• Nie Znaleziono Wyników

Lokalny Program Rewitalizacji dla gminy Sępólno Krajeńskie na lata Sępólno Krajeńskie, r.

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2022

Share "Lokalny Program Rewitalizacji dla gminy Sępólno Krajeńskie na lata Sępólno Krajeńskie, r."

Copied!
19
0
0
Pokaż więcej ( Stron)

Pełen tekst

(1)

Lokalny Program Rewitalizacji dla gminy Sępólno Krajeńskie na lata 2016-2023

Sępólno Krajeńskie, 29.09.2016 r.

(2)

PLAN SPOTKANIA

Podstawowe pojęcia Harmonogram pracy Warsztaty

Podsumowanie spotkania

(3)

Podstawowe pojęcia

Czym jest rewitalizacja?

Proces wyprowadzania ze stanu kryzysowego

obszarów zdegradowanych;

Wieloletni proces prowadzony przez

interesariuszy;

Działania prowadzone w sposób spójny:

wewnętrznie oraz zewnętrznie.

(4)

Czym jest obszar zdegradowany?

Obszar, na którym

zidentyfikowany został stan kryzysowy (tj. stan

spowodowany koncentracją negatywnych zjawisk społecznych). Może być on podzielony na podobszary, w

tym podobszary, które nie posiadają wspólnych granic

(warunek – występowanie sytuacji kryzysowej na

każdym podobszarze).

(5)

Obszary

zdegradowane – negatywne

zjawiska

Obszar, na którym

zidentyfikowany został stan kryzysowy (tj. stan

spowodowany koncentracją negatywnych zjawisk społecznych). Może być on podzielony na podobszary, w

tym podobszary, które nie posiadają wspólnych granic

(warunek – występowanie sytuacji kryzysowej na

każdym podobszarze).

(6)

Obszary zdegradowane – negatywne zjawiska

Gospodarcze (np. w zakresie niskiego stopnia

przedsiębiorczości);

Środowiskowe (np. w zakresie przekroczenia

standardów jakości środowiska);

Przestrzenno-funkcjonalne (np. w wyposażenia w infrastrukturę techniczną i

społeczną); zakresie niewystarczającego

Techniczne (np. w zakresie degradacji stanu technicznego obiektów

budowlanych).

(7)

Korzyści wynikające z Lokalnego Programu Rewitalizacji

 Wspieranie zintegrowanej i zaktywizowanej społeczności lokalnej;

 Budowanie poczucia wspólnotowości i odpowiedzialności społecznej;

 Wzmacnianie więzi społecznych;

 Poprawa jakości życia mieszkańców;

 Ograniczenie patologii społecznych;

 Wzrost atrakcyjności terenów – szczególnie w wymiarze inwestycyjnym;

 Rozwój gospodarczy – powstawanie nowych miejsc pracy;

 Ożywienie branży turystycznej.

(8)

Harmonogram prac

ETAP MIESIĄC

Opracowanie eksperckie VIII – IX

Przeprowadzenie badań ankietowych VIII - IX

Konsultacje społeczne IX

Wyznaczenie obszaru

zdegradowanego IX

Opracowanie Lokalnego Programu

Rewitalizacji IX – X

Konkurs plastyczny dla dzieci X

Konsultacje społeczne X

Uwzględnienie uwag X – XI

Ostateczna wersja dokumentu XI

(9)

WSTĘPNA ANALIZA WSKAŹNIKÓW

a) ulice z największą liczbą budynków podłączonych do sieci wodociągowej:

ul. Sienkiewicza (91)

ul. Wojska Polskiego (91)

ul. T. Kościuszki (73)

ul. Kochanowskiego (68)

ul. Bergera (56)

b) ulice z największą liczbą budynków podłączonych do sieci kanalizacyjnej:

ul. Wojska Polskiego (90)

ul. Sienkiewicza (85)

ul. Kochanowskiego (67)

ul. T. Kościuszki (63)

ul. Bergera (55)

c) ulice z największą liczbą budynków podłączonych do sieci ciepłowniczej:

Osiedle Słowackiego (20)

ul. T. Kościuszki (9)

ul. Szkolna (6)

ul. Chojnicka (4)

ul. Bajkowa, ul. Przemysłowa (3)

Miasto Sępólno Krajeńskie z podziałem na ulice

(10)

UBÓSTWO (liczba rodzin)

BEZRADNOŚĆ W SPRAWACH OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZYCH (liczba rodzin)

Miasto (ulice) Sołectwo

Wojska Polskiego (17) Miasto Sępólno Krajeńskie (105)

Odrodzenia (14) Wałdowo (16)

Sienkiewicza (13) Włościbórz (16)

Os. Słowackiego (9) Zboże (12)

Hallera (8) Iłowo (11)

Miasto (ulice) Sołectwo

Hallera (4) Miasto Sępólno Krajeńskie (27)

Sienkiewicza (4) Wałdowo (6)

Wojska Polskiego (4) Włościbórz (4)

Odrodzenia (3) Zboże (3)

Os. Słowackiego (2) Iłowo (3)

WSTĘPNA ANALIZA WSKAŹNIKÓW

(11)

ALKOHOLIZM (liczba rodzin)

NIEPEŁNOSPRAWNOŚĆ (liczba rodzin)

Miasto (ulice) Sołectwo

Wojska Polskiego (6) Miasto Sępólno Krajeńskie (41)

Koronowska (4) Iłowo (6)

Hallera (4) Włościbórz (5)

Kościelna (4) Wałdowo (3)

Odrodzenia, Sienkiewicza (3) Komierowo, Zboże, Zalesie (2)

Miasto (ulice) Sołectwo

Os. Słowackiego (18) Miasto Sępólno Krajeńskie (87)

Wojska Polskiego (13) Włościbórz (11)

Odrodzenia (9) Wałdowo (9)

Hallera (8) Komierowo, Radońsk, Iłowo (4)

Młyńska, Sienkiewicza (7)

WSTĘPNA ANALIZA WSKAŹNIKÓW

(12)

LICZBA I RODZAJ POPEŁNIONYCH WYKROCZEŃ

kradzież z włamaniem Miasto Sępólno Krajeńskie (15)

Gmina Sępólno Krajeńskie (14): Kawle (3), Sikorz (3), Niechorz (2), Skarpa (2), Wałdówko (2), Wiśniewa (2)

kradzież cudzej rzeczy

Miasto Sępólno Krajeńskie (21)

Gmina Sępólno Krajeńskie (10): Radońsk (3), Kawle (2), Komierowo (2), Włościbórz (2), Wałdówko (1)

kradzież pojazdu

Miasto Sępólno Krajeńskie (3)

Gmina Sępólno Krajeńskie (1): Skarpa

WSTĘPNA ANALIZA WSKAŹNIKÓW

(13)

LICZBA I RODZAJ POPEŁNIONYCH WYKROCZEŃ

rozboje

Miasto Sępólno Krajeńskie (2)

Gmina Sępólno Krajeńskie (0)

bójki, pobicia

Miasto Sępólno Krajeńskie (1)

znęcanie się nad rodziną

Miasto Sępólno Krajeńskie (6)

Gmina Sępólno Krajeńskie (3): Iłowo, Włościbórz, Lutówko

WSTĘPNA ANALIZA WSKAŹNIKÓW

(14)
(15)

Rozwój gminy

Moja gmina teraz – MOCNE STRONY

Stowarzyszenia/

organizacje/ inicjatywy lokalne

Warsztaty dla dzieci i młodzieży

Tereny zielone

Potencjał mojej gminy - SZANSE

Historia Kultura Przyroda

Moje gmina za 10 lat – jak wykorzystać

potencjał?

Partnerstwa Publiczno- Prywatne

Lokalni przedsiębiorcy Think tank

(16)

Rozwój gminy

NEGATYWNE ZJAWISKA JAK IM

PRZECIWDZIAŁAĆ?

(17)

Proponowane działania w zakresie rewitalizacji

Lp. Wskazanie ulicy/

obszaru, której dotyczy proponowane

działanie

Przyczyny wskazania

obszaru

Proponowane działania w

zakresie rewitalizacji

1.

2.

3.

4.

(18)
(19)

EU−CONSULT Sp. z o.o. jest firmą badawczo-doradczą, która powstała w 2010 roku.

Wykonujemy usługi z zakresu badań marketingowych, programów rewitalizacji, analiz i projekcji finansowych, budżetowania, audytów zewnętrznych, wycen oraz

sporządzania dokumentacji środowiskowej.

Naszymi głównymi klientami są Ministerstwa, JST oraz sektor prywatny.

Cytaty

Powiązane dokumenty

Zapewnieniu harmonijnego funkcjonowania i rozwoju różnych form wykorzystania przestrzeni powinna służyć właściwie ukształtowana struktura

127 KUŹMICZ Jakub OSTRÓDZIANKA Ostróda WMZ 7 BARTOSZEK Julia JKTS Jastrzębie-Zdrój ŚLS.. 101 NALEPA Kamil ZKS Zielona Góra LBU 13 ŁEBEK Alicja CHROBRY

Pomocy Najbardziej Potrzebującym z magazynu Polskiego Komitetu Pomocy Społecznej w Bydgoszczy do Ośrodka Pomocy Społecznej w Sępólnie Krajeńskim. Oferuję/ -my cenę

Wszystkie projekty rewitalizacyjne będą realizowane na wybranym obszarze rewitalizacji na terenie sołectw: Miedzno, Pruskie, Jaszcz. Prowadzone działania nie spowodują przenoszenia

 technicznych (w szczególności degradacja stanu technicznego obiektów budowlanych, w tym o przeznaczeniu mieszkaniowym, oraz niefunkcjonowanie rozwiązań technicznych

przekazywany w formie elektronicznej do Departamentu Polityki Regionalnej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego co dwa lata (pierwsze na początku 2022 r.)

Podstawą do aktualizacji Programu mogą być również wnioski poszczególnych interesariuszy rewitalizacji, składane za pośrednictwem ich przedstawicieli w Komitecie

Cel strategiczny: Rozwój infrastruktury technicznej na obszarze powiatu jako eden ze sposobów przyciągania inwestorów tworzących nowe miejsca pracy. Implikuje ona

Koszty po stronie gminy Sępólno Krajeńskie w roku 2012 w kształtowały się w granicach 200.000,00 zł brutto, związane były z odbiorem i zagospodarowaniem

4.1. Zmieszane odpady komunalne mogą być przekazywane wyłącznie do regionalnej instalacji przekształcania odpadów komunalnych. Zbieranie odpadów w sposób selektywny

Ilość odpadów komunalnych wytworzonych na terenie Gminy Sępólno Krajeńskie w roku 2017, w tym osiągnięty poziom redukcji odpadów ulegających biodegradacji kierowanych

3.1 Ilość zmieszanych odpadów komunalnych, odpadów zielonych oraz pozostałości z sortowania odpadów komunalnych przeznaczonych do składowania, odebranych z terenu Gmin

Powszechnie występujące w gospodarce światowej procesy globalizacji sprzyjają m. przepływowi kapitału w postaci zagranicznych inwestycji. Transformacja systemowa

Obszary o najwyż- szej sumie opadów rozciągają się równoleżnikowym pasem biegnącym od zachodu, przez centrum, w kierunku połu- dniowo-wschodnich stoków Wzgórz Łagiewnickich

życiowych, tworzenie oferty edukacyjnej, poprawa dostępności i różnorodności oferty kulturalnej, przebudowa centrum wsi, budowa miejsc do wypoczynku i rekreacji,

Czesław Potemski.

 liczba nowo powstałych obiektów infrastruktury rekreacyjnej: 1 Wskaźnik mierzony będzie jednorazowo, bezpośrednio po zakończeniu realizacji projektu.

życiowych, tworzenie oferty edukacyjnej, poprawa dostępności i różnorodności oferty kulturalnej, przebudowa centrum wsi, budowa miejsc do wypoczynku i rekreacji,

Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Radziejów, zostało sporządzone w trybie ustawy z dnia 27 marca 2003 r. Określa ono politykę

Najbardziej Potrzebującym z magazynu Polskiego Komitetu Pomocy Społecznej w Bydgoszczy do Ośrodka Pomocy Społecznej w Sępólnie Krajeńskim. Oferuję/ -my

[r]

Takimi działaniami mogą być pikniki sąsiedzkie, w ramach których dzieci będą mogły uczestniczyć w specjalnie przygotowanych dla nich zabawach, dorośli zaś

Niezwykle istotnym elementem wdrażania Lokalnego Programu Rewitalizacji Gminy Żórawina jest komunikacja z lokalną społecznością i poszczególnymi grupami