej 1 500,00 0,00 1 500,00

4370 Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej

publicznej sieci telefonicznej. 2 500,00 0,00 2 500,00

(25)

4400 Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia

garażowe 250,00 0,00 250,00

4410 Podróże służbowe krajowe 3 000,00 0,00 3 000,00

4430 Różne opłaty i składki 3 000,00 0,00 3 000,00

4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 4 376,00 0,00 4 376,00

4480 Podatek od nieruchomości 2 000,00 0,00 2 000,00

4520 Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego 450,00 0,00 450,00

4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego 1 000,00 0,00 1 000,00

4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 4 000,00 0,00 4 000,00

852 Pomoc społeczna 10 177 365,00 - 46 852,00 10 130 513,00

85201 Placówki opiekuńczo-wychowawcze 59 500,00 0,00 59 500,00

4330 Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek

samorządu terytorialnego 59 500,00 0,00 59 500,00

85202 Domy pomocy społecznej 952 641,00 0,00 952 641,00

4330 Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek

samorządu terytorialnego 952 641,00 0,00 952 641,00

85203 Ośrodki wsparcia 499 185,00 0,00 499 185,00

3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 1 000,00 0,00 1 000,00

4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 251 420,00 0,00 251 420,00

4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 20 500,00 0,00 20 500,00

4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 46 850,00 0,00 46 850,00

4120 Składki na Fundusz Pracy 5 000,00 0,00 5 000,00

4210 Zakup materiałów i wyposażenia 20 000,00 0,00 20 000,00

4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek 500,00 0,00 500,00

(26)

4260 Zakup energii 50 428,00 - 2 600,00 47 828,00

4270 Zakup usług remontowych 2 600,00 0,00 2 600,00

4280 Zakup usług zdrowotnych 200,00 0,00 200,00

4300 Zakup usług pozostałych 20 000,00 0,00 20 000,00

4350 Zakup usług dostępu do sieci Internet 700,00 300,00 1 000,00

4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej

publicznej sieci telefonicznej 1 200,00 0,00 1 200,00

4370 Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej

publicznej sieci telefonicznej. 1 050,00 0,00 1 050,00

4410 Podróże służbowe krajowe 200,00 0,00 200,00

4430 Różne opłaty i składki 5 000,00 2 300,00 7 300,00

4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 11 487,00 0,00 11 487,00

4480 Podatek od nieruchomości 6 200,00 0,00 6 200,00

4520 Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego 1 500,00 0,00 1 500,00

4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 150,00 0,00 150,00

6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 53 200,00 0,00 53 200,00

85204 Rodziny zastępcze 17 700,00 0,00 17 700,00

3110 Świadczenia społeczne 17 700,00 0,00 17 700,00

85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie 4 200,00 0,00 4 200,00

4300 Zakup usług pozostałych 4 200,00 0,00 4 200,00

85206 Wspieranie rodziny 38 700,00 0,00 38 700,00

3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 820,00 0,00 820,00

4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 25 220,00 0,00 25 220,00

4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 1 450,00 0,00 1 450,00

(27)

4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 4 660,00 0,00 4 660,00

4120 Składki na Fundusz Pracy 660,00 0,00 660,00

4300 Zakup usług pozostałych 1 902,00 0,00 1 902,00

4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej

publicznej sieci telefonicznej 800,00 0,00 800,00

4430 Różne opłaty i składki 1 000,00 0,00 1 000,00

4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 2 188,00 0,00 2 188,00

85212 Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjneego oraz składki na

ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 5 348 914,00 0,00 5 348 914,00

2910 Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie

z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości

20 100,00 0,00 20 100,00

3110 Świadczenia społeczne 4 838 639,00 0,00 4 838 639,00

4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 136 753,00 0,00 136 753,00

4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 8 576,00 0,00 8 576,00

4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 304 268,00 0,00 304 268,00

4120 Składki na Fundusz Pracy 3 572,00 0,00 3 572,00

4210 Zakup materiałów i wyposażenia 502,00 500,00 1 002,00

4260 Zakup energii 4 954,00 0,00 4 954,00

4270 Zakup usług remontowych 550,00 0,00 550,00

4280 Zakup usług zdrowotnych 294,00 0,00 294,00

4300 Zakup usług pozostałych 14 500,00 - 550,00 13 950,00

4370 Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej

publicznej sieci telefonicznej. 1 040,00 0,00 1 040,00

4410 Podróże służbowe krajowe 200,00 0,00 200,00

(28)

4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 4 836,00 0,00 4 836,00

4580 Pozostałe odsetki 7 730,00 0,00 7 730,00

4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego 1 300,00 50,00 1 350,00

4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 1 100,00 0,00 1 100,00

85213

Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierajace niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby

uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej. 43 350,00 0,00 43 350,00

4130 Składki na ubezpieczenie zdrowotne 43 350,00 0,00 43 350,00

85214 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe 362 040,00 - 54 852,00 307 188,00

3110 Świadczenia społeczne 362 040,00 - 54 852,00 307 188,00

85215 Dodatki mieszkaniowe 798 400,00 0,00 798 400,00

3110 Świadczenia społeczne 798 400,00 0,00 798 400,00

85216 Zasiłki stałe 276 130,00 8 000,00 284 130,00

2910 Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie

z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości

890,00 8 000,00 8 890,00

3110 Świadczenia społeczne 275 240,00 0,00 275 240,00

85219 Ośrodki pomocy społecznej 1 281 985,00 0,00 1 281 985,00

3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 9 420,00 0,00 9 420,00

4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 868 560,00 0,00 868 560,00

4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 67 280,00 0,00 67 280,00

4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 163 610,00 0,00 163 610,00

4120 Składki na Fundusz Pracy 22 960,00 0,00 22 960,00

4170 Wynagrodzenia bezosobowe 1 200,00 0,00 1 200,00

(29)

4210 Zakup materiałów i wyposażenia 20 000,00 0,00 20 000,00

4260 Zakup energii 30 410,00 0,00 30 410,00

4270 Zakup usług remontowych 2 800,00 0,00 2 800,00

4280 Zakup usług zdrowotnych 1 110,00 0,00 1 110,00

4300 Zakup usług pozostałych 37 100,00 0,00 37 100,00

4350 Zakup usług dostępu do sieci Internet 600,00 0,00 600,00

4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej

publicznej sieci telefonicznej 2 000,00 0,00 2 000,00

4370 Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej

publicznej sieci telefonicznej. 6 990,00 0,00 6 990,00

4410 Podróże służbowe krajowe 3 000,00 0,00 3 000,00

4430 Różne opłaty i składki 3 355,00 0,00 3 355,00

4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 24 890,00 0,00 24 890,00

4480 Podatek od nieruchomości 1 860,00 0,00 1 860,00

4520 Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego 1 840,00 0,00 1 840,00

4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 13 000,00 0,00 13 000,00

85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze 37 020,00 0,00 37 020,00

4300 Zakup usług pozostałych 37 020,00 0,00 37 020,00

85295 Pozostała działalność 457 600,00 0,00 457 600,00

2360 Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego

96 000,00 0,00 96 000,00

3110 Świadczenia społeczne 341 600,00 0,00 341 600,00

4210 Zakup materiałów i wyposażenia 10 000,00 0,00 10 000,00

4300 Zakup usług pozostałych 10 000,00 0,00 10 000,00

(30)

853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej 66 480,00 527 361,00 593 841,00

85395 Pozostała działalność 66 480,00 527 361,00 593 841,00

3119 Świadczenia społeczne 0,00 54 852,00 54 852,00

4017 Wynagrodzenia osobowe pracowników 0,00 153 898,00 153 898,00

4117 Składki na ubezpieczenia społeczne 0,00 27 408,00 27 408,00

4127 Składki na Fundusz Pracy 0,00 3 876,00 3 876,00

4177 Wynagrodzenia bezosobowe 0,00 23 690,00 23 690,00

4217 Zakup materiałów i wyposażenia 0,00 4 392,00 4 392,00

4219 Zakup materiałów i wyposażenia 0,00 8,00 8,00

4227 Zakup środków żywności 0,00 3 990,00 3 990,00

4247 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek 0,00 884,00 884,00

4249 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek 0,00 156,00 156,00

4287 Zakup usług zdrowotnych 0,00 3 750,00 3 750,00

4307 Zakup usług pozostałych 56 508,00 221 120,00 277 628,00

4309 Zakup usług pozostałych 9 972,00 24 089,00 34 061,00

4367 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej

publicznej sieci telefonicznej 0,00 720,00 720,00

4437 Różne opłaty i składki 0,00 1 200,00 1 200,00

4447 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 0,00 3 328,00 3 328,00

854 Edukacyjna opieka wychowawcza 120 420,00 61 832,00 182 252,00

85415 Pomoc materialna dla uczniów 29 300,00 61 832,00 91 132,00

3240 Stypendia dla uczniów 29 300,00 58 741,00 88 041,00

3260 Inne formy pomocy dla uczniów 0,00 3 091,00 3 091,00

(31)

85417 Szkolne schroniska młodzieżowe 91 120,00 0,00 91 120,00

3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 300,00 0,00 300,00

4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 35 500,00 - 1 400,00 34 100,00

4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 3 600,00 0,00 3 600,00

4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 7 300,00 0,00 7 300,00

4120 Składki na Fundusz Pracy 1 300,00 0,00 1 300,00

4210 Zakup materiałów i wyposażenia 5 400,00 7 000,00 12 400,00

4260 Zakup energii 19 000,00 - 7 000,00 12 000,00

4270 Zakup usług remontowych 3 000,00 0,00 3 000,00

4280 Zakup usług zdrowotnych 150,00 0,00 150,00

4300 Zakup usług pozostałych 8 000,00 - 1 000,00 7 000,00

4350 Zakup usług dostępu do sieci Internet 960,00 1 000,00 1 960,00

4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej

publicznej sieci telefonicznej 0,00 1 000,00 1 000,00

4370 Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej

publicznej sieci telefonicznej. 2 000,00 - 1 000,00 1 000,00

4410 Podróże służbowe krajowe 200,00 500,00 700,00

4430 Różne opłaty i składki 2 000,00 0,00 2 000,00

4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 2 300,00 0,00 2 300,00

4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 110,00 900,00 1 010,00

900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 3 304 200,00 0,00 3 304 200,00

90002 Gospodarka odpadami 1 229 000,00 0,00 1 229 000,00

4300 Zakup usług pozostałych 1 229 000,00 0,00 1 229 000,00

90003 Oczyszczanie miast i wsi 393 250,00 0,00 393 250,00

(32)

4210 Zakup materiałów i wyposażenia 14 700,00 0,00 14 700,00

4300 Zakup usług pozostałych 378 550,00 0,00 378 550,00

90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach 313 500,00 0,00 313 500,00

4210 Zakup materiałów i wyposażenia 5 000,00 0,00 5 000,00

4300 Zakup usług pozostałych 308 500,00 0,00 308 500,00

90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg 800 100,00 0,00 800 100,00

4210 Zakup materiałów i wyposażenia 10 500,00 0,00 10 500,00

4260 Zakup energii 637 200,00 0,00 637 200,00

4300 Zakup usług pozostałych 152 400,00 0,00 152 400,00

90095 Pozostała działalność 568 350,00 0,00 568 350,00

2360 Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego

10 500,00 0,00 10 500,00

4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 4 700,00 0,00 4 700,00

4120 Składki na Fundusz Pracy 650,00 0,00 650,00

4170 Wynagrodzenia bezosobowe 30 000,00 0,00 30 000,00

4210 Zakup materiałów i wyposażenia 13 000,00 0,00 13 000,00

4260 Zakup energii 22 400,00 0,00 22 400,00

4270 Zakup usług remontowych 26 700,00 0,00 26 700,00

4300 Zakup usług pozostałych 330 400,00 0,00 330 400,00

4390 Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii 20 000,00 0,00 20 000,00

4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego 4 000,00 0,00 4 000,00

6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 106 000,00 0,00 106 000,00

(33)

921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 1 397 040,00 17 633,00 1 414 673,00

92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby 692 750,00 30 000,00 722 750,00

2480 Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury 692 750,00 0,00 692 750,00

6220

Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów

publicznych 0,00 30 000,00 30 000,00

92116 Biblioteki 622 500,00 0,00 622 500,00

2480 Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury 622 500,00 0,00 622 500,00

92195 Pozostała działalność 81 790,00 - 12 367,00 69 423,00

2360

Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego

5 000,00 0,00 5 000,00

4170 Wynagrodzenia bezosobowe 6 200,00 0,00 6 200,00

4210 Zakup materiałów i wyposażenia 13 990,00 0,00 13 990,00

4300 Zakup usług pozostałych 56 600,00 - 12 367,00 44 233,00

926 Kultura fizyczna 2 105 460,00 26 000,00 2 131 460,00

92601 Obiekty sportowe 181 700,00 16 000,00 197 700,00

3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 3 600,00 0,00 3 600,00

4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 50 200,00 0,00 50 200,00

4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 4 300,00 0,00 4 300,00

4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 13 100,00 0,00 13 100,00

4120 Składki na Fundusz Pracy 1 800,00 0,00 1 800,00

4170 Wynagrodzenia bezosobowe 20 400,00 0,00 20 400,00

4210 Zakup materiałów i wyposażenia 17 100,00 0,00 17 100,00

(34)

4260 Zakup energii 46 000,00 0,00 46 000,00

4270 Zakup usług remontowych 8 000,00 0,00 8 000,00

4280 Zakup usług zdrowotnych 100,00 0,00 100,00

4300 Zakup usług pozostałych 14 900,00 0,00 14 900,00

4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 2 200,00 0,00 2 200,00

6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 0,00 16 000,00 16 000,00

92604 Instytucje kultury fizycznej 1 734 000,00 10 000,00 1 744 000,00

3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 11 400,00 0,00 11 400,00

3040 Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń 8 600,00 0,00 8 600,00

4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 682 810,00 0,00 682 810,00

4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 51 700,00 0,00 51 700,00

4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 119 900,00 0,00 119 900,00

4120 Składki na Fundusz Pracy 18 200,00 0,00 18 200,00

4170 Wynagrodzenia bezosobowe 7 600,00 0,00 7 600,00

4210 Zakup materiałów i wyposażenia 116 200,00 0,00 116 200,00

4260 Zakup energii 454 000,00 0,00 454 000,00

4270 Zakup usług remontowych 22 000,00 10 000,00 32 000,00

4280 Zakup usług zdrowotnych 4 100,00 0,00 4 100,00

4300 Zakup usług pozostałych 100 684,00 0,00 100 684,00

4350 Zakup usług dostępu do sieci Internet 3 100,00 0,00 3 100,00

4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej

publicznej sieci telefonicznej 10 200,00 0,00 10 200,00

4370 Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej

publicznej sieci telefonicznej. 2 000,00 0,00 2 000,00

(35)

4410 Podróże służbowe krajowe 6 240,00 0,00 6 240,00

4420 Podróże służbowe zagraniczne 2 500,00 0,00 2 500,00

4430 Różne opłaty i składki 16 500,00 0,00 16 500,00

4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 21 800,00 0,00 21 800,00

4480 Podatek od nieruchomości 36 500,00 0,00 36 500,00

4500 Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego 51,00 0,00 51,00

4520 Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego 30 915,00 0,00 30 915,00

4530 Podatek od towarów i usług (VAT). 2 000,00 0,00 2 000,00

4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 5 000,00 0,00 5 000,00

92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej 126 500,00 0,00 126 500,00

2360

Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego

124 000,00 0,00 124 000,00

4300 Zakup usług pozostałych 2 500,00 0,00 2 500,00

92695 Pozostała działalność 63 260,00 0,00 63 260,00

2360

Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego

9 500,00 0,00 9 500,00

4170 Wynagrodzenia bezosobowe 4 040,00 0,00 4 040,00

4210 Zakup materiałów i wyposażenia 9 820,00 0,00 9 820,00

4280 Zakup usług zdrowotnych 100,00 0,00 100,00

4300 Zakup usług pozostałych 39 800,00 0,00 39 800,00

Razem: 50 232 127,00 1 696 009,00 51 928 136,00

(36)

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr ...

Rady Miejskiej w Chodzieży z dnia...2013 r.

Dotacje i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminom ustawami w 2013 roku.

w złotych

L.p. Dział Rozdział §*

Dotacje na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań

zleconych jst

Wydatki przeznaczone na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych

zadań zleconych jst

1 2 3 4 5 6

1.

750 75011

2010

133 500 x

2.

75011

razem

133 500

3. 4010

112 850

4. 4110

19 400

5. 4120

1 250

6.

751 75101

2010

3 390 x

7.

75101

razem

3 390

8. 4110

487

9. 4120

69

10. 4170

2 834

11.

852 85212

2010

5 275 700 x

12.

85212

razem

5 275 700

13. 3110

4 838 639

14. 4010

107 283

15. 4040

6 926

16. 4110

298 828

17. 4120

2 812

18. 4210

822

19. 4260

3 754

20. 4280

294

21. 4300

10 950

(37)

22. 4370

800

23. 4410

200

24. 4440

3 742

25. 4610

50

26. 4700

600

27.

85213

2010

12 090 x

28.

85213

razem

12 090

29. 4130

12 090

Ogółem 5 424 680 5 424 680

L.T. Chodzież, kwiecień - 2013 r.

(38)

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr ...

Rady Miejskiej w Chodzieży z dnia...2013 r.

Dotacje i wydatki związane z realizacją zadań wspólnych wykonywanych w 2013 roku na podstawie:

porozumień z innymi jednostkami samorządu terytorialnego Klasyfikacja

Lp. Dział Rozdział § Nazwa zadania Dotacje Wydatki

1 2 3 4 5 6 7

porozumień z innymi jednostkami samorządu terytorialnego, z tego:

1.

600 60014 6620

dotacja celowa otrzymana z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na

podstawie umów między jst 173 515 x

razem 173 515 173 515

2.

60016 6050 wydatki inwestycyjne jednostek

budżetowych x 173 515

3.

60014 6629

dotacja celowa otrzymana z Powiatu Chodzieskiego na inwestycje realizowane na podstawie porozumień na realizację projektu

współfinansowanego ze środkow

unijnych 267 703 x

razem 267 703 267 703

60016 6059

dofinansowanie zadania

inwestycyjnego pn. "Przebudowa sieci dróg gminnych

i powiatowych na terenie miasta Chodzieży" - celem aktywizacji obszarów miejskich i zwiększenia bezpieczeństwa ruchu drogowego - realizowanego w partnerstwie

z Powiatem Chodzieskim x 267 703

4.

801 80101 2310

dotacja celowa z Gm. Chodzież na zadania realizowane na podstawie porozumień z innymi jst na pozaszkolny punkt katechetyczny przy Szkole Podstawowej Nr 1 w

Chodzieży 976 x

5.

80101 2310

dotacja celowa z M.i Gm.Szamocin na zadania realizowane na podstawie porozumień z innymi jst na pozaszkolny punkt katechetyczny przy Szkole Podstawowej Nr 1 w

Chodzieży 488 x

razem 1 464 1 464

80101 4010 wynagrodzenia osobowe

pracowników x 1 223

Obraz

Updating...

Cytaty

Updating...

Powiązane tematy :