• Nie Znaleziono Wyników

WSKAZÓWKI DLA ZDAJĄCYCH Z ZAKRESU LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO DLA DOROSŁYCH EGZAMIN EKSTERNISTYCZNY Z BIOLOGII

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2021

Share "WSKAZÓWKI DLA ZDAJĄCYCH Z ZAKRESU LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO DLA DOROSŁYCH EGZAMIN EKSTERNISTYCZNY Z BIOLOGII"

Copied!
3
0
0

Pełen tekst

(1)

EGZAMIN EKSTERNISTYCZNY Z ZAKRESU LO DLA DOROSŁYCH BIOLOGIA

WSKAZÓWKI DLA ZDAJĄCYCH 1

EGZAMIN EKSTERNISTYCZNY Z BIOLOGII

Z ZAKRESU LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO DLA DOROSŁYCH

WSKAZÓWKI DLA ZDAJĄCYCH

Zadania w eksternistycznym arkuszu egzaminacyjnym z biologii sprawdzają następujące wiadomości i umiejętności z podstawy programowej:

I Organizm człowieka jako zintegrowana całośd i prawidłowe jego funkcjonowanie II Odżywianie się człowieka

III Elementy genetyki

IV Elementy ekologii i ochrony środowiska

Szczegółowe wymagania zawierają Standardy wymagao będących podstawą przeprowadzania egzaminu eksternistycznego z biologii z zakresu liceum ogólnokształcącego dla dorosłych. Można je znaleźd w Informatorze o egzaminie eksternistycznym.

Egzamin trwa 120 minut. Za prawidłowe rozwiązanie 25-30 zadao w arkuszu można uzyskad maksymalnie 50 punktów.

Punkty uzyskane na egzaminie przelicza się na stopnie szkolne:

Zdający zdaje egzamin eksternistyczny, jeśli uzyskał ocenę wyższą od niedostatecznej. Wynik ustalony przez okręgową komisję egzaminacyjną jest ostateczny i zostanie wpisany na świadectwie.

Większośd zadao w arkuszu stanowią zadania otwarte – przede wszystkim krótkiej odpowiedzi ( KO), zaś wśród zamkniętych dominują zadania wielokrotnego wyboru (WW).

Progi punktowe Ocena 47 – 50 pkt celujący (6) 39 – 46 pkt bardzo dobry (5) 45 – 24 pkt dobry (4)

23 – 30 pkt dostateczny (3) 15 – 22 pkt dopuszczający (2) 0 – 14 pkt niedostateczny (1)

(2)

EGZAMIN EKSTERNISTYCZNY Z ZAKRESU LO DLA DOROSŁYCH BIOLOGIA

WSKAZÓWKI DLA ZDAJĄCYCH 2

Zadania otwarte stosowane w arkuszu egzaminacyjnym z biologii

Krótkiej odpowiedzi (KO): odpowiedź pojedyncza, w formie jednego lub kilku prostych zdao, ewentualnie wyliczenia określonej liczby elementów.

Powszechną nieprawidłowością jest poszerzenie odpowiedzi o zbędne informacje. Wydłuża to czas potrzebny na udzielenie odpowiedzi, nie warunkuje zdobycia większej liczby punktów, a nawet może wpłynąd na obniżenie punktacji, jeśli zdający wśród informacji poprawnych umieści nieprawidłowe.

Z luką (L): korekta lub uzupełnienie.

Zadania takie wymagają precyzyjnej odpowiedzi, zwykle jest to jedna poprawna odpowiedź. Zadania odnoszą się do materiałów źródłowych, dlatego w udzielaniu prawidłowej odpowiedzi niezbędna jest wnikliwa analiza tekstu źródłowego. Przydatne są do sprawdzenia umiejętności czytania tekstu ze zrozumieniem oraz opanowania terminologii naukowej.

W grupie zadao otwartych mieszczą się zadania, w których proszony jesteś np.:

o zgromadzenie argumentów za i przeciw, porównanie, określenie tendencji zmian, wykonywanie wykresu, przekształcenie tekstu na dane w tabeli, rozpisywanie krzyżówek genetycznych, itp.

Zadania zamknięte stosowane w arkuszu egzaminacyjnym z biologii zawierają gotowe informacje, a zdający dokonuje wyboru poprawnej.

Zadania wielokrotnego wyboru (WW): jedna odpowiedź prawdziwa lub jedna odpowiedź fałszywa. Za ich rozwiązanie zwykle można uzyskad jeden punkt.

Zadania na dobieranie (D): dobieranie, klasyfikacja, uporządkowanie zgodnie z podanym kryterium.

Zdający musi hasła umieszczone w jednej kolumnie dobrad do właściwych odpowiedzi w drugiej kolumnie. Liczba elementów w obu kolumnach zwykle różni się o jeden element.

Zadania „prawda-fałsz” (PF) polegają na rozstrzygnięciu, czy informacje zawarte w zadaniu są prawdziwe, czy fałszywe.

(3)

EGZAMIN EKSTERNISTYCZNY Z ZAKRESU LO DLA DOROSŁYCH BIOLOGIA

WSKAZÓWKI DLA ZDAJĄCYCH 3

Wskazówki dla zdających egzamin eksternistyczny

► Przed przystąpieniem do udzielania odpowiedzi należy uważnie przeczytad treśd polecenia. Trzeba odnaleźd czasowniki operacyjne, np. narysuj, porównaj, uzasadnij wybór, i kierowad się nimi, konstruując odpowiedź.

► Obok każdego zadania w arkuszu jest podana maksymalna liczba punktów, które można uzyskad za poprawną odpowiedź. Może to dostarczyd informacji co do liczby czynności, które należy wykonad w zadaniu.

► Budując odpowiedź, można stosowad zwroty, których użyto w poleceniu. Należy starad się, by elementy składowe odpowiedzi były ułożone w logicznym porządku.

► Udzielad trzeba tylko takiej liczby odpowiedzi, jakiej wymaga polecenie. Ważna jest kolejnośd – jeśli np. mamy nazwad dwa elementy, a nazywamy trzy, to ocenie podlegają tylko dwa pierwsze.

► Ocenie podlega właściwe stosowanie terminów biologicznych. Jeśli nie jest się pewnym wiadomości, brzmienia, pisowni lub nie rozumie się znaczenia terminów, lepiej to pominąd.

► W arkuszach egzaminacyjnych obok zadao o większym stopniu trudności, są zadania łatwe. Nie należy szukad pułapek.

► Udzielając odpowiedzi, trzeba pisad pełnymi słowami, zdaniami, nie stosowad skrótów, pisad wyraźnie.

Cytaty

Powiązane dokumenty

b) uważnie przeczytad podane opisy i odnieśd je do koncepcji człowieka jako istoty społecznej. człowiek powinien całkowicie podporządkowad swoje aspiracje potrzebom

umiejętnośd praktycznego stosowania wiedzy podczas podejmowania decyzji na rynku towarów i usług, rynku finansowym, rynku pracy oraz podczas podejmowania

Pierwsza grupa wiadomości, którymi należy wykazad się podczas egzaminu, dotyczy postaw przedsiębiorczości, mocnych i słabych stron własnej osobowości, samoakceptacji,

Za zadania zamknięte, w których udzielono więcej odpowiedzi niż to wynika z polecenia, przyznaje się 0 pkt. Za zadania otwarte, za które można przyznad tylko 1 punkt, punkt

Geosfery i ich charakterystyka oraz funkcjonowanie systemu przyrodniczego Ziemi – zjawiska, procesy, wzajemne zależności, zmiennośd środowiska w przestrzeni i w

 Gdy do jednego polecenia zdający podaje kilka odpowiedzi (jedną prawidłową, inne nieprawidłowe), to nie otrzymuje punktów za żadną z nich.  Jeżeli polecenie

Musisz wiedzied, co to jest mol, jak oblicza się masę molową (patrz wskazówki do zadania 1.), co to znaczy stężenie molowe, znad wzór na obliczanie stężenia molowego..

Błędy popełniane przez zdających wynikają z niezrozumienia tekstu lub szukania przez zdających „podstępu”, bo zadanie wydaje się im zbyt łatwe.. Tryb życia Kobieta