Pełen tekst

(1)

ST-31230N Seagate 3,5" SCSI-2 Fast

W ym iary z e w n ę trzn e i cię ża r

w ysokość [m m ] 25,4

szero ko ść [m m ] 102,1

g łę b o k o ś ć [m m ] 146,6

cię ża r [k g ] 0,68

P o jem n o ść D y s k n ies fo rm a to w a n y F o rm a t (512 B n a sektor)

c a łk o w ita [M B ] 1149,8 1006,1

p o w ie rz c h n i [M B ] cylin d ra [M B ]

ś c ie żk i [B ]

Dop. temp. P rac y Spocz.

P d G eom etria n ap ę d u

d y s k ó w 3

c y lin d ró w 3898

g ło w ic danych 5

g ło w ic serw o su m a sek to ró w

sekt/ścieżkę

O p ó źn ie n ia [m s]

Ś red n io

p m 9,3/10,5

T R /T R 1 ,2 ... 1,7

M a x 20,4

L a te n c y 5,54 O verh ead

D o p u s zc za ln e p rz e c ią ż g r a w it[G ] D ysk za p a rk o w a n y

P raca b e z b łę d ó w B łę d y k o ry g o w a in e

P ręd k o ś ć tran sm isji m / s ] D ysk <•> B u fo r 4 ,7 5 ... 7,75 Szyna S C S I: s y n c / (async) 10

Poj. zapas. 1 sektor na ścieżkę + 2 cylindry

Z B R

N ie za w o d n o ś ć B łę d y (x x ->1 na E xx)

M T B F [*1000h ] M TTR [m in ] CDL [la ta ] O N /O F F [*1000] R E R U E R S E R 800

B u fo r d y s k u [kB ] 512 P ręd kość obr. [1 /m in ] 5411 Sytem k o d o w a n ia (1,7)RLL G ęstość z a p is u [T P I]

P o zy c jo n e r RVC

S tart / S to p [s ] Poz. h a ł. [dB A @ 1 m ]

Typow y F m S ee k M a x Spin-up Id le S tan d -b y S leep

p o b ó r m o c y [W ] 7,000

lin ia + 12V [A ] 0,360 1,700

lin ia + 5 V [A ] 0,540

(2)

Widok z boku Widok z przodu Widok z boku

na J2 na J6 na J5

> Pozycja X

0 0 0 *0

8 i AA2

• --- AA1 •

w m o

SYNC REM. LED res

AO A1 l "

V7~7~ o o o 7- 7-3

1 — C L GND 0 GND 0 GND 0 GND 0 GND 0 GND 0 GND 0 GND 0 GND 0 GND 0 GND 0 RES 0 OPN 0 RES 0 GND 0 GND 0 GND 0 GND 0 GND 0 GND 0 GND 0 GND « GND GND 0 GND

DBO DB1 DB2 DB3 DB4 DB5 DB6 DB7 DBP GND GND RES TRM RES GND ATN GND BSY ACKRST

MSGs a C/D REQ I/O

J6: LED/SYNC

+ LED « 3 - LED - 4

♦ S Y N- 6 -S Y N - 5

[ 0 0 0 o j 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

t --- 1

♦ 12V GND (12V) GND (5V) + 5V

res

$

Zwory zarezerwowana do użytku producenta.

D S ^ M E Natychmiastowy start silnika dysku po doprowadzeniu napięć zasilających.

O CO <: m

jY2j

Start silnika dysku na rozkaz UNIT START wysłany DS ME przez inicjator.

D s J ^ M E Start silnika z opóźnieniem równym 12'SCSIJD [w sekundach].

WP

$

Zapis na dysk

dopuszczalny. WP

^

Dysk zabezpieczony przed zapisem.

LUCL Praca bez kontroli

parzystości. PE

^

Praca z kontrolą

parzystości.

T P 1 ^ ] T P 2 Dysk nie zasila ani pakietu R-T ani linii 26 (TERMPWR).

T P 1 ^ T P 2 Dysk zasila linię TERMPWR.

T P 1 ^ ) T P 2 Dysk zasila pakiet R-T.

T P 1 ^ T P 2 Dysk zasila zarówno pakiet R-T jak i linię TERMPWR.

Pakiet R-T otrzymuje zasilanie od strony magistrali SCSI za pośrednictwem linii TERMPWR (Pozycja X na rysunku).

A2A1 AO

(AA2/AA1/AA0)

i

SCSI-ID 0 1 2 3 4 5 6 7

Uwaga 1: Do ustawiania adresu SCSI-ID należy używać albo zestawu A0-A2 albo też zwor alternatywnych M 0-AA2 (nigdy obydwu!).

Uwaga 2: Modele wyposażone w płytkę drukowaną #75782480 mają odwrócone znaczenia zwor bloku J5, tj. A0/A1/A2 zamiast A2/A1/A0.

Obraz

Updating...

Cytaty

Updating...

Powiązane tematy :