zwiększenie skuteczności działań wychowawczych i profilaktycznych na rzecz bezpieczeństwa i tworzenia przyjaznego środowiska w szkołach i placówkach, poprzez edukację młodzieży szkolnej

Download (0)

Loading.... (view fulltext now)

Full text

(1)

Wynik otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w województwie warmińsko - mazurskim

w ramach Rządowego programu na lata 2014-2016 „Bezpieczna i przyjazna szkoła”

L.P. Gmina / Stowarzyszenie Nazwa projektu: Cel projektu i zamierzony efekt projektu Wartość projektu

Wartość dotacji

Środki własne

Uzyskane punkty

1. Polskie Towarzystwo Oświaty Zdrowotnej Oddział

Terenowy w Olsztynie

"Chemiczne i czynnościowe pułapki mogące prowadzić do uzależnienia".

Cel zadania, to zwiększenie skuteczności działań wychowawczych i profilaktycznych na rzecz bezpieczeństwa i tworzenia przyjaznego środowiska w szkołach i placówkach, poprzez zwiększenie liczby pracowników placówek nauczania i wychowania oraz osób mogących wspierać placówkę nauczania i wychowania w sytuacji pojawienia się problemu, wyposażonych w aktualną wiedzę na temat uzależnień.

Zakładane rezultaty twarde:

- liczba przeprowadzonych szkoleń 12, - liczba przeszkolonych osób – minimum 360 Rezultaty miękkie bezpośrednie:

- podniesienie poziomu wiedzy i aktualizacja informacji na temat środków psychoaktywnych i uzależnień behawioralnych,

- wzrost kompetencji zawodowych osób zatrudnionych w placówkach nauczania i wychowania i innych placówkach wspierających proces wychowania i rodzinę

Rezultaty miękkie pośrednie:

- zwiększenie skuteczności działań wychowawczych i profilaktycznych na rzecz bezpieczeństwa i tworzenia przyjaznego środowiska w szkołach i placówkach, poprzez edukację młodzieży szkolnej.

15 745,58 12 080,00 3665,58 32,5

Figure

Updating...

References

Related subjects :