Dziennik Bydgoski, 1926, R.20, nr 78

Pełen tekst

(1)

Pojedynczy numer 20 aroszy. Nakład 31600 egzemplarzy. Dzisiejszy numer obejmuie 24 stron

DZIENNIK BYDGOSKI

Wychodzi codziennie z wyjątkiem niedziel i świąt.

PRENUMERATA

w oksi,pr!y,-jl i anen!urach w Bydgoszczy z dodatkiem tygodniowym ,,SPORT

POMORSK?1 wytjos, k w aai nie 7.50 z!, na pocztach, przez listowego

w dnnj 3.53 zł. Miesięcznie 2.50 zł, przez listowego w dam 2.85 pod opaskę w Polsce 4.53 zł, do Francji i Ameryki 3.50 złotych, do Gdańska

i.00 guldeny., do Niemiec 5.08 marki. W razie przeszkód w zakładzie spowodowanych wyższą siłę, strajków lub t.p., wydawnictwo nie odpowiada

za dostarczanie pisma, a prenumeratorzy nie mająprawa do odszkodowania.

Redaktor przyimuie id 11-1? w nołudnie oraz od 5-6 po nołudniu.

Hkspedyeiait’ godz.6 wiecz bez nrzerwy(ceutra!a-Poznańska 30)- Reslaktot(filja-Dworcowaiduowiedzialny2) itwartaCzesław’d godz.Budnik.8 rano

Adres

redakcji I administracji ts!ica Poznańska 30.

Drukiem i nakładem ,,Drukarni Bydgoskiej" Spółki Akc.

OGŁOSZENIA

5 groszy od wiersza inilina., szerokości 36 milidi. Za reklamy od tnilinj. na stronie przed ogłoszeniami 72 inilim. 19 groszy, w tekście na drugiej lub dal­

szych stronach 50 groszy, na l-ej stronie 1 zloty. Drobne ogłoszeniastowo tytułowe28gr.,każde dalsze 10groszy, dlaposzukujących pracy50proc, zniżki.

Przyczęstempowtarzaniuudzielasięrabatu. Przykuutursaco i dochodzeniach sądowych wszelkierabaty upalają. Ogłoszenia zagraniczne 100%nadwyżki.

Rękopisy zostają w administracji. Miejscem nłatności i prawnem dla wszelkich snorów sądowych jest Bydgoszcz.

Konta bankowe: Bank Bydgoski T. A. - Bank Ludowy. - Bank M. Stadt- bagen T.A. Konto czekowe: P.K.O, nr. 203713 Poznań.

Telefon administracji 315. Te!, fiiji 1299 Telefon naczelnego redaktora nr. 316. Telefon redakcji 326.

Numer 78. BYDGOSZCZ, niedz e’a, dnia 4 kwietnia 1926 roku. Rok XX.

Jla

W umyśle każdego chrześcijanina święto Zmartwychwstania Chrystusa ,Pana kojarzy się z pojęciami, odnoszą- cemi się do otaczających go stosunków, które wymagają naprawy. W Polsce

grube mroki samo]ubstwa, niedołę­

stwa, wybujałych amhicyj, zawiści i

lekceważenia interesów państwa, a nie­

mniej nieudolności 1 głupoty opętały

cale życie publiczne. Dla tego tak trud­

no dźwignąć nam się z niemocy, wzmo­

cnić siły twórcze w państwie i narodo­

wi polskiemu zapewnić poczesne miejsce

wśród narodów kulturalnych. Zdaje się, jakoby wciąż jeszcze z grobu nie­

woli wydobywały się opary, zatruwają­

ce atmosferę i paraliżujące zdrowe siły

narodu. W ciągu siedmiu lat wolności nie zdołaliśmy jeszcze uświadomić so­

bie, że Opatrzność wywodząc nas z gro­

bu niewoli, włożyła na nas wielkie o- bowiązki względem własnego kraju i względem ludzkości.

Uroczystość Zmartwychwstania Pań­

skiego przywodzi nam na pamięć te obowiązki. Przypomina nam ona, że

nie wystarcza zmartwychwstać polity­

cznie, ale że nieodzowną koniecznością jest także odrodzenie moralne narodu.

Otrząsnąć musimy kajdany wad naro­

dowych, nam szczególnie właściwych, usunąć na beli wszystko, co marne i niskie, a zapewnić zwycięstwo wszyst­

kiemu, co wzniosłe i szlachetne.

Tryumfalne Alleluja, które w świę­

to Zmartwychwstania rozlega w ko­

ściołach naszych, niech nietyłko pod­

niesie ducha chrześcijańskiego, ale rów­

nocześnie pobudzi do zastanowienia, że ukochanej Ojczyźnie po zmartwych­

wstaniu politycznem potrzebne jest

odrodzenie duchowe.

General Zaruski jtrzeshadzi w stan

1 spotsyaku.

Warszawa, 3. 4. (Teł. wł.) General­

ny adjutant Pana Prezydenta Rzecz­

pospolitej, Zaruski z dniem 30 b. m., przechodzi w stan spoczynku, z powo­

du dojścia wieku prekluzyjnego dla ge­

nerałów brygady.

Ford przeniósł Bołszewję

nad Polskę.

Ford zawarł, jak donosi ,,Rui", umo­

z Sowietami na budowę w Rosji fa­

bryki automobilów. Ford przeznacza na to przedsiębiorstwo 60 miljonów dola­

rów.

Zgon senatora Treięhla.

Gdańsk, 2. 4. PAT. Wczoraj wie­

czorem zmajrł tu po krótkiej chorobie pierwszy prezydent Yplk§tagu gdań- sSięgo dr. Tr,eicłtsl

Echa wypadków w Stryju.

Podany już przez nas przebieg smut­

nych zajść uzupełnić należy stwierdze­

niem, że zmuszona ranami i okrzykami policja dala ogółem tylko sześć strza­

łów, lecz skutek ich byl okropny.

Aresztowania winnych podburzania

tłumu dały w wyniku ponad 30 osób, znanych jako działaczy komunisty­

cznych. Według zeznań aresztowanych inicjatorem zajścia był niejaki Maurycy Wagman. pseudonim Grot, znany na bmku stryjskim działacz komunisty­

czny.

Tragiczną listę zabitych tworzą: Be­

rber, komunista. Iwan Senerzyn, 18- letni, Łośko, notowany złodziej, Jan Merdyński, Petro Lenicz, Bronisław’

Lopuski, Józef Wróbel, Dymitr Hawry-

łew oraz jedna kobieta, której tożsamo­

ści jeszcze nie ustalono.

Ciężko rannymi są: Nazar Teodor,

Jan Mruby. Piotr Boerdn. Jan Proniw,

Kocur Zachary, Jasz Helena, Józef Kel­

ler i Jan Keller.

Foprzeb ofiar w Stryju.

Warszawa, 3. 4. (Tel. wł.) Dnia

2 kwietnia odbył się w Stryju pogrzeb wspólny 9 ofiar zajść środowych. Wła­

dze odmówiły wydania zwłok związkom zawodowym, które chciały z pogrzebu uczynić demonstrację. Pogrzeb wobec tego odbył się cicho przy udziale wyłą­

cznie rodziny.

Boncour w Warszawie.

Warszawa, 2. 4. (PAT). Dziś o godz.

9,20 przybył tu Paweł Bancour, wybitny oarlamentarzysta i delegat Francji w Lidze

Narodów. Na powitanie p, Pawła Boncou-

ra przybyli na peron dworca reprezentanci

M. S, Z. pp. Miihłstein i Waszyńskś, prezes towarzystwa przyjaciół Ligi Narodów dr.

Chodźko, reprezentanci Seimu i Senatu z

wicemarszałkiem p. Wożhickim na czele, członkowie ambasady francuskiej, oficero­

wie francuscy, dowódca O. K. gen. Mal-

cźewski, delegacja grupy parlamentarnej polsko-francuskiej, akademickie koło przy­

jaciół Ligi Narodów i in. Po krótkiem, lecz serdecznym powitaniu z oczekującymi na dworcu, p. Paweł Boncour udał się samo­

chodem do hotelu Europejskiego, gdzie za­

mieszka w czasie pobytu w stolicy. O godz.

12 w południe złożył Paweł Boncour wizytę premierowi Skrzyńskiemu, a o godz. i od­

było się u premjera Skrzyńskiego śniadanie wydane na cześć gości.

HiĘdzirnare^owa konfereoc]a ekonomiczna.

Genewa, 2. 4. (PAT). Przygotowania

sekretariatu Ligi do obrad komitetu mię­

dzynarodowej konferencji ekonc.Tiicznej po­

stępuje intensywnie i szybko naprzód. Pa­

nuje tu przypuszczenie, że aczkolwiek kon­

ferencja, rozpoczynająca swe prace w dniu 26 kwietnia będzie tyłko pierwszem na­

wiązaniem kontaktu, to jednak wobec obe­

słania jej pierwszorzędnemu siłami rzeczo-

znawców, jak również dobrego jej orzygo- towania, dokona ona konkretnych prac, a więc ustali plan działania w czasie obrad i prcgram zamierzonej konferencji między­

narodowej. Wyłonione będą również spe­

cjalne komisje, które rozpoczną natych­

miast swe prace niezależnie od terminu, ja­

ki będzie wyznaczony w kwietniu na zwo­

łanie planowanej konferencji ekonomicznej.

Usilowane samobójstwo Sydgoszcza-

nraa.

Warszawa, 3. 4. (Teł. wł.) 28-letni Bydgoszczanin Józef Struś przeciął so­

bie brzytwą żyłę na lewej ręce w czasie jazdy samochodowej. Szofer spostrzegł

zamach samobójczy ’i odwiózł despera­

ta przed komisri’jat, skąd odstawiono go w stanie ciężkim do szpitala św.

Rocha. 0

Za słowną.

Lwów, 2. 4. PAT. W dn. 12 bm. od­

będzie się przed sądem przysięgłym

rozprawa przeciwko 15 komunistom, oskarżonym o zdradę główną. Działal­

ność tej szajki komunistycznej pozo-

staje w związku ze sprawą Botwina, który jak wiadomo został straco­

ny za zabójstwo agenta C.echnowskiego.

Wśród oskarżonych znajduje się kilku uczniów gimnazjalnych.

Napad litwinów na dom Poiaka.

Warszawa, 3. 4. (Tel. wł.) W Kierz-

nowie (Litwa) za namową księdza li­

tewskiego szaulisi napadli na dom Po­

laka Januszkiewicza, którego posądzali

o porozumiewanie się z wojskami pol­

skiemu. Szaulisi pobili dotkliwie Janusz­

kiewicza, a na nieletniej jego córce do­

konali gwałtu. Mimo natychmiastowe­

go zawiadomienia, policja litewska przy

była dopiero, następnego dnia po wy-

padku,

Jeszcze osoba Kulerskiego.

Pisaliśmy o atakach prasy endeckiej

na Kulerskiego, któremu wręcz zarzu­

cała, że zamierzał oderwać 5 powia­

tów pomorskich od Polski w dro­

dze plebiscytu. Dla ścisłości stwier­

dzamy, że tymi, którzy rzekomy ,,pucz14 przygotowali, byli: Piotr Kruszewski, wiceprezes P. S. L. ,,Piasta", Winc.

Pjojke z Darzlubia, Józef Miszke z Orla, Kruszyński Piotr i Fr. Mueller z Wejhe­

rowa, członkowie zarządu ,,Piasta" na okręg kaszubski. ,Siedzą podobno w więzieniu, a Kruszyński zbiegł do

Gdańska. C,ienia dowodu niema, że w tej brzydkiej sprawie nalce maczał

Kulerski. O ile wymienieni działacze

istotnie knuli jakiś spisek, winni być

surowo ukarani, bo niema większej

zbrodni nad tą, którą oni popełnili, je­

śli informacje pism endeckich polegają

na prawdzie Zdaje się, że informato­

rem ich jest p. Głowania, były witoso- wiec, którego w Bydgoszczy znaliśmy jako zajadłego enperowca, który dziś

znalazł się w obozie endeckim - po

kompromitacji w Grudziądzu, gdzie nie

rozróżniał pomiędzy pojęciami, co moje

a co twpje.

W tej sprawie rozprawa sądow-a wy- każe. czy obiecany ,,snop światła" w tej sprawie się ukaże. ,,Gaz. Bydg." pisze obecnie, że p, Kulerski fipnggi iylkd

Obywatelu! idź natychmiast do

Pońhmj Kaw Osm?aseś(i

Bydgoszcz, Słowackiego 3 7168

Instytucji bankowej opupilarnej pewności i otwórz sobie konto oszczędnościowe

na które to najdrobniejsze oszczędności wpłaciómożesz adostanieszzanie 15proc,

w stosunku rocznym za dziennem wypo­

wiedzeniem. - - - - -- - - - Ossczędneść 5p?aca Snstó wzbogaca.

Oszczędności

od jednego złotego począwszy,

przyjmujemy i oprocentowujemy na dogodnych warunkach. Za zobo­

wiązania Miejskiej Kasy Oszczg- 1

dności odpowiada cały majątek mia- ’S.

sta Bydgoszczy wynoszący przeszło

- S4 milionów złotych.

Hfeife Om?tolsi

Jezuicka (gmach Magistratu).

Instytucja prawapubSiczn.opn^itansej newMSol

Dr. CłtmSelars%j, Wachę,.

Wisceprezydent miasta. Radca miejski.

,,moralną odpowiedzialność" za ludzi, którzy do niego byli politycznie zbliże­

ni. Poprzednio jakoś to brzmiało ina­

czej. Dziwi się też, żeśmy.p. Kulerskie- go wzięli w obronę. Postąpiliśmy tak, bośmy to uważali za swój obowiązek

dziennikarski i obywatelski. Przeciw

oszczercom zawsze występować będzie­

my. Także wtedy, gd-yby krzywda z

ich strony spotkała endeka. Jeżeli

przy tej okazji ,,Gaz. Bydg." twierdzi naiwnie, że nazwiska Kuierski i Teska dziwnie się ze sobą łączą, to nie wiemy,

co jest w tem większe: nieznajomość

rzeczy czy naiwność. Bywało bowiem zwykle wręcz przeciwnie, ale oba, na­

zwiska złączone zostały endeckieini o-

szczerstwami.

Stwierdzić to muśliny, że ,,Gaz. Byd­

goska" dopuściła się znowu świadomej nieprawdy, gdy pisze, że ,,pan Teska

mianuje p. Kulerskiego członkiem ho­

norowym Syndykatu dziennika;rzy po­

morskich". Nie p. Teska dokonał no­

minacji p. Kulerskiego na członka ho­

norowego, lecz Syndykat, którego p, Te­

ska jest prezesem. Nawet wniosek o zaszczytną nominację nie wyszedł od

p. Teski, a nominacja nastąpiła po myśli statutu jednogłośnie, przy u:

dziale 22 uprawnionych do głosu dzien­

nikarzy. P, Teska przychylając się do zgodnej opinji członków Syndykatu na­

stąpił jak mu przekonanie i sumienie obywatelskie nakazywało, a o zdanie,

endeków się nie pytał.

NaiwniL,.

Prasa endecka zarzuca nam, że wy

wlekamy brudy i nadużycia, jakie się

u nas zdarzają, a nie piętnujemy kra’­

dzieży w Niemczech. Na to odpowia­

damy: Celem naszej działalności jest osiągnięcie przez bezwzględną krytykę

naprawy stosunków w Polsce. Nie mamy zaś w tem interesu, żeby w Niem­

czech stosunki się poprawiły. Swoją drogą nieprawdą jest, jakobyśmy o gał- gaństwach w Niemczech nie pisali.

Pozatem obojętne nam jest, cq endec­

kie piśmidła o nas piszą.

Obraz

Updating...

Cytaty

Updating...

Powiązane tematy :