Pełen tekst

(1)

ST-3391 A Seagate 3,5" IDE

W ym iary zew nętrzne i ciężar

wysokość [m m ] 25,4

szerokość [m m ] 102,1

głębokość [m m ] 146,6

ciężar [kg] 0,59

Pojemność Dysk niesformatowany Form at (512B na sektor)

całkowita [MB] 325,4

powierzchni [MB]

cylindra [MB]

ścieżki [B]

Dop. temp. Pracy Spocz.

PC] 5 ... 55 -40... 60

Organizacja Fizyczna Logiczna

dysków 2 7

cylindrów 768

g ło w ic danych 4 14

g ło w ic serwo

sum a sektorów 666624

sekt/ścieżkę 62

Opóźnienia [m s]

Średnio 14

R IW

TR/TR 5

M ax 33

Latency 7,87

Overhead

Dopuszczalne przeciąż g raw it[G ]

Dysk zaparkowany 75

Praca bez b łęd ów 2

B łę d y korygowałne 10

Prędkość transmisji IMB/s]

Dysk <•> Bufor 2 ,33... 4 B ufor <■> Host 11,1 Poj. zapas. Z B R

W rtpre. Re-wrt c urr Land, zone CMOS-typ

n/d n/d auto user

Niezawodność B łę d y (xx ->1 na Exx)

M TB F piOOOh] MTTR [m in] CDL [lata] ON/OFF [*1000] RER UER SER

300 30 5 40 13

B ufor dysku [kB] 120

Prędkość obr. [1/m in] 3811 Sytem kodowania (1,7)RLL Gęstość zapisu [TPI] 3081

Pozycjoner Voice Coil

Start / Stop [s] 10/9 Poz. hał. [dBA @ 1m] 33 Typowy R /W S&ek M ax Spin-up Idle Stand-by Sleep

p o b ó r m ocy [W ] 3,200 4,400 1,800 0,640 0,570

linia +12V [A] 0,150 0,290 1,200 0,115 0,020 0,020

linia +5V [A] 0,280 0,180 0,300 0,080 0,080 0,065

(2)

[ o o o o ]

t KUTA

1 —

R S T 0 O G N D D B 7 0 0 D B 8

D B 6 D B 9

D B 5 o e D B A D B 4 • o D B 8 D B 3 • o D B C D B 2 e o D B D

DB1 0 o D B E

DBO • o D B F

G N D O 0 K E Y

0 o G N D IO W 0 o G N D IO R 0 0 G N D

o o

0 * G N D

IR Q 0 o S I 6 AD1 • 0 P D G A D 2 • e A D 2

CSO 0 * CS1

O S P 0 0 G N D

( ’ ) Z ty c h linii n a p ę d n ie k o rz y s ta .

p = c

= ♦ 5V

CD ♦ 1 2 V

a G N D

J4, J3,

li i

2, J1

Je d y n y dysk w system ie (S in g le D rive ) lu b pie rw szy dysk w system ie dw udyskow ym (D ual D rive M aster), je że li drugi dysk jest zg o d n y ze specyfikacją ATA

J 4 ,J 3 ,J 2 ,J 1

P ierw szy dysk w system ie d w u d y s k o w y m (D ual D rive M aster), je że li drugi dysk nie je st zg o d n y ze sp ecyfikacją A T A J4 , J3, J2, J1

M

P ierw szy dysk w system ie d w u d y s k o w y m (D u al D rive M aster), dru g i dysk nie korzysta z s y g n a łu -D A S P

J4, J3,

m 1

2, J1 D ru gi dysk w system ie d w u d ysk o w ym (D ual D rive S lave) J4, J3, J2, J1

W yb ó r M aster/Slave d o ko n y w a n y je s t prze z m a g istra lę (Cable select).

J4, J3, J2, J1

m

Test napędu ■ ukła d za re z e rw o w a n y prze z produ cen ta.

Obraz

Updating...

Cytaty

Updating...

Powiązane tematy :