I wojna światowa 1. Rozstrzygnij, czy podane zdania są prawdziwe, czy fałszywe. Zapisz przy każdym z nich właściwą literę: P (prawda) lub F (fałsz).

272  Download (0)

Full text

(1)

Rozdział V Karta pracy

I wojna światowa

1. Rozstrzygnij, czy podane zdania są prawdziwe, czy fałszywe. Zapisz przy każdym z nich właściwą literę: P (prawda) lub F (fałsz).

Zdanie Prawda/Fałsz

Mundury maskujące zostały wprowadzone po raz pierwszy w armii niemieckiej.

W czasie I wojny światowej czołgi były powszechnie używane na wszystkich frontach.

Początkowo samoloty wykorzystywano tylko do celów obserwacyjnych i zwiadowczych.

2. Sformułuj dwa argumenty uzasadniające następującą tezę: Nowe rodzaje uzbrojenia zrewolucjonizowały sposób prowadzenia działań wojennych.

 ………

………

………

………...,

 ………

………

………

………

3. Zapisz w tabeli nazwy miejsc, w których doszło do opisanych bitew.

Opis bitwy Miejsce bitwy

Zwycięska bitwa wojsk państw centralnych z 1915 r. Dzięki niej udało się przełamać front rosyjski.

Bitwa, którą toczono od kwietnia 1915 r. do stycznia 1916 r., aby utrzymać cieśniny czarnomorskie. Zakończyła się klęską oraz ewakuacją wojsk ententy.

Bitwa na froncie zachodnim z 1916 r. W jej trakcie po obu stronach zginęło, zostało rannych lub zaginęło łącznie ok. 700 tys. żołnierzy.

Ofensywa wojsk ententy trwająca od lipca do listopada 1916 r., podczas której armia brytyjska po raz pierwszy użyła czołgów.

Bitwa stoczona w 1917 r. na froncie zachodnim. W jej trakcie wojska niemieckie użyły trującego środka chemicznego zwanego gazem musztardowym.

(2)

4. Podaj nazwę strategii stosowanej przez Niemców podczas walk z wojskami ententy.

Wyjaśnij, jakie konsekwencje dla dalszego przebiegu wojny miała realizacja tej koncepcji.

Skorzystaj z tekstów źródłowych.

Tekst A

Komunikat rządu niemieckiego

Poczynając od 1 lutego 1917 r., w wymienionych niżej strefach zakazanych wokół Wielkiej Brytanii, Francji i Włoch oraz we wschodniej części Morza Śródziemnego będzie wstrzymany bez ograniczeń i przy użyciu wszelkich rodzajów broni ruch statków na morzu. [...] Statki neutralne, które żeglują w strefach zakazanych (blokady), czynią to na własne ryzyko.

Tekst B

Oświadczenie prezydenta Thomasa Woodrowa Wilsona

Okręty neutralne i zaprzyjaźnione zatapia się tak samo jak okręty nieprzyjacielskie; nawet okręty szpitalne, mające wolny glejt rządu niemieckiego, zatapiano z takim samym brakiem litości i zasad. [...] Obecna wojna niemiecka przeciwko handlowi jest wojną przeciw humanitarności i przeciw wszystkim narodom.

Źródło: Pierwsza wojna światowa 1914–1918. Teksty źródłowe do nauki historii w szkole, oprac. A. Deruga i J. Derużyna, Warszawa 1960, s. 39–40.

nazwa: ………

wyjaśnienie:

………

………

………

………

………

………

………

5. Zapisz w tabeli przykłady politycznych, społecznych, militarnych i gospodarczych skutków I wojny światowej.

Skutki Przykłady

polityczne

społeczne

gospodarcze

militarne

(3)

Figure

Updating...

References

Related subjects :