Geografia klasa 6 - 25 VI 2020.docx

Download (0)

Loading.... (view fulltext now)

Full text

(1)

25 VI 2020

Temat: Podsumowanie rozdziału „Sąsiedzi Polski”.

Wykonaj ćwiczenia na str.104-106 (nie odsyłać).

Figure

Updating...

References

Related subjects :