Regulamin Konkursu Z matematyką przez świat

10  Download (0)

Pełen tekst

(1)

Regulamin Konkursu „Z matematyką przez świat”

1. Organizatorem konkursu „Z matematyką przez świat” jest Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli Stowarzyszenia "Wspólnota Polska"

w partnerstwie z Uniwersytetem Warmińsko Mazurskim w Olsztynie i Szkołą Podstawową nr 1 im. Armii Krajowej w Ostródzie.

2. Założenia ogólne Celem konkursu jest:

 upowszechnianie wiedzy matematycznej wśród uczniów,

 rozwijanie i pogłębianie zainteresowań oraz uzdolnień matematycznych uczniów,

 rozwijanie umiejętności matematycznych,

 wdrażanie uczniów do logicznego myślenia,

 wykorzystanie wiedzy i umiejętności matematycznych w sytuacjach praktycznych,

 kształtowanie samodzielnego, twórczego myślenia oraz stymulowanie pracowitości i wytrwałości uczniów,

 popularyzowanie matematyki wśród dzieci i młodzieży szkół podstawowych.

3. Konkurs adresowany jest do uczniów (przedział wiekowy 10-13 lat) szkół podstawowych polskich zlokalizowanych na terenie Polski i poza jej granicami.

4. Etapy konkursu „Z matematyką przez świat”

Konkurs ma charakter trzystopniowy i składa się z trzech etapów:

szkolnego, krajowego i międzynarodowego.

Arkusz zadań na każdy etap konkursu opracowuje zespół ekspertów składający się z nauczycieli akademickich WMiI UWM w Olsztynie.

Harmonogram konkursu „Z matematyką przez świat” stanowi załącznik nr 1.

(2)

I etap szkolny

1) Etap szkolny przeprowadzany jest w szkole, która zgłosi pisemną i mailową,(załącznik nr 5 ) chęć udziału w konkursie na adres:

Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli Stowarzyszenia „Wspólnota Polska”

ul. Kopernika 45/16 10 – 512 Olsztyn

e-mail : konkurspolonijny@matman.uwm.edu.pl

2) Konkurs ma charakter otwarty i mogą w nim uczestniczyć uczniowie, którzy zadeklarują chęć udziału. Eliminacje przeprowadza Szkolna Komisja Konkursowa powoływana przez dyrektora szkoły, zgodnie z harmonogramem konkursu (załącznik nr 1). Liczebność komisji jest zależna od ilości osób biorących udział w konkursie (1-5 uczestników - 1 osoba w komisji, 6-15 osób - 2 osoby w komisji, powyżej 15 osób - 3 osoby w komisji). Dyrektor szkoły przesyła protokół ze szkolnego etapu konkursu (załącznik nr 2) wraz z pracami uczniów na adres:

Wydział Matematyki i Informatyki ul. Słoneczna 54

10-710 Olsztyn

dr Agnieszka Niemczynowicz, dr Agnieszka Bojarska-Sokołowska e-mail : konkurspolonijny@matman.uwm.edu.pl

3) Przewodniczący Krajowej Komisji Konkursowej przekazuje w określonym dniu konkursu przewodniczącemu Szkolnej Komisji Konkursowej lub dyrektorowi szkoły (na adres poczty elektronicznej podany w deklaracji udziału w konkursie) materiały konkursowe.

4) Przewodniczący Szkolnej Komisji Konkursowej odpowiedzialny jest za powielenie testu w liczbie egzemplarzy zgodnej z liczbą uczniów przystępujących do konkursu na etapie szkolnym. Dyrektor szkoły lub Przewodniczący Szkolnej Komisji Konkursowej przechowują

(3)

materiały konkursowe do chwili rozpoczęcia konkursu z zachowaniem tajemnicy służbowej.

5) Uczniowie przez 60 minut rozwiązują test składający się z 7 zadań zamkniętych (wielokrotnego wyboru) i 3 zadań otwartych.

6) Prace z etapu szkolnego sprawdzane są przez nauczycieli matematyki szkoły przeprowadzającej konkurs. Klucz odpowiedzi do zadań konkursowych organizator konkursu przesyła w na adres e-mail szkoły Przewodniczącemu Szkolnej Komisji Konkursowej w czasie 120 minut od zakończenia konkursu.

7) Do etapu krajowego zostają zakwalifikowane prace uczniów, którzy osiągnęli co najmniej 60% wszystkich możliwych punktów do zdobycia.

8) Przystąpienie do konkursu jest jednoznaczne z wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych osobowych uczestników na potrzeby organizacji konkursu, w tym publikowania wyników na stronach internetowych organizatorów.

II etap krajowy

1) Konkurs przeprowadza Krajowa Komisja Konkursowa składająca się z nauczycieli akademickich WMiI UWM w Olsztynie zgodnie z harmonogramem przedstawionym w załączniku 1.

2) Miejsce i czas przeprowadzenia konkursu:

- uczniowie ze szkół polskich znajdujące się na terenie Polski- WMiI UWM w Olsztynie

- uczniowie ze szkół polskich znajdujących się poza granicami Polski- zgodnie załącznikiem nr 3

3) Na tym etapie uczniowie w czasie 90 minut rozwiązują test składający się z 5 zadań otwartych.

4) Prace z etapu krajowego sprawdzane są przez nauczycieli akademickich WMiI UWM w Olsztynie. Klucz odpowiedzi do zadań konkursowych organizator konkursu umieszcza na stronach internetowych organizatorów konkursu w dniu konkursu.

(4)

5) Prace konkursowe ze szkół polskich znajdujących się poza granicami kraju przesyła do Krajowej Komisji Konkursowej osoba wyznaczona przez Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli Stowarzyszenia "Wspólnota Polska" na adres:

Wydział Matematyki i Informatyki ul. Słoneczna 54

10-710 Olsztyn

dr Agnieszka Niemczynowicz, dr Agnieszka Bojarska-Sokołowska e-mail : konkurspolonijny@matman.uwm.edu.pl

Prace powinny być wysłane w terminie 2 dni od zakończenia konkursu (decyduje data stempla pocztowego).

6) Krajowa Komisja Konkursowa po sprawdzeniu prac sporządza listę rankingową z wynikami uczniów. Do etapu międzynarodowego zostaje zakwalifikowanych 30 najlepszych prac z listy rankingowej (w tym 11 najlepszych prac uczniów szkół podstawowych zlokalizowanych na terenie Polski i 19 najlepszych prac uczniów szkół podstawowych zlokalizowanych poza granicami Polski). Lista uczniów zakwalifikowana do etapu międzynarodowego zostanie opublikowana na stronach internetowych organizatorów w terminie 14 dni od daty otrzymania wszystkich prac konkursowych.

Etap III - międzynarodowy

1) Konkurs przeprowadza Międzynarodowa Komisja Konkursowa składająca się z nauczycieli akademickich WMiI UWM w Olsztynie podczas trwania tygodniowego obozu rekreacyjno-naukowego w Olsztynie, odbywającego się zgodnie z harmonogramem przedstawionym w załączniku 1.

2) Na tym etapie uczniowie biorą udział w warsztatach, wykładach organizowanych przez nauczycieli akademickich WMiI UWM w Olsztynie oraz zajęciach rekreacyjno-krajoznawczych organizowanych przez Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli Stowarzyszenia "Wspólnota Polska", zgodnie z załącznikiem 1.

(5)

3) Do etapu międzynarodowego kwalifikuje się 30 uczniów z najlepszymi wynikami z listy rankingowej etapu krajowego, (w tym 11 najlepszych prac uczniów szkół podstawowych zlokalizowanych na terenie Polski i 19 najlepszych prac uczniów szkół podstawowych zlokalizowanych poza granicami Polski), którzy wezmą udział w międzynarodowym tygodniowym obozie rekreacyjno-naukowym.

4) Uczeń za pośrednictwem przedstawiciela ustawowego jest zobowiązany potwierdzić udział w letnim obozie rekreacyjno- naukowym, w terminie określonym w harmonogramie konkursu (załącznik nr 1). Potwierdzenie musi być złożone w formie pisemnej na adres:

Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli Stowarzyszenia „ Wspólnota Polska”

ul. Kopernika 45/16 10 – 512 Olsztyn

e-mail : konkurspolonijny@matman.uwm.edu.pl

Organizator prosi o wcześniejsze powiadomienie telefoniczne pod numerem telefonu : 0048 89 521-36-20 .

W przypadku rezygnacji ucznia z wyjazdu na obóz, nagroda główna przechodzi na następnego ucznia wg kolejności z listy laureatów.

W tym przypadku organizator konkursu kontaktuje się telefonicznie z uczniem/przedstawicielem ustawowym ucznia, na którego przeszła nagroda. Przedstawiciel ustawowy jest zobowiązany wyrazić zgodę lub odmówić przyjęcia nagrody w ciągu 24 godzin. W przypadku braku odpowiedzi organizator uznaje, że odpowiedź jest negatywna i nagroda przechodzi na następnego ucznia wg zasad określonych powyżej.

W przypadku zaistnienia zdarzeń nieprzewidzianych w niniejszym regulaminie ostateczna decyzja należy do organizatorów i jest ostateczna. Regulamin konkursu może ulec zmianie. O ewentualnych poprawkach poinformujemy szkoły zgłoszone do konkursu.

(6)

Zakres materiału i literatura stanowią załącznik nr 4 do Regulaminu.

Załączniki nr 1, 2, 3, 4, 5 dostępne są na stronach internetowych organizatorów.

Ewentualne pytania prosimy kierować drogą telefoniczną pod numer:

0048 89 521-36-20

lub elektroniczną pod adres: konkurspolonijny@matman.uwm.edu.pl.

(7)

Załącznik nr 1

Terminarz konkursu „Z matematyką przez świat” w roku 2014 1. Zgłoszenia – 15 kwietnia 2014

2. Etap szkolny - 25 kwietnia 2014, godz. 10.00 3. Etap krajowy – 23 maja 2014, godz. 11.00

4. Etap międzynarodowy – obóz rekreacyjno-naukowy do ustalenia.

5. Potwierdzenie udziału w etapie międzynarodowym – 27 maja 2014

Załącznik nr 2

Protokół ze szkolnego etapu konkursu znajduje się w oddzielnym dokumencie Microsoft Excel

Załącznik nr 3

Miejsce przeprowadzania etapu krajowego konkursu „Z matematyką przez świat” dla szkół polskich znajdujących się poza granicami Polski w roku 2014 zostanie ustalone po otrzymaniu zgłoszeń.

Załącznik nr 4

Zakres materiału i literatura 1) Liczby naturalne:

1) liczby naturalne w dziesiątkowym układzie pozycyjnym,

(8)

2) porównywanie liczb naturalnych. Znaki <, =, >,

3) dodawanie, odejmowanie, mnożenie i dzielenie liczb naturalnych, kwadraty i sześciany liczb naturalnych,

4) reguły dotyczące kolejności wykonywania działań, 5) dzielenie z resztą liczb naturalnych,

6) podzielność liczb naturalnych. Liczby pierwsze i złożone, 7) cechy podzielności przez 2, 3, 5, 9, 10, 100,

8) porównywanie różnicowe i ilorazowe liczb naturalnych,

9) rozwiązywanie zadań tekstowych prowadzących do obliczeń na liczbach naturalnych,

10) zapis liczb w systemie rzymskim.

2) Liczby całkowite:

1) liczby całkowite ujemne; liczby całkowite na osi liczbowej, 2) porównywanie liczb całkowitych,

3) działania na liczbach całkowitych,

4) rozwiązywanie zadań tekstowych prowadzących do obliczeń na liczbach całkowitych.

3) Ułamki zwykłe:

1) podział całości na równe części (zginanie, składanie, rozcinanie),

2) ułamek jako iloraz liczb całkowitych. Skracanie i rozszerzanie ułamków, 3) zamiana liczby mieszanej na ułamek zwykły i odwrotnie,

4) sprowadzanie ułamków do wspólnego mianownika, 5) porównywanie ułamków. Ułamki na osi liczbowej, 6) działania na ułamkach.

4) Ułamki dziesiętne:

1) zapis liczby w postaci ułamka dziesiętnego; zapis ułamka dziesiętnego w postaci ułamka zwykłego,

2) wyrażenia dwumianowane i ich postać dziesiętna,

3) ułamki dziesiętne na osi liczbowej. Porównywanie ułamków dziesiętnych, 4) działania na ułamkach dziesiętnych,

5) zaokrąglanie ułamków dziesiętnych. Obliczenia z użyciem kalkulatora, 6) rozwiązywanie zadań tekstowych umieszczonych w praktycznym

kontekście, w szczególności zadań typu droga-prędkość-czas.

5) Wzory i równania:

1) oznaczenia literowe wielkości liczbowych; użycie wzorów w sytuacjach praktycznych,

2) łatwe równania pierwszego stopnia z jedną niewiadomą,

3) rozwiązywanie zadań dotyczących sytuacji praktycznych, prowadzących do równań pierwszego stopnia z jedną niewiadomą.

6) Elementy statystyki opisowej:

(9)

1) gromadzenie i porządkowanie danych, 2) przedstawianie graficzne danych.

7) Figury płaskie:

1) punkt, prosta, półprosta, odcinek, 2) proste prostopadłe. Proste równoległe,

3) pomiar długości. Zamiana jednostek długości: metr, centymetr, milimetr, kilometr,

4) kąt. Porównywanie kątów. Mierzenie kątów, 5) kąty wierzchołkowe. Kąty przyległe,

6) trójkąt. Nierówność trójkąta (dla długości boków), 7) konstruowanie i klasyfikacja trójkątów,

8) suma kątów w trójkącie,

9) czworokąty: trapezy, równoległoboki, prostokąty, kwadraty, romby, 10) przykłady wielokątów; obliczanie obwodu wielokąta,

11) pole kwadratu, prostokąta, równoległoboku, trójkąta, trapezu.

Obliczanie pól w sytuacjach praktycznych, 12) koło i okrąg. Cięciwa, średnica, promień, 13) skala i plan.

8) Bryły:

1) graniastosłupy proste i ostrosłupy; ich siatki i modele,

2) walce, stożki, kule – rozpoznawanie w sytuacjach praktycznych,

3) pole powierzchni i objętość prostopadłościanu. Użycie jednostek objętości i pojemności.

Literatura (przykłady):

W poszukiwaniu matematycznych talentów, Sławomir Kopański

102 zadania dla małych, średnich i dużych sympatyków matematyki, Krzysztof Ciesielski

Matematyka z wesołym kangurem,

 Na olimpijskim szlaku, Henryk Pawłowski

 Miniatury matematyczne dla SP

(10)

Załącznik nr 5

Deklaracja udziału w konkursie „Z matematyką przez świat”

(formularz należy wypełnić komputerowo przesłać w wersji papierowej i elektronicznej na adres korespondencyjny podany w Regulaminie konkursu)

Pełna nazwa szkoły (pieczęć szkoły w wersji papierowej

Miejscowość

Adres szkoły

Tel/fax

Adres e-mail

Powiat

Imię i nazwisko dyrektora szkoły

Osoba odpowiedzialna do kontaktu

Liczba uczniów zgłoszona do konkursu

Obraz

Updating...

Cytaty

Powiązane tematy :