Pełen tekst

(1)

ST-3250A Seagate 3,5" IDE

W y m ia ry z e w n ę trz n e i c ię ża r

w y s o k o ś ć [m m ] 25,4

s z e ro k o ś ć [m m ] 102,1

g łę b o k o ś ć [m m ] 146,6

c ię ż a r [k g ] 0,59

P o je m n o ś ć D y s k n ie s fo rm a to w a n y F o rm a t (512 B n a s e k to r)

c a łk o w ita [M B ] 204,0

p o w ie rz c h n i [M B ] c y lin d ra [M B ]

ś c ie ż k i [B ]

D op. tem p. P ra c y Spocz.

P C ] 5 ... 55 -40... 60

O p ó ź n ie n ia [m s ]

Ś re d n io 15

R IW

T R T R 5

M ax 32

L a te n c y 7,87

O ve rh e a d

O rg a n iza cja F iz y c z n a L o g ic z n a

d y s k ó w 1 6

c y lin d ró w 1024

g ło w ic d anych 2 12

g ło w ic se rw o

s u m a s e k to ró w 417792

se k t/ś c ie ż k ę 34

D o p u s z c z a ln e p rz e c ią ż . g r a w it[G ]

D y s k z a p a rk o w a n y 75

P ra ca bez b łę d ó w 2

B łę d y k o ry g o w a ln e 10

P rę d k o ś ć tr a n s m is ji M B /s ] D y s k <■> B u fo r 2,33... 4 B u fo r <•> H o s t 11,1 P oj. z a p a s Z B R

W rtp re . R e -w rt c u r r L a n d, z o n e CM O S-typ

n/d n/d auto user

N ie z a w o d n o ś ć B łę d y (x x ->1 na E xx)

M T B F [*1 0 0 0 h ] M TT R [m in ] CDL p a ta ] ON/O FF [*1 0 0 0 ] R ER UER SE R

300 30 5 40 13

B u fo r d y s k u [ k B ] 120 P rę d k o ś ć obr. [1 /m in ] 3811 S y te m k o d o w a n ia (1,7)RLL G ę s to ś ć z a p is u [T P I] 3081

P o z y c jo n e r Voice Coil

S ta rt / S to p [ s ] 10/9

Poz. h a ł. [d B A @ 1 m ] 33 T y p o w y R IW O / y y f r M ax S p in -u p Id le S ta n d -b y S leep

p o b ó r m o c y [W ] 3,200 4,400 1,800 0,640 0,570

lin ia +12V [A ] 0,150 0,290 1,200 0,115 0,020 0,020

lin ia +5V [A ] 0,280 0,180 0,300 0,080 0,080 0,065

(2)

[o o o o]

t KJTT£

1 — 3 - RST o o GND DB7 0 o DB8 DB6 0 o DB9 DB5 0 © DBA DB4 0 © DBB DB3 0 9 DBC DB2 o e DBD

DB1 DBE

DBO o o DBF GND 0 o KEY

o e GND IOW 0 © GND IOR e o GND

e e GND IRQ 0 o S16 AD1 0 o PDG AD2 9 o AD2 CSO 0 » CS1 DSP 0 o GND

(') Z tych hrw napęd me korzysta.

J4. J3, J2, J1

M

Jedyny dysk w systemie (Single Drive) lub pierwszy dysk w systemie dwudyskowym (DuaJ Drive Master), jeżeli drugi dysk jest zgodny ze specyfikacją ATA

J 4 ,J 3 ,J 2 ,J 1

Pierwszy dysk w systemie dwudyskowym (Dual Drive Master), jeżeli drugi dysk nie jest zgodny ze specyfikacją ATA

J4,J3, J2.J1

m

Pierwszy dysk w systemie dwudyskowym (Dual Drive Master), drugi dysk nie korzysta z sygnału -DASP

J 4 ,J 3 ,v 2.J1

Drugi dysk w systemie dwudyskowym (Dual Drive Slave)

J4 .J3, J2.J1

m

Wybór Master/Slave dokonywany jest przez magistralę (Cable select).

J4, J3,

s 1

2, J1

Test napędu - układ zarezerwowany przez producenta.

Obraz

Updating...

Cytaty

Updating...

Powiązane tematy :