PROCEDURY BEZPIECZEŃSTWA W OKRESIE PANDEMII COVID-19 NA TERENIE Szkoły Podstawowej Żyznowie

21  Download (0)

Full text

(1)

PROCEDURY BEZPIECZEŃSTWA W OKRESIE PANDEMII COVID-19 NA TERENIE

Szkoły Podstawowej Żyznowie Aktualizacja na dzień 1 września 2020 r.

PODSTAWA PRAWNA

• Ustawa z dnia 5 grudnia 2008 r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi (Dz.U. z 2019 r. poz.1239 ze zm.),

• Ustawa z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz.U. z 2019 r. poz.

59),

• Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U. z 2019 r. poz. 1148),

• Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach (Dz.U. z 2003 r. Nr 6 poz. 69 ze zm.),

• Statut Szkoły Podstawowej w Żyznowie

• Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 29 kwietnia 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz.U. 2020 poz. 780),

• Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 29 kwietnia 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz.U. 2020 poz. 781),

CEL PROCEDURY

Zapewnienie bezpieczeństwa uczniom i bezpośredniej stałej opieki nad nimi podczas pobytu w Szkole Podstawowej w Żyznowie i po za nią, od momentu podjęcia nad nimi opieki przez nauczyciela do momentu odbioru ze Szkoły.

(2)

ZAKRES PROCEDURY

1. Procedurze podlegają zasady organizacji zajęć i zabaw uczniów w Szkole Podstawowej w Żyznowie.

2. Procedura dotyczy nauczycieli, uczniów i rodziców Szkoły Podstawowej w Żyznowie 3. Znajomość podstawowych zasad bhp, regulaminów i procedur jest warunkiem

odpowiedzialnej pracy każdego nauczyciela i personelu Szkoły Podstawowej w Żyznowie.

§ 1

Ogólne zasady organizacji pracy

1. Za zapewnienie bezpieczeństwa i higienicznych warunków pobytu w Szkole Podstawowej w Żyznowie, odpowiada Dyrektor szkoły, zwany dalej Dyrektorem.

2. Publiczna Szkoła Podstawowa w Żyznowie wznawia funkcjonowanie z uwzględnieniem wytycznych Głównego Inspektora Sanitarnego, Ministra Zdrowia, Ministerstwa Edukacji Narodowej oraz Kuratorium Oświaty w Rzeszowie.

3. Szkoła czynna jest w godzinach: od 7.00 do 16.00.

4. Osoby z zewnątrz na terenie szkoły:

a) ograniczone zostaje przebywanie w placówce osób z zewnątrz, zalecany jest kontakt telefoniczny (172765222) lub mailowy (sekretariatzyznow@wp.pl);

b) w przypadku konieczności kontaktu bezpośredniego osoby z zewnątrz są zobowiązane do stosowania środków ochronnych: osłona ust i nosa, rękawiczki jednorazowe lub dezynfekcja rąk;

c) do budynku szkoły mogą wchodzić tylko osoby bez objawów chorobowych sugerujących infekcję dróg oddechowych;

d) osoby z zewnątrz mogą przebywać tylko w części korytarza prowadzącej do sekretariatu /udają się tam specjalnie wyznaczoną trasą/ w pozostałych częściach budynku tylko za zgodą dyrektora szkoły.

(3)

5. Do szkoły nie mogą wchodzić osoby, które są chore, przebywają na kwarantannie lub w izolacji.

6. Po wejściu do szkoły należy bezwzględnie skorzystać z płynu do dezynfekcji rąk.

7. Dzieci do mycia rąk używają mydła w płynie i wody.

8. Termometry do pomiaru temperatury znajdują się w sekretariacie i w oddziale przedszkolnym.

9. Zużyty jednorazowy sprzęt ochrony osobistej (m.in. maseczki, rękawiczki), zdejmowany z zachowaniem ostrożności, należy wyrzucić do pojemnika-kosza podpisanego (zużyte rękawiczki, maseczki).

10. Jeśli w/w odpady pochodzą od osób z podejrzeniem zarażenia koronawirusem, należy je spakować do specjalnego worka foliowego i przekazać do utylizacji.

11. Sale, w których odbywają się zajęcia są porządkowane i dezynfekowane.

§ 2

Organizacja zajęć w szkole – informacje dla rodziców i uczniów

1. Do szkoły może uczęszczać uczeń bez objawów chorobowych sugerujących infekcję dróg oddechowych oraz gdy domownicy nie przebywają na kwarantannie lub w izolacji w warunkach domowych.

2. Do szkoły dzieci i uczniowie przychodzą (są przyprowadzani) nie wcześniej niż 10 minut przed rozpoczęciem lekcji.

3. Uczniowie mogą być przyprowadzani do szkoły i z niej odbierani przez opiekunów bez objawów chorobowych sugerujących infekcję dróg oddechowych.

4. W drodze do i ze szkoły opiekunowie z dziećmi oraz uczniowie przestrzegają aktualnych przepisów prawa dotyczących zachowania się w przestrzeni publicznej.

5. Jeśli dziecko jest alergikiem i ta dolegliwość powoduje katar lub kaszel, rodzic jest zobowiązany przedłożyć w szkole zaświadczenie lekarskie.

6. Opiekunowie odprowadzający dzieci mogą wchodzić do przestrzeni wspólnej szkoły, dotyczy to tylko przedsionka szkoły, szatni oraz korytarza na parterze do miejsca oznaczonego linią, zachowując zasady:

a) 1 opiekun z dzieckiem/dziećmi,

b) dystans od kolejnego opiekuna z dzieckiem/dziećmi min. 1,5 m,

(4)

c) dystans od pracowników szkoły min. 1,5 m,

d) opiekunowie powinni przestrzegać obowiązujących przepisów prawa związanych z bezpieczeństwem zdrowotnym obywateli (m.in. stosować środki ochronne:

osłona ust i nosa, rękawiczki jednorazowe lub dezynfekcja rąk).

7. Ze względu na konieczność zapewnienia szybkiej i skutecznej komunikacji z opiekunami ucznia, rodzice przekazują szkole co najmniej dwa sposoby skutecznego kontaktu (telefony obojga rodziców lub opiekunów prawnych, adresy email itp.); w razie zmian zobowiązani są do uaktualnienia danych.

8. Uczniowie mogą wchodzić do szkoły w maseczkach/przyłbicach, dezynfekują ręce, przebierają się w szatni, myją ręce i niezwłocznie udają się pod swoją klasę, w której będą odbywać się wszystkie lekcje danej klasy z wyjątkiem wychowania fizycznego i informatyki.

9. W klasie uczniowie mogą zdjąć maseczki/przyłbice i w miale możliwości zająć miejsca z zachowaniem dystansu.

10. Nauczyciele rozpoczynający zajęcia w danej klasie uruchamia komputer i korzysta z niego uprzednio dezynfekując dłonie lub używając do tego celu rękawiczek.

11. Jeśli na zajęciach uczniowie pracują w grupach, ubierają maseczki /rekomendacja dyrektora szkoły/.

12. Uczeń poproszony do rozwiązania zadania przy tablicy kredowej lub multimedialnej powinien uprzednio zdezynfekować ręce.

13. Nauczyciel po zakończonej lekcji wietrzy klasę.

14. Wskazane jest również wietrzenie klas podczas zajęć, jeśli pozwalają na to warunki atmosferyczne.

15. Uczniowie przed każdorazowym wejściem do klasy po przerwie myją ręce.

16. Jeżeli pracownik szkoły zaobserwuje u ucznia objawy mogące wskazywać na infekcję dróg oddechowych, w tym w szczególności gorączkę – 37.5 °C i wyżej, kaszel, należy odizolować ucznia w odrębnym pomieszczeniu – izolatorium /sala nr 11/ lub wyznaczonym miejscu, jeśli izolatorium jest zajęte przez innego ucznia, zapewniając min.

2 m odległości od innych osób, i niezwłocznie powiadomić rodziców/opiekunów o konieczności odebrania ucznia ze szkoły w ciągu 1,5 godziny (rekomendowany własny środek transportu).

(5)

a) Nauczyciel prowadzący lekcję w klasie, do której należy uczeń, który źle się poczuł, niezwłocznie powiadamia dyrektora, a potem udaje się z uczniem do izolatorium.

b) Po upływie pół godziny mierzy uczniowi ponownie gorączkę. Jeśli podwyższona temperatura się utrzymuje, powiadamia rodziców, którzy winni odebrać dziecko w przeciągu 1,5 godziny.

c) Pozostałych uczniów klasy, którą opuścił nauczyciel, pilnuje pani sekretarka lub inny nauczyciel, stojąc przy otwartych drzwiach.

17. Obowiązują ogólne zasady higieny: częste mycie rąk (po przyjściu do szkoły należy bezzwłocznie umyć ręce), ochrona podczas kichania i kaszlu oraz unikanie dotykania oczu, nosa i ust.

18. Uczeń posiada własne przybory i podręczniki, które w czasie zajęć mogą znajdować się na stoliku szkolnym ucznia lub w tornistrze.

19. Uczniowie nie wymieniają się przyborami szkolnymi między sobą.

20. Zaleca się korzystanie przez uczniów z boiska szkolnego oraz pobytu na świeżym powietrzu na terenie szkoły, w tym w czasie przerw.

a) Uczniowie uczący się na pierwszym piętrze schodzą na przerwę śródlekcyjną pod opieką nauczyciela na podwórko przed szkołą, natomiast uczący się na parterze wychodzą na podwórko za szkołą, wychodząc drzwiami przy pokoju nauczycielskim.

21. Uczeń nie powinien zabierać ze sobą do szkoły niepotrzebnych przedmiotów.

a) Ograniczenie to nie dotyczy dzieci ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, w szczególności z niepełnosprawnościami.

b) W takich przypadkach należy dopilnować, aby dzieci nie udostępniały swoich zabawek innym, natomiast opiekunowie dziecka powinni zadbać o regularne czyszczenie (pranie lub dezynfekcję) zabawki, rzeczy.

22. Nauczyciel nie powinien zabierać do domu zeszytów uczniowskich ani zeszytów ćwiczeń.

a) Zeszyty ćwiczeń powinny być poprawione w szkole po uprzedniej dezynfekcji rąk lub z użyciem rękawiczek.

b) Zadania domowe zapisywane do tej pory w zeszytach uczniowie będą mogli pisać w wersji elektronicznej i przesyłać nauczycielowi na pocztę email lub pisać na kartkach.

(6)

c) Zadania pisane na kartkach po korekcie nauczyciela zostaną poddane 48 godzinnej kwarantannie w szkole, dopiero później zwrócone uczniowi.

23. Uczniowie korzystający z darmowej pomocy MGOPS w Strzyżowie w formie posiłków, po otrzymaniu swojej porcji w zamkniętym pudełku, udają się do sali nr 11 , w której spożywają posiłek z zachowaniem dystansu.

24. Zajęcia świetlicowe odbywają się w świetlicy szkolnej, a w razie potrzeby w innych salach dydaktycznych.

25. Rodzice muszą liczyć się z wydłużeniem czasu oddania i odbierania dziecka ze szkoły, ze względu na stosowane procedury.

26. Rodziców zobowiązuje się o przekazanie powyższych zasad wszystkim osobom, które będą przyprowadzać dziecko oraz osobom upoważnionym do odbioru dziecka ze szkoły.

§ 3

Organizacja zajęć w szkole – informacje dla nauczycieli i pracowników administracyjno- obsługowych

1. Pracownicy szkoły powinni zwracać szczególną uwagę na profilaktykę zdrowotną i dołożyć wszelkich starań, by chronić siebie, dzieci i innych pracowników przed zarażeniem.

2. Pracownicy zostaną zaopatrzeni w środki ochrony osobistej (maseczki lub przyłbice, rękawiczki, środki myjące i dezynfekujące i w razie potrzeby fartuchy).

3. Maseczki przyłbice winny być używane w kontaktach z rodzicami z zachowaniem dystansu odległości oraz w kontaktach z osobami z zewnątrz.

4. Podczas wykonywania czynności służbowych, wykonywanych bez kontaktu z osobami z zewnątrz, maseczkę, przyłbice można zdjąć, nie ma obowiązku zakrywania ust i nosa.

5. Środki ochrony osobistej wielokrotnego użytku jak: przyłbice, fartuchy wodoodporne i inne należy dezynfekować zgodnie z zaleceniem producenta, maseczki wielokrotnego użytku należy uprać w temperaturze co najmniej 60 stopni i wyprasować.

6. Każdy pracownik ma obowiązek niezwłocznego informowania dyrektora szkoły o zdarzeniach mogących mieć wpływ na bezpieczeństwo dzieci oraz pracowników w zakresie szerzenia się COVID-19.

(7)

7. Przedmioty i sprzęty znajdujące się w sali, których nie można skutecznie umyć, uprać lub dezynfekować, należy usunąć lub uniemożliwić do nich dostęp.

8. Przybory do ćwiczeń (piłki, skakanki, obręcze itp.) wykorzystywane podczas zajęć należy czyścić lub dezynfekować.

9. W sali gimnastycznej używany sprzęt sportowy, wskazany przez nauczyciela, oraz podłoga powinny zostać umyte detergentem lub zdezynfekowane po każdym dniu zajęć, a w miarę możliwości częściej.

10. Nauczyciel w klasach I-III organizuje przerwy dla swoich uczniów w interwałach adekwatnych do potrzeb, jednak nie rzadziej niż co 45 min.

11. Podczas realizacji zajęć, w tym zajęć wychowania fizycznego i sportowych, w których nie można zachować dystansu, należy ograniczyć ćwiczenia i gry kontaktowe.

12. Nauczyciel zobowiązany jest zwracać uwagę uczniom na konieczność regularnego mycia rąk, szczególnie po przybyciu do szkoły, przed jedzeniem, po skorzystaniu z toalety i po powrocie z zajęć na świeżym powietrzu.

13. W razie wystąpienia niepokojących objawów nauczyciel może zmierzyć uczniowi/dziecku temperaturę.

14. Zasady zachowania bezpieczeństwa w czasie epidemii podczas korzystania z zajęć świetlicowych zawarte są w regulaminie świetlicy.

15. Środki do dezynfekcji rąk powinny być rozmieszczone w świetlicy w sposób umożliwiający łatwy dostęp dla wychowanków pod nadzorem opiekuna.

16. Świetlice należy wietrzyć (nie rzadziej, niż co godzinę w trakcie przebywania dzieci w świetlicy), w tym w szczególności przed przyjęciem wychowanków oraz po przeprowadzeniu dezynfekcji.

17. Pracownicy administracji oraz obsługi sprzątającej powinni ograniczyć kontakty z uczniami oraz nauczycielami.

18. Każda osoba sprzątająca odpowiedzialna za utrzymanie czystości danych pomieszczeń będzie wypełniać kartę monitoringu wykonywanych prac porządkowo – dezynfekcyjnych 19. Przeprowadzając dezynfekcję, należy ściśle przestrzegać zaleceń producenta

znajdujących się na opakowaniu środka do dezynfekcji.

20. Ważne jest ścisłe przestrzeganie czasu niezbędnego do wywietrzenia dezynfekowanych pomieszczeń i przedmiotów, tak aby uczniowie nie byli narażeni na wdychanie oparów środków służących do dezynfekcji.

(8)

21. Zaleca się:

a) utrzymywanie ciągów komunikacyjnych w czystości (podłóg szatni i korytarzy) – mycie 2 razy dziennie lub częściej w razie potrzeby,

b) dezynfekcja powierzchni dotykowych: poręcze, klamki, wyłączniki – raz dziennie oraz w razie potrzeby,

c) dezynfekcja sprzętu i powierzchni płaskich w tym blatów, poręczy krzeseł przynajmniej raz dziennie oraz w razie potrzeby,

d) dezynfekcja toalet – 2 razy dziennie całościowo, doraźnie po każdej przerwie oraz w razie potrzeby,

e) czyszczenie z użyciem detergentów lub dezynfekcję sprzętu na placu zabaw lub boisku co najmniej raz dziennie w dni, w których warunki pogodowe pozwalają na korzystanie z ww.

22. Do obowiązków personelu obsługi należy także:

a) sprawdzanie poziomu płynów do dezynfekcji rąk w pojemnikach umieszczonych przy wejściu do szkoły oraz w użytkowanych salach i pomieszczeniach i bieżące uzupełnianie,

b) sprawdzanie ilości rękawiczek jednorazowego użytku i bieżące uzupełnianie,

c) napełnianie i uzupełnianie podajników i dozowników w toaletach, a także ich mycie i dezynfekowanie,

d) wymiana worków w koszach na śmieci, opróżnianie koszy oraz ich mycie i dezynfekcja.

§ 4

Zasady korzystania z biblioteki szkolnej

1. Harmonogram pracy biblioteki jest dostosowany do potrzeb i możliwości szkoły i udostępniony na tablicy ogłoszeń.

2. Procedury zachowania bezpieczeństwa i zasad funkcjonowania biblioteki szkolnej w Szkole Podstawowej w Żyznowie w trakcie epidemii COVID-19 (opracowane wg wytycznych MZ, GIS, MEN) znajdują się w oddzielnym dokumencie i dostępne są w sekretariacie.

(9)

§ 6

Zasady dostarczania i przyjmowania towaru do szkoły

1. Dostawcy towarów powinni być zaopatrzeni w maseczki, rękawiczki i inne środki ochrony osobistej.

2. Przywożony towar – produkty spożywcze – muszą być opakowane i zabezpieczone przed uszkodzeniem.

3. Towar dostawcy wystawiają przed wejściem do szkoły od strony pomieszczenia socjalnego dla pracowników nie pedagogicznych szkoły.

4. Dostawcy nie mogą wchodzić na teren szkoły ani kontaktować się bezpośrednio z pracownikami; w razie potrzeby zalecany jest kontakt telefoniczny lub mailowy.

§ 7

Postępowanie w przypadku podejrzenia choroby zakaźnej u dziecka

1. Jeżeli rodzice dziecka zauważą niepokojące objawy u siebie lub swojego dziecka, nie mogą przychodzić do szkoły.

2. O podejrzeniu choroby muszą niezwłocznie poinformować dyrektora, a także skontaktować się telefonicznie ze stacją sanitarno-epidemiologiczną lub oddziałem zakaźnym.

3. Nauczyciel, który zauważył u dziecka oznaki choroby, niezwłocznie powiadamia dyrektora szkoły

4. W szkole jest przygotowane pomieszczenie tzw. Izolatorium, służące do odizolowania dziecka/ucznia, u którego zaobserwowano podczas pobytu w szkole oznaki chorobowe.

5. Izolatorium to jest wyposażone w środki ochrony osobistej oraz środki do dezynfekcji.

6. W izolatorium dziecko przebywa pod opieką nauczyciela z zapewnieniem minimum 2 m odległości i środków bezpieczeństwa, w oczekiwaniu na rodziców/opiekunów prawnych, którzy muszą do 1,5 godziny od zawiadomienia, odebrać dziecko ze szkoły.

7. O zaistniałej sytuacji dyrektor lub inna wyznaczona osoba niezwłocznie powiadamia rodziców dziecka, SANEPiD w Strzyżowie (nr tel. 17 2761152 lub 509218620) oraz organ prowadzący szkołę (17 2761 354 lub 17 2761 171).

(10)

8. Dalsze kroki podejmuje dyrektor w porozumieniu z organem prowadzącym i o podjętych działaniach niezwłoczne informuje rodziców i pracowników szkoły.

9. Obszar, w którym przebywało i poruszało się dziecko/uczeń należy poddać gruntownemu sprzątaniu, oraz zdezynfekować powierzchnie dotykowe (klamki, poręcze, uchwyty itp.).

10. Należy ustalić liczbę osób przebywających w tym samym czasie w części/częściach placówki, w których przebywało dziecko podejrzane o zakażenie i zastosować się do wytycznych GIS odnoszących się do osób, które miały kontakt z zakażonym.

§ 8

Postępowanie w przypadku podejrzenia zakażenia u pracownika szkoły

1. Pracownik przebywający w domu, w razie wystąpienia niepokojących objawów, nie powinien przychodzić do pracy.

2. Pracownik o niepokojących objawach powinien niezwłocznie powiadomić dyrektora szkoły i skontaktować się ze stacją sanitarno – epidemiologiczną, oddziałem zakaźnym szpitala,

a w razie pogarszającego się stanu zdrowia zadzwonić na pogotowie pod numer 999 lub 112.

3. Jeśli stan choroby ujawni się podczas pracy w szkole, pracownik natychmiast powiadamia dyrektora lub osoby uprawnione, i izoluje się od wszystkich osób w izolatorium.

4. Dyrektor szkoły powiadamia o sytuacji, o której mowa w p.2, odpowiednie służby sanitarne, medyczne i organ prowadzący.

5. W pomieszczeniu pełniącym rolę izolatorium nie mogą przebywać inne osoby.

6. Pracownik z podejrzeniem zachorowania, o ile jej/jego stan zdrowia na to pozwoli, będzie przebywać w wyznaczonym pomieszczeniu sam do czasu przybycia odpowiednich służb.

7. Obszar, w którym poruszał się i przebywał pracownik, należy poddać gruntownemu sprzątaniu oraz zdezynfekować powierzchnie dotykowe (klamki, poręcze, uchwyty itp.);

8. Należy stosować się do zaleceń inspekcji sanitarnej przy ustaleniu, czy należy wdrożyć dodatkowe procedury biorąc pod uwagę zaistniały przypadek.

9. Zalecane jest ustalenie listy osób przebywających w tym samym czasie w części budynku, w których przebywała osoba podejrzana o zakażenie.

(11)

10. O zaistniałym przypadku choroby lub podejrzeniu zarażenia należy powiadomić wszystkich pracowników oraz rodziców.

§ 9

Postępowanie z pomieszczeniami, w przypadku podejrzenia zakażenia u ucznia lub pracownika

1. W przypadku, gdy uczeń lub pracownik Szkoły Podstawowej w Żyznowie został skierowany do szpitala z podejrzeniem koronawirusa, dyrektor w porozumieniu z właściwym państwowym inspektorem sanitarnym może podjąć decyzję o zamknięciu instytucji na czas niezbędny do wykonania koniecznych czynności sanitarno-epidemiologicznych.

§10

Zasady ochrony danych osobowych

1. Administratorem danych osobowych, przetwarzanych w wyniku pomiaru temperatury ciała jest Szkoła Podstawowa w Żyznowie.

2. Wszelkie prawa i obowiązki wynikające z posiadania przez Szkołę Podstawową w Żyznowie statusu Administratora wykonuje dyrektor.

3. Kontakt osób poddanych pomiarowi z inspektorem ochrony danych następuje w sposób przyjęty w Polityce bezpieczeństwa danych osobowych.

4. Administrator przetwarza dane osobowe wychowanków, uczniów, pracowników i członków ich rodzin postaci:

a. podstawowych danych identyfikacyjnych, b. danych teleadresowych,

c. danych dotyczących stanu zdrowia.

5. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest art. 9 ust. 2 lit. a) RODO, przepis prawa krajowego – art. 68. pkt. 6) i 12) Ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r.

Prawo oświatowe, art. art. 207. Ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy oraz postanowienia niniejszej Procedury.

(12)

6. Dane osobowe, pozyskane w wyniku stosowania procedur bezpieczeństwa mogą być udostępnione wyłącznie Głównemu Inspektorowi Sanitarnemu lub działającemu z jego upoważnienia właściwemu, wojewódzkiemu inspektorowi sanitarnemu na podstawie decyzji, o której mowa w art. 8a Ustawy z dnia 14 marca 1985 r.

o Państwowej Inspekcji Sanitarnej, której adresatem jest administrator.

7. Przetwarzanie danych osobowych odbywa się wyłącznie w przypadkach i na zasadach określonych w niniejszej procedurze.

8. Pracodawca zapewnia przestrzeganie praw osób poddanych pomiarowi temperatury ciała, o których mowa w art. 15.-22. RODO. Przy czym prawo dostępu do danych pochodzących z pomiaru temperatury ciała przysługuje wyłącznie w momencie dokonywania pomiaru.

9. Podanie treści danych osobowych wyszczególnionych w oświadczeniu o stanie zdrowia oraz wyrażenie zgody na podporządkowanie się reżimowi sanitarnemu obowiązującemu na terenie placówki jest warunkiem skorzystania z oferowanych usług edukacyjnych.

10. Dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, nie będą również profilowane.

11. Wzór klauzuli informacyjnej o zasadach przetwarzania danych osobowych stanowi załącznik nr 3 do Procedury.

12. Do przetwarzania danych osobowych dotyczących stanu zdrowia uprawniony jest wyłącznie dyrektor lub osoba zastępująca go w czasie nieobecności.

13. Do pomiaru temperatury ciała pracownikom wykazującym objawy chorobowe uprawniony jest wyłącznie dyrektor lub osoba zastępująca go w czasie nieobecności.

14. Do pomiaru temperatury ciała dzieciom wykazującym objawy chorobowe uprawniony jest dyrektor lub osoba zastępująca go w czasie nieobecności oraz higienistka szkolna i opiekun grupy.

15. Dane zgromadzone w wyniku stosowania procedury przetwarzane są wyłącznie przez okres stosowania procedur bezpieczeństwa i usuwane niezwłocznie po zniesieniu lub wygaśnięciu obowiązku stosowania procedur bezpieczeństwa.

§ 11

Zniesienie lub wygaśnięcie obowiązku stosowania procedur

(13)

1. Stosowanie procedur wstrzymuje się w przypadku ich zniesienia lub wygaśnięcia.

2. Niniejsza procedura wygasa w przypadku, gdy:

a) upłynął okres, na który została wprowadzony;

b) upłynął okres obowiązywania stanu zagrożenia epidemiologicznego, stanu epidemii lub stanu klęski żywiołowej – wprowadzonego w związku z rozprzestrzenianiem się choroby zakaźnej na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej lub jego oznaczonym fragmencie, obejmującym Szkołę Podstawową w Żyznowie, jeżeli stosowanie niniejszych procedur zostało wprowadzone na okres obowiązywania któregoś z nich;

c) zniesiono stan zagrożenia epidemiologicznego, stanu epidemii lub stanu klęski żywiołowej– wprowadzonego w związku z rozprzestrzenianiem się choroby zakaźnej na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej lub jego oznaczonym fragmencie, obejmującym Szkołę Podstawową w Żyznowie, przez uprawniony do tego organ władzy publicznej – jeżeli stosowanie termowizyjnego pomiaru temperatury ciała zostało wprowadzone na okres obowiązywania któregoś z nich.

d) upływu okresu obowiązywania stanu zagrożenia epidemiologicznego, stanu epidemii lub stanu klęski żywiołowej, – wprowadzonego w związku z rozprzestrzenianiem się choroby zakaźnej na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej lub jego oznaczonym fragmencie, obejmującym Szkołę Podstawową w Żyznowie albo ich zniesienia przez uprawniony do tego organ władzy publicznej, przed upływem okresu, o którym mowa w lit. a.

3. W dniu zakończenia lub wygaśnięcia obowiązku stosowania niniejszych procedur wstrzymuje się wszelkie przewidywane przez nie czynności oraz nieodwracalnie niszczy wszelką dokumentację zawierającą jakiekolwiek informacje dotyczące zdrowia wychowanków, uczniów, pracowników oraz osób trzecich.

4.

§12

Postanowienia końcowe

1. Procedura wchodzi w życie z dniem podpisania i obowiązuje do odwołania.

2. Procedura może być modyfikowana.

(14)

3. Procedura zostanie opublikowana na stronie szkoły, przesłana jako wiadomość w dzienniku elektronicznym do nauczycieli, rodziców i uczniów oraz udostępniona w formie papierowej w sekretariacie szkoły.

4. Pracownicy administracji i obsługi zostaną zapoznani z procedurą podczas szkolenia.

5. O wszelkich zmianach w procedurze będą niezwłocznie powiadamiane osoby zainteresowane.

Załączniki:

Załącznik nr 1 Oświadczenie rodzica prawnego opiekuna o stanie zdrowia dziecka;

Załącznik nr 2 Zgoda na pomiar temperatury;

Załącznik nr 3 Informacja o wystąpieniu u pracownika objawów sugerujących zakażenie koronawirusem do wiadomości PSSE;

Załącznik nr 4 Informacja o wystąpieniu u pracownika objawów sugerujących zakażenie koronawirusem do wiadomości organu prowadzącego;

Załącznik nr 5 Informacja o wystąpieniu u dziecka objawów sugerujących zakażenie koronawirusem do wiadomości PSSE;

Załącznik nr 6 Informacja o wystąpieniu u dziecka objawów sugerujących zakażenie koronawirusem do wiadomości organu prowadzącego;

Załącznik nr 7 Klauzula informacyjna;

Załącznik nr 1 do wewnętrznych procedur bezpieczeństwa pracowników i klientów Szkoły Podstawowej w Żyznowie - w związku z zapobieganiem zakażenia COVID-19

Żyznów, dnia ……….

Oświadczenie rodzica/prawnego opiekuna o stanie zdrowia dziecka/ucznia

(15)

Oświadczam, że:

stan zdrowia mojego dziecka nie wskazuje na występowanie infekcji, objawów grypopodobnych - kaszlu, kataru ani gorączki;

moje dziecko nie miało kontaktu z osoba zakażoną, chorą lub podejrzaną o zakażenie COVID-19;

moje dziecko nie jest objęte kwarantanną ani nie mieszka wspólnie z osobą objętą kwarantanną; w ciągu ostatnich dwóch tygodni dziecko nie przebywało za granicą.

………..………

czytelny podpis rodzica/opiekuna

Załącznik nr 2 – zgoda na pomiar temperatury.

……….………

(miejscowość, data)

……….……….…

……….……….…

……….……….…

(nazwisko i imię , adres rodzica/opiekuna dziecka)

(16)

OŚWIADCZENIE

Na podstawie art. 9 ust. 2 lit. a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. sprawie ochrony osób fizycznych w związku

z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz.U. UE.L. z 2016 r. Nr 119, poz. 1)

wyrażam zgodę na dokonywanie pomiaru temperatury mojego dziecka

………

……… przez pracownika Szkoły Podstawowej w Żyznowie.

………..

(podpis rodzica/opiekuna)

Załącznik nr 3 – Informacja o wystąpieniu u pracownika objawów sugerujących zakażenie koronawirusem do wiadomości PSSE.

...

(miejscowość, data) ...

………..

(nazwa i adres szkoły)

Powiatowa Stacja Epidemiologiczna w ……….

...

...

(adres powiatowej stacji epidemiologicznej )

(17)

INFORMACJA

o wystąpieniu u pracownika objawów sugerujących zakażenie koronawirusem

Na podstawie wytycznych przeciwepidemicznych Głównego Inspektora Sanitarnego z dnia 4 maja 2020 r. dla przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkole podstawowej i innych form wychowania przedszkolnego oraz instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3, wydanych na podstawie art. 8a ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz. U. z 2019 r. poz. 59, oraz z 2020 r. poz. 322, 374 i 567), informuję, że w dniu ... u pracowników w liczbie …………..

…….., wystąpiły niepokojące objawy sugerujące zakażenie koronawirusem, tj. ...

...

....

Pracownik(cy) został(li) niezwłocznie odsunięty(ci) od pracy, zaś obszar, w którym się poruszał i przebywał, poddano gruntownemu sprzątaniu oraz zdezynfekowano powierzchnie dotykowe. Dyrektor może udostępnić szczegółowe informacje na temat osób u których wykryto niepokojące objawy na podstawie decyzji administracyjnej.

...

(podpis dyrektora szkoły)

Załącznik nr 4 - Informacja o wystąpieniu u pracownika objawów sugerujących zakażenie koronawirusem do wiadomości organu prowadzącego.

...

(miejscowość, data)

...

………..

(nazwa i adres szkoły)

Pan/ Pani*

...

...

...

(18)

(imię i nazwisko osoby reprezentującej organ prowadzący oraz nazwa i adres organu )

INFORMACJA

o wystąpieniu u pracownika objawów sugerujących zakażenie koronawirusem

Informuję, że w dniu ... u pracownika zatrudnionego w ...

na stanowisku ..., wystąpiły niepokojące objawy sugerujące zakażenie koronawirusem, tj. ...

Pracownik został niezwłocznie odsunięty od pracy, zaś obszar, w którym się poruszał i przebywał, poddano gruntownemu sprzątaniu oraz zdezynfekowano powierzchnie dotykowe. O wystąpieniu u pracownika objawów sugerujących zakażenie koronawirusem powiadomiono Powiatową Stację Sanitarno- Epidemiologiczną w ... Dyrektor może udostępnić szczegółowe informacje na temat osób u których wykryto niepokojące objawy na podstawie decyzji administracyjnej.

...

(podpis dyrektora szkoły)

Załącznik nr 5 – Informacja o wystąpieniu u dziecka objawów sugerujących zakażenie koronawirusem do wiadomości PSSE.

...

(miejscowość, data) ...

………..

(nazwa i adres szkoły)

Powiatowa Stacja Epidemiologiczna w ……….

(19)

...

...

(adres powiatowej stacji epidemiologicznej )

INFORMACJA

o wystąpieniu u dziecka objawów sugerujących zakażenie koronawirusem

Na podstawie wytycznych przeciwepidemicznych Głównego Inspektora Sanitarnego z dnia 4 maja 2020 r. dla przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkole podstawowej i innych form wychowania przedszkolnego oraz instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3, wydanych na podstawie art. 8a ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz. U. z 2019 r. poz. 59, oraz z 2020 r. poz. 322, 374 i 567), informuję, że w dniu ………... u dzieci w liczbie ……….., wystąpiły niepokojące objawy sugerujące zakażenie koronawirusem, tj.

………..

Dziecko zostało niezwłocznie odsunięte od kontaktu z pozostałymi dziećmi, zaś obszar, w którym dziecko się poruszało i przebywało, poddano gruntownemu sprzątaniu oraz zdezynfekowano powierzchnie dotykowe. Dyrektor może udostępnić szczegółowe informacje na temat dziecka u których wykryto niepokojące objawy na podstawie decyzji administracyjnej.

...

(podpis dyrektora szkoły)

Załącznik nr 6 - Informacja o wystąpieniu u dziecka objawów sugerujących zakażenie koronawirusem do wiadomości organu prowadzącego

...

(miejscowość, data) ...

………..

(nazwa i adres szkoły)

Pan/ Pani*

...

...

...

(imię i nazwisko osoby reprezentującej organ prowadzący oraz nazwa i adres organu )

(20)

INFORMACJA

o wystąpieniu u dziecka objawów sugerujących zakażenie koronawirusem

Informuję, że w dniu ... u dziecka przyjętego do ……….. , wystąpiły

niepokojące objawy sugerujące zakażenie koronawirusem, tj.

……… . Dziecko zostało niezwłocznie odsunięte od kontaktu z pozostałymi dziećmi, zaś obszar, w którym się poruszało i przebywało, poddano gruntownemu sprzątaniu oraz zdezynfekowano powierzchnie dotykowe.

O wystąpieniu u dziecka objawów sugerujących zakażenie koronawirusem powiadomiono Powiatową Stację Sanitarno- Epidemiologiczną w ... Dyrektor może udostępnić szczegółowe informacje na temat osób u których wykryto niepokojące objawy na podstawie decyzji administracyjnej.

...

(podpis dyrektora szkoły)

Załącznik numer 7 – Klauzula informacyjna

INFOMRMACJA O ZASADACH PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH TEMAT: ZAPOBIEGANIE COVID-19

1. Kogo dotyczy informacja: wychowankowie, uczniowie, rodzice, pracownicy oraz osoby trzecie odwiedzające Szkołę.

2. Kto wykorzystuje dane: Szkoła Podstawowa w Żyznowie

3. Kontakt: 38-111 Żyznów, Żyznów 124, tel. 172765222, e-mail sekretariat zyznow@wp.pl 4. Pytania, wnioski, kontakt z inspektorem ochrony danych: adwokat.teczar@gmial.com

5. Cel wykorzystania: zapewnienie bezpiecznych i higienicznych warunków pracy oraz bezpiecznych i higienicznych warunków nauczania, wychowania i opieki – przeciwdziałanie rozprzestrzenieniu się COVID-19 poprzez zbieranie informacji o czynnikach ryzyka oraz objawach chorobowych.

6. Podstawa prawna: art. 9 ust. 2 lit. a) RODO w zw. z art. 68. pkt. 6) i 12) Ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe, art. art. 207. Ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy.

(21)

7. Kto może otrzymać dane: Główny Inspektor Sanitarny lub działający z jego upoważnienia państwowy wojewódzki inspektor sanitarny – na podstawie decyzji administracyjnej.

8. Okres przechowywania: dane są przechowywane wyłącznie w okresie obowiązywania zarządzenia w sprawie stosowania procedur zapobiegających COVID-19 – nie dłużej jednak niż obowiązuje stan zagrożenia epidemiologicznego, stan epidemii lub stan klęski żywiołowej wprowadzony w związku z rozprzestrzenianiem się COVID-19. Po tym okresie zostaną usunięte.

9. Przysługujące prawa: dostępu do danych, sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia danych, wycofania zgody na przetwarzanie danych, skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

10. Czy muszę podać dane: tak – poddanie się reżimowi epidemiologicznemu jest warunkiem wejścia na teren obiektu oraz skorzystania przez dziecko z usług edukacyjnych w formie stacjonarnej.

11. Konsekwencje odmowy: brak możliwości korzystania z usług edukacyjnych w formie stacjonarnej – konieczność kontynuowania nauki w sposób zdalny.

Figure

Updating...

References

Related subjects :