Pełen tekst

(1)

ST-251 N Seagate 5

,

25

"

SCSI

P ojem ność D ysk niesform a to w an y Form at (512B na sektor)

ca łk o w ita [M B ] 48,60 41,00

p o w ie rzch n i [M B] 0,07

c y lin d ra [M B ] 10,25

ście żki [B ] 17408

W ym iary zew nętrzne i ciężar

wysokość [m m ] 41,4

szerokość [m m ] 146,6

g łę b o ko ść [m m ] 203,3 ciężar [k g ]

Geometria napędu

d yskó w 2

c y lin d ró w 630

g ło w ic danych 4

g ło w ic aerwo 0

sum a se kto ró w user 84254, total 85680

sekt/ścieżkę 34

O późnienia [m s ]

Średnio 28

R/W

TFLTR 8

Max

La tency 8,33

Overhead

Dop. temp. P racy Spocz.

pq

Dopuszczalne przeciąż. g ra w it[G ] Dysk zaparkow any

Praca bez b łę d ó w B łę d y ko ryg ow ałn e

Poj. zapas.

ZBR

Prędkość tra n s m is ji IMB/s]

Dysk <■> B u fo r 1,25 Szyna SCSI: s y n c / (async)

Niezawodność B łę d y (xx-> 1 na Exx)

M TBF [*1000h] MTTR [m in ] CDL [lata ] ON/OFF [*1000] RER UER SER 70

B u fo r dysku [k B ]

Prędkość obr. [1 /m in ] 3600

Sytem kod ow ania RLL

Gęstość za p isu [TP I] 777

P ozycjon er Stepper

Start / S top [s ] Poz. hał. [dBA @ 1m ] Typowy R W w v v nQ &dsjf Max Spin-up Idle S tand-by Sleep

p o b ó r m o c y [W ] 13,000 37,000

lin ia +12V [A ] 0,500 2,500

Unia *5 V [A ] 1,400

(2)

♦ 12V GND (12V) GND (5 V)

♦ 5V

Ł

Praca bez kontroli P ra ca z kontrolą

PE

$

parzystości. PE H P parzystości.

C M O

Q Q Q

S C SI-ID 0 1 2 3 4 5 6 7

Obraz

Updating...

Cytaty

Updating...

Powiązane tematy :