• Nie Znaleziono Wyników

ISTOTNE WARUNKI ZAMÓWIENIA W POSTĘPOWANIU O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2022

Share "ISTOTNE WARUNKI ZAMÓWIENIA W POSTĘPOWANIU O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO"

Copied!
35
0
0

Pełen tekst

(1)

Warszawa, dnia 03.02.2017 r.

Postępowanie Nr: SZP-ED-351- 4/17

ISTOTNE WARUNKI ZAMÓWIENIA

W POSTĘPOWANIU O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO NA

U S Ł U G I S P O Ł E C Z N E I I N N E S Z C Z E G Ó L N E U S Ł U G I

usługi cateringowe polegające na dostarczaniu

przygotowanych przez Wykonawcę gorących obiadów w zamkniętych naczyniach jednorazowych

Zatwierdził:

/-/ Bogusława Biedrzycka Dyrektor OPS Dzielnicy Wola

(2)

I. Nazwa i adres Zamawiającego

Ośrodek Pomocy Społecznej Dzielnicy Wola Miasta Stołecznego Warszawy Ul. J. Bema 91

01-233 Warszawa

NIP: 527-21-42-113 , REGON: 002010882 tel. +48 22 571 50 00, fax +48 22 571 50 50,

adres internetowy Zamawiającego: www.ops-wola.waw. pl ; e-mail: zamowieniapubliczne@ops-wola.waw.pl

II. Tryb udzielenia zamówienia- zamówienie na usługi społeczne i inne szczególne usługi.

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone jest na zasadach określonych w art. 138o ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015r. poz. 2164 z późniejszymi zmianami), w odniesieniu do zamówień na usługi społeczne i inne szczególne usługi.

Zamówienie udzielane w częściach - wartość wszystkich części zamówienia jest mniejsza od kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych w odniesieniu do zamówień na usługi społeczne i inne szczególne usługi tj. 750 000 euro.

III. Przedmiot zamówienia:

Usługi cateringowe polegające na dostarczaniu przygotowanych przez Wykonawcę gorących obiadów w zamkniętych naczyniach jednorazowych.

Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych. Zamówienie zostało podzielone na 2 części. Wykonawca może złożyć ofertę na jedną lub dwie części.

Opis przedmiotu zamówienia został szczegółowo sprecyzowany w Rozdziale 1 IWZ.

Numer postępowania: SZP-ED-351-4/17 Usługa - kod CPV:

55 32 20 00 - 3 Usługi gotowania posiłków 55 52 12 00 - 0 Usługi dowożenia posiłków

IV. Spis treści Istotnych Warunków Zamówienia (zwanych dalej IWZ):

Rozdział 1. Opis przedmiotu zamówienia

Rozdział 1A Dodatkowe wymagania związane z realizacją zamówienia - klauzule społeczne Rozdział 2. Termin wykonania zamówienia

Rozdział 3. Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych

(3)

.. warunków.

Rozdział 4. Wykaz oświadczeń i dokumentów potwierdzających spełnianie warunków udziału w postępowaniu

… oraz brak podstaw do wykluczenia.

Rozdział 5. Informacje o sposobie porozumiewania się Zamawiającego z Wykonawcami oraz przekazywania .. oświadczeń i dokumentów.

Rozdział 6. Termin związania ofertą.

Rozdział 7. Opis sposobu przygotowania ofert.

Rozdział 8. Składanie i otwarcie ofert.

Rozdział 9. Opis sposobu obliczania ceny.

Rozdział 10. Opis kryteriów, którymi Zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty, wraz z podaniem .. znaczenia tych kryteriów i sposobu oceny ofert.

Rozdział 11. Badanie i ocena ofert.

Rozdział 12. Udzielenie zamówienia- powody nie udzielenia zamówienia.

Rozdział 13. Informacje o formalnościach jakie powinny zostać dopełnione po wyborze oferty w celu

… zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego.

Rozdział 14. Informacje o przewidywanych zamówieniach, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6.

Rozdział 15. Informacje dodatkowe.

Rozdział 16. Wzór umowy.

Spis załączników:

załącznik nr 1 - formularz oferty - 2 strony

załącznik nr 2 - oświadczenie Wykonawcy dot. spełniania warunków udziału w postępowaniu załącznik nr 3 - oświadczenie Wykonawcy dot. przesłanek wykluczenia z postępowania załącznik nr 4 - wykaz wykonanych i/lub wykonywanych usług

załącznik nr 5 - oświadczenie Wykonawcy w trybie art. 24 ust. 11

załącznik nr 6 - informacje do oceny w kryteriach: doświadczenie Wykonawcy i aspekty społeczne

załącznik nr 7 - wzór oświadczenia potwierdzającego zatrudnianie osób, o których mowa w Rozdziale 1A IWZ.

(4)

Rozdział 1. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA.

1. Przedmiotem zamówienia są usługi cateringowe polegające na dostarczaniu przygotowanych przez Wykonawcę gorących obiadów w zamkniętych naczyniach jednorazowych. Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych. Zamówienie zostało podzielone na 2 części. Wykonawca może złożyć ofertę na jedną lub dwie części:

CZĘŚĆ 1:

przygotowanie i dostarczanie gorących obiadów w zamkniętych naczyniach jednorazowych dla osób uprawnionych wskazanych przez Zamawiającego. Miejscem dostarczania obiadów będą 2 działy Zamawiającego: Działu Oparcia Społecznego przy ul. Żytniej 75/77 - zwanym dalej DOS; Ośrodka Wsparcia dla Seniorów przy ul. Zawiszy 5 – zwanym dalej OWS.

Liczba obiadów i osób:

 ogólna liczba obiadów Części 1 zamówienia wyniesie maksymalnie: 8 568 obiadów, w tym: DOS – 7 200 obiadów, OWS – 1 368 obiadów;

 średnia liczba osób uprawnionych do korzystania z obiadów w skali miesiąca: 48 osób, w tym: DOS – 40 osób, OWS – 8 osób;

 średnia liczba obiadów dla jednej osoby w skali miesiąca: DOS – 20 obiady, OWS – 19 obiadów;

 średnia liczba obiadów w skali miesiąca: 952 obiadów, w tym: DOS – 800 obiadów, OWS – 152 obiady CZĘŚĆ 2:

przygotowanie i dostarczanie gorących obiadów w zamkniętych naczyniach jednorazowych do mieszkań osób uprawnionych, wskazanych przez Zamawiającego, w granicach administracyjnych Dzielnicy Wola.

Liczba obiadów i osób:

 ogólna liczba obiadów Części 2 zamówienia wyniesie maksymalnie: 10 935 obiadów;

 średnia liczba osób uprawnionych do korzystania z obiadów w skali miesiąca: 45 osób;

 średnia liczba obiadów dla jednej osoby w skali miesiąca: 27 obiadów;

 średnia liczba obiadów w skali miesiąca: 1 215 obiadów Zapisy dotyczące obydwu części opisane w ust. 2 – ust. 8:

2. Zamawiający zastrzega, że liczba obiadów może ulec zmniejszeniu w granicach 10% w stosunku do wielkości podanych w ust. 1, stosownie do rzeczywistych potrzeb Zamawiającego. Zamawiający zapłaci za faktycznie zrealizowaną liczbę obiadów, Wykonawcy nie będzie przysługiwało jakiekolwiek roszczenie z tego tytułu.

(5)

3. Wykonawca zobowiązany będzie dostarczać obiady własnym środkiem transportu, spełniającym wymagania sanitarne w tym zakresie, zgodnie z obowiązującymi przepisami. Obiady muszą być dostarczane w atestowanych naczyniach jednorazowych i opakowaniach zbiorczych gwarantujących odpowiednio wysoką temperaturę obiadu, bez konieczności jego podgrzewania.

4. Wykonawca przekaże Zamawiającemu raz w tygodniu, najpóźniej w piątek, jadłospisy na następny tydzień.

5. Wykonawca zobowiązany będzie dostarczać gorące obiady przygotowane w dniu ich wydawania z pełnowartościowych produktów z uwzględnieniem świeżych warzyw sezonowych. Zestaw obiadowy musi składać się z potraw tradycyjnych: zupy i drugiego dania, z zachowaniem następujących zasad:

5.1 raz w tygodniu powinna być ryba,

5.2 raz w tygodniu powinno być danie bezmięsne,

5.3 w pozostałe dni tygodnia powinny być dania z mięsem, z wyłączeniem podrobów, z zastrzeżeniem pkt 5.4 i 5.5,

5.4 raz w tygodniu w ramach dania mięsnego może być danie z mięsa mielonego np. kotlet mielony lub danie półmięsne np. bigos.

5.5 raz na dwa tygodnie może być danie z podrobów.

6. Wykonawca zobowiązany będzie do dostarczania obiadów urozmaiconych, te same potrawy nie mogą powtarzać się częściej niż raz na 10 dni.

7. Waga gotowych potraw nie może być mniejsza niż:

7.1 zupa – min. 400 ml

7.2 ziemniaki, kasza, makaron, ryż – min. 250 g

7.3 danie mięsne, ryba itp. – min. 90 g bez kości, sosu i panierki, 7.4 surówka – min. 100 g

7.5 warzywa gotowane - min. 150 g

7.6 danie mięsno-warzywne, jarskie np. pierogi itp. – min. 250 g

8. Wykonawca zobowiązany będzie realizować zamówienie zgodnie z przepisami określonymi w ustawie z dnia 25 sierpnia 2006r. o bezpieczeństwie żywności i żywienia (Dz. U. z 2015r. poz. 594 tekst jednolity ze zmianami) i rozporządzeń wykonawczych wydanych na podstawie tej ustawy.

Zapisy dotyczące Części 1 opisane w ust. 9– ust. 14:

9. Wykonawca zobowiązany będzie zapewnić obiady dietetyczne w szczególności takie jak: lekkostrawne, cukrzycowe, niskobiałkowe, wysokobiałkowe, niskosodowe, niskopotasowe, niskocholesterolowe, wegetariańskie. Ich liczba jest zmienna, uzależniona od rzeczywistych potrzeb zgłaszanych na bieżąco przez osoby uprawnione do korzystania z obiadów, które ze względów zdrowotnych lub innych nie

(6)

mogą jeść potraw tradycyjnych. Obiady dietetyczne winny być przygotowane zgodnie z zasadami żywienia właściwymi dla ww. diet.

10. Na chwilę obecną w DOS jest 4-6 diet lekkostrawnych, 2-4 diety wegetariańskie, 2-4 diety cukrzycowe;

w OWS są następujące diety: 4 diety lekkostrawne, 1 dieta cukrzycowa, 1 dieta lekkostrawna niskopotasowa.

11. Wykonawca zobowiązany będzie do przedstawienia Zamawiającemu do akceptacji, w pierwszym tygodniu realizacji zamówienia, 10 przykładowych zestawów diet, zatwierdzonych przez osobę uprawnioną do sporządzania jadłospisów, wg których będą przygotowywane obiady.

12. Obiady powinny być dowożone przez 5 dni w tygodniu, bez sobót, niedziel i świąt, o godzinie 13:00 do DOS i o godz. 12:45 do OWS. Wykonawca zobowiązany będzie wnieść obiady do pomieszczenia, w którym będą one wydawane.

13. Informację o liczbie posiłków w poszczególnych dniach Zamawiający przekaże Wykonawcy telefonicznie, faksem lub e-mailem najpóźniej do godziny 10:00 w danym dniu.

14. Rozliczenie za obiady następować będzie w transzach miesięcznych. Podstawą zapłaty za wydane obiady będzie faktura wystawiona przez Wykonawcę po zakończeniu każdego miesiąca, określająca liczbę faktycznie dostarczonych obiadów.

Zapisy dotyczące Części 2 opisane w ust. 15 – ust. 19:

15. Wykonawca zobowiązany będzie zapewnić obiady dietetyczne w szczególności takie jak: lekkostrawne, cukrzycowe, niskobiałkowe. Ich liczba jest zmienna, uzależniona od rzeczywistych potrzeb zgłaszanych na bieżąco przez osoby uprawnione do korzystania z obiadów, które ze względów zdrowotnych lub innych nie mogą jeść potraw tradycyjnych. Na chwilę obecną są 2 diety cukrzycowe, 1 dieta lekkostrawna i 1 niskobiałkowa. Obiady dietetyczne winny być przygotowane zgodnie z zasadami żywienia właściwymi dla ww. diet.

16. Obiady powinny być dowożone przez 6 dni w tygodniu, z tym, że większość osób będzie korzystała z obiadów przez 7 dni w tygodniu, pozostała część przez 6 lub 5 dni w tygodniu. Ponadto dla części osób Wykonawca zobowiązany będzie w sobotę zostawić obiad na niedzielę lub w dzień przedświąteczny na święta.

17. Optymalny czas dowożenia obiadów ustala się pomiędzy godzinami 12:00 a 15:00.

18. Zamawiający, na każdy kolejny miesiąc, będzie przekazywał Wykonawcy listę osób, którym będą dostarczane obiady, zawierającą w swej treści: adres, imię i nazwisko, liczbę przyznanych obiadów w danym miesiącu, informacje o diecie. Wykonawca zobowiązany będzie sporządzić karty dla każdej osoby uprawnionej, wg wzoru stanowiącego załącznik do umowy, na której osoba odbierająca obiad będzie kwitować jego odbiór w poszczególnych dniach. Wykonawca zobowiązany będzie przedstawić do uzgodnienia harmonogram rozwożenia obiadów tj. kolejność, w jakiej będzie rozwoził obiady do poszczególnych klientów.

19. Rozliczenie za obiady następować będzie w transzach miesięcznych. Podstawą zapłaty za wydane obiady będzie faktura wystawiona przez Wykonawcę, określająca liczbę faktycznie wydanych obiadów,

(7)

wraz z załączonym do niej wykazem osób uprawnionych i informacją o liczbie dostarczonych im obiadów oraz podpisanymi kartami wydanych obiadów.

Rozdział 1A. DODATKOWE WYMAGANIA ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZAMÓWIENIA- KLAUZULE SPOŁECZNE.

1. Zamawiający określa wymagania związane z realizacją zamówienia stosownie do postanowień art. 29 ust 4 pkt 4 ustawy – Prawo zamówień publicznych, dotyczących klauzul społecznych.

2. Wykonawca przyjmując do realizacji zamówienie musi zatrudnić przy wykonywaniu zamówienia:

1 osobę- jeśli składa ofertę na część I

co najmniej 2 osoby – jeśli składa ofertę na część II co najmniej 3 osoby - jeśli składa ofertę na obie części,

- spośród osób, o których mowa w art. 1 ust 2 ustawy z dnia 13 czerwca 2003r. o zatrudnieniu socjalnym (tekst jedn. Dz.U. 2016, poz. 1828 ze zm.), tzn.:

2.1 bezdomnych realizujących indywidualny program wychodzenia z bezdomności, w rozumieniu przepisów o pomocy społecznej,

2.2 uzależnionych od alkoholu, po zakończeniu programu psychoterapii w zakładzie lecznictwa odwykowego,

2.3 uzależnionych od narkotyków lub innych środków odurzających, po zakończeniu programu terapeutycznego w zakładzie opieki zdrowotnej,

2.4 chorych psychicznie, którzy po zakończeniu programu terapeutycznego uzyskają odpowiednie zaświadczenie z zakładu opieki zdrowotnej,

2.5 zwalnianych z zakładów karnych, mających trudności w integracji ze środowiskiem, w rozumieniu przepisów o pomocy społecznej, którzy uzyskają potrzebne zaświadczenie z ośrodka pomocy społecznej

2.6 uchodźców realizujących indywidualny program integracji, w rozumieniu przepisów o pomocy społecznej, którzy uzyskają zaświadczenie z powiatowego centrum pomocy rodzinie.

3. Wykonawca zobowiązany będzie zatrudnić przy realizacji zamówienia osoby, o których mowa w ust. 2, w wymiarze co najmniej 4 godzin dziennie, na podstawie umowy o pracę, spółdzielczej umowy o pracę lub umowy cywilno-prawnej.

4. Wykonawca przed przystąpieniem do realizacji zamówienia zobowiązany będzie przedłożyć Zamawiającemu listę osób, o których mowa w ust. 2 i złożone przez każdą z tych osób oświadczenie zawierające:

IV.1 informacje o rodzaju umowy i wymiarze czasu pracy,

IV.2 zakresie obowiązków jaki dane osoba ma pełnić przy realizacji zamówienia

IV.3 potwierdzenie przez właściwą instytucję statusu danej osoby, zgodnie w zapisami ust. 2 pkt 2.1-2.6.

Wzór oświadczenia stanowi załącznik nr 7 do IWZ. Wykonawca przed złożeniem oświadczeń zobowiązany będzie do uzyskania od osób, o których mowa w ust. 2 zgody na przetwarzania danych osobowych zgodnie z przepisami ustawy o ochronie danych osobowych.

(8)

5. Zatrudnienie osób, o których mowa w ust. 2, winno trwać przez cały okres realizacji zamówienia z zastrzeżeniem ust. 6 i 11. Wykonawca zobowiązany będzie prowadzić ewidencję czasu pracy tych osób dokumentującą świadczenie pracy w celu realizacji przedmiotu zamówienia, ze wskazaniem liczby godzin przepracowanych każdego dnia danego miesiąca i wykonywanych czynności oraz dostarczania jej kopii wraz z fakturą.

6. W przypadku rozwiązania stosunku pracy przez osobę zatrudnioną lub przez pracodawcę przed zakończeniem tego okresu, Wykonawca będzie zobowiązany do zatrudnienia na to miejsce innej osoby spełniającej kryteria, o których mowa w ust. 2 oraz dostarczenia dokumentów wymienionych w ust. 4.

7. Zamawiający ma prawo na każdym etapie realizacji zamówienia zwrócić się do Wykonawcy o przedłożenie dokumentów, o których mowa w ust. 4, natomiast Wykonawca ma obowiązek przedstawić je niezwłocznie Zamawiającemu.

8. W przypadku niezatrudniania przy realizacji zamówienia osób, o których mowa w ust. 2, lub zatrudnieniu w mniejszej niż wymagana liczbie, Wykonawca zobowiązany będzie do zapłacenia kary umownej za każdą niezatrudnioną osobę poniżej liczby wymaganej przez Zamawiającego, w wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę, o którym mowa w art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę (Dz. U. z 2015r., poz. 2008 z późniejszymi zmianami), obowiązującego na dzień dokonania naruszenia. Kara umowna będzie naliczana za każdy miesiąc, w którym ta osoba nie była zatrudniona, chyba że okoliczność, o której mowa wystąpiła z przyczyn nie leżących po stronie Wykonawcy i na zwolnionym stanowisku została niezwłocznie zatrudniona inna osoba spełniająca warunki, o których mowa w ust. 2.

9. Obowiązek wykazania okoliczności, o których mowa w ust. 8, usprawiedliwiających niezatrudnienie odpowiedniej liczby osób będzie spoczywał na Wykonawcy.

10. Zamawiający ma prawo w każdym momencie realizacji zamówienia do kontroli sposobu wykonywania zamówienia. Kontrola odbywać się będzie w miejscach realizacji zamówienia i ma na celu weryfikację rzeczywistych warunków jego wykonywania, w szczególności weryfikację udziału wskazanych przez Wykonawcę osób przy wykonywaniu zamówienia.

11. W przypadku gdy Zamawiający udzieli Wykonawcy zamówienia polegającego na powtórzeniu podobnych usług, o którym mowa w Rozdziale 14 IWZ, po zakończeniu realizacji zamówienia podstawowego, do realizacji zamówienia uzupełniającego będą miały zastosowanie zasady dotyczące zatrudnienia osób, o których mowa w niniejszym Rozdziale.

Rozdział 2. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA.

1. Zamówienie będzie realizowane w okresie od 01.03 – 30.11.2017 r., z uwzględnieniem postanowień ust. 2 i 3.

2. Jeżeli umowa nie zostanie podpisana przed terminem podanym w ust. 1, rozpoczęcie realizacji nastąpi w terminie późniejszym, uzgodnionym między stronami.

3. Jeżeli określona w Rozdziale 1 IWZ maksymalna liczba obiadów nie zostanie zrealizowana w terminie wskazanym w ust. 1 lub zostanie wykonana wcześniej, termin zakończenia realizacji zamówienia może ulec zmianie na późniejszy lub wcześniejszy. Zmiana ta nie będzie wymagała podpisania aneksu i nastąpi w drodze wymiany pism.

(9)

Rozdział 3. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW.

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy:

1. nie podlegają wykluczeniu na podstawie przepisów art. 24 ust 1 pkt 12 -23 oraz art. 24 ust 5 pkt 1-8 ustawy - Prawo zamówień publicznych,

2. spełniają warunki udziału w postępowaniu dotyczące wiedzy i doświadczenia- Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że:

2.1 w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert (a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie) wykonał (a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonuje) należycie co najmniej 2 zamówienia polegające na przygotowaniu gorących posiłków oraz ich wydawaniu lub dowożeniu i wydawaniu lub rozwożeniu do wskazanych miejsc, w termosach lub w zamkniętych naczyniach jednorazowych, przez okres co najmniej 6 miesięcy, dla średnio 30 osób miesięcznie – bez względu na to, czy oferta jest składana na jedną lub dwie części.

3. Zamawiający może, na każdym etapie postępowania uznać, że Wykonawca nie posiada wymaganych zdolności, jeżeli zaangażowanie zasobów zawodowych Wykonawcy w inne przedsięwzięcia gospodarcze Wykonawcy może mieć negatywny wpływ na realizację zamówienia.

4. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia w rozumieniu art. 23 ust. 1 ustawy PZP. W takim przypadku zobowiązani są do ustanowienia pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. Pełnomocnictwo w formie pisemnej (oryginał lub kopię potwierdzoną za zgodność z oryginałem przez notariusza) należy dołączyć do oferty.

4.1 Wykonawcy ubiegający się wspólnie o udzielenie zamówienia ponoszą solidarną odpowiedzialność za wykonanie umowy.

4.2 Warunki określone w ust. 1 powinien spełniać każdy z Wykonawców samodzielnie.

4.3 Warunki określone w ust. 2 pkt. 2.1 powinien spełniać co najmniej jeden z Wykonawców lub wszyscy Wykonawcy łącznie.

5. Wykonawca może powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcy. W takim przypadku Wykonawca zobowiązany będzie wskazać część zamówienia, której wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcy i podać nazwę firmy podwykonawcy na Formularzu oferty str. 2.

6. Wykonawca może w celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w ust. 2, w stosownych sytuacjach oraz w odniesieniu do konkretnego zamówienia, lub jego części, polegać na zdolnościach technicznych lub zawodowych lub sytuacji ekonomicznej lub finansowej innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków.

Zamawiający jednocześnie informuje, iż „stosowna sytuacja” o której mowa w ust. 6 wystąpi wyłącznie w przypadku kiedy:

6.1 Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji innego podmiotu udowodni Zamawiającemu, że realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych

(10)

podmiotów, w szczególności przedstawiając zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia,

6.2 Zamawiający oceni, czy udostępniane Wykonawcy przez inne podmioty zdolności techniczne lub zawodowe lub ich sytuacja finansowa lub ekonomiczna, pozwalają na wykazanie przez Wykonawcę spełnienia warunków udziału w postępowaniu oraz zbada czy nie zachodzą wobec tego podmiotu podstawy wykluczenia, o których mowa w ust 1.

6.3 z zobowiązania lub innych dokumentów potwierdzających udostępnienie zasobów przez inne podmioty musi bezspornie i jednoznacznie wynikać w szczególności:

 zakres dostępnych Wykonawcy zasobów innego podmiotu,

 sposób wykorzystania zasobów innego podmiotu przez Wykonawcę, przy wykonywaniu zamówienia,

 zakres i okres udziału innego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia publicznego 7. Wykonawca, który polega na sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych podmiotów, odpowiada

solidarnie z podmiotem, który zobowiązał się do udostępnienia zasobów, za szkodę poniesioną przez Zamawiającego powstałą wskutek nieudostępnienia tych zasobów, chyba że za nieudostępnienie zasobów nie ponosi winy.

8. Jeżeli zdolności techniczne lub zawodowe lub sytuacja ekonomiczna lub finansowa, podmiotu, o którym mowa w ust. 6, nie potwierdzają spełnienia przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu lub zachodzą wobec tych podmiotów podstawy wykluczenia, Zamawiający żąda, aby Wykonawca w terminie określonym przez Zamawiającego:

8.1 zastąpił ten podmiot innym podmiotem lub podmiotami,

8.2 zobowiązał się do osobistego wykonania odpowiedniej części zamówienia, jeżeli wykaże zdolności techniczne lub zawodowe lub sytuację ekonomiczną lub finansową, o których mowa w ust. 6.

9. Zamawiający wykluczy z postępowania Wykonawców:

9.1 którzy nie wykażą spełniania warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w ust. 2, 9.2 którzy nie wykażą, że nie zachodzą wobec nich przesłanki określone w art. 24 ust 1 pkt 12 – 23

ustawy,

9.3 wobec których zachodzą przesłanki określone w art. 24 ust 5 pkt 1-8,

9.4 Zamawiający może wykluczyć Wykonawcę na każdym etapie postępowania o udzielenie zamówienia.

(11)

Rozdział 4. WYKAZ OŚWIADCZEŃ I DOKUMENTÓW POTWIERDZAJĄCYCH SPEŁNIANIE WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ BRAK PODSTAW WYKLUCZENIA.

1. Wykaz usług wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem: przedmiotu zamówienia, okresu realizacji, liczby osób korzystających z obiadów, wartości zamówienia i podmiotu na rzecz którego usługi zostały wykonane oraz załączeniem dowodów określających, czy te usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie - o treści zgodnej ze wzorem stanowiącym Załącznik Nr 4 do IWZ.

Dowodami potwierdzającymi czy usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie są:

 referencje lub inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego usługi były wykonywane,

a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych są wykonywane,

 oświadczenie Wykonawcy – jeśli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze Wykonawca nie jest w stanie uzyskać ww. dokumentów,

 w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych nadal wykonywanych referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonywanie powinny być wydane nie wcześniej niż na 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert,

 jeżeli wykaz, oświadczenia lub inne złożone przez Wykonawcę dokumenty będą budziły wątpliwość, Zamawiający może zwrócić się bezpośrednio do właściwego podmiotu, na rzecz którego usługi były wykonywane, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych są wykonywane, o dodatkowe informacje lub dokumenty w tym zakresie.

2. Aktualne na dzień składania ofert oświadczenie w zakresie wskazanym w Załączniku Nr 2 i 3 do IWZ.

Informacje będą stanowić wstępne oświadczenie, że Wykonawca nie podlega wykluczeniu na podstawie art. 24 ust 1 pkt 12 – 23 i art. 24 ust. 5 pkt 1-8.

3. Odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust 5 pkt 1 ustawy.

4. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców:

4.1 oświadczenia oraz odpis, o których mowa w ust. 2 i 3 składa osobno każdy z Wykonawców.

4.2 Wykaz usług, o którym mowa w ust. 1 winien przedłożyć jeden lub więcej Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, tak aby potwierdzić łączne spełnianie tego warunku.

5. Wykonawca, który powołuje się na zasoby innych podmiotów:

5.1 w celu wykazania braku istnienie wobec nich podstaw wykluczenia oraz spełniania, w zakresie w jakim powołuje się na ich zasoby, warunków udziału w postępowaniu, zamieszcza informację o tych podmiotach w oświadczeniach, o których mowa w ust. 2.

(12)

5.2 przedstawia zobowiązanie podmiotu trzeciego, o którym mowa w Rozdziale 3 ust. 6 pkt 6.1.- jeżeli polega na zasobach lub sytuacji podmiotu trzeciego.

6. Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej zamiast dokumentu, o którym mowa w ust. 3 składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające że nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.

Jeżeli w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w ust. 3, zastępuje się je dokumentem zawierającym odpowiednio oświadczenie Wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo osób uprawnionych do jego reprezentacji, lub oświadczenie osoby, której dokument miał dotyczyć, złożone przed notariuszem lub przed organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania Wykonawcy lub miejsce zamieszkania tej osoby wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.

7. Jeżeli Wykonawca nie złoży oświadczeń lub dokumentów, o których mowa w ust. 1 – 3 lub innych dokumentów niezbędnych do przeprowadzenia postępowania, oświadczenia lub dokumenty są niekompletne, zawierają błędy lub budzą wskazane prze Zamawiającego wątpliwości, Zamawiający wezwie do ich złożenia, uzupełnienia lub poprawienia lub do udzielenia wyjaśnień w terminie przez siebie wskazanym, chyba że mimo ich złożenia uzupełnienia lub poprawienia lub udzielenia wyjaśnień oferta Wykonawcy podlegałaby odrzuceniu lub zachodziłyby przesłanki nieudzielenia zamówienia.

Jeżeli Wykonawca nie złoży wymaganych pełnomocnictw albo złożył wadliwe pełnomocnictwa, Zamawiający wezwie do ich złożenia w terminie przez siebie wskazanym, chyba że mimo ich złożenia oferta Wykonawcy podlegałaby odrzuceniu lub zachodziłyby przesłanki nieudzielenia zamówienia.

8. Wykonawca w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której mowa w Rozdziale 8 ust. 11 IWZ, jest zobowiązany do przekazania Zamawiającemu oświadczenia o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust 1 pkt 23 ustawy. Wraz ze złożeniem oświadczenia Wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia.

Wzór oświadczenia stanowi Załącznik Nr 5 do IWZ.

Rozdział 5. INFORMACJE O SPOSOBIE POROZUMIEWANIA SIĘ ZAMAWIAJĄCEGO Z WYKONAWCAMI ORAZ PRZEKAZYWANIA OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW.

1. W prowadzonym postępowaniu wszelkie oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje mogą być przekazywane pisemnie, faksem lub drogą elektroniczną, z zastrzeżeniem ust. 2.

2. Składane na wezwanie Zamawiającego oświadczenia i dokumenty muszą być złożone tak jak oferta tzn.

w sposób opisany w Rozdziale 7 ust. 12 IWZ.

3. Jeżeli Zamawiający lub Wykonawca przekażą dokumenty lub informacje faksem lub drogą elektroniczną, każda ze stron na żądanie drugiej niezwłocznie potwierdzi fakt ich otrzymania.

4. W przypadku braku potwierdzenia otrzymania korespondencji przez Wykonawcę Zamawiający przyjmie, że korespondencja wysłana przez Zamawiającego na numer faksu lub adres e-mailowy podany przez Wykonawcę została mu doręczona w sposób umożliwiający zapoznanie się z jej treścią.

5. Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści Istotnych Warunków Zamówienia.

(13)

6. Treść zapytań wraz z wyjaśnieniami, bez ujawniania źródła zapytania Zamawiający zamieści na stronie internetowej, na której udostępniono IWZ: www.ops-wola.wa w.p l (zakładka: O Nas - Zamówienia publiczne).

7. W uzasadnionych przypadkach Zamawiający może przed upływem terminu składania ofert zmienić treść IWZ. Dokonaną zmianę IWZ Zamawiający udostępni na stronie internetowej wskazanej w ust. 6.

8. Osobą uprawnioną do porozumiewania się z Wykonawcami jest Adriana Pawłowska. Wszelką korespondencję dotyczącą prowadzonego postępowania należy kierować na adres Zamawiającego:

Ośrodek Pomocy Społecznej Dzielnicy Wola Miasta Stołecznego Warszawy, ul. J. Bema 91, 01-233 Warszawa, faksem na numer: +48 22 571 50 50, w godzinach pracy Ośrodka, od poniedziałku do piątku, w godz. 8:00 - 16:00 lub na adres e-mail: zamowieniapubliczne@ops-wola.waw.p l.

Rozdział 6. TERMIN ZWIĄZANIA Z OFERTĄ.

1. Okres związania Wykonawców złożoną ofertą wynosi 30 dni.

2. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.

Rozdział 7. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERT.

1. Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę. Złożenie więcej niż jednej oferty lub złożenie oferty zawierającej propozycje alternatywne ( wariantowej) spowoduje odrzucenie wszystkich ofert złożonych przez Wykonawcę.

2. Zamawiający dopuszcza składania ofert częściowych. Wykonawca może złożyć ofertę na jedną lub dwie części:

CZĘŚĆ 1:

przygotowanie i dostarczanie gorących obiadów w zamkniętych naczyniach jednorazowych dla osób uprawnionych wskazanych przez Zamawiającego. Miejscem dostarczania obiadów będą 2 działy Zamawiającego: Działu Oparcia Społecznego przy ul. Żytniej 75/77 - zwanym dalej DOS; Ośrodka Wsparcia dla Seniorów przy ul. Zawiszy 5 – zwanym dalej OWS.

CZĘŚĆ 2:

przygotowanie i dostarczanie gorących obiadów w zamkniętych naczyniach jednorazowych do mieszkań osób uprawnionych, wskazanych przez Zamawiającego, w granicach administracyjnych Dzielnicy Wola.

3. Ofertę należy sporządzić w języku polskim z zachowaniem formy pisemnej pod rygorem nieważności.

4. Dokumenty sporządzone w języku obcym powinny być złożone wraz z tłumaczeniem na język polski.

5. Treść oferty musi odpowiadać treści Istotnych Warunków Zamówienia.

6. Oferta wraz z załącznikami musi być sporządzona w sposób czytelny.

7. Oferta powinna być podpisana przez osobę lub osoby uprawnione do reprezentowania Wykonawcy, zgodnie z zasadami reprezentacji wskazanymi we właściwym rejestrze albo przez osobę lub osoby upoważnione do reprezentowania Wykonawcy na podstawie pełnomocnictwa.

8. Jeżeli osoba (osoby) podpisująca ofertę (reprezentująca Wykonawcę lub Wykonawców występujących wspólnie) działa na podstawie pełnomocnictwa, to musi ono w swej treści jednoznacznie wskazywać uprawnienie do podpisania oferty. Pełnomocnictwo w formie oryginału lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez notariusza, musi zostać dołączone do oferty.

(14)

9. Zaleca się aby podpisy na ofercie, oświadczeniach i dokumentach były czytelne albo opatrzone imienną pieczątką.

10. Wszelkie istotne poprawki lub zmiany w tekście oferty winny być parafowane własnoręcznie przez osoby podpisujące ofertę - w przeciwnym wypadku nie będą uwzględniane.

11. Oferta powinna zawierać:

11.1 wypełniony i podpisany na dwóch stronach Formularz ofertowy – wg wzoru stanowiącego Załącznik Nr 1 do IWZ- 2 strony,

11.2 dokumenty i oświadczenia, o których mowa w Rozdziale 4 ust. 1-7 IWZ,

11.3 jeżeli Wykonawca, wykazując spełnianie warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w Rozdziale 3 polega na zasobach innych podmiotów na zasadach określonych w Rozdziale 3 ust.6- składa dokumenty tam wskazane ( zobowiązanie) oraz w Rozdziale 4 ust. 5 IWZ,

11.4 jeśli ofertę składają Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia - składają dokumenty zgodnie z zapisami w Rozdziale 4 ust. 4 IWZ,

11.5 jeśli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej - składa dokumenty zgodnie z zapisami w Rozdziale 4 ust. 6 IWZ.

11.6 Informacje do oceny w kryterium- doświadczenie Wykonawcy i aspekty społeczne- o treści zgodnej ze wzorem stanowiącym Załącznik nr 6 do IWZ.

Uwaga ! Załącznik Nr 6 nie należy do rodzaju dokumentów, o których mowa w Rozdziale 4 ust. 7 IWZ i w razie jego nie złożenia Zamawiający nie będzie wzywał Wykonawcy do złożenia tego dokumentu.

W sytuacji nie złożenia tego dokumentu oferta Wykonawcy w ramach przedmiotowego kryterium oceny otrzyma 0 pkt, chyba że informacje do oceny w kryteriach będą zawarte w innych dokumentach złożonych z ofertą.

12. Forma dokumentów:

12.1 oświadczenia składane są w oryginale,

12.2 dokumenty inne niż oświadczenia składane są w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem,

12.3 poświadczenia za zgodność z oryginałem dokonuje Wykonawca albo Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia w zakresie dokumentów, które każdego z nich dotyczą.

12.4 Pełnomocnictwo składa się w formie oryginału lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez notariusza.

Uwaga! Zamawiający uzna kserokopię dokumentu za uwierzytelnioną gdy będzie ona zawierała zapis

„poświadczam za zgodność z oryginałem” lub podobny oraz podpis osoby upoważnionej na każdej zapisanej stronie lub na jednej ze stron z informacją o liczbie poświadczanych stron.

13. Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.

14. Ofertę wraz ze wszystkimi podpisanymi załącznikami zaleca się spiąć w sposób trwały i ponumerować kolejno strony.

15. Ofertę należy umieścić w kopercie lub innym opakowaniu i zabezpieczyć w sposób uniemożliwiający zapoznanie się z jej zawartością bez naruszenia zabezpieczeń przed upływem terminu otwarcia ofert.

16. Na opakowaniu należy umieścić następujące oznaczenia:

 nazwa i adres Wykonawcy, numer telefonu, nr faksu, adres poczty elektronicznej – na które należy kierować korespondencję,

 nazwa i adres Zamawiającego: Ośrodek Pomocy Społecznej Dzielnicy Wola Miasta Stołecznego Warszawy ul. J. Bema 91,01-233 Warszawa

 „ Oferta na usługi cateringowe polegające na dostarczaniu przygotowanych przez Wykonawcę gorących obiadów w zamkniętych naczyniach jednorazowych, SZP-ED-351-4/17, nie otwierać przed upływem terminu otwarcia ofert tj. 10 lutego 2017 r. o godz. 11:30.”

17. W przypadku, gdy informacje zawarte w ofercie stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, co do których Wykonawca zastrzeże nie później niż w terminie składania ofert, że nie mogą one być udostępnione innym uczestnikom postępowania, muszą być one oznaczone klauzulą: „Informacje stanowiące tajemnice przedsiębiorstwa

(15)

w rozumieniu art. 11 ust 4 ustawy z dnia 16 kwietnia 1993r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji”.

Wykonawca nie później niż w terminie składania ofert musi wykazać, iż zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa, w szczególności określając, w jaki sposób zostały spełnione przesłanki, o których mowa w ww. przepisie, zgodnie z którym przez tajemnicę przedsiębiorstwa rozumie się nieujawnione do wiadomości publicznej informacje techniczne, technologiczne, organizacyjne przedsiębiorstwa lub inne informacje posiadające wartość gospodarczą, co do której przedsiębiorca podjął działania w celu zachowania ich poufności. Wykonawca nie może zastrzec informacji, o których mowa w art. 86 ust 4 ustawy – Prawo zamówień publicznych. Zaleca się, aby w/w dokumenty były trwale spięte i oddzielone od pozostałej części oferty.

Rozdział 8. SKŁADANIE I OTWARCIE OFERT.

1. Termin składania ofert upływa w dniu 10 lutego 2017 r. o godz. 11:00.

2. Oferty należy składać w siedzibie Zamawiającego w sekretariacie, I piętro. W przypadku przesłania oferty pocztą liczy się data i godzina dostarczenia oferty do siedziby Zamawiającego.

3. Godziny pracy Zamawiającego od poniedziałku do piątku: 8.00 – 16.00.

4. Wykonawca może przed upływem terminu składania ofert zmienić lub wycofać ofertę. Powiadomienie o wprowadzeniu zmian winno zostać złożone w sposób i w formie przewidzianych w IWZ dla złożenia oferty, z zastrzeżeniem, że koperta będzie zawierała dodatkowe oznaczenie

„Zmiana” lub „Wycofanie”. Koperty z ofertami wycofanymi nie będą otwierane.

5. W przypadku złożenia oferty po terminie, o którym mowa w ust. 1, Zamawiający niezwłocznie zwróci ofertę Wykonawcy.

6. Oferty zostaną otwarte w dniu 10 lutego 2017 r. o godz. 11:30 w siedzibie Zamawiającego w sali konferencyjnej.

7. Otwarcie ofert jest jawne.

8. Kolejność otwierania ofert będzie zgodna z kolejnością ich wpływu do Zamawiającego.

9. Bezpośrednio przed otwarciem ofert Zamawiający poda kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.

10. Podczas otwarcia ofert zostaną podane nazwy (firmy) oraz adresy Wykonawców, a także informacje dotyczące ceny oraz informacje, jeśli ich podanie w ofercie było wymagane, dotyczące terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności.

11. Niezwłocznie po otwarciu ofert Zamawiający zamieści na swojej stronie internetowej: www.ops- wola.wa w.p l (zakładka: O Nas - Zamówienia publiczne) informacje dotyczące:

1. kwoty, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, 2. firm oraz adresów Wykonawców, którzy złożyli oferty w terminie, 3. ceny za wykonanie całego zamówienia.

Rozdział 9. OPIS SPOSOBU OBLICZANIA CENY.

1. Wykonawca winien podać w Formularzu ofertowym cenę netto, kwotę podatku VAT i cenę brutto za wykonanie części zamówienia, na którą składana jest oferta oraz cenę brutto za jeden obiad.

2. Wykonawca uwzględniając wszystkie wymogi, o których mowa w niniejszym IWZ powinien w cenie oferty ująć wszelkie koszty niezbędne dla prawidłowego i pełnego wykonania zamówienia oraz wszelkie opłaty i podatki wynikające z obowiązujących przepisów.

3. Cena oferty musi być wyrażona w złotych polskich z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.

4. Cena określona przez Wykonawcę będzie stała przez okres ważności umowy i nie będzie podlegała zmianom.

(16)

5. Rozliczenia pomiędzy Wykonawcą, a Zamawiającym będą dokonywane w złotych polskich (PLN).

Rozdział 10. OPIS KRYTERIÓW, KTÓRYMI ZAMAWIAJĄCY BĘDZIE SIĘ KIEROWAŁ PRZY WYBORZE OFERTY, WRAZ Z PODANIEM ZNACZENIA TYCH KRYTERIÓW I SPOSOBU OCENY OFERT.

Zasady opisane w niniejszym Rozdziale dotyczą każdej części osobno:

Przy wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający będzie się kierował kryterium:

1. cena brutto oferty - 65%

2. doświadczenie wykonawcy - 15%

3. aspekty społeczne - 20%

Punkty będą wyliczone przy zastosowaniu niżej podanych wzorów, przyjmując zasadę, że 1 % = 1 punkt.

Ad. 1: cena oferty – w tym kryterium oferta może uzyskać max. 65 pkt - ocena będzie dokonywana wg.

wzoru:

cena brutto oferty najtańszej

--- x 65 = liczba punktów przyznana ofercie ocenianej cena oferty ocenianej

Ad. 2: doświadczenie wykonawcy - w tym kryterium oferta może uzyskać max. 15 pkt

Ocena w zakresie tego kryterium będzie dokonywana na podstawie informacji zawartych w Załączniku nr 4 do IWZ – Wykaz wykonanych i/lub wykonywanych usług.

Sposób oceny – Zamawiający najpierw przyzna punkty:

za wykonanie należycie przez Wykonawcę w okresie ostatnich trzech lat przed terminem składania ofert, oprócz zamówienia, o którym mowa w Rozdziale 3 ust. 2 pkt 2.1 jeszcze jednego lub więcej zamówień polegających na przygotowaniu gorących posiłków oraz ich wydawaniu lub dowożeniu i wydawaniu lub rozwożeniu do wskazanych miejsc, w termosach lub w zamkniętych naczyniach jednorazowych, przez okres co najmniej 6 miesięcy, dla średnio 30 osób miesięcznie:

1. za wykonanie jednego dodatkowego zamówienia – 3 pkt 2. za wykonanie 2 i więcej dodatkowych zamówień – 5 pkt

- a następnie w odniesieniu do punktów przyznanych wg powyższego opisu zostanie zastosowany wzór:

suma punktów uzyskana przez ofertę ocenianą w ramach kryterium

--- x 15 = liczba pkt przyznana

najwyższa suma punktów uzyskana spośród ofert ocenianych w ramach kryterium Ad. 3 aspekty społeczne - w tym kryterium oferta może uzyskać max. 20 pkt

(17)

Ocena w zakresie tego kryterium będzie dokonywana na podstawie informacji zawartych w Załączniku nr 6 do IWZ - Informacje do oceny w kryterium: aspekty społeczne oraz w Załączniku nr 4 do IWZ – Wykaz wykonanych i/lub wykonywanych usług.

Sposób oceny – Zamawiający najpierw przyzna punkty:

za wykonanie zamówienia spełniającego warunek, o którym mowa w Rozdziale 3 ust. 2 pkt 2.1 lub spełniającego kryterium, o którym mowa w Ad. 2, do realizacji którego Wykonawca zatrudniał na podstawie zastosowanych w postępowaniu klauzul społecznych lub aspektów społecznych osoby, o których mowa w Rozdziale 1A ust. 2 IWZ:

 za każde zamówienie - 5 pkt

- a następnie w odniesieniu do punktów przyznanych wg powyższego opisu zostanie zastosowany wzór:

suma punktów uzyskana przez ofertę ocenianą w ramach kryterium

--- x 20 = liczba pkt przyznana najwyższa suma punktów uzyskana spośród ofert ocenianych w ramach kryterium

Ocenę końcową oferty stanowić będzie suma punktów przyznana danej ofercie za poszczególne kryteria. Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która uzyska najwyższą liczbę punktów. Wszystkie obliczenia dokonywane będą z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku. Oferta może uzyskać max. 100 pkt.

Rozdział 11. BADANIE I OCENA OFERT.

1. W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od Wykonawców wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert.

2. Zamawiający poprawi w ofercie:

2.1 oczywiste omyłki pisarskie,

2.2 oczywiste omyłki rachunkowe, z uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych dokonanych poprawek,

2.3 inne omyłki polegające na niezgodności oferty z IWZ, niepowodujące istotnych zmian w treści oferty

- niezwłocznie zawiadamiając Wykonawcę, którego oferta została poprawiona.

3. Jeżeli cena oferty lub ich istotne części składowe wydawać się będą rażąco niskie w stosunku do przedmiotu zamówienia i będą budzić wątpliwości Zamawiającego co do możliwości wykonania przedmiotu zamówienia zgodnie z wymaganiami określonymi w IWZ lub wynikającymi z odrębnych przepisów, w szczególności będzie niższa o co najmniej 30% od wartości zamówienia powiększonej o należny podatek od towarów i usług, ustalonej przed wszczęciem postepowania lub średniej arytmetycznej cen wszystkich złożonych ofert, chyba że rozbieżność wynika z okoliczności oczywistych, które nie wymagają wyjaśnienia - Zamawiający zwróci się do Wykonawcy o udzielenie wyjaśnień, w tym złożenie dowodów dotyczących wyliczenia ceny, w szczególności w zakresie:

3.1 oszczędności metody wykonania zamówienia, wybranych rozwiązań technicznych, wyjątkowo sprzyjających warunków wykonywania zamówienia dostępnych dla Wykonawcy, oryginalności projektu Wykonawcy, kosztów pracy, których wartość przyjęta do ustalenia ceny nie może być niższa od minimalnego wynagrodzenia za pracę albo minimalnej stawki godzinowej, ustalonych na podstawie przepisów ustawy z dnia 10 października 2002 r.

o minimalnym wynagrodzeniu za pracę (Dz. U. z 2015r. poz. 2008 oraz z 2006r. Poz. 1265), 3.2 pomocy publicznej udzielonej na podstawie odrębnych przepisów,

(18)

3.3 wynikającym z przepisów prawa pracy i przepisów o zabezpieczeniu społecznym, obowiązujących w miejscu, w którym realizowane jest zamówienie.

4. Obowiązek wykazania, że oferta nie zawiera rażąco niskiej ceny, spoczywa na Wykonawcy.

5. Zamawiający odrzuci ofertę Wykonawcy, który nie udzielił wyjaśnień lub jeżeli dokonana ocena wyjaśnień wraz z dostarczonymi dowodami potwierdzi, że oferta zawiera rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia.

6. Zamawiający odrzuci również ofertę:

6.1 której treść nie będzie odpowiadać treści Istotnych Warunków Zamówienia;

6.2 której złożenie stanowić będzie czyn nieuczciwej konkurencji w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji;

6.3 która została złożona przez Wykonawcę wykluczonego z udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia;

6.4 która zawierać będzie błędy w obliczeniu ceny lub Wykonawca nie wyrazi zgody na poprawienie omyłki, o której mowa w ust 2 pkt 2.3;

6.5 która będzie nieważna na podstawie odrębnych przepisów.

Rozdział 12. UDZIELENIE ZAMÓWIENIA- POWODY NIE UDZIELENIA ZAMÓWIENIA.

1. O wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający poinformuje Wykonawców, którzy złożyli oferty oraz zamieści te informacje na własnej stronie internetowej: www.ops-wola.waw.pl (zakładka: O Nas - Zamówienia publiczne) oraz w miejscu publicznie dostępnym w swojej siedzibie.

2. Niezwłocznie po udzieleniu zamówienia Zamawiający zamieści na własnej stronie internetowej, o której mowa w ust. 1, informację o udzieleniu zamówienia, podając nazwę albo imię i nazwisko podmiotu, z którym zawarł umowę w sprawie zamówienia publicznego.

3. W razie nieudzielenia zamówienia Zamawiający zamieści na własnej stronie internetowej, o której mowa w ust. 1, informację o nieudzieleniu zamówienia, które nastąpi jeżeli:

3.1 cena najkorzystniejszej oferty lub oferta z najniższą ceną przewyższa kwotę, którą Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, chyba że Zamawiający może zwiększyć tę kwotę do ceny najkorzystniejszej oferty;

3.2 wystąpiła istotna zmiana okoliczności powodująca, że prowadzenie postępowania lub wykonanie zamówienia nie leży w interesie publicznym, czego nie można było wcześniej przewidzieć;

3.3 postępowanie obarczone jest niemożliwą do usunięcia wadą uniemożliwiającą zawarcie niepodlegającej unieważnieniu umowy w sprawie zamówienia publicznego.

Rozdział 13. INFORMACJE O FORMALNOŚCIACH JAKIE POWINNY ZOSTAĆ DOPEŁNIONE PO WYBORZE OFERTY W CELU ZAWARCIA UMOWY W SPRAWIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO.

1. Jeżeli zostanie wybrana oferta Wykonawców występujących wspólnie, przed zawarciem umowy w sprawie zamówienia publicznego Wykonawca będzie zobowiązany przedłożyć umowę regulującą ich współpracę.

2. Osoby reprezentujące Wykonawcę przy zawarciu umowy powinny posiadać dokumenty potwierdzające ich umocowanie do reprezentowania Wykonawcy, o ile umocowanie to nie będzie wynikać z dokumentów załączonych do oferty.

3. Wykonawca przed zawarciem umowy zobowiązany będzie do przedłożenia decyzji państwowego powiatowego inspektora sanitarnego zatwierdzającej zakład do prowadzenia działalności gastronomicznej objętej przedmiotem zamówienia, w którym będą przygotowywane obiady oraz

(19)

zaświadczenia stwierdzającego spełnianie wymagań sanitarnych przez środek transportu, którym będą przewożone posiłki.

4. Wykonawca przed rozpoczęciem realizacji zamówienia zobowiązany będzie do przedłożenia Zamawiającemu oświadczeń osób, o których mowa w Rozdziale 1 A IWZ, zgodnie ze wzorem określonym w załączniku nr 7.

5. Umowa zostanie podpisana zgodnie ze wzorem umowy zamieszczonym w Rozdziale 16 IWZ.

Rozdział 14. INFORMACJE O PRZEWIDYWANYCH ZAMÓWIENIACH, O KTÓRYCH MOWA W ART. 67 UST. 1 PKT 6.

Zamawiający przewiduje udzielenie, w okresie 3 lat od dnia udzielenia zamówienia podstawowego, dotychczasowemu Wykonawcy usług zamówienia polegającego na powtórzeniu usług zgodnych z przedmiotem zamówienia podstawowego – w ramach kontynuacji przedsięwzięcia opisanego w Istotnych Warunkach Zamówienia, zgodnie ze sposobem realizacji określonym w opisie przedmiotu zamówienia i wzorze umowy. Wartość szacunkowa zamówienia dla:

Części I- 50,000 zł, Części II- 80,000 zł.

Zamówienie zostanie udzielone na podstawie odrębnej umowy lub umów zawartych z Wykonawcą w trybie zamówienia z wolnej ręki, które może być udzielone również w trakcie realizacji zamówienia podstawowego.

Rozdział 15. INFORMACJE DODATKOWE.

Wykonawcom uczestniczącym w niniejszym postępowaniu nie przysługuje odwołanie do Krajowej Izby Odwoławczej, gdyż przepisy art. 138o ustawy – Prawo zamówień publicznych, na podstawie których jest prowadzone postępowanie, nie przewidują odesłania do stosowania przepisów Działu VI dot. środków ochrony prawnej.

Rozdział 16. WZÓR UMOWY.

umowa zawarta w dniu …... w Warszawie pomiędzy:

Miastem Stołecznym Warszawa, Plac Bankowy 3/5, 00-550 Warszawa, NIP: 525-22-48-481 zwanym w treści umowy Zamawiającym lub Stroną, reprezentowanym przez:

Panią Bogusławę Biedrzycką - Dyrektora Ośrodka Pomocy Społecznej Dzielnicy Wola Miasta Stołecznego Warszawy z siedzibą przy ul. Gen. J. Bema 91, 01 - 233 Warszawa, działającą na podstawie pełnomocnictwa Prezydenta Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 31 stycznia 2012r., Nr GP-IX/0052/547/2012

a

firmą …... z siedzibą przy …..., działającą na podstawie wpisu do KRS/CEIDG prowadzonego przez …... pod numerem; …... NIP: ..., REGON: ..., reprezentowanym przez:

zwanym w treści umowy Wykonawcą lub Stroną,

(20)

w wyniku udzielenia zamówienia publicznego przeprowadzonego na zasadach określonych w art. 138 o ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. - Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2015 r. poz. 2164) – Część 1/Część 2, w odniesieniu do zamówień na usług społeczne i inne szczególne usługi.

§ 1 Część 1:

1. Wykonawca zobowiązuje się do realizacji usług cateringowych polegających na dostarczaniu przygotowanych przez Wykonawcę gorących obiadów w zamkniętych naczyniach jednorazowych dla osób uprawnionych wskazanych przez Zamawiającego, zgodnie z ofertą złożoną w postępowaniu.

2. Miejscem dostarczania obiadów będą 2 działy Zamawiającego: Dział Oparcia Społecznego przy ul. Żytniej 75/77 - zwany dalej DOS; Ośrodek Wsparcia dla Seniorów przy ul. Zawiszy 5 – zwany dalej OWS.

Część 2:

Wykonawca zobowiązuje się do realizacji usług cateringowych polegających na dostarczaniu przygotowanych przez Wykonawcę gorących obiadów w zamkniętych naczyniach jednorazowych do mieszkań osób uprawnionych, wskazanych przez Zamawiającego, w granicach administracyjnych Dzielnicy Wola, zgodnie z ofertą złożoną w postępowaniu.

Część 1 i 2

3. Wykonawca zobowiązuje się realizować zamówienie zgodnie z przepisami określonymi w ustawie z dnia 25 sierpnia 2006r. o bezpieczeństwie żywności i żywienia (Dz. U. z 2015r. poz. 594 tekst jednolity ze zmianami) i rozporządzeń wykonawczych wydanych na podstawie tej ustawy.

§ 2 – Część 1 i Część 2

1. Zamówienie będzie realizowane w okresie od 01.03. - 30.11.2017 r., z uwzględnieniem postanowień ust 2.

2. Jeżeli wskazana w § 4 ust 1 maksymalna liczba obiadów nie zostanie zrealizowana w terminie wskazanym w ust. 1 niniejszego paragrafu lub zostanie wykonana wcześniej, co jest uzależnione od faktycznego zapotrzebowania na przedmiotowe usługi, termin zakończenia realizacji zamówienia może ulec zmianie na późniejszy lub wcześniejszy.

Zmiana ta nie będzie wymagała podpisania aneksu i nastąpi w drodze wymiany pism.

Uwaga! Jeżeli umowa nie zostanie podpisana przed tym terminem, rozpoczęcie realizacji nastąpi w terminie późniejszym, uzgodnionym między stronami.

§ 3 – Część 1 i Część 2

1. Wykonawca oświadcza, ze przygotowanie obiadów odbywać się będzie w lokalu spełniającym wymagania sanitarne zgodnie z obowiązującymi przepisami, pod adresem: …...

2. Wykonawca oświadcza, że obiady będą dostarczane środkiem transportu spełniającym wymagania sanitarne zgodnie z obowiązującymi przepisami, samochód …...

3. Wykonawca przedłożył decyzję państwowego powiatowego inspektora sanitarnego zatwierdzającą zakład do prowadzenia działalności w zakresie przygotowywania posiłków oraz dostarczanie ich do odbiorców zewnętrznych specjalistycznym środkiem transportu w opakowaniach jednorazowego użycia.

4. W przypadku utraty uprawnień, o których mowa w ust. 3 Zamawiający zastrzega sobie prawo do natychmiastowego odstąpienia od umowy.

(21)

5. Strony ustalają, że w przypadku zmiany miejsca przygotowania obiadów lub środka transportu Wykonawca powiadomi o tym na piśmie Zamawiającego i przedłoży decyzję, o której mowa w ust. 3 dotyczącą nowego lokalu lub środka transportu. Zmiana ta nie wymaga zmiany umowy.

6. Strony ustalają, że obiady będą dostarczane w atestowanych naczyniach jednorazowych i opakowaniach zbiorczych gwarantujących odpowiednio wysoką temperaturę obiadu, bez konieczności jego podgrzewania.

§ 4 - Część 1

1. Ogólna liczba obiadów w skali całego zamówienia wyniesie maksymalnie 8568 obiadów.

2. Zamawiający zastrzega, że liczba obiadów może ulec zmniejszeniu w granicach 10% w stosunku do wielkości podanej w ust 1, stosownie do rzeczywistych potrzeb Zamawiającego. Wykonawcy nie będzie przysługiwało jakiekolwiek roszczenie z tego tytułu.

3. Zamawiający oświadcza, że:

3.1 średnia liczba osób uprawnionych do korzystania z obiadów w skali miesiąca: 48 osób, w tym: DOS – 40 osób, OWS – 8 osób;

3.2 średnia liczba obiadów dla jednej osoby w skali miesiąca: DOS – 20 obiady, OWS – 19 obiadów;

3.3 średnia liczba obiadów w skali miesiąca: 952 obiady, w tym: DOS – 800 obiadów, OWS – 152 obiady.

4. Wykonawca zobowiązuje się dostarczać obiady pod adresy, o których mowa w § 1 oraz wnieść je do pomieszczenia, w którym będą wydawane, o godzinie 13:00 do DOS i o godz. 12:45 do OWS, przez 5 dni w tygodniu, bez sobót, niedziel i świąt. Strony dopuszczają w uzasadnionych przypadkach zmianę godzin dostarczania obiadów, która może nastąpić w drodze wymiany pism i nie wymaga zmiany umowy.

5. Informację o liczbie posiłków w poszczególnych dniach Zamawiający przekaże Wykonawcy telefonicznie, faksem lub e-mailem najpóźniej do godziny 10:00 w danym dniu.

§ 4 - Część 2

1. Ogólna liczba obiadów w skali całego zamówienia wyniesie maksymalnie 10 935 obiadów.

2. Zamawiający zastrzega, że liczba obiadów może ulec zmniejszeniu w granicach 10% w stosunku do wielkości podanej w ust 1, stosownie do rzeczywistych potrzeb Zamawiającego. Wykonawcy nie będzie przysługiwało jakiekolwiek roszczenie z tego tytułu.

3. Zamawiający oświadcza, że:

3.1 średnia liczba uprawnionych do korzystania z obiadów w skali miesiąca wynosi 45 osób;

3.2 średnia liczba obiadów dla jednej osoby w skali miesiąca wynosi 27 obiadów;

3.3 średnia liczba obiadów w skali miesiąca wynosi 1 215 obiadów.

4. Obiady będą dowożone przez 6 dni w tygodniu, z tym, że większość osób będzie korzystała z obiadów przez 7 dni w tygodniu, pozostała część przez 6 lub 5 dni w tygodniu. Ponadto dla części osób Wykonawca zobowiązany będzie w sobotę zostawić obiad na niedzielę lub w dzień przedświąteczny na święta.

(22)

5. Optymalny czas dowożenia obiadów ustala się pomiędzy godzinami 12:00 a 15:00. Strony dopuszczają w uzasadnionych przypadkach zmianę godzin dostarczania obiadów, która może nastąpić w drodze wymiany pism i nie wymaga zmiany umowy.

6. Zamawiający, na każdy kolejny miesiąc, będzie przekazywał Wykonawcy listę osób, którym będą dostarczane obiady, zawierającą w swej treści: adres, imię i nazwisko, ilość przyznanych obiadów w danym miesiącu, informacje o diecie. Wykonawca zobowiązany będzie sporządzić karty dla każdej osoby uprawnionej, wg wzoru stanowiącego załącznik nr …. do umowy, na której osoba odbierająca obiad będzie kwitować jego odbiór w poszczególnych dniach.

7. Wykonawca zobowiązuje się przedstawić do uzgodnienia harmonogram rozwożenia obiadów tj. kolejność, w jakiej będzie rozwoził obiady do poszczególnych klientów w pierwszym tygodniu realizacji umowy i na każde żądanie Zamawiającego.

§ 5 - Część 1 i Część 2

1. Wykonawca zobowiązuje się dostarczać gorące obiady przygotowane w dniu ich wydawania z pełnowartościowych produktów z uwzględnieniem świeżych warzyw sezonowych. Zestaw obiadowy będzie składać się z potraw tradycyjnych: zupy i drugiego dania, z zachowaniem następujących zasad:

1.1 raz w tygodniu powinna być ryba,

1.2 raz w tygodniu powinno być danie bezmięsne,

1.3 w pozostałe dni tygodnia powinny być dania z mięsem, z wyłączeniem podrobów, z zastrzeżeniem pkt 1.4 i 1.5,

1.4 raz w tygodniu w ramach dania mięsnego może być danie z mięsa mielonego np. kotlet mielony lub danie półmięsne np. bigos.

1.5 raz na dwa tygodnie może być danie z podrobów.

2. Wykonawca oświadcza, że obiady będą urozmaicone, te same potrawy nie będą powtarzać się częściej niż raz na 10 dni.

3. Strony uzgadniają, że waga gotowych do spożycia potraw będzie nie mniejsza niż:

3.1 zupa – min. 400 ml

3.2 ziemniaki, kasza, makaron, ryż – min. 250 g

3.3 danie mięsne, ryba itp. – min. 90 g bez kości, sosu i panierki 3.4 surówka – min. 100 g

3.5 warzywa gotowane - min. 150 g

3.6 danie mięsno-warzywne, jarskie np. pierogi itp. – min. 250 g

4. Wykonawca zobowiązuje się zapewnić obiady dietetyczne, w szczególności: lekkostrawne, cukrzycowe, niskobiałkowe, wysokobiałkowe, niskosodowe, niskopotasowe, niskocholesterolowe, wegetariańskie. Ich liczba jest zmienna, uzależniona od rzeczywistych potrzeb zgłaszanych na bieżąco przez osoby uprawnione do korzystania z obiadów, które ze względów zdrowotnych lub innych nie mogą jeść potraw tradycyjnych. Obiady dietetyczne winny być przygotowane zgodnie z zasadami żywienia właściwymi dla ww. diet. Wykonawca

(23)

zobowiązuje się przedstawić Zamawiającemu do akceptacji, w pierwszym tygodniu realizacji zamówienia, 10 przykładowych zestawów diet, zatwierdzonych przez osobę uprawnioną do sporządzania jadłospisów, wg których będą przygotowywane obiady.

[Część 1 - Na chwilę obecną w DOS jest 4-6 diet lekkostrawnych, 2-4 diety wegetariańskie, 2-4 diety cukrzycowe;

w OWS są następujące diety: 4 diety lekkostrawne, 1 dieta cukrzycowa, 1 dieta lekkostrawna niskopotasowa.

[Część 2 - Na chwilę obecną są 2 diety cukrzycowe, 1 dieta lekkostrawna i 1 niskobiałkowa.]

5. Wykonawca zobowiązuje się do przekazania Zamawiającemu raz w tygodniu, najpóźniej w piątek, jadłospisów na następny tydzień.

§ 6 - Część 1 i Część 2

1. Zamawiający zapłaci Wykonawcy wynagrodzenie w kwocie nie większej niż: …... zł brutto, słownie:

…..., w tym kwota podatku VAT: …., kwota netto: …...

1.1 cena brutto za jeden obiad wynosi …..., słownie: …...

2. Zapłata wynagrodzenia następować będzie w transzach miesięcznych.

3. Strony ustalają, że wynagrodzenie Wykonawcy w stosunku do wielkości podanej w ust. 1 ulegnie zmniejszeniu w przypadku, gdy zajdzie sytuacja, o której mowa w § 4 ust. 2. W takim przypadku Zamawiający zapłaci Wykonawcy wynagrodzenie należne za faktyczną liczbę wydanych obiadów.

4. W przypadku utraty uprawnień do wykonywania działalności na podstawie dokumentów, o których mowa w § 3 ust. 3 oraz odstąpienia przez Zamawiającego od umowy, Wykonawcy należy się jedynie część wynagrodzenia za faktyczny zakres wykonywania umowy.

5. Podstawą zapłaty za wydane obiady będzie faktura wystawiona przez Wykonawcę, określająca liczbę faktycznie wydanych obiadów, wraz z ewidencją czasu pracy, o której mowa w § 7 ust 5.

CZĘŚĆ 2 - oraz z załączonym do niej wykazem osób uprawnionych i informacją o liczbie dostarczonych do nich obiadów oraz podpisanymi przez osoby uprawnione kartami wydanych obiadów.

6. Zamawiający zapłaci przelewem na rachunek bankowy Wykonawcy wskazany w treści faktury, w terminie 21 dni od dnia otrzymania prawidłowo wystawionej faktury.

7. W treści faktury należy wskazać jako Nabywcę Miasto Stołeczne Warszawa, Plac Bankowy 3/5, 00-550 Warszawa, NIP: 525-22-48-481, a jako Odbiorcę i Płatnika Ośrodek Pomocy Społecznej Dzielnicy Wola Miasta Stołecznego Warszawy, ul. Gen. J. Bema 91, 01 - 233 Warszawa.

8. Za termin zapłaty faktury uznaje się dzień wydania dyspozycji przelewu z rachunku bankowego Zamawiającego.

§ 7 - Część 1 i Część 2

1. Zamawiający określa wymagania związane z realizacją zamówienia stosownie do postanowień art. 29 ust 4 pkt 4 ustawy – Prawo zamówień publicznych, dotyczących klauzul społecznych.

2. Wykonawca przyjmując do realizacji zamówienie zobowiązuje się zatrudnić przy wykonywaniu zamówienia:

1 osobę- jeśli składa ofertę na część I

co najmniej 2 osoby – jeśli składa ofertę na część II,

(24)

co najmniej 3 osoby - jeśli składa ofertę na obie części,

- spośród osób, o których mowa w art. 1 ust 2 ustawy z dnia 13 czerwca 2003r. o zatrudnieniu socjalnym (tekst jedn. Dz. U. 2016, poz. 1828 z późniejszymi zmianami), tzn.:

2.1 bezdomnych realizujących indywidualny program wychodzenia z bezdomności, w rozumieniu przepisów o pomocy społecznej,

2.2 uzależnionych od alkoholu, po zakończeniu programu psychoterapii w zakładzie lecznictwa odwykowego, 2.3 uzależnionych od narkotyków lub innych środków odurzających, po zakończeniu programu

terapeutycznego w zakładzie opieki zdrowotnej,

2.4 chorych psychicznie, którzy po zakończeniu programu terapeutycznego uzyskają odpowiednie zaświadczenie z zakładu opieki zdrowotnej,

2.5 zwalnianych z zakładów karnych, mających trudności w integracji ze środowiskiem, w rozumieniu przepisów o pomocy społecznej, którzy uzyskają potrzebne zaświadczenie z ośrodka pomocy społecznej

2.6 uchodźców realizujących indywidualny program integracji, w rozumieniu przepisów o pomocy społecznej, którzy uzyskają zaświadczenie z powiatowego centrum pomocy rodzinie.

3. Wykonawca zobowiązuje się zatrudnić przy realizacji zamówienia osoby, o których mowa w ust. 2, w wymiarze co najmniej 4 godzin dziennie, na podstawie umowy o pracę, spółdzielczej umowy o pracę lub umowy cywilno- prawnej.

4. Wykonawca przed przystąpieniem do realizacji zamówienia zobowiązuje się przedłożyć Zamawiającemu listę osób, o których mowa w ust. 2 i złożone przez każdą z tych osób oświadczenie zawierające:

4.1 informacje o rodzaju umowy i wymiarze czasu pracy

4.2 zakresie obowiązków jaki dana osoba ma pełnić przy realizacji zamówienia

4.3 potwierdzenie przez właściwą instytucję statusu danej osoby, zgodnie z zapisami ust 2 pkt 2.1-2.6.

Wykonawca przed złożeniem Zamawiającemu oświadczeń zobowiązany będzie do uzyskania od osób, o których mowa w ust. 2 zgody na przetwarzanie danych osobowych zgodnie z przepisami o ochronie danych osobowych.

5. Zatrudnienie osób, o których mowa w ust. 2, winno trwać przez cały okres realizacji zamówienia z zastrzeżeniem ust. 6 i 11. Wykonawca zobowiązuje się prowadzić ewidencję czasu pracy tych osób dokumentującą świadczenie pracy w celu realizacji przedmiotu zamówienia, ze wskazaniem liczby godzin przepracowanych każdego dnia danego miesiąca i wykonywanych czynności oraz dostarczania jej kopii wraz z fakturą, zgodnie z zapisem § 6 ust 5.

6. W przypadku rozwiązania stosunku pracy przez osobę zatrudnioną lub przez pracodawcę przed zakończeniem tego okresu, Wykonawca zobowiązuje się zatrudnić na to miejsce inną osobę spełniającą kryteria, o których mowa w ust. 2 oraz dostarczenia dokumentów wymienionych w ust. 4.

7. Zamawiający ma prawo na każdym etapie realizacji zamówienia zwrócić się do Wykonawcy o przedstawienie dokumentacji świadczącej o zatrudnieniu osób, o których mowa w ust 4, natomiast Wykonawca ma obowiązek przedstawić je niezwłocznie Zamawiającemu.

8. W przypadku niezatrudniania przy realizacji zamówienia osób, o których mowa w ust. 2, lub zatrudnieniu w mniejszej niż wymagana liczbie, Wykonawca zobowiązany będzie do zapłacenia kary umownej za każdą niezatrudnioną osobę poniżej liczby wymaganej przez Zamawiającego, w wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę, o którym mowa w art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę (Dz. U. z 2015r., poz. 2008 z późniejszymi zmianami), obowiązującego na dzień dokonania naruszenia. Kara umowna będzie naliczana za każdy miesiąc, w którym ta osoba nie była zatrudniona, chyba że okoliczność, o której mowa wystąpiła z przyczyn nie leżących po stronie Wykonawcy i na zwolnionym stanowisku została niezwłocznie zatrudniona inna osoba spełniająca warunki, o których mowa w ust. 2.

Cytaty

Powiązane dokumenty

zobowiązani są do ustanowienia pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w

Zamawiający żąda wskazania przez wykonawcę części zamówienia, której wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcy, lub podania przez wykonawcę nazw (firm)

(tekst jednolity Dz. W przypadku składania oferty przez Wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia, w/w warunek musi spełniać co najmniej jeden Wykonawca.

29 ustawy o ochronie osób i mienia (tekst jednolity Dz. W przypadku składania oferty na dwa zadania wyżej wymienione warunki muszą być spełnione łącznie. Wykonawcy, którzy

29 ustawy o ochronie osób i mienia (tekst jednolity Dz.. W przypadku składania oferty na więcej niż jedno zadanie wyżej wymienione warunki muszą być spełnione

zamawiający uzna za skuteczne wyłącznie w sytuacji kiedy Wykonawca oprócz samego zastrzeżenia, jednocześnie wykaże, iż dane informacje stanowią tajemnicę

b) nie otwarto jego likwidacji, nie ogłoszono upadłości, jego aktywami nie zarządza likwidator lub sąd, nie zawarł układu z wierzycielami, jego działalność gospodarcza

Wykonawcy, którzy wspólnie ubiegają się o udzielenie zamówienia (konsorcjum) ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie..